Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Rumunsko

Poslední aktualizace: 22-04-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Rumunsko

Podle vyhlášeného úplného znění zákona č. 304/2004 o soudním systému ve znění pozdějších předpisů vykonává soudní pravomoc Nejvyšší kasační a trestní soud a soudy zřízené podle zákona:

org_justice_rom_cs1

Výše uvedený zákon stanoví rovněž řadu vojenských soudů:

org_justice_rom_cs2

Věcnou příslušnost soudu stanoví občanský soudní řád takto:

„§ 1

Okresní soudy projednávají:

 1. v prvním stupni všechny věci a žaloby vyjma těch, pro které jsou ze zákona příslušné jiné soudy;
 2. žaloby na rozhodnutí orgánů veřejné správy jednajících v záležitostech své působnosti a ostatních orgánů s podobnou oblastí činnosti v případech stanovených zákonem;
 3. jakékoli jiné věci, které jim jsou svěřeny na základě zákona.

§ 2

Krajské soudy projednávají:

 1. v prvním stupni:
  1. obchodní věci a žaloby se spornou hodnotou vyšší než 100 000 rumunských lei a obchodní věci a žaloby se spornou hodnotou, kterou nelze finančně vyčíslit;
  2. občanskoprávní věci a žaloby se spornou hodnotou vyšší než 500 000 rumunských lei, s výjimkou žalob na soudní rozdělení majetku, žalob týkajících se právního nástupnictví, žalob se spornou hodnotou, kterou nelze finančně vyčíslit, a žalob týkajících se pozemkového fondu, včetně návrhů, podání a popřípadě žalob na ochranu držby podle obecného práva, podaných třetími stranami, jejichž práva byla porušena v důsledku uplatňování právních předpisů týkajících se pozemkového fondu;
  3. pracovněprávní spory s výjimkou sporů, které jsou ze zákona svěřeny jiným soudům;
  4. věci a žaloby ve správních sporech s výjimkou věcí a žalob přidělených odvolacím soudům;
  5. věci a žaloby týkající se průmyslového a duševního vlastnictví;
  6. věci a žaloby ve věcech vyvlastnění soukromého majetku;
  7. návrhy na schválení osvojení, jeho prohlášení za neplatné nebo zrušení;
  8. žaloby o náhradu škody způsobené nesprávným soudním rozhodnutím v trestních řízeních;
  9. žaloby o uznání nebo schválení výkonů rozhodnutí vydaných v zahraničí;
 2. jako odvolací soudy odvolání proti rozsudkům vydaným okresními soudy v prvním stupni;
 3. jako vrchní odvolací soudy odvolání proti rozhodnutím soudců, proti nimž podle zákona nelze podat opravný prostředek;
 4. jakékoli jiné věci přidělené zákonem, které spadají do jejich působnosti.

§ 3

NahoruNahoru

Odvolací soudy projednávají:

 1. v prvním stupni věci a žaloby ve správních sporech týkajících se úkonů orgánů a ústředních institucí;
 2. jako odvolací soudy odvolání proti rozhodnutím v prvním stupni vydaným tribunály;
 3. jako vrchní odvolací soudy, odvolání proti rozhodnutím vydaným tribunály o odvolání nebo proti rozhodnutím vydaným tribunály v prvním stupni, proti nimž nelze podle zákona podat opravný prostředek, a ostatní věci výslovně stanovené zákonem;
 4. jakékoli jiné věci stanovené zákonem, které spadají do jejich působnosti.

§ 4

Nejvyšší kasační a trestní soud projednává:

 1. odvolání proti rozhodnutí odvolacích soudů a proti ostatním rozhodnutím v případech stanovených zákonem;
 2. odvolání v zájmu zajištění práva;
 3. jakékoli jiné věci stanovené zákonem, které spadají do jejich působnosti.

§ 4a

Soudní pravomoc ve spojení s arbitrážními případy, na něž se vztahuje oddíl IV, má soud, který by byl příslušný pro projednání těchto věcí v případě, není-li dosaženo arbitrážní dohody.“

Organizace a pravomoc ratione materiae Nejvyššího kasačního a trestního soudu jsou stanoveny v §§ 21 až 25 znovu vyhlášeného zákona č. 304/2004 o soudním systému ve znění pozdějších předpisů:

„Článek 21

Občanskoprávní oddělení, oddělení pro spory týkající se duševního vlastnictví, trestní oddělení, obchodní oddělení a oddělení pro správní a daňové spory v rámci Nejvyššího kasačního a trestního soudu projednávají odvolání proti rozhodnutím vydaným odvolacími soudy a ostatním rozhodnutím v případech stanovených zákonem.

Článek 22

Trestní oddělení Nejvyššího kasačního a trestního soudu projednává:

 1. v prvním stupni věci a žaloby, které podle zákona spadají do pravomoci Nejvyššího kasačního a trestního soudu jako soudu prvního stupně;
 2. odvolání za podmínek stanovených zákonem.

Článek 23

 1. Oddělení Nejvyššího kasačního a trestního soudu projednávají v rámci své příslušnosti:
  1. návrhy na převedení dané věci z důvodu stanovených v soudním řádu;
  2. kompetenční spory v případech stanovených zákonem;
  3. jakékoli jiné návrhy stanovené zákonem.
 2. Oddělení Nejvyššího kasačního a trestního soudu projednávají rovněž odvolání proti nepravomocným rozhodnutím nebo soudním úkonům jakéhokoli druhu, které nelze napadnout jinými prostředky, ve věcech, kdy bylo řízení přerušeno u odvolacího soudu.

Článek 24

NahoruNahoru

 1. Senát devíti soudců projednává odvolání a žaloby ve věcech projednávaných v prvním stupni trestním oddělením Nejvyššího kasačního a trestního soudu.
 2. Senát devíti soudců projednává rovněž ostatní věci stanovené zákonem, které spadají do jeho působnosti, a vede rovněž disciplinární řízení.

Článek 25

Oddělení Nejvyššího kasačního a trestního soudu se scházejí na společném zasedání, aby:

 1. projednala odvolání v zájmu zajištění práva;
 2. podle podmínek tohoto zákona projednala postoupení ohledně změn judikatury Nejvyššího kasačního a trestního soudu;
 3. postoupila předlohy zákonů Ústavnímu soudu, aby tento před jejich vyhlášením mohl zjistit, zda jsou v souladu s ústavou.“

Organizace odvolacích soudů, krajských soudů, specializovaných krajských soudů a okresních soudů je stanovena ve vyhlášeném úplném znění zákona č. 304/2004 ve znění pozdějších předpisů:

„Článek 35

 1. Odvolacími soudy jsou soudy s právní subjektivitou, které jsou příslušné pro několik krajských soudů a specializovaných krajských soudů.
 2. Odvolací soudy se skládají ze zvláštních oddělení, případně ze senátů pro občanskoprávní věci, trestní věci, obchodní věci, věci týkající se nezletilých a rodinných věcí, věci týkající se správních a daňových věcí, věci týkající se pracovněprávních sporů a sociálního pojištění a podle povahy a počtu případů rovněž oddělení pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu nebo oddělení pro jiné věci.“

„Článek 36

 1. Krajské soudy jsou soudy s právní subjektivitou zřízené na úrovni jednotlivých žup a hlavního města Bukurešti, které mají sídlo zpravidla v župních městech.
 2. Příslušnost jednotlivých krajských soudů se vztahuje na všechny okresní soudy v župě nebo v hlavním městě Bukurešti.
 3. Krajské soudy mají zvláštní oddělení, případně senáty pro občanskoprávní věci, trestní věci, obchodní věci, věci týkající se nezletilých a rodinných věcí, věci týkající se správních a daňových sporů, věci týkající se pracovněprávních sporů a sociálního pojištění a podle povahy a počtu případů rovněž oddělení pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu nebo oddělení pro jiné věci.“

„Článek 39

 1. Podle povahy a počtu věcí mohou být u soudů prvního stupně zřízena zvláštní oddělení nebo senáty.
 2. U okresních soudů jsou zřízena zvláštní oddělení nebo senáty pro projednávání věcí týkajících se nezletilých a rodinných věcí.“

„§ 40

 1. Zvláštní senáty a oddělení pro nezletilé a rodinné věci, jakož i specializované krajské soudy pro nezletilé a rodinné věci projednávají trestné činy spáchané nezletilými či na nezletilých.“

Užitečné odkazy:

 • http://www.just.ro română
 • http://www.csm1909.ro English - română
 • http://www.scj.ro English - română

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Rumunsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 22-04-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království