Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad > Portugal

Senaste uppdatering: 09-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Portugal

Instansordningen

Domstolar

Supremo Tribunal de Justiça: (högsta domstolen)

 

Tribunais da Relação (5 st): (appellationsdomstolar)

     

Tribunais Judiciais de Primeira Instância: (underrätter)

         .....

Domstolarna i portugal: grundläggande principer

 • Domstolarna är självständiga organ som skipar rättvisa i folkets namn.
 • Deras uppgift är att garantera att medborgarnas lagstadgade rättigheter och intressen tillvaratas, att beivra brott och att lösa tvister mellan offentliga och privata intressen.
 • Domstolarna är oberoende och styrs i sin verksamhet endast av lagen.
 • Domstolarnas avgöranden är bindande för alla myndigheter och enskilda och står över beslut från alla andra myndigheter.
 • Alla är garanterade tillgång till domstolarna för att försvara sina lagliga rättigheter. Brist på ekonomiska tillgångar får aldrig vara ett hinder för domstolsprövning.
 • Alla har rätt till juridisk information och rådgivning, till rättshjälp och till att låta sig företrädas av ombud inför myndigheterna.
 • Alla har rätt till en rättvis rättegång inom skälig tid.
 • Alla har rätt till att få sina personliga fri- och rättigheter snabbt och effektivt skyddade av domstol när dessa fri- eller rättigheter kränks eller hotas.
 • Rättegången vid domstol är offentlig, om inte domstolen genom ett motiverat beslut bestämmer något annat därför att det krävs med hänsyn till parternas privatliv, domstolens möjlighet att utföra sina uppgifter eller den allmänna moralen.

Domstolsväsendets uppbyggnad

Domstolsväsendet består av

Till börjanTill början

 1. högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça) och allmänna appellationsdomstolar och underrätter;
 2. högsta förvaltningsdomstolen (Supremo Tribunal Administrativo) och förvaltnings- och skattedomstolar;
 3. revisionsdomstolen (Tribunal de Contas). Det finns också sjörättsdomstolar, skiljedomstolar och fredsdomare (julgados de paz). Slutligen finns det en författningsdomstol (Tribunal Constitucional).

De allmänna domstolarna handlägger alla tvistemål som inte avgörs av andra domstolar.

Portugal är indelat i domkretsar med olika beteckningar (distritos judiciais, círculos judiciais och comarcas).

Högsta domstolen är överst i instansordningen. Den har sitt säte i Lissabon. Högsta domstolen har avdelningar för tviste-, brott- och socialrättsmål. Den sammanträder under ordförandens ledning i plenum (alla domare), i avdelningsplenum (alla domare på en avdelning) eller avdelningsvis.

Tvistemålsavdelningarna dömer i mål som inte tillhör andra avdelningar. Brottmålsavdelningarna avgör brottmål. Avdelningen för socialrättsliga mål överprövar domar från arbetsdomstolarna.

Högsta domstolen avgör endast rättsfrågor, om inte annat anges i lag.

Appellationsdomstolarna (Tribunais da Relação) avgör i regel mål som andra instans.

I varje distrito judicial finns en eller flera appellationsdomstolar.

Det finns appellationsdomstolar i Lissabon, Porto, Coimbra, Évora och Guimarães.

Appellationsdomstolarna har avdelningar för tvistemål, brottmål och socialrättsmål.

De sammanträder under ordförandens ledning i plenum eller avdelningsvis.

Tribunal de comarca fungerar vanligen som underrätt.

Om det krävs på grund av antalet mål eller handläggningens art, kan det finnas flera underrätter i en domkrets.

Det geografiska behörighetsområdet för underrätterna heter comarca. Det finns dock domstolar med behörighet för en eller flera distrikt eller särskilda områden som anges i lag.

Det finns underrätter med specialbehörighet som handlägger frågor inom bestämda ämnesområden, oavsett rättegångsform. Andra underrätter har särskild behörighet att handlägga frågor inom bestämda ämnesområden, där rättegångsformen är avgörande. I vissa fall kan domstolar med specialbehörighet inom flera ämnesområden inrättas.

Domstolarna kan vara uppdelade i avdelningar (juizos).

Avdelningarna vid en Tribunal de comarca kan ha allmän, speciell eller särskild behörighet.

Till börjanTill början

Tribunal de comarca kan vara ytterligare uppdelad i avdelningar med särskild behörighet (varas), om antalet mål och målens komplexitet så kräver.

Vid varje domstol, juizo eller vara finns det en eller flera domare.

I varje círculo judicial finns det två eller flera domare, utsedda av distriktsdomare.

Underrätterna dömer antingen som enmansdomstol, kollegial domstol eller jurydomstol.

Underrätter med allmän behörighet

 1. handlägger mål som inte har uppdragits åt andra domstolar,
 2. utför åligganden som hänskjutits från andra domstolar och
 3. utför övriga uppgifter som de ålagts enligt lag.

Domstolar och avdelningar med specialbehörighet som är av intresse i detta sammanhang är familjedomstolarna, ungdomsdomstolarna och sjörättsdomstolarna.

Specialdomstolar (pdf 70 KB)

Domstolar med särskild behörighet (pdf 87 KB)

Överklagande med ordinära och särskilda rättsmedel (pdf 110 KB)

Lagstiftning

 • Portugals författning (artiklarna 20 och 202-224)
 • Domstolslagen (lag nr 3/99 av den 13 januari 1999)
 • Förordning om domstolslagen (regeringsförordning nr 186-A/99 av den 31 maj 1999)
 • Civilprocesslagen (text publicerad i bilaga till förordning nr 329-A/95, 12.12.1995, ändrad genom: förordning nr 180/96, 25.9.1996, förordning nr 125/98, 12.5.1998, lag nr 59/98, 25.8.1998, förordning nr 269/98, 1.9.1998, förordning nr 315/98, 24.10.1998, lag nr 3/99, 13.1.1999, förordning nr 375-A/99, 20.9.1999, förordning nr 183/2000, 10.8.2000, lag nr 30-D/2000, 20.12.2000 och lag 13/2002, 19.2.2002)

Länkar

« Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information | Portugal - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 09-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket