Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Portugāle

Pēdējo reizi atjaunots: 09-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - PortugālePiekritības līmeņi

Tiesas

Augstākā tiesa (1)

 

Apelācijas tiesas (5)

     

Pirmās instances tiesas

         .....

 Portugāles tiesas – Pamatprincipi

 • Tiesas ir suverēnas iestādes, kas pilnvarotas spriest tiesu tautas vārdā.
 • To uzdevums ir aizstāvēt pilsoņu tiesības un intereses, ko aizsargā likums, ierobežot demokrātiskā tiesiskuma pārkāpumus un izšķirt sabiedrības un privāto interešu konfliktus.
 • Tiesas ir neatkarīgas un pakļautas tikai likumam.
 • Tiesu nolēmumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām un ir noteicošie attiecībā uz jebkādu citu iestāžu lēmumiem.
 • Visiem ir nodrošināta iespēja vērsties tiesā, lai aizstāvētu savas likumīgi aizsargātās tiesības un intereses, un līdzekļu trūkums nedrīkst liegt piekļuvi taisnīgumam.
 • Ikvienam ir tiesības uz juridisku informāciju un padomu, uz tiesas aizstāvību un advokātu, kas to pārstāv ikvienā varas iestādē.
 • Ikvienam ir tiesības uz to, lai lietā, kurā viņš iesaistīts, spriedums tiktu pieņemts saprātīgā laika posmā un taisnīgā veidā.
 • Pilsoņu tiesību, brīvību un personīgo garantiju aizstāvībai likums paredz tiesas procesus, kam raksturīgs ātrums un prioritāte, lai nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu aizsardzību pret šo tiesību apdraudējumu vai pārkāpumu.
 • Lietu izskatīšana tiesā ir publiska, izņemot gadījumus, kad pati tiesa pamatoti nolemj citādi, lai nodrošinātu personu cieņas un sabiedrības morāles aizsardzību vai normālu tiesas darbību.

Tiesu organizācija

Līdzās Konstitucionālajai tiesai (Tribunal Constitucional) pastāv šādas tiesu kategorijas:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. Augstākā tiesa (Supremo Tribunal de Justiça) un pirmās un otrās instances tiesas;
 2. Augstākā administratīvā tiesa (Supremo Tribunal Administrativo) un pārējās administratīvās un nodokļu tiesas;
 3. Auditoru tiesa (Tribunal de Contas).

Var būt arī jūras tiesas, arbitrāžas tiesas un miertiesas.

Instanču tiesas ir parastas civillietu tiesas, un to jurisdikcijā ir visas jomas, kas nav citā jurisdikcijā.

Tieslietu administrēšanas nolūkā Portugāles teritorija ir iedalīta tiesu apgabalos (distritos judiciais), tiesu iecirkņos (círculos judiciais) un rajonos (comarcas).

Tiesu hierarhijā augstākā tiesu iestāde ir Augstākā tiesa. Tās mītne atrodas Lisabonā. To veido civillietu, krimināllietu un sociālo lietu nodaļas. To vada priekšsēdētājs, un tā darbojas kā tiesas plēnums, kas iedalīts specializētās nodaļās un nodaļās.

Civillietu nodaļu kompetencē ir izskatīt lietas, kas nav nodotas citām nodaļām; krimināllietu nodaļas izskata krimināllietas; sociālo lietu nodaļas izskata lietas, kas ir darba tiesu kompetencē.

Augstākā tiesa, izņemot tiesību aktos paredzētus gadījumus, izskata tikai juridiskos aspektus.

Apelācijas tiesas parasti ir otrās instances tiesas.

Katrā tiesu apgabalā ir vismaz viena apelācijas tiesa.

Patlaban darbojas Lisabonas, Portu, Koimbras, Evoras un Gimaraišas Apelācijas tiesas.

Arī apelācijas tiesās ir civillietu, krimināllietu un sociālo lietu nodaļas, kuru objektīvā kompetence atbilst kompetencei, kas norādīta saistībā ar Augstāko tiesu.

Tās vada priekšsēdētājs, un tās darbojas kā plēnums vai nodaļās.

Pirmās instances tiesas parasti ir rajonu tiesas.

Pamatojoties uz darba apjomu vai raksturu, vienā rajonā var būt vairākas tiesas.

Tiesu jurisdikcijā ietilpst rajoni. Tomēr var būt arī tiesas, kuru jurisdikcijā ir viens vai vairāki rajoni vai jomas, kas īpaši paredzētas tiesību aktos.

Pastāv specializētas piekritības pirmās instances tiesas un īpašas piekritības pirmās instances tiesas. Specializētas piekritības tiesas izskata konkrētus jautājumus neatkarīgi no piemērojamās procesuālās kārtības; īpašas piekritības tiesas izskata jautājumus saskaņā ar piemērojamo procesuālo kārtību; pamatotos gadījumos var izveidot jauktas piekritības tiesas.

Tiesas var būt iedalītas palātās (juízos).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Rajonu tiesās var būt vispārīgas, specializētas vai īpašas piekritības palātas.

Rajonu tiesas var būt sīkāk iedalītas nodaļās (varas) ar īpašu piekritību, ja to pamato darba apjoms un sarežģītība.

Katrā tiesā, palātā vai nodaļā darbojas viens vai vairāki tiesneši.

Katrā tiesu iecirknī darbojas divi vai vairāki tiesneši, ko ieceļ iecirkņa tiesneši.

Pirmās instances tiesa, atkarībā no lietas, darbojas kā tiesa viena tiesneša sastāvā, kā tiesnešu kolēģija vai kā zvērināto tiesa.

Vispārējas piekritības tiesas civillietas un komerclietās ir kompetentas:

 1. sagatavot un izskatīt lietas, kas nav piekritīgas citai tiesai;
 2. izpildīt rīkojumus, vēstules, oficiālus paziņojumus un telegrammas, ko tām piesūtījušas piekritības tiesas;
 3. izmantot pārējās tiesības, kas tām piešķirtas ar likumu.

Tiesas un palātas, kuru specializētajā jurisdikcijā ietilpst iekļaušanās Eiropas tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un krimināllietās, ir šādas: ģimenes lietu tiesas, mazgadīgo tiesas, komerctiesas un jūras tiesas.

Specializētas piekritības tiesas PDF File (PDF File 105 KB)

Īpašas piekritības tiesas PDF File (PDF File 82 KB)

Pārsūdzības, iebildumi pret kļūdām un pieprasījumi par tiesas lēmumu precizēšanu un grozīšanu PDF File (PDF File 117 KB)

Pamata tiesību akti šajā jomā

 • Portugāles Republikas Konstitūcija (20. pants, 202. līdz 224. pants);
 • Likums par tiesu organizāciju un darbību (Likums Nr. 3/99, 1999. gada 13. janvāris);
 • Noteikumi par tiesu organizāciju un darbību (Dekrēts Nr. 186A/99, 1999. gada 31. maijs);
 • Civilprocesa kodekss (teksts atkārtoti publicēts 1995. gada 12. decembra Dekrēta Nr. 329-A/95, ar vēlākiem grozījumiem, kas izdarīti ar šādiem aktiem: 1996. gada 25. septembra Dekrēts Nr. 180/96, 1998. gada 12. maija Dekrēts Nr. 125/98, 1998. gada 25. augusta Likums Nr. 59/98, 1998. gada 1. septembra Dekrēts Nr. 269/98, 1998. gada 24. oktobra Dekrēts Nr. 315/98, 1999. gada 13. janvāra Likums Nr. 3/99, 1999. gada 20. septembra Dekrēts Nr. 375-A/99, 2000. gada 10. oktobra Dekrēts Nr. 183/2000, 2000. gada 20. decembra Likums Nr. 30-D/2000, un 2002. gada 19. februāra Likums Nr. 13/2002.)

Noderīgas saites

 • Augstākā tiesa English - français - português
 • Tieslietu ministrija English - português
 • Konstitucionālā tiesa português
 • Lisabonas Apelācijas tiesa português
 • Koimbras Apelācijas tiesa português
 • Evoras Apelācijas tiesa English - français - português
 • Portu Apelācijas tiesa português
 • Republikas Ģenrālprokuratūra português
 • Tieslietu studiju centrs (iestāde, kas atbildīga par Portugāles maģistrātu veidošanu); English - français - português
 • Justīcijas administrācijas ģenerāldirekcija (cita starpā pieejama arī informācija par tiesām un to teritoriālo piekritību, kā arī piekļuve justīcijas ierēdņu vietnēm); português
 • Tieslietu ministrijas Likumdošanas politikas un plānošanas Kabinets English - português
 • Reģistru un notariāta ģenerāldirekcija português
 • Patērētāju institūts português
 • Portugāles Tiesnešu arodbiedrība português
 • Valsts prokuratūras maģistrātu arodbiedrībaAdvokātu biedrība português
 • Advokātu biedrība; português
 • Tiesību aktu datu bāze tiešsaistes režīmā português (tajā ietverti rīkojumi un tiesību akti, kas publicēti D.R. I sērijā kopš 1970. gada 1. janvāra; nodrošina bezmaksas piekļuvi tiesību aktiem, kas publicēta D.R. I sērijā kopš 2000. gada 1. janvāra.)

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Portugāle - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 09-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste