Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene > Rumænien

Seneste opdatering : 17-03-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - Rumænien

I henhold til lov nr. 304/2004 om domstolsordningen (offentliggjort med senere ændringer og tilføjelser) udøves den dømmende magt af højesteret og de øvrige domstole, der er fastsat ved lov:

org_justice_rom_da1

Ud over disse domstole findes der ifølge ovennævnte lov også følgende militære domstole:

org_justice_rom_da2

Domstolenes saglige kompetence er fastlagt i den civile retsplejelov:

"Artikel 1

Byretterne behandler:

 1. som første instans alle sager, der ifølge loven ikke henhører under andre domstoles kompetence
 2. klager over afgørelser, der er truffet af de offentlige forvaltningsmyndigheder og andre organer med dømmende beføjelser i de tilfælde, der er fastsat ved lov
 3. sager på alle andre områder, der ifølge loven henhører under deres kompetence.

Artikel 2

De regionale domstole behandler:

 1. som første instans:
  1. sager på det handelsretlige område, hvor sagsgenstandens værdi andrager over 100 000 lei eller ikke kan opgøres i penge
  2. sager på det civilretlige område, hvor sagsgenstandens værdi andrager over 500 000 lei, undtagen når det drejer sig om begæringer om formuedeling, arveretlige forhold, krav, der ikke kan opgøres i penge, og krav vedrørende grundejerfonde, herunder krav i henhold til de almindelige retsregler, stævninger eller i givet fald begæringer om indsættelsesforretninger fremsat af tredjemand, hvis rettigheder er blevet krænket ved anvendelsen af lovgivningen om grundejerfonden
  3. arbejdsretlige konflikter, medmindre det ved lov er fastsat, at de henhører under andre domstoles kompetence
  4. sager vedrørende administrative tvister, bortset fra dem, der henhører under appeldomstolenes kompetence
  5. sager om intellektuel og industriel ejendomsret
  6. sager om ekspropriation
  7. anmodninger om godkendelse, ugyldiggørelse eller ophævelse af adoption
  8. krav om erstatning for skader som følge af rettergangsfejl i straffesager
  9. anmodninger om anerkendelse eller tvangsfuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser
 2. som appelinstans: appelsager vedrørende afgørelser truffet af byretterne i første instans
 3. som sidste appelinstans: klager over afgørelser, der er truffet af byretterne, og som ifølge loven ikke kan appelleres
 4. sager på alle andre områder, der ifølge loven henhører under deres kompetence.

Artikel 3

TopTop

Appeldomstolene behandler:

 1. som første instans: administrative tvister vedrørende centrale myndigheder og institutioner
 2. som appelinstans: appelsager vedrørende afgørelser truffet af de regionale domstole i første instans
 3. som sidste appelinstans: klager over afgørelser truffet af de regionale domstole som appelinstans eller som første instans, hvor afgørelsen ifølge loven ikke kan appelleres, samt i alle andre tilfælde, der udtrykkeligt er fastsat ved lov
 4. sager på alle andre områder, der ifølge loven henhører under deres kompetence.

Artikel 4

Højesteret behandler:

 1. appelsager vedrørende appeldomstolenes afgørelser og andre afgørelser i de tilfælde, der fastsat ved lov
 2. appelsager om fortolkning af lovgivningen
 3. sager på alle andre områder, der ifølge loven henhører under dens kompetence.

Artikel 4^1

Domstolskompetencen i forbindelse med voldgift, der er omhandlet i fjerde bog, henhører under den domstol, der ville have kompetence til at realitetsbehandle sagen, hvis ikke der forelå en voldgiftsaftale."

Højesterets opbygning og saglige kompetence er fastsat i artikel 21-25 i lov nr. 304/2004 om domstolsordningen, som er blevet offentliggjort med senere ændringer og tilføjelser:

"Artikel 21

Højesterets forskellige afdelinger (afdelingen for civile sager og intellektuel ejendomsret, afdelingen for straffesager, afdelingen for handelssager og afdelingen for administrative sager og skattesager) behandler appelsager vedrørende appeldomstolenes afgørelser og andre afgørelser i de tilfælde, der er fastsat ved lov.

Artikel 22

Højesterets afdeling for straffesager behandler:

 1. som første instans: sager, der ifølge loven henhører under højesteret som første instans
 2. appelsager på de ved lov fastsatte betingelser.

Artikel 23

 1. Højesterets afdelinger behandler inden for deres respektive kompetenceområder:
  1. begæringer om henvisning af sager af de årsager, der er fastsat i retsplejelovene
  2. kompetencekonflikter i de tilfælde, der er fastsat ved lov
  3. alle andre begæringer, der er fastsat ved lov.
 2. Højesterets afdelinger behandler også appelsager vedrørende afgørelser, der ikke er definitive, eller som vedrører retsakter af enhver art, hvor der ikke er andre appelmuligheder, og hvor sagen er blevet indstillet ved appeldomstolene.

Artikel 24

TopTop

 1. Dommerkollegiet på 9 dommere behandler appelsager vedrørende afgørelser, som højesterets afdeling for straffesager har truffet som første instans.
 2. Dommerkollegiet på 9 dommere behandler også andre sager, der i henhold til loven henhører under rettens kompetence, samt disciplinærsager.

Artikel 25

Højesteret sættes af alle dommere, når den:

 1. skal afgøre appelsager om fortolkningen af lovgivningen
 2. på denne lovs betingelser skal afgøre spørgsmål om ændring af højesterets retspraksis
 3. skal forelægge forfatningsdomstolen lovforslag, så det, inden de vedtages, kan kontrolleres, om de er i overensstemmelse med forfatningen."

Opbygningen af appeldomstolene, de regionale domstole, de særlige domstole og byretterne er fastsat i lov nr. 304/2004 om domstolsordningen, som er blevet offentliggjort med senere ændringer og tilføjelser:

"Artikel 35

 1. Appeldomstolene er domstole, der har status som juridisk person, og i hvis retskredse der findes en række regionale domstole og særlige domstole.
 2. Under appeldomstolene findes der særlige afdelinger eller dommerkollegier, som behandler civile sager, straffesager, handelssager, børne- og familiesager, administrative sager og skattesager, sager vedrørende arbejdsretlige konflikter og socialsikring og, afhængigt af antallet af sager og deres art, afdelinger for søret eller andre områder."

"Artikel 36

 1. De regionale domstole er domstole med status som juridisk person. Der findes en i hver region, normalt i regionernes største byer, og en i Bukarest.
 2. De enkelte regionale domstoles retskreds omfatter alle byretterne i den pågældende region eller i Bukarest.
 3. Under de regionale domstole findes der særlige afdelinger eller særlige dommerkollegier, som behandler civile sager, straffesager, handelssager, børne- og familiesager, administrative sager og skattesager, sager vedrørende arbejdsretlige konflikter og socialsikring og, afhængigt af antallet af sager og deres art, afdelinger for søret eller andre områder."

"Artikel 39

 1. Afhængigt af antallet af sager og deres art kan der oprettes særlige afdelinger og dommerkollegier under byretterne.
 2. Under byretterne oprettes der særlige afdelinger og dommerkollegier, som skal behandle børne- og familiesager."

"Artikel 40

 1. De særlige dommerkollegier og afdelinger for børne- og familiesager og de særlige domstole på dette område behandler både overtrædelser begået af og mod børn."

Nyttige links:

 • http://www.just.ro română
 • http://www.csm1909.ro English - română
 • http://www.scj.ro English - română

« Domstolene - Generelle oplysninger | Rumænien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 17-03-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige