Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Portugali

Uusin päivitys: 05-11-2009
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Portugali

Toimivallan tasot

Tuomioistuimet

ylin oikeusaste
Supremo Tribunal de Justiça (korkein oikeus) (1)

 

toinen oikeusaste
Tribunais da Relação (ylioikeudet) (5)

     

ensimmäinen oikeusaste
Tribunais Judiciais de Primeira Instância (alioikeudet)

         .....

Portugalin tuomioistuimet - Perusperiaatteet

 • Tuomioistuimet ovat itsenäisiä elimiä, joiden toimivaltaan kuuluu oikeudenkäyttö kansanvaltaisen järjestelmän piirissä.
 • Niiden tehtävä on turvata kansalaisten lailla suojattujen oikeuksien ja intressien puolustaminen, puuttua kansanvaltaisesti säädettyjen lakien loukkauksiin sekä ratkaista julkisten ja yksityisten intressien välisiä ristiriitoja.
 • Tuomioistuimet ovat riippumattomia ja niiden toimintaa ohjaa ainoastaan laki.
 • Tuomioistuinten päätökset velvoittavat kaikkia julkisia ja yksityisiä luonnollisia ja oikeushenkilöitä, ja ne ovat ensisijaisia muiden viranomaisten päätöksiin nähden.
 • Tuomioistuinten palvelujen saatavuus on turvattu kaikille lailla suojattujen oikeuksien ja intressien puolustamiseksi, eikä oikeutta voi evätä keneltäkään vähävaraisuuden perusteella.
 • Kaikilla on oikeus saada tieto- ja neuvontapalveluja ja yleistä oikeusapua sekä saada tuekseen asianajaja ollessaan tekemisissä viranomaisten kanssa.
 • Kaikilla on oikeus saada asiansa ratkaistuksi kohtuullisessa ajassa ja tasapuolisessa menettelyssä.
 • Kansalaisten henkilökohtaisten oikeuksien, vapauksien ja takeiden puolustamiseksi laissa turvataan nopeat ja tehokkaat oikeusmenettelyt, joilla kansalaisille pyritään antamaan suojaa oikeudenloukkauksia tai oikeuksiin kohdistuvia uhkia vastaan.
 • Tuomioistuinten istunnot ovat julkisia, ellei tuomioistuin toisin päätä. Perusteena käsittelyyn suljetuin ovin ovat henkilöiden ihmisarvon ja yleisen moraalin suojelu tai tuomioistuimen normaalin toiminnan varmistaminen.

Tomioistuinten rakenne

Perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) lisäksi Portugalissa on seuraavat tuomioistuimet:

Sivun alkuunSivun alkuun

 1. korkein oikeus (Supremo Tribunal de Justiça) sekä ali- ja ylioikeudet,
 2. korkein hallinto-oikeus (Supremo Tribunal Administrativo) ja muut hallinto- ja verotuomioistuimet sekä
 3. tilintarkastustuomioistuin (Tribunal de Contas). Maassa on myös merioikeuksia, välitystuomioistuimia ja rauhantuomioistuimia.

Ali- ja ylioikeudet (tribunais judiciais) ja korkein oikeus ovat yleisiä tuomioistuimia siviiliasioissa: ne käyttävät tuomiovaltaa kaikilla niillä aloilla, joita ei ole uskottu muille oikeusistuimille.

Oikeushallinnon tarpeita varten Portugali on jaettu tuomiopiireihin läänien tasolla (distríto judicial), alueellisella tasolla (círculo judicial) ja paikallisella, alioikeuksien tasolla (comarca).

Korkein oikeus on ylimpänä tuomioistuinhierarkiassa. Sen toimipaikka on Lissabonissa. Se jakaantuu siviiliasioiden, rikosasioiden ja sosiaaliasioiden jaostoihin. Se tekee ratkaisunsa puheenjohtajansa johdolla korkeimman oikeuden täysistunnoissa, erityisjaostojen täysistunnoissa ja jaostoittain.

Siviiliasioiden jaostoilla on tuomiovalta asioissa, joita ei ole uskottu muille jaostoille; rikosasioiden jaostot ratkaisevat rikoslain piiriin kuuluvia asioita; sosiaaliasioiden jaostot tekevät päätöksiä kysymyksissä, jotka kuuluvat työtuomioistuinten siviilioikeudelliseen toimivaltaan.

Muutamia laissa vahvistettuja poikkeuksia lukuun ottamatta korkein oikeus käsittelee pelkästään oikeuskysymyksiä.

Ylioikeudet (tribunais judiciais de segunda instanciâ) toimivat toisen oikeusasteen tuomioistuimina lähes kaikissa asiatyypeissä.

Kunkin läänin tuomiopiirissä (distríto judicial) on yksi tai useampia ylioikeuksia.

Nykyään ylioikeudet ovat Lissabonissa, Portossa, Coimbrassa, Évorassa ja Guimarãesissa.

Myös ylioikeudet jakaantuvat siviiliasioiden, rikosasioiden ja sosiaaliasioiden jaostoihin, joiden toimivalta on samanlainen kuin vastaavilla korkeimman oikeuden jaostoilla.

Ylioikeudet työskentelevät puheenjohtajan johdolla täysistunnoissa ja jaostoittain.

Alioikeudet toimivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina lähes kaikissa asioissa. Niiden sijainti perustuu paikalliseen tuomiopiirijakoon (comarca).

Samassa paikallisessa tuomiopiirissä voi kuitenkin olla useitakin tuomioistuimia, jos se on perusteltua palvelujen määrän tai laadun vuoksi.

Näiden tuomioistuinten toimivaltaan kuuluva alue on siis comarca. Alueella voi kuitenkin olla tuomioistuimia, joiden toimivaltaan kuuluu yksi tai useampia hallinnollisia piirejä (circunscriçôes) tai laissa erikseen määritettyjä alueita.

Sivun alkuunSivun alkuun

Lisäksi on erityisissä asioissa toimivaltaa (competência especializada) käyttäviä ja erityisprosessiin perustuvaa toimivaltaa (competência específica) käyttäviä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia. Erityisissä asioissa toimivaltaa käyttävät tuomioistuimet käsittelevät määrätynlaisia asioita riippumatta menettelyn muodosta; erityisprosessuaalista toimivaltaa käyttävät tuomioistuimet käsittelevät tiettyjä asioita niihin sovellettavan erityismenettelyn perusteella; perustelluista syistä voidaan perustaa yhdistettyä erityisprosessuaalista toimivaltaa käyttäviä tuomioistuimia.

Tuomioistuimet voivat jakautua osastoiksi (juízo).

Paikallisessa tuomiopiirissä eli comarcassa näiden osastojen toimivaltaan voi kuulua yleisten tai erityisten asioiden käsittely tai ne voivat noudattaa erityistä menettelyä.

Comarcan tuomioistuimet voidaan jakaa edelleen erityisprosessiin perustuvaa toimivaltaa käyttäviksi oikeuksiksi (vara), jos oikeuspalvelun laajuus ja monitahoisuus sitä vaatii.

Kussakin comarcan tuomioistuimessa, oikeudessa (vara) tai osastossa (juízo) tuomiovaltaa käyttää yksi tai useampi alioikeuden tuomari (juíz de direito).

Kussakin alueellisessa oikeuspiirissä (círculo judicial) tuomiovaltaa käyttää yksi tai useampi alioikeuden tuomari, jonka piirituomari (juíz de circulo) nimittää.

Alioikeuksissa asiat ratkaistaan tapauksen mukaan yhden tuomarin kokoonpanossa tai tuomarikollegion tai valamiesoikeuden kokoonpanossa.

Yleistä toimivaltaa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa käyttävien tuomioistuinten tehtäviin kuuluu

 1. valmistella ja ratkaista asiat, joita ei ole uskottu jollekin toiselle tuomioistuimelle,
 2. toimeenpanna muiden toimivaltaisten tuomioistuinten niille esittämät tehtävät sekä kirjeitse ja sähkeitse annetut ohjeet,
 3. käyttää muita laissa myönnettyjä toimivaltuuksia.

Tuomioistuimet, jotka ovat toimivaltaisia siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston piiriin kuuluvissa asioissa, ovat seuraavat: perheoikeudet (Tribunais de familia), alaikäisten asioita käsittelevät tuomioistuimet (Tribunais de menores), kauppatuomioistuimet (Tribunais de comércio) ja merioikeudet (Tribunais marítimos).

Erityisiä asioita käsittelevät tuomioistuimet (pdf 93 KB)

Erityisprosessiin perustuvaa toimivaltaa käyttävät tuomioistuimet (pdf 87 KB)

Muutoksenhaku, tuomiovirheitä koskevat kanteet, vaatimukset oikeuden päätösten selventämiseksi ja muuttamiseksi (pdf 109 KB)

Aiaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö

 • Portugalin tasavallan perustuslaki (20 § ja 202-224 §)
 • Tuomioistuinten organisaatiosta ja toiminnasta 13.1.1999 annettu laki nro 3/99 (Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais)
 • Tuomioistuinten organisaatiosta ja toiminnasta annettuun lakiin liittyvä 31.5.1999 annettu asetus nro 186-A/99 (Regulamento da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais)
 • Siviiliprosessilaki (Código de Processo Civil), teksti julkaistu uudelleen asetuksen nro 329-A/95 liitteessä (annettu 12.12.) muutoksin, jotka ovat peräisin seuraavista säädöksistä: asetus nro 180/96 (annettu 25.9.), asetus nro 125/98 (annettu 12.5.), laki nro 59/98 (annettu 25.8.), asetus nro 269/98 (annettu 1.9.), asetus nro 315/98 (annettu 24.10.), laki nro 3/99 (annettu 13.1.), asetus nro 375-A/99 (annettu 20.9.), asetus nro 183/2000 (annettu 10.8.), laki nro 30-D/2000 (annettu 20.12.) ja laki nro 13/2002 (annettu 19.2.).

Hyödyllisiä linkkejä

« Oikeuslaitos - Yleistä | Portugali - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 05-11-2009

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta