Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Portugalija

Naujausia redakcija: 09-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - PortugalijaKompetencijos lygmenys

Teismai

Aukščiausiasis Teismas (1)
 
 

Apeliaciniai teismai (5)

     

Pirmosios instancijos teismai

         .....

Portugalijos teismai – Pagrindiniai principai

 • Teismai yra valdžios institucijos, įgaliotos vykdyti teisingumą tautos vardu;
 • Jų paskirtis – užtikrinti įstatymais saugomų piliečių teisių ir interesų gynimą, užkirsti kelią demokratinio teisėtumo pažeidimams ir taikiai spręsti viešųjų bei privačiųjų interesų konfliktus;
 • Teismai yra nepriklausomi ir pavaldūs tik įstatymui;
 • Teismų sprendimai yra privalomi visiems viešiesiems ir privatiesiems subjektams ir turi viršenybę kitų institucijų sprendimų atžvilgiu;
 • Kiekvienam yra užtikrinama teisė kreiptis į teismą ir apginti savo įstatymais saugomas teises ir interesus; teisingumas negali būti neteikiamas dėl nepakankamų lėšų;
 • Kiekvienas turi teisę gauti teisinę informaciją, teisinę konsultaciją, teisinę gynybą ir būti atstovaujamas advokato teisme;
 • Kiekvienas turi teisę, kad sprendimas byloje būtų priimtas per priimtiną laiką ir teisingo proceso metu;
 • Siekiant ginti asmens teises, laisves ir saugumą, įstatymas numato piliečiams greitą ir nedelsiamą teismo procesą, kad per priimtiną laiką būtų užtikrinta apsauga nuo grėsmės šioms teisėms arba jų pažeidimo;
 • Teismuose bylos nagrinėjamos viešai, išskyrus tuos atvejus, kai pats teismas, siekdamas apsaugoti asmenų orumą ir visuomenės moralę arba užtikrinti savo normalų funkcionavimą, pagrįstai nusprendžia kitaip.

Teismų sistema

Be Konstitucinio teismo, yra šie teismai:

viršųviršų

 1. Aukščiausiasis teismas, apeliaciniai teismai ir pirmosios instancijos teismai;
 2. Aukščiausiasis administracinis teismas ir kiti administraciniai bei mokesčių teismai;
 3. Audito teismas.

Gali būti jūrų, arbitražo ir taikos teismų.

Bendrieji teismai – tai civilines bylas nagrinėjantys teismai; jie vykdo teisingumą visose srityse, kurios nėra priskiriamos kitų teismų kompetencijai.

Teisingumo sistemos administravimo tikslu Portugalijos teritorija suskirstyta į juridines apygardas, juridines apskritis ir apylinkes.

Aukščiausiasis teismas yra aukščiausio lygmens teismo institucija. Aukščiausiojo teismo buveinė yra Lisabonoje. Jame yra civilinių bylų, baudžiamųjų bylų ir socialinių bylų skyriai. Aukščiausiasis teismas, plenariniuose posėdžiuose pirmininkaujamas pirmininko, vykdo veiklą per skyrius ir specializuotų skyrių plenumus.

Civilinių bylų skyriai yra kompetentingi priimti sprendimus bylose, kurios nepriskiriamos kitų skyrių kompetencijai; baudžiamųjų bylų skyriai priima sprendimus baudžiamosiose bylose; socialinių bylų skyriai priima sprendimus bylose, kurios, remiantis civiline teise, priskiriamos darbo teismų kompetencijai.

Aukščiausiasis teismas, išskyrus įstatymais nustatytus atvejus, nagrinėja tik teismų bylas.

Apeliaciniai teismai paprastai yra antrosios instancijos teismai.

Kiekvienoje juridinėje apygardoje gali būti vienas arba keli apeliaciniai teismai.

Šiuo metu veikia Lisabonos, Porto, Coimbra, Évora ir Guimarães apeliaciniai teismai.

Apeliaciniai teismai taip pat sudaryti iš civilinių, baudžiamųjų ir socialinių bylų skyrių, kurių kompetencija tokia pati, kaip ir Aukščiausiojo teismo skyrių.

Jie veikia vadovaujami pirmininko per plenarinius posėdžius ir skyrius.

Pirmosios instancijos teismai paprastai yra apylinkių teismai.

Priklausomai nuo veiklos apimties ir prigimties, toje pačioje apylinkėje gali būti įvairių teismų.

Pirmosios instancijos teismų kompetencijos sritis yra apylinkė. Tačiau gali šių teismų kompetencijai priklausyti ne tik viena ar kelios apylinkės, bet ir specialiai įstatymais nustatytos sritys.

Pirmosios instancijos teismai pagal kompetenciją gali būti specializuotieji ir specialieji. Specializuotieji teismai nagrinėja bylas nepriklausomai nuo taikomos proceso rūšies; specialieji teismai nagrinėja bylas priklausomai nuo taikomos proceso rūšies; pagrįstais atvejais gali būti steigiami mišrios specializuotos kompetencijos teismai.

viršųviršų

Pirmosios instancijos teismai gali būti skirstomi į teisėjų kolegijas.

Apylinkių teismuose teisėjų kolegijos gali būti bendrosios, specializuotosios arba specialiosios.

Priklausomai nuo veiklos apimties ir sudėtingumo, apylinkių teismai dar gali būti skirstomi į specialiosios kompetencijos pirmosios instancijos teisės skyrius.

Kiekviename pirmosios instancijos teisme, kiekvienoje teisėjų kolegijoje arba pirmosios instancijos teisės skyriuje dirba vienas arba daugiau teisėjų.

Kiekvienoje juridinėje apskrityje vykdo veiklą du arba daugiau teisėjų, kuriuos skiria apskrities teisėjai.

Pirmosios instancijos teismai, priklausomai nuo bylos, veikia kaip atskiras teismas, kaip kolegialus teismas arba kaip prisiekusiųjų teismas.

Bendrosios kompetencijos teismų paskirtis, nagrinėjant civilines ir komercines bylas, yra:

 1. parengti procesus ir priimti sprendimus procesuose, kurie nepriskiriami kito teismo kompetencijai;
 2. vykdyti aukštesniųjų teismų įsakymus, taip pat jų laiškuose, oficialiuose raštuose ir telegramose išdėstytus reikalavimus;
 3. atlikti kitas jiems įstatymais pavestas funkcijas.

Specializuotieji pirmosios instancijos teismai ir teisėjų kolegijos, veikiančios srityse, priklausančiose Europos teismų tinklui, civilinėse ir komercinėse bylose, yra šie: šeimos teismai, nepilnamečių teismai, komercinių bylų teismai ir jūrų teismai.

Specializuotieji teismai PDF File (PDF File 101 KB)

Specialieji teismai PDF File (PDF File 80 KB)

Skundai, prašymai pašalinti trūkumus ir prašymai išaiškinti ir pataisyti teismo sprendimus PDF File (PDF File 106 KB)

Pagrindiniai šios srities įstatymai

 • Portugalijos Respublikos Konstitucija (20 ir 202–224 straipsniai);
 • Teismų organizavimo ir veiklos įstatymas (1999 m. sausio 13 d. įstatymas Nr. 3/99);
 • Teismų organizavimo ir veiklos įstatymo reglamentas (1999 m. gegužės 31 d. dekretas-įstatymas Nr. 186–A/99);
 • Civilinio proceso kodeksas (tekstas pakartotinai paskelbtas gruodžio 12 d. DL priede Nr.329-A/95, su pakeitimais, atsiradusiais dėl šių įsakų: rugsėjo 25 d. dekretas-įstatymas Nr. 180/96, gegužės 12 d. dekretas-įstatymas Nr. 125/98, rugpjūčio 25 d. dekretas-įstatymas Nr. 59/98, rugsėjo 1 d. dekretas-įstatymas Nr. 269/98, spalio 24 d. dekretas-įstatymas Nr. 315/98, sausio 13 d. dekretas-įstatymas Nr. 3/99, rugsėjo 20 d. dekretas-įstatymas Nr. 375-A/99, rugpjūčio 10 d. dekretas-įstatymas Nr. 183/2000, gruodžio 20 d. įstatymas Nr. 30-D/2000 ir vasario 19 d. įstatymas Nr. 13/2002).

Naudingos nuorodos

 • Aukščiausiasis teismas English - français - português
 • Teisingumo ministerija English - português
 • Konstitucinis teismas português
 • Lisabonos apeliacinis teismas português
 • Coimbra apeliacinis teismas português
 • Évora apeliacinis teismas English - français - português
 • Porto apeliacinis teismas português
 • Generalinė prokuratūra português
 • Teisės studijų centras (įstaiga, atsakinga už Portugalijos teisėjų mokymą) English - français - português
 • Generalinis teisingumo valdymo direktoratas (inter alia suteikiama teismų kontaktinė informacija bei informacija apie jų teritorinę jurisdikciją ir prieiga prie Teisingumo sistemos pareigūnų tinklalapio); português
 • Teisingumo politikos ir planavimo biuras (Teisingumo ministerija) English - português
 • Generalinis registrų ir notariato direktoratas português
 • Vartotojų asociacija português
 • Portugalijos teismų profesinė asociacija português
 • Prokurorų profesinė sąjunga português
 • Advokatų rūmai português
 • Teisės aktų duomenų bazė internete português (įstatymai ir teisės aktai, paskelbti OL I serijoje nuo 1970 01 01; suteikiama galimybė nemokamai susipažinti su įstatymais, paskelbtais iki 2000 01 01)

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Portugalija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 09-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė