Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad > Rumänien

Senaste uppdatering: 11-12-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Rumänien

Enligt lag nr 304/2004 om rättsväsendets organisation, offentliggjord med senare ändringar och tillägg, ska den dömande makten utövas av Högsta domstolen och de andra domstolar som inrättats genom lag.

org_justice_rom_sv1

Ovannämnda lag föreskriver även att ett antal militärdomstolar inrättas

org_justice_rom_sv2

I civilprocesslagen fastställs domstolens sakliga behörighet enligt följande:

”Artikel 1

Distriktsdomstolar ska pröva

 1. som första instans: alla mål och ärenden som inte omfattas av andra domstolars behörighet,
 2. klagomål mot beslut som fattas av offentliga myndigheter och av andra organ med dömande befogenheter, i sådana fall som föreskrivs i lag,
 3. alla andra frågor som enligt lag faller under deras behörighet.

Artikel 2

Tribunaler ska pröva

 1. som första instans
  1. mål och ärenden på det handelsrättsliga området för tvister där värdet överstiger 100 000 ley samt mål och ärenden på det handelsrättsliga området där värdet inte kan uttryckas i ekonomiska termer,
  2. mål och ärenden på det privaträttsliga området för tvister där värdet överstiger 500 000 ley, med undantag för ansökningar om tvångsstyckning, ansökningar som gäller succession, ansökningar där värdet inte kan uttryckas i ekonomiska termer och ansökningar som gäller delstatsfonden, inklusive tillämpning av vanlig lag, framställningar och, i tillämpliga fall, besittningstalan av tredje man vars rättigheter har kränkts till följd av tillämpningen av lagarna om delstatsfonden,
  3. arbetsrättsmål, med undantag av de som enligt lag faller under andra domstolars behörighet,
  4. mål och ärenden som gäller förvaltningstvister, med undantag av de som faller under andra domstolars behörighet,
  5. mål och ärenden som rör intellektuellt skapande och industriell egendom,
  6. mål och ärenden som rör expropriationer,
  7. ansökningar om godkännande, ogiltighetsförklaring eller upphävande av adoption,
  8. ansökningar om kompensation för skada orsakad av rättegångsfel i brottmål,
  9. ansökningar om erkännande eller godkännande för verkställighet av rättsliga avgöranden i andra länder,
 2. som appellationsdomstol för överklaganden av avgöranden som meddelats av distriktsdomstolar i första instans,
 3. som högre appellationsdomstol för överklaganden av avgöranden från domstolar i lägre instans, vilka enligt lag inte kan överklagas,
 4. i alla andra frågor som enligt lag faller under deras behörighet.

Artikel 3

Till börjanTill början

Appellationsdomstolar ska pröva

 1. som första instans: mål och ärenden i förvaltningstvister som rör handlingar av myndigheter och centrala institutioner,
 2. som appellationsdomstol för överklaganden av beslut fattade av tribunaler i första instans,
 3. som högre appellationsdomstol för överklaganden av beslut fattade av tribunaler vid överklagande eller av avgöranden som meddelats av tribunaler i första instans, vilka enligt lag inte kan överklagas, och andra frågor som uttryckligen fastställts i lag,
 4. i alla andra frågor som enligt lag faller under deras behörighet.

Artikel 4

Högsta domstolen ska pröva

 1. överklaganden av beslut som fattats av appellationsdomstolar och andra beslut, i de fall som föreskrivs i lag,
 2. överklaganden i rättstillämpningens intresse,
 3. alla andra frågor som enligt lag faller under deras behörighet.

Artikel 4a

Rättslig behörighet i skiljedomsärenden som regleras av avsnitt IV tillfaller den domstol som skulle vara behörig att pröva fallet om det visar sig omöjligt att komma fram till ett skiljeavtal.”

Högsta domstolens organisation och materiella behörighet regleras i artiklarna 21 till 25 i lag nr 304/2004 om rättsväsendets organisation med senare ändringar och tillägg.

”Artikel 21

Högsta domstolens avdelningar för civilrätt och intellektuell egendom, straffrätt, handelsrätt samt förvaltningsmål och skattemål ska pröva överklaganden av beslut som fattats av appellationsdomstolar och andra beslut, i de fall som föreskrivs i lag.

Artikel 22

Högsta domstolens avdelning för straffrätt ska pröva

 1. mål och ärenden som enligt lag faller under Högsta domstolens behörighet som första instans,
 2. överklaganden på de villkor som fastställts i lag.

Artikel 23

 1. Högsta domstolens avdelningar ska inom deras respektive behörighet avgöra
  1. ansökan om att ett mål ska överföras av skäl som anges i någon av processlagarna,
  2. behörighetskonflikter i fall som regleras i lag,
  3. alla andra framställningar som föreskrivs i lag.
 2. Högsta domstolens avdelningar ska även avgöra överklaganden av icke slutgiltiga beslut eller rättshandlingar av alla slag som inte kan bestridas på annat sätt, i mål där förfarandet har avbrutits i appellationsdomstol.

Artikel 24

Till börjanTill början

 1. Överklaganden och framställningar i mål som i första instans prövats av högsta domstolens avdelning för straffrätt ska avgöras av rätt med nio domare.
 2. Även andra fall som enligt lag faller under domstolens behörighet ska prövas av rätt med nio domare och denna ska även pröva disciplinära förfaranden.

Artikel 25

Högsta domstolens avdelningar ska samlas i plenum för att

 1. pröva överklaganden i rättstillämpningens intresse,
 2. avgöra hänskjutna ärenden som gäller förändringar av Högsta domstolens rättspraxis,
 3. hänskjuta lagförslag till författningsdomstolen så att den kan förvissa sig om att de är författningsenliga innan de utfärdas.”

Appellationsdomstolarnas, tribunalernas, specialdomstolarnas och distriktsdomstolarnas organisation regleras i lag nr 304/2004 om rättsväsendets organisation med senare ändringar och tillägg.

”Artikel 35

 1. Appellationsdomstolar är domstolar vilka har status som juridisk person med flera tribunaler och specialdomstolar under sin behörighet.
 2. Bland appellationsdomstolarna finns det flera avdelningar eller, i tillämpliga fall, specialiserade rätter som ska pröva civilmål, brottmål, handelsrättsliga mål, familjemål och mål som rör minderåriga, förvaltningsmål, skattemål, arbetsrättsmål eller socialförsäkringsmål och, beroende på målens karaktär och antal, avdelningar för internationella och inre vattenvägar och avdelningar för andra mål.”

”Artikel 36

 1. Tribunaler är domstolar som har status som juridisk person och finns på distriktsnivå och för staden Bukarest. I regel är de placerade i respektive distrikts centralort.
 2. Varje tribunal har behörighet över samtliga distriktsdomstolar i distriktet eller, i tillämpliga fall, staden Bukarest.
 3. Bland tribunalerna finns det flera avdelningar eller, i tillämpliga fall, särskilda rätter som ska pröva civilmål, brottmål, handelsrättsliga mål, familjemål och mål som rör minderåriga, förvaltningsmål, skattemål, arbetsrättsmål eller socialförsäkringsmål och, beroende på målens karaktär och antal, avdelningar för internationella och inre vattenvägar och avdelningar för andra mål.”

”Artikel 39

 1. Särskilda avdelningar eller rätter kan inrättas inom distriktsdomstolar beroende på målens karaktär och antal.
 2. Särskilda avdelningar eller rätter ska inrättas inom distriktsdomstolar för familjemål och mål som rör minderåriga.”

”Artikel 40

 1. De särskilda rätterna eller panelerna för familjemål och mål som rör minderåriga och de särskilda tribunalerna för minderåriga och familjer ska pröva mål som gäller brott som begåtts av minderåriga eller där offren är minderåriga.”

Användbara länkar:

 • http://www.just.ro română
 • http://www.csm1909.ro English - română
 • http://www.scj.ro English - română

« Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information | Rumänien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 11-12-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket