Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Portugalsko

Posledná úprava: 09-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Portugalsko

Úrovne príslušnosti

Súdy

Najvyšší súd (1)

Odvolacie súdy (5)

Súdy prvej inštancie

.....

Portugalské súdy – Základné princípy

 • Súdy sú suverénne orgány s právomocou vykonávať spravodlivosť v mene ľudu;

 • Ich úlohou je zabezpečovať obranu práv a záujmov občanov chránených zákonom, potlačovať porušovanie demokratických zákonov a urovnávať spory verejných a súkromných záujmov;

 • Súdy sú nezávislé a sú podriadené len zákonu;

 • Rozhodnutia súdov sú záväzné pre všetky verejné a súkromné subjekty a majú prednosť pred rozhodnutiami akýchkoľvek iných úradov;

 • Prístup k súdom je garantovaný všetkým na obranu svojich zákonom chránených práv a záujmov, pričom spravodlivosť sa nesmie odopierať z dôvodu nedostatku ekonomických prostriedkov;

 • Všetci majú právo na poskytnutie právnych informácií a právneho poradenstva, na právnu ochranu a na zastupovanie právnym zástupcom pred akýmkoľvek úradom;

 • Všetci majú nárok na to, aby v prípade, ktorý sa ich týka, sa rozhodlo v primeranom termíne a v spravodlivom procese;

 • Na ochranu práv, slobôd a osobných záruk zákon garantuje občanom rýchle a prioritné právne postupy tak, aby dostali účinnú a včasnú ochranu voči ohrozeniu a porušeniu týchto práv;

 • Pojednávania súdov sú verejné, okrem prípadov keď samotný súd na základe odôvodnenia rozhodne inak s cieľom zabezpečiť ochranu dôstojnosti osôb a verejnej morálky alebo zabezpečiť ich normálny priebeh.

Organizácia súdov

Okrem Ústavného súdu existujú nasledovné kategórie súdov:

HoreHore

 1. Najvyšší súd a súdy prvej a druhej inštancie;
 2. Najvyšší správny súd a ostatné správne a finančné súdy;
 3. Účtovný dvor. Existujú tiež námorné súdy, arbitrážne súdy a zmierovacie súdy.

Do prvej kategórie patria všeobecné súdy, ktoré sa zaoberajú vecami občianskoprávnymi a vykonávajú súdnu príslušnosť vo všetkých oblastiach, ktoré nie sú pridelené súdom iných kategórií.

Na účely správy súdnictva je územie Portugalska rozdelené na súdne obvody, okruhy a okresy.

Najvyšší súd je najvyšším orgánom v hierarchii súdov. Sídli v Lisabone. Pozostáva zo sekcií zameraných na oblasť občianskeho práva, trestného práva a sociálnu oblasť. Pôsobí pod vedením svojho predsedu, formou plenárnych zasadnutí, v špecializovaných sekciách a v sekciách.

Sekcie civilného práva sú kompetentné rozhodovať vo veciach, ktoré nie sú pridelené iným sekciám; sekcie trestného práva rozhodujú vo veciach trestnoprávnych; sekcie zamerané na oblasť sociálnu rozhodujú vo veciach občianskoprávnych, ktoré spadajú pod príslušnosť pracovných súdov.

Okrem výnimiek stanovených zákonom sa Najvyšší súd zaoberá len záležitosťami práva.

Odvolacími súdmi sú spravidla súdy druhej inštancie.

V každom súdnom obvode je jeden alebo viac odvolacích súdov.

V súčasnosti pôsobia odvolacie súdy v Lisabone, Porte, Coimbre, Évore a Guimarãesi.

Odvolacie súdy tiež pozostávajú zo sekcií zameraných na oblasť občianskeho práva, trestného práva a sociálnu oblasť s právomocami, ktoré zodpovedajú právomociam sekcií Najvyššieho súdu.

Pôsobia pod vedením predsedu súdu, formou plenárnych zasadnutí a v sekciách.

Súdmi prvej inštancie sú spravidla okresné súdy.

Ak to objem a povaha služby odôvodňujú, môžu v jednom okrese existovať rôzne súdy.

Územnou oblasťou právomoci súdov je okres. Môžu však existovať súdy s príslušnosťou presahujúcou jeden alebo viac územných jednotiek alebo oblastí špeciálne definovaných zákonom.

Existujú súdy prvej inštancie so špecializovanou príslušnosťou a so špecifickou príslušnosťou. Súdy so špecializovanou príslušnosťou sa zaoberajú špecifickými vecami bez ohľadu na formu použiteľného procesu; súdy so špecifickou príslušnosťou sa zaoberajú vecami podľa formy použiteľného procesu; v opodstatnených prípadoch môžu byť vytvorené súdy so zmiešanou špecializovanou príslušnosťou.

HoreHore

Súdy môžu byť ďalej rozdelené na súdne sekcie.

Okresné súdy môžu zahŕňať súdne sekcie so všeobecnou, špecializovanou alebo špecifickou príslušnosťou.

Okresné súdy sa ďalej môžu deliť na súdne kolégiá so špecifickou príslušnosťou, ak to objem a zložitosť služby opodstatňujú.

Na každom súde, súdnej sekcii alebo súdnom kolégiu vykonávajú funkciu jeden alebo viacerí sudcovia.

V každom súdnom okruhu vykonávajú funkcie dvaja alebo viacerí sudcovia vymenovaní sudcom okruhu.

Súdy prvej inštancie pôsobia podľa jednotlivých prípadov ako súdy jedného sudcu, súdy viacerých sudcov alebo ako súdy s porotou.

Súdy so všeobecnou príslušnosťou sú kompetentné vo veciach občianskeho a obchodného práva:

 1. pripravovať a viesť procesy vo veciach, ktoré neboli pridelené inému súdu;
 2. plniť príkazy, pokyny v listoch, úradných oznámeniach a telegramoch, ktoré sú im zasielané z kompetentných súdov;
 3. vykonávať ostatnú zákonom stanovenú príslušnosť.

Súdy so špecializovanou príslušnosťou v oblasti pôsobenia Európskej súdnej siete vo veciach občianskeho a obchodného práva zahŕňajú: Súdy pre veci rodiny, súdy pre mladistvých, obchodné súdy a námorné súdy.

Súdy so špecializovanou príslušnosťou PDF File (PDF File 99 KB)

Súdy so špecifickou príslušnosťou PDF File (PDF File 82 KB)

Odvolania, žiadosti o dokazovanie chýb a žiadosti o objasnenie a zmenu súdnych rozhodnutí PDF File (PDF File 105 KB)

Základná legislatíva v tejto oblasti

 • Ústava Portugalskej republiky (články 20 a 202 až 224);
 • Zákon o organizácii a pôsobení súdov (Zákon č. 3/99, z 13. januára 1999);
 • Vykonávacie nariadenie k Zákonu o organizácii a pôsobení súdov (Zákon č. 186-A/99, z 13. januára 1999);
 • Občiansky súdny poriadok (text znovu vydaný v prílohe k Vládnemu nariadeniu 329-A/95, z 12-12, so zmenami vyplývajúcimi z nasledovnej legislatívy: Vládne nariadenie 180/96, z 25-9, Vládne nariadenie 125/98, z 12-5, Zákon 59/98 z 25-8, Vládne nariadenie 269/98 z 1-9, Vládne nariadenie 315/98, z 24-10, Zákon 3/99, z 13-1, Vládne nariadenie 375-A/99 z 20-9, Vládne nariadenie 183/2000, z 10-8, Zákon 30-D/2000, z 20-12 a Zákon 13/2002, z 19.02.)

Užitočné linky

 • Supremo Tribunal de Justiça English - français - português; (Najvyšší súd)
 • Ministério da Justiça English - português; (Ministerstvo spravodlivosti)
 • Tribunal Constitucional português; (Ústavný súd)
 • Tribunal da Relação de Lisboa português; (Odvolací súd mesta Lisabon)
 • Tribunal da Relação de Coimbra português; (Odvolací súd mesta Coimbra)
 • Tribunal da Relação de Évora English - français - português; (Odvolací súd mesta Évora)
 • Tribunal da Relação do Porto português; (Odvolací súd mesta Porto)
 • Procuradoria Geral da República português; (Generálna prokuratúra)
 • Centro de Estudos Judiciários English - français - português; (subjekt zodpovedný za vzdelávanie sudcov)
 • Direcção Geral da Administração da Justiça português; (Okrem iného poskytuje kontaktné informácie o súdoch a o ich územnej jurisdikcii a o prístupe na stránku súdnych úradov)
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento English - português do Ministério da Justiça; Odbor legislatívnej politiky a plánovania Ministerstva spravodlivosti
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado português; (Generálne riaditeľstvo registrov a notárov)
 • Instituto do Consumidor português; (Inštitút spotrebiteľa)
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses português; (Odborová asociácia portugalských sudcov)
 • Sindicato dos Magistrados português do Ministério Público; (Odborová organizácia prokurátorov)
 • Ordem dos Advogados português; (Advokátska komora)
 • Base de legislação «on-line» português; (Obsahuje diplomy a písomnosti zverejnené v I Sérii D.R. od 01-01-1970; umožňuje prístup zdarma k publikovanej legislatíve I Série od 01-01-2000).

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Portugalsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 09-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo