Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad > Polen

Senaste uppdatering: 31-10-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Polen

Det polska domstolsväsendet består av

 • högsta domstolen
 • de allmänna domstolarna
 • förvaltningsdomstolarna
 • militärdomstolarna

Organisationsschema PDF File (PDF File 14 KB)

HÖGSTA DOMSTOLEN

Högsta domstolen är en kassationsdomstol. Den ligger i Warszawa. Domstolen handlägger kassationer, dvs. överklaganden av avgöranden från domstolarna i andra instans.

Högsta domstolen prövar inte sakfrågan utan kontrollerar att civil- och militärdomstolarnas avgöranden är lagenliga. Alla mål kan inte överklagas till kassationsdomstolen. Kassationsöverklaganden måste framställas av en advokat.

DE ALLMÄNNA DOMSTOLARNA

De allmänna domstolarna omfattar överrätterna samt de regionala domstolarna och distriktsdomstolarna.

De handlägger följande mål: civilmål, familjemål, mål som rör omyndiga, arbetsrättsliga mål, socialrättsliga mål, handelsrättsliga mål, konkurser, brottmål, inbegripet förseelser som inte betraktas som brott, och mål som rör påföljder. De för även fastighetsregister.

De allmänna domstolarna består av två instanser:

Domstolar i första instans
 • distriktsdomstolarna (inbegripet stadsdomstolarna)
 • de regionala domstolarna.
Domstolar i andra instans
 • de regionala domstolarna
 • överrätterna.

De regionala domstolarna är endast första instans för vissa måltyper. De är också andra instans för distriktsdomstolarnas avgöranden.

Domstolarna i andra instans handlägger överklagade mål och kan
 • fastställa det överklagade avgörandet, vilket betyder att det överklagade avgörandet fortfarande gäller,
 • ändra det överklagade avgörandet, vilket betydet att ett nytt avgörande meddelas i målet,
 • upphäva avgörandet och återförvisa målet till underrätten, vilket betyder att målet kommer att prövas på nytt.

I tvistemål är den behöriga domstolen normalt den där svaranden har hemvist och i brottmål och mål som rör förseelser som inte betraktas som brott är den behöriga domstolen normalt den där den olagliga gärningen begicks (brottet eller den förseelse som inte betraktas som brott).

Talan i ett mål väcks genom att en skriftlig inlaga med bilagor (kopior av handlingar och bevis) inges till domstolen antingen direkt eller skickas i ett rekommenderat brev.

Till börjanTill början

Beroende på vad målet handlar om handläggs det av antingen distriktsdomstolen eller den regionala domstolen i första instans.

DISTRIKTSDOMSTOLARNA

Det finns 315 distriktsdomstolar i Polen (den 1 mars 2006). De är belägna i större städer. I storstäderna, t.ex. i Kraków, Lódz, Waszawa och Wroclaw, kan en regional domstol inrättas för ett eller flera distrikt i staden.

Distriktsdomstolarna är de domstolar som är närmast medborgarna. De handlägger alla slags mål med undantag för de som är förbehållna den regionala domstolen.

I de flesta distriktsdomstolar finns det stadsavdelningar (även kallade stadsdomstolar). Det finns 380 stadsavdelningar i landet (den 1 mars 2006). De handlägger enklare tvistemål och mindre allvarliga brottmål, inbegripet förseelser som inte betraktas som brott.

DE REGIONALA DOMSTOLARNA

Det finns 45 regionala domstolar i Polen. De finns i alla större städer.

De regionala domstolarna handlägger överklaganden (av distriktsdomstolarnas avgöranden) och fungerar därför som domstolar i andra instans, dvs. överrätter.

De handlägger också vissa allvarligare mål (t.ex. mål som rör stora belopp, allvarliga brott osv.) och fungerar då som domstolar i första instans.

ÖVERRÄTTERNA

Det finns 11 överrätter i Polen. De är belägna i större städer: Bialystok, Gdansk, Katowice, Kraków, Lublin, Lódz, Poznan, Rzeszów, Warszawa, Wroclaw och Szczecin.

Överrätterna fungerar som domstolar i andra instans, dvs. de prövar överklaganden av de regionala domstolarnas avgöranden.

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNA

De övervakar den offentliga förvaltningen för att se till att den överensstämmer med lagen.

Förvaltningsdomstolarna har två instanser. Första instans: 14 länsförvaltningsdomstolar. Andra instans: den högsta förvaltningsdomstolen i Warszawa.

Förvaltningsdomstolarna kan endast upphäva eller fastställa de överklagade förvaltningsbesluten. De kan inte meddela nya förvaltningsbeslut som påverkar medborgarnas rättigheter och skyldigheter.

Vilken förvaltningsdomstol som är behörig beror på var det förvaltningsorgan som klagomålet rör är beläget.

Länsförvaltningsdomstolarna handlägger främst klagomål avseende

 • förvaltningsbeslut (t.ex. bygglov eller skatteföreläggande),
 • kommunala och lokala bestämmelser (t.ex. lokala skattesatser, parkeringsföreskrifter),
 • förvaltningsorgans försummelse att uppfylla sina skyldigheter.

Det är möjligt att inge ett kassationsöverklagande till den högsta förvaltningsdomstolen avseende länsförvaltningsdomstolarnas avgöranden.

Alla förvaltningsdomstolar har en informationsavdelning där man kan få tillgång till uppgifter om domstolens behörighet, information om hur de mål som handläggs av domstolen förlöper samt handlingarna i målet.< />

MILITÄRDOMSTOLARNA

Militärdomstolarna består av provinsialdomstolar och garnisonsdomstolar. De handlägger mål som rör brott som har begåtts av soldater och anställda i militären.

« Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information | Polen - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 31-10-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket