Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Romania

Uusin päivitys: 11-12-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Romania

Uudelleen julkaistun oikeudellista organisaatiota koskevan lain N:o 304/2004 säännösten sekä lakiin myöhemmin tehtyjen muutosten ja täydennysten mukaan tuomiovaltaa käyttävät korkein oikeus ja kassaatiotuomioistuin (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) sekä muut lakisääteiset tuomioistuimet:

org_justice_rom_fi1

Näiden tuomioistuinten lisäksi toimivat edellä mainitun lain mukaisesti sotilastuomioistuimet:

org_justice_rom_fi2

Tuomioistuinten toimivallasta on säädetty siiviliprosessilaissa (Codul de procedură civilă) seuraavasti:

”1 §

Alueelliset tuomioistuimet käsittelevät seuraavia asioita:

 1. ensimmäisenä oikeusasteena kaikkia asioita ja hakemuksia lukuun ottamatta niitä, jotka lain mukaan kuuluvat toisten tuomioistuinten toimivaltaan;
 2. valituksia, joiden kohteena ovat lainkäyttövaltaisten viranomaisten ja muiden elinten tekemät päätökset laissa säädetyissä tilanteissa;
 3. muita asioita, jotka lain mukaan kuuluvat niiden toimivaltaan.

2 §

Alioikeudet käsittelevät seuraavia asioita:

 1. ensimmäisenä oikeusasteena:
  1. kauppaoikeudellisia asioita ja hakemuksia, kun asian arvo on yli 100 000 leuta tai jos sen arvoa ei voida määritellä rahassa;
  2. siviilioikeudellisia asioita ja hakemuksia, kun asian arvo on yli 500 000 leuta, paitsi hakemuksia, joissa on kyse on yhteisomistuksen purkamisesta ja oikeusseuraannosta; hakemuksia, joiden arvoa ei voida määritellä rahassa sekä maarahastoon liittyviä hakemuksia, joihin kuuluvat tavallisen lain mukaiset hakemukset, anomukset ja soveltuvin osin maarahastoihin liittyvien lakien soveltamisen vuoksi oikeudenloukkauksesta kärsivien kolmansien osapuolten nostamat omistusoikeuskanteet;
  3. työoikeudellisia riita-asioita lukuun ottamatta niitä asioita, jotka lain mukaan kuuluvat muiden tuomioistuinten toimivaltaan;
  4. hallinto-oikeudenkäynteihin liittyviä asioita ja hakemuksia, lukuun ottamatta niitä jotka kuuluvat muutoksenhakutuomioistuinten toimivaltaan;
  5. teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä asioita ja hakemuksia;
  6. pakkolunastuksiin liittyviä asioita ja hakemuksia;
  7. adoption hyväksymiseen, mitätöintiin tai kumoamiseen liittyviä hakemuksia;
  8. rikosoikeudenkäynnissä tapahtuneen oikeudellisen virheen aiheuttaman vahingon korvaamiseen liittyviä hakemuksia;
  9. ulkomailla annetun oikeudellisen ratkaisun tunnustamista tai hyväksymistä koskevia hakemuksia;
 2. muutoksenhakutuomioistuimena valituksia, jotka on tehty alueellisten tuomioistuinten ensimmäisenä oikeusasteena tekemiin ratkaisuihin;
 3. korkeamman asteen muutoksenhakutuomioistuimena valituksia tuomareiden tekemiin ratkaisuihin, joista lain mukaan ei voi valittaa;
 4. kaikkia muita asioita, jotka lain mukaan kuuluvat niiden toimivaltaan.

3 §

Sivun alkuunSivun alkuun

Muutoksenhakutuomioistuimet käsittelevät seuraavia asioita:

 1. ensimmäisenä oikeusasteena viranomaisten ja keskushallinnon toiminnasta johtuvia hallintoriitoja koskevia asioita ja hakemuksia;
 2. muutoksenhakutuomioistuimena valituksia, jotka on tehty alioikeuksien tekemiin ratkaisuihin;
 3. korkeamman asteen muutoksenhakutuomioistuimena valituksia, jotka koskevat alioikeuksien muutoksenhaun perusteella tekemiä ratkaisuja tai alioikeuksien ensimmäisenä oikeusasteena tekemiä ratkaisuja, joista lain mukaan ei voi valittaa, ja muita asioita, joista nimenomaisesti säädetään laissa;
 4. kaikkia muita asioita, jotka lain mukaan kuuluvat niiden toimivaltaan.

4 §

Korkein oikeus ja kassaatiotuomioistuin käsittelee seuraavia asioita:

 1. valituksia, jotka koskevat muutoksenhakutuomioistuinten antamia ratkaisuja ja muita ratkaisuja laissa säädetyissä tapauksissa;
 2. valituksia, jotka on tehty lainkäytön oikeudenmukaisuuden perusteella;
 3. kaikkia muita asioita, jotka lain mukaan kuuluvat niiden toimivaltaan.

4a §

Oikeudellinen toimivalta IV luvun mukaisessa välimiesmenettelyssä on sillä tuomioistuimella, joka olisi ollut toimivaltainen ratkaisemaan perustana olevan riita-asian, jos välimiessopimusta ei ole.”

Korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen asiallisesta organisaatiosta ja toimivallasta säädetään uudelleen julkaistun oikeudellista organisaatiota koskevan lain N:o 304/2004 21-25 §:n sekä lakiin myöhemmin tehtyjen muutosten ja täydennysten mukaan seuraavaa:

”21 §

Korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen siviili- ja immateriaalioikeudellinen osasto, rikososasto, kauppaosasto sekä hallinnollinen ja vero-oikeudenkäyntiosasto käsittelevät valituksia, jotka koskevat muutoksenhakutuomioistuinten antamia ratkaisuja ja muita ratkaisuja laissa säädetyissä tapauksissa.

22 §

Korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen rikososasto käsittelee seuraavia asioita:

 1. ensimmäisenä oikeusasteena asioita ja hakemuksia, jotka lain mukaan kuuluvat korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen toimivaltaan ensimmäisenä oikeusasteena;
 2. valituksia laissa säädetyissä tapauksissa.

23 §

 1. Korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen osastot käsittelevät toimivaltansa rajoissa seuraavia asioita:
  1. asian siirtämistä menettelysäännöissä esitetyillä perusteilla koskevia hakemuksia;
  2. toimivaltariitoja laissa säädetyissä tapauksissa;
  3. muita laissa säädettyjä hakemuksia.
 2. Korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen osastot käsittelevät myös valituksia, joiden kohteena ovat muut kuin sitovat päätökset ja muut oikeudelliset toimet, joihin ei voi muutoin hakea muutosta, jos menettely on keskeytetty muutoksenhakuvaiheessa.

24 §

Sivun alkuunSivun alkuun

 1. Tuomioistuin käsittelee yhdeksän tuomarin kokoonpanossa valitukset ja hakemukset asioissa, jotka korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen rikososasto on käsitellyt ensimmäisenä oikeusasteena.
 2. Tuomioistuin käsittelee yhdeksän tuomarin kokoonpanossa myös muut asiat, jotka kuuluvat lain mukaan sen toimivaltaan, sekä kurinpidolliset asiat.

25 §

Korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen osastot kokoontuvat täysistuntoon:

 1. käsittelemään valituksia, jotka on tehty lainkäytön oikeudenmukaisuuden perusteella;
 2. antamaan tämän lain mukaan annettavia ratkaisuja, jotka koskevat korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen oikeuskäytännön muuttamista;
 3. toimittamaan lakiluonnokset perustuslakituomioistuimeen, jotta se voi päättää ovatko ne perustuslainmukaisia ennen lain antamista.”

Muutoksenhakutuomioistuinten, alioikeuksien, erityistuomioistuinten ja alueellisten tuomioistuinten organisaatiosta säädetään uudelleen julkaistun oikeudellista organisaatiota koskevan lain N:o 304/2004 sekä lakiin myöhemmin tehtyjen muutosten ja täydennysten mukaan seuraavaa:

”35 §

 1. Muutoksenhakutuomioistuimet ovat tuomioistuimia, jotka ovat oikeushenkilöitä ja joiden toimivalta koskee useiden alioikeuksien ja erityistuomioistuinten toimintaa.
 2. Muutoksenhakutuomioistuimissa toimii osastoja tai tarpeen vaatiessa erikoistuneita jaostoja, jotka käsittelevät siviiliasioita, rikosasioita, kauppaoikeudellisia asioita, alaikäisiä tai perheitä koskevia asioita, hallinnollisia ja vero-oikeudenkäyntiasioita, työoikeuteen tai sosiaaliturvaan liittyviä riita-asioita ja, riippuen asioiden laadusta ja määrästä, meri- ja sisävesiliikenteeseen liittyviä asioita ja muita asioita.”

”36 artikla

 1. Alioikeudet ovat tuomioistuimia, jotka ovat oikeushenkilöitä ja jotka toimivat maakuntatasolla sekä Bukarestin kaupungissa ja jotka sijaitsevat pääsääntöisesti maakunnan pääkaupungissa.
 2. Maakunnan tai soveltuvin osin Bukarestin kaupungin kaikki alueelliset tuomioistuimet kuuluvat alioikeuden toimivaltaan.
 3. Alioikeuksissa toimii osastoja tai tarpeen vaatiessa erikoistuneita jaostoja, jotka käsittelevät siviiliasioita, rikosasioita, kauppaoikeudellisia asioita, alaikäisiä tai perheitä koskevia asioita, hallinnollisia ja vero-oikeudenkäyntiasioita, työoikeuteen tai sosiaaliturvaan liittyviä riita-asioita ja, riippuen asioiden laadusta ja määrästä, meri- ja sisävesiliikenteeseen liittyviä asioita ja muita asioita.”

”39 §

 1. Alueellisiin tuomioistuimiin voidaan perustaa erikoistuneita osastoja tai jaostoja riippuen asioiden laadusta ja määrästä.
 2. Alueellisiin tuomioistuimiin perustetaan erikoistuneita osastoja tai jaostoja käsittelemään alaikäisiä tai perheitä koskevia asioita.”

”40 §

 1. Alaikäisiä tai perheitä koskevia asioita varten perustetut erikoistuneet osastot tai jaostot ja erityistuomioistuimet käsittelevät alaikäisiin kohdistuvia ja alaikäisten suorittamia rikoksia.”

Hyödyllisiä linkkejä:

 • http://www.just.ro română
 • http://www.csm1909.ro English - română
 • http://www.scj.ro English - română

« Oikeuslaitos - Yleistä | Romania - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 11-12-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta