Euroopa Komisjon > EGV > Õiguskorraldus > Portugal

Viimati muudetud: 09-07-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õiguskorraldus - PortugalPädevus

Kohtud

Ülemkohus (1)

 

Apellatsioonikohtud (5)

     

Esimese astme kohtud

         .....


Portugali kohtud – Põhiprintsiibid

 • Kohtud on suveräänsed organid, kelle pädevuses on õiguse haldamine rahva nimel;
 • Nende ülesandeks on tagada kodanike seadustega tagatud õiguste ja huvide kaitse, tõkestada demokraatlike seaduste rikkumist ning lahendada vastuolusid avalike ja erahuvide vahel;
 • Kohtud on sõltumatud ning alluvad ainult seadusele;
 • Kohtute otsused on kohustuslikud kõigile avalik- ja eraõiguslikele üksustele ning kaaluvad üles mis tahes muud ametivõimude otsused;
 • Kõigile on tagatud juurdepääs kohtutele oma seadusega kaitstud õiguste ja huvide kaitseks, kusjuures õigusabi ei saa keelata majanduslike vahendite ebapiisavuse tõttu;
 • Kõigil on õigus õigusteabele ja -nõustamisele, kaitsele kohtus ja advokaadiga esindatusele ametivõimude ees;
 • Kõigil on õigus, et kohtuasjas, milles nad osalevad, langetatakse otsus mõistliku tähtajaga ja võrdõigusliku menetluse korras;
 • Isiklike õiguste, vabaduste ja tagatiste kaitseks kindlustab seadus kodanikele kiired ja prioriteetse loomuga kohtumenetlused, tagamaks kodanike õiguste tõhusat ja õigeaegset kaitset ähvarduse või rikkumise vastu;
 • Kohtute istungid on avalikud, välja arvatud juhul, kui kohus ise otsustab õigustatud korraldusega vastupidi inimeste väärikuse ja ühiskondliku moraali kaitse tagamise või kohtu normaalse töö kindlustamise tõttu.

Kohtukorraldus

Peale konstitutsioonikohtu on olemas järgmised kohtute liigid:

ÜlesÜles

 1. ülemkohus ning esimese ja teise astme kohtud;
 2. kõrgem halduskohus ja muud halduskohtud ning maksuvaidlusi lahendavad kohtud;
 3. kontrollikoda. Olemas võivad olla merekohtud, vahekohtud ja maakohtud.

Kohtud on tavalised tsiviilkohtud, mille pädevusse kuuluvad kõik valdkonnad, mis ei ole määratud teiste kohtute pädevusse.

Portugali territoorium on õigusemõistmise teostamiseks jagatud kohtupiirkondadeks, -ringkondadeks ja comarca`deks (kohtualluvuslik üksus Portugalis).

Ülemkohus on kohtuorganite hierarhia kõrgeim organ. See asub Lissabonis. Ülemkohtusse kuulub tsiviil-, kriminaal- ja sotsiaalosakond. Ülemkohtu töö toimub esimehe juhatusel kohtu täiskogu istungil, eriosakondade täisistungitel ja osakonniti.

Tsiviilosakonnad on pädevad otsustama asjades, mis ei ole määratud teistele osakondadele; kriminaalosakonnad mõistavad kohut kriminaalasjades; sotsiaalosakonnad mõistavad kohut kohtuasjades, mis kuuluvad töökohtute pädevusse tsiviilasjade osas.

Ülemkohus kuulab ära ainult õigusküsimusi, välja arvatud seadusega määratud erandjuhtudel.

Apellatsioonikohtud on reeglina teise astme kohtud.

Igas kohtupiirkonnas on üks või mitu apellatsioonikohut.

Praegu töötavad apellatsioonikohtud Lissabonis, Portos, Coimbras, Évoras ja Guimarãesis.

Apellatsioonikohtutes on samuti tsiviil-, kriminaal- ja sotsiaalosakond, mille tegelik pädevus on sama mis ülemkohtu puhul.

Need kohtud töötavad esimehe juhtimisel täisistungitel ja osakonniti.

Esimese astme kohtud on üldjuhul comarca kohtud.

Kui teenistuse maht või laad seda õigustab, võib samas comarca`s olla mitmesuguseid kohtuid.

Kohtu tegevuspiirkonnaks on vastav comarca. Siiski võib olla kohtuid, mille pädevusse kuulub üks või mitu piirkonda või konkreetselt seadusega sätestatud valdkonnad.

Olemas on esimese astme kohtud, kellel on pädevus konkreetses valdkonnas või eripädevus. Kohtud pädevusega konkreetses valdkonnas kuulavad ära teatud valdkonna asju, olenemata rakendatavast menetlusviisist; eripädevusega kohtud kuulavad ära teatud valdkonna asju vastavalt rakendatavale menetlusviisile; põhjendatud juhtudel võidakse luua konkreetse valdkonna segapädevusega kohtud.

Kohtud võivad omakorda jaguneda kohtuorganiteks.

Comarca kohtute puhul võivad kohtuorganid olla üldise, konkreetse valdkonna või eripädevusega.

Comarca kohtud võivad veel jaguneda eripädevusega kohtuteks, kui teeninduse maht ja komplekssus seda õigustavad.

ÜlesÜles

Igas kohtus, kohtuorganis või kohtuasutuses täidab ülesandeid üks või mitu kohtunikku.

Igas kohturingkonnas täidab ülesandeid kaks või enam kohtunikku, kelle määravad ringkonnakohtunikud.

Esimese astme kohtud töötavad vastavalt kohtuasjadele ainuisikulise kohtunikuga kohtuna, kollegiaalse kohtuna või vandekohtunikega kohtuna.

Üldise pädevusega kohtud on tsiviil- ja kaubandusvaldkonnas pädevad:

 1. kohtuasja ette valmistama ja otsustama asjades, mis ei ole määratud mõnele muule kohtule;
 2. neile pädevate kohtute poolt saadetud korralduste, kirjade, ametikirjade ja telegrammide täitmiseks;
 3. muude seadusega määratud pädevuste täitmiseks.

Kohtud ning tsiviil- ja kaubandusalal Euroopa kohtuvõrgu sekkumisvaldkonnas spetsialiseerunud kohtuorganid on järgmised: perekonnakohtud, alaealiste asjade kohtud, kaubanduskohtud ja merekohtud.

Kohtud konkreetse valdkonna pädevusega PDF File (PDF File 20 KB)

Eripädevusega kohtud PDF File (PDF File 10 KB)

Edasikaebused, eksimuste vaidlustamise taotlused ja selgituspalved ning kohtuotsuste parandamine PDF File (PDF File 20 KB)

Põhilised õigusaktid selles valdkonnas

 • Portugali Vabariigi põhiseadus (artiklid 20 ja 202 kuni 224);
 • Kohtukorralduse ja kohtute funktsioneerimise seadus (1999. aasta 13. jaanuari seadus nr 3/99);
 • Määrus kohtukorralduse ja kohtute funktsioneerimise seaduse kohta (seadusjõuga erakorraline seadus nr 186-A/99, 31. mai 1999);
 • Tsiviilmenetluse seadustik (tekst uuesti avaldatud 1995. aasta 12. detsembri dekreetseaduse nr 329-A/95 lisas muudatustega, mis tulenevad järgmistest seadustest: 1996. aasta 25. septembri dekreetseadus nr 180/96, 1998. aasa 12. mai dekreetseadus nr 125/98, 1998. aasta 25. augusti seadus nr 59/98, 1998. aasta 1. septembri dekreetseadus nr 269/98, 1998. aasta 24. oktoobri dekreetseadus nr 315/98, 1999. aasta 13. jaanuari seadus nr 3/99, 1999. aasta 20. septembri dekreetseadus nr 375-A/99, 2000. aasta 10. augusti dekreetseadus nr 183/2000, 2000. aasta 20. detsembri seadus nr 30-D/2000 ja 2002. aasta 19. veebruari seadus 13/2002)

ÜlesÜles

Kasulikud lingid

 • Supremo Tribunal de Justiça; Ülemkohus English - français - português
 • Ministério da Justiça; Justiitsministeerium English - português
 • Tribunal Constitucional; Konstitutsioonikohus português
 • Tribunal da Relação de Lisboa; Lissaboni apellatsioonikohus português
 • Tribunal da Relação de Coimbra; Coimbra apellatsioonikohus português
 • Tribunal da Relação de Évora; Évora apellatsioonikohus English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto; Porto apellatsioonikohus português
 • Procuradoria Geral da República; Vabariigi peaprokuratuur português
 • Centro de Estudos Judiciários (Portugali kohtunike väljaõppe eest vastutav üksus);English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (teeb muu hulgas kättesaadavaks kohtute kontaktid ja teabe nende territoriaalse jurisdiktsiooni kohta ning annab juurdepääsu kohtuametnike koduleheküljele);português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça; Justiitsministeeriumi seadusloome poliitika ja planeerimise kabinet;English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado; Registrite ja notarite koja peadirektoraat português
 • Instituto do Consumidor; Tarbijainstituut português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses; Portugali kohtunike ametiühing português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público; Prokuratuuri kohtunike ametiühing português
 • Ordem dos Advogados; Advokaatide selts português
 • Base de legislação «on-line» (sisaldab seadusetekste ja akte, mis on avaldatud Riigi Teataja I seerias alates 01.01.1970; võimaldab tasuta juurdepääsu I seeriale alates 01.01.2000 avaldatud õigusaktidele); português

« Õiguskorraldus - Üldteave | Portugal - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 09-07-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik