Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Slovinsko

Poslední aktualizace: 11-12-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Slovinsko

Úvod

Soudy prvního stupně pro občanskoprávní případy ve Slovinsku jsou okresní soudy (okrajna sodišča) a krajské soudy (okrožna sodišča), zatímco vrchní soudy (Višja sodišča) jsou soudy druhého stupně. Slovinsko má 44 okresních soudů, 11 krajských soudů a 4 vrchní soudy. Nejvyšší soud (Vrhovno sodišče) rozhoduje zásadně o mimořádných opravných prostředcích a v některých případech je soudem třetího stupně. Slovinsko má 4 další soudy prvního stupně - 3 pracovní soudy (delovna sodišča) a 1 sociální soud (socialno sodišče), které soudí buď v sídle soudu, nebo v jeho externích odděleních. Vyšší pracovní a sociální soud (Višje delovno in socialno sodišče) je soud, který se zabývá pracovními a sociálními spory jednotlivců a kolektivními spory ve druhém stupni.

Organizační schéma

org_justice_sln_cs

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ VĚCI

Krajské a okresní soudy projednávají občanskoprávní věci v prvním stupni. Okresní soudy jsou příslušné pro projednávání těchto občanskoprávních případů: nesporná řízení, řízení o dědictví, výkon a zajištění nároků a různé řízení. Otázky sporů spadající do příslušnosti místních soudů zahrnují rozhodování o majetkových nárocích, kdy hodnota majetku ve sporu nepřesahuje 2 000 000 SIT (asi 8 315 EUR); o sporech kvůli rušení držby, služebností, zatížení nemovitostí a o sporech z nájemních vztahů. Spory v příslušnosti okresních soudů projednává samosoudce. Krajské soudy jsou příslušné pro projednávání těchto občanskoprávních věcí: nucená vyrovnání, konkurz a likvidace; spory o nárocích vycházejících z práva duševního vlastnictví; nesporná řízení v případech stanovených zákonem; uznání cizozemských soudních rozhodnutí a některé právní věci. Právní věci spadající do příslušnosti krajských soudů zahrnují rozhodování o majetkových nárocích, kdy hodnota předmětu sporu přesahuje 2 000 000 SIT (asi 8 315 EUR); o sporech týkajících se určení nebo popření otcovství nebo mateřství; o manželských sporech; o sporech týkajících se zákonné vyživovací povinnosti; o sporech týkajících se péče o děti; o sporech týkajících se styku mezi dětmi, jejich rodiči a jinými osobami; o sporech týkajících se autorských práv a ochrany nebo použití vynálezů a ochranných známek nebo práva používat název společnosti a o sporech týkajících se ochrany hospodářské soutěže a o obchodních sporech.

NahoruNahoru

Žádosti o obnovu řízení, jakožto mimořádný opravný prostředek, se podávají soudu, který o věci rozhodoval v prvním stupni.

Občanskoprávní případy ve druhém stupni projednávají vrchní soudy, které jsou příslušné pro rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím okresních a krajských soudů a pro projednávání jiných případů stanovených zákonem. Vrchní soudy zasedají v senátu složeném ze tří soudců. Odvolat se proti rozhodnutí na prvním stupni je možné do patnácti dnů od doručení rozhodnutí nebo do osmi dnů v případě soudních řízení ve věci směnek nebo šeků. Rychlým podáním odvolání se zabrání tomu, aby část rozhodnutí, která je napadána, nabyla právní moci. Rozhodnutí lze napadnout na základě závažných vad řízení, chybného nebo neúplného prokázání skutečností nebo nesprávného použití hmotného práva.

V občanskoprávních případech vynáší rozhodnutí ve třetím stupni nejvyšší soud Republiky Slovinsko, který je příslušný rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím vrchních soudů, přijímat rozhodnutí o obnově řízení a ochraně zákonnosti a projednávat jiné věci stanovené zákonem. Nejvyšší soud zasedá v senátu složeném ze tří nebo, pokud tak stanoví zákon, pěti soudců.

PRACOVNĚPRÁVNÍ VĚCI

Slovinsko má pracovní a sociální soudy prvního stupně, které soudí buď v sídle soudu, nebo v jeho externích odděleních.

Pracovní soud má příslušnost v pracovních sporech jednotlivců: týkajících se uzavření, existence, trvání a ukončení pracovního poměru; mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo jejich zákonnými nástupci ve věci práv, závazků a odpovědností plynoucích z pracovního poměru; týkajících se práv a závazků plynoucích ze vztahů mezi zaměstnanci a klienty, pro které mají zaměstnavatelé pracovat podle smlouvy uzavřené mezi zaměstnanci a klienty; mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci v souvislosti s náborem; týkajících se práv k průmyslovému vlastnictví a závazků vznikajících mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na základě pracovního poměru; týkajících se práce vykonávané dětmi mladšími 15 let, učni a studenty; mezi zaměstnavateli a studenty v souvislosti s příspěvky pro zaměstnance; týkajících se nezaplacených zkušebních lhůt a sporů týkajících se škod, ve kterých má pracovní soud příslušnost podle zákona a kdy jednou ze žalovaných stran je pojišťovna. Pracovní soud má příslušnost v kolektivních pracovních sporech: mezi stranami kolektivní smlouvy nebo mezi stranami kolektivní smlouvy a třetí stranou s ohledem na platnost a provádění kolektivní smlouvy; v souvislosti s pravomocí ke kolektivnímu vyjednávání; s ohledem na soulad kolektivních smluv se zákonem, soulad s jinými kolektivními smlouvami, soulad obecných nařízení zaměstnavatelů se zákonem a s kolektivními smlouvami; s ohledem na zákonnost stávek a jiných forem protestních akcí zaměstnanců; s ohledem na účast zaměstnanců ve vedení; o pravomoci odborů v zaměstnaneckých vztazích; s ohledem na určení možnosti zastupování odborem.

Vrchní pracovní a sociální soud sídlí v Lublani, kde vynáší rozhodnutí ve věcech na druhém stupni, a skládá se ze senátu tří soudců.

Nejvyšší soud vynáší rozhodnutí o dovolání proti rozhodnutím v pracovních a sociálních sporech.

Užitečné odkazy

 • Ministerstvo spravedlnosti Republiky Slovinsko: http://www.mp.gov.si/ English - slovenšcina
 • Nejvyšší soud Republiky Slovinsko: http://www.sodisce.si/ Deutsch - English - slovenšcina

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Slovinsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 11-12-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království