Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Rumunsko

Posledná úprava: 22-04-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Rumunsko

V súlade so zákonom č. 304/2004 o organizácii súdnictva opätovne uverejnenom v znení následných zmien a doplnení je súdna právomoc vykonávaná Najvyšším kasačným a odvolacím súdom a ďalšími súdmi ustanovenými zákonom:

org_justice_rom_sk1

V uvedenom zákone sa tiež ustanovuje určitý počet vojenských súdov:

org_justice_rom_sk2

Súdnu právomoc súdu, pokiaľ ide o meritum veci, ustanovuje Občiansky súdny poriadok takto:

„Článok 1

Okresné súdy prerokúvajú:

 1. na prvom stupni všetky veci a podania, s výnimkou tých, ktoré podľa zákona podliehajú jurisdikcii iných súdov;
 2. sťažnosti voči rozhodnutiam orgánov verejnej moci, ktoré majú súdne právomoci a rozhodnutiam ďalších orgánov s takými právomocami v zákonom stanovených prípadoch;
 3. všetky ostatné záležitosti, ktoré podľa zákona podliehajú ich jurisdikcii.

Článok 2

Tribunály prerokúvajú:

 1. na prvom stupni:
  1. veci a podania v oblasti obchodného práva v súvislosti so záležitosťami, ktorých hodnota presahuje 100 000 rumunských lei, ako aj všetky veci a podania v oblasti obchodného práva v súvislosti so záležitosťami, ktorých hodnotu nie je možné vyčísliť v peniazoch;
  2. veci a podania v oblasti občianskeho práva v súvislosti so záležitosťami, ktorých hodnota presahuje 500 000 rumunských lei, s výnimkou podaní o súdnom rozdelení, podaní týkajúcich sa právneho nástupníctva, podaní, ktorých hodnotu nie je možné vyjadriť v peniazoch a podaní týkajúcich sa pozemkového fondu, vrátane bežných právnych podaní, návrhov a žalôb týkajúcich sa držby podaných tretími stranami, ktorých práva boli porušené v dôsledku uplatňovania zákonov v súvislosti s pozemkovým fondom;
  3. pracovnoprávne spory s výnimkou sporov, ktoré podľa zákona podliehajú jurisdikcii iných súdov;
  4. veci a podania v súvislosti s administratívnym právnym sporom s výnimkou tých, ktoré podliehajú jurisdikcii odvolacích súdov;
  5. veci a podania v záležitostiach duševnej tvorby a priemyselného vlastníctva;
  6. veci a podania vo veciach vyvlastnenia;
  7. podania v súvislosti so schválením, zrušením alebo odložením adopcií;
  8. podania v súvislosti s odškodnením za ujmu spôsobenú justičným omylom v trestnom konaní;
  9. žiadosti o uznanie alebo schválenie, pokiaľ ide o výkon právnych rozhodnutí vydaných v zahraničí;
 2. ako odvolací súd, odvolania podané proti rozhodnutiam vydaným okresnými súdmi prvého stupňa;
 3. ako vyšší odvolací súd, odvolania proti rozhodnutiam sudcov, ktoré podľa zákona nepodliehajú odvolaniu;
 4. všetky ostatné záležitosti, ktoré podľa zákona podliehajú ich jurisdikcii.

Článok 3

HoreHore

Odvolacie súdy prerokúvajú:

 1. na prvom stupni,  veci a podania v záležitostiach správnych sporov, ktoré súvisia s aktmi orgánov a ústredných inštitúcií;
 2. ako odvolací súd, odvolania podané proti rozhodnutiam vydaným tribunálmi na prvom stupni;
 3. ako vyšší odvolací súd, odvolania proti rozhodnutiam vydaným tribunálmi na základe odvolania alebo proti rozhodnutiam vydaným tribunálmi na prvom stupni, ktoré podľa zákona nepodliehajú odvolaniu, a ďalšie záležitosti výslovne ustanovené zákonom;
 4. všetky ostatné záležitosti, ktoré podľa zákona podliehajú ich jurisdikcii.

Článok 4

Najvyšší kasačný a odvolací súd prerokúva:

 1. odvolania proti rozhodnutiam odvolacích súdov a ďalšie rozhodnutia vo veciach stanovených zákonom;
 2. odvolania v záujme zákona;
 3. všetky ostatné záležitosti, ktoré podľa zákona podliehajú ich jurisdikcii.

Článok 4a

Súdna právomoc v záležitostiach rozhodcovského konania, ktorú upravuje oddiel IV, prináleží súdu, v ktorého kompetencii by bolo riešiť základný spor v prípade chýbajúcej dohody o rozhodcovskom konaní."

Organizácia a jurisdikcia ratione materiae Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu sú ustanovené v článkoch 21 až 25 zákona č. 304/2004 o organizácii súdnictva opätovne uverejnenom v znení následných zmien a doplnení:

„Článok 21

Sekcia občianskeho práva a práva duševného vlastníctva, sekcia trestného práva, sekcia obchodného práva a sekcia správnych a daňových sporov Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu prerokovávajú odvolania proti rozhodnutiam vydaným odvolacími súdmi a ostatným rozhodnutiam v prípadoch stanovených zákonom.

Článok 22

Sekcia trestného práva Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu prerokováva:

 1. na prvom stupni, veci a podania, ktoré podľa zákona podliehajú jurisdikcii Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu ako súdu prvého stupňa;
 2. odvolania v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom.

Článok 23

 1. Sekcie Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu riešia v rámci svojej jurisdikcie toto:
  1. žiadosti o postúpenie veci z dôvodov stanovených v rokovacom poriadku;
  2. konflikty súdnej právomoci v prípadoch stanovených zákonom;
  3. všetky ostatné podania stanovené zákonom.
 2. Sekcie Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu riešia tiež odvolania proti rozhodnutiam, ktoré nemajú konečnú platnosť alebo súdnym aktom akéhokoľvek druhu, proti ktorým nie je možné viesť spor inými prostriedkami v prípadoch, v ktorých bolo konanie prerušené na úrovni odvolacieho súdu.

Článok 24

HoreHore

 1. Zbor deviatich sudcov rieši odvolania a podania vo veciach, ktoré na prvom stupni prerokovávala sekcia trestného práva Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu.
 2. Zbor deviatich sudcov prerokováva aj ďalšie veci, ktoré podľa zákona podliehajú jeho jurisdikcii a prerokováva aj disciplinárne konania.

Článok 25

Sekcie Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu sa stretávajú na spoločnom zasadnutí z týchto dôvodov:

 1. aby prerokovali odvolania v záujme zákona;
 2. aby v súlade s podmienkami tohto zákona riešili predložené návrhy týkajúce sa zmien v judikatúre Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu;
 3. aby postupovali návrhy zákonov Ústavnému súdu, ktorý takto môže pred zverejnením zistiť, či sú tieto návrhy zákonov ústavné.“

Organizácia odvolacích súdov, tribunálov, špeciálnych tribunálov a okresných súdov je stanovená v zákone č. 304/2004 o organizácii súdnictva republikovanom v znení následných zmien a doplnení:

„Článok 35

 1. Odvolacie súdy sú súdy s právnou subjektivitou a pod ich jurisdikciou pôsobí niekoľko tribunálov a špeciálnych tribunálov.
 2. V rámci odvolacích súdov pôsobia sekcie alebo, ak je to potrebné, špeciálne zbory, ktoré prerokovávajú občianskoprávne veci, trestné veci, obchodné veci, veci zahŕňajúce maloleté osoby alebo rodiny, správne a daňové spory, pracovné spory alebo spory v oblasti sociálneho zabezpečenia a v závislosti od charakteru a počtu prípadov v nich pôsobia aj sekcie pre záležitosti námornej a vnútrozemskej riečnej plavby a iné záležitosti.“

„Článok 36

 1. Tribunály sú súdy s právnou subjektivitou, ktoré fungujú na úrovni kraja a pre mesto Bukurešť a ktoré zvyčajne sídlia v každom krajskom meste.
 2. Jurisdikcii jednotlivých tribunálov podliehajú všetky okresné súdy v kraji alebo, ak je to vhodné, mesto Bukurešť.
 3. V rámci tribunálov pôsobia sekcie alebo, ak je to vhodné, špeciálne zbory, ktoré prerokovávajú občianskoprávne veci, trestné veci, obchodné veci, veci zahŕňajúce maloleté osoby alebo rodiny, správne a daňové spory, pracovné spory alebo spory v oblasti sociálneho zabezpečenia a v závislosti od charakteru a počtu prípadov v nich pôsobia aj sekcie pre záležitosti námornej a vnútrozemskej riečnej plavby a iné záležitosti.“

„Článok  39

 1. V rámci okresných súdov je možné zriadiť špeciálne sekcie alebo zbory v závislosti od charakteru a počtu prípadov.
 2. V rámci okresných súdov môžu byť ustanovené špeciálne sekcie alebo zbory určené pre prípady, ktoré zahŕňajú maloleté osoby a rodiny.“

„Článok 40

 1. Špeciálne zbory a sekcie určené pre prípady, ktoré zahŕňajú maloleté osoby alebo rodiny a špecializované tribunály pre maloleté osoby a rodiny prerokovávajú veci v súvislosti s priestupkami, ktoré spáchali maloleté osoby, a priestupkami spáchanými proti maloletým osobám.“

Užitočné internetové adresy:

 • http://www.just.ro română
 • http://www.csm1909.ro English - română
 • http://www.scj.ro English - română

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Rumunsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 22-04-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo