Evropska komisija > EPM > Pravosodna organizacija > Portugalska

Zadnja sprememba: 09-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravosodna organizacija - PortugalskaRavni pristojnosti

Sodišča

Vrhovno sodišče (1)

 

Pritožbena sodišča (5)

 
     

Sodišča prve stopnje

         .....

 Portugalska sodišča – temeljna načela

 • Sodišča so neodvisni organi, pristojni za izvajanje sodne oblasti v imenu ljudstva;
 • njihova naloga je zagotavljanje zaščite pravno zavarovanih pravic in interesov državljanov, odprava kršitev demokratičnih zakonskih pravic ter reševanje navzkrižij javnih in zasebnih interesov;
 • sodišča so neodvisna in morajo delovati le v skladu z zakonodajo;
 • odločbe sodišč obvezujejo vse osebe javnega in zasebnega prava ter imajo prednost pred odločbami katerega koli drugega organa;
 • dostop do sodišč je za zaščito pravno zavarovanih pravic in interesov zagotovljen vsem in se ne sme zavrniti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev;
 • vsi imajo pravico do pravnih podatkov in pravnega svetovanja, sodne zaščite in odvetnika za zastopanje pred katerim koli organom;
 • vsi imajo pravico do pravičnega postopka v razumnem roku v zvezi z zadevo, v kateri sodelujejo;
 • za zaščito pravic, svoboščin in osebnih jamstev zakonodaja državljanom zagotavlja hitre in prednostne pravne postopke, da se zagotovi učinkovita in pravočasna zaščita v zvezi s kršitvami navedenih pravic ali tveganjem zanje;
 • sodne obravnave so javne, razen kadar sodišče sámo z utemeljeno odločbo ne odloči drugače, da bi zaščitilo dostojanstvo oseb in javno moralo ali zagotovilo njihov normalen potek.

A organizacija sodišč

Razen ustavnega sodišča obstajajo naslednje kategorije sodišč:

Na vrh straniNa vrh strani

 1. vrhovno sodišče ter sodišča prve in druge stopnje;
 2. vrhovno upravno sodišče ter druga upravna in davčna sodišča;
 3. računsko sodišče.

Lahko obstajajo tudi pomorska, arbitražna in mirovna sodišča.

Sodišča so splošna sodišča, ki obravnavajo civilne zadeve in so pristojna za vsa področja, ki ne spadajo pod drugo sodno pristojnost.

Portugalsko ozemlje je za potrebe pravosodja razdeljeno na sodne okraje, sodna okrožja in sodna območja.

Vrhovno sodišče je organ, hierarhično nadrejen ostalim sodiščem. Njegov sedež je v Lizboni. Vključuje oddelke, ki obravnavajo civilne, kazenske in socialne zadeve. Deluje pod vodstvom predsednika (predsedujočega sodnika) prek plenuma, v specializiranih oddelkih in prek njih.

Civilni oddelki so pristojni za obravnavanje zadev, ki se ne dodelijo drugim oddelkom; kazenski oddelki obravnavajo kazenske zadeve; socialni oddelki obravnavajo zadeve, za katere so v zvezi s civilnimi zadevami pristojna delovna sodišča.

Vrhovno sodišče, razen zakonsko določenih izjem, obravnava le sodne zadeve.

Pritožbena sodišča so praviloma sodišča druge stopnje.

V vsakem sodnem okraju je eno ali več pritožbenih sodišč.

Zdaj delujejo pritožbena sodišča v Lizboni, Portu, Coimbri, Évori in Guimarãesu.

Pritožbena sodišča vključujejo tudi oddelke, ki obravnavajo civilne, kazenske in socialne zadeve, za katere je značilna objektivna pristojnost, enaka tisti, ki velja za vrhovno sodišče.

Delujejo pod vodstvom predsednika, prek plenuma in prek oddelkov.

Sodišča prve stopnje so praviloma območna sodišča.

Kadar to zahteva obseg ali narava delovanja, je lahko na istem sodnem območju več sodišč.

Območje pristojnosti sodišč se imenuje sodno območje. Vseeno lahko obstajajo sodišča, ki so pristojna za eno ali več okrožij ali območja, posebno določena z zakonodajo.

Sodišča prve stopnje se delijo na sodišča s specializiranimi in sodišča s posebnimi pristojnostmi. Specializirana sodišča obravnavajo določene zadeve neodvisno od vrste uporabljenega postopka; posebna sodišča obravnavajo določene zadeve glede na vrsto uporabljenega postopka; v utemeljenih primerih se lahko ustanovijo mešana specializirana sodišča.

Sodišča so razdeljena še naprej.

Območna sodišča so lahko razdeljena na redna, specializirana ali posebna sodišča.

Območna sodišča se lahko, kadar to zahtevata obseg in zahtevnost delovanja, razdelijo še na oddelke s posebno pristojnostjo.

Na vrh straniNa vrh strani

V vsaki od razdeljenih enot izvaja naloge eden ali več sodnikov.

V vsakem sodnem okrožju izvajata naloge dva ali več sodnikov, ki ju/jih imenujejo okrožni sodniki.

Sodišča prve stopnje delujejo, v skladu s primeri, kot enotno sodišče, skupno sodišče ali porotno sodišče.

Splošna sodišča so v zvezi s civilnimi in gospodarskimi zadevami pristojna za:

 1. pripravo in obravnavo postopkov v zvezi z zadevami, ki niso dodeljene drugemu sodišču;
 2. izvedbo sodnih nalogov, pisem, uradnih pisem in telegramov, ki so jim jih predložila pristojna sodišča;
 3. izvedbo drugih pristojnosti v skladu z zakonodajo.

Specializirana sodišča in sodniki evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah so: družinska sodišča, sodišča za mladoletnike, gospodarska sodišča in pomorska sodišča.

Specializirana sodišča PDF File (PDF File 89 KB)

Posebna sodišča PDF File (PDF File 75 KB)

Pritožbe, zahtevki za utemeljitev pomanjkljivosti ter zahtevki za pojasnitev in spremembo odločb sodišč PDF File (PDF File 95 KB)

Osnovna zakonodaja tega področja

 • Ustava Republike Portugalske (členi 20 in 202 do 224);
 • Zakon o organizaciji in delovanju sodišč (Zakon št. 3/99 z dne 13. januarja 1999);
 • Uredba Zakona o organizaciji in delovanju sodišč (Zakonski odlok št. 186-A/99 z dne 31. maja 1999);
 • Zakonik o civilnem postopku (besedilo, ponovno objavljeno v Prilogi k Zakonskemu odloku št. 329-A/95 z dne 12. decembra 1995, s spremembami, ki izhajajo iz naslednjih dokumentov: Zakonski odlok št. 180/96 z dne 25. septembra 1996, Zakonski odlok št. 125/98 z dne 12. maja 1998, Zakon št. 59/98 z dne 25. avgusta 1998, Zakonski odlok št. 269/98 z dne 1. septembra 1998, Zakonski odlok št. 315/98 z dne 24. oktobra 1998, Zakon št. 3/99 z dne 13. januarja 1999, Zakonski odlok št. 375-A/99 z dne 20. septembra 1999, Zakonski odlok št. 183/2000 z dne 10. avgusta 2000, Zakon št. 30-D/2000 z dne 20. decembra 2000 in Zakon št. 13/2002 z dne 19. februarja 2002.)

Na vrh straniNa vrh strani

Uporabne povezave

 • Vrhovno sodišče; English - français - português
 • Ministrstvo za pravosodje; English - português
 • Ustavno sodišče; português
 • Pritožbeno sodišče v Lizboni; português
 • Pritožbeno sodišče v Coimbri; português
 • Pritožbeno sodišče v Évori; English - français - português
 • Pritožbeno sodišče v Portu; português
 • Državno tožilstvo; português
 • Center za pravne študije (Centro de Estudos Judiciários) (organ, odgovoren za usposabljanje portugalskih sodnikov); English - français - português
 • Generalni direktorat za pravosodje (Direcção Geral da Administração da Justiça) (daje, med drugim, na voljo podatke o kontaktnih naslovih sodišč in njihovi krajevni pristojnosti ter dostopu do uradne strani sodnih izvršiteljev); português
 • Urad za zakonodajno politiko in načrtovanje (Gabinete de Política Legislativa e Planeamento) Ministrstva za pravosodje; English - português
 • Generalni direktorat za registracijo in notarske zadeve (Direcção Geral dos Registos e do Notariado); português
 • Zavod za varstvo potrošnikov; português
 • Sindikat portugalskih sodnikov; português
 • Sindikat sodnikov državnega tožilstva; português
 • Odvetniška zbornica; português
 • Spletna baza sodnih podatkov português (vključuje dokumente in akte, objavljene v seriji I UL Republike Portugalske od 1. 1. 1970; omogočen je brezplačen dostop do zakonodaje, objavljene v seriji I od 1. 1. 2000);

« Pravosodna organizacija - Splošne informacije | Portugalska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 09-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo