Evropska komisija > EPM > Pravosodna organizacija > Poljska

Zadnja sprememba: 31-10-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravosodna organizacija - Poljska

Poljski pravosodni sistem sestavljajo:

 • vrhovno sodišče,
 • splošna sodišča,
 • upravna sodišča,
 • vojaška sodišča.

Organigram PDF File (PDF File 57 KB)

VRHOVNO SODIŠČE

Vrhovno sodišče je kasacijsko sodišče. Sedež ima v Varšavi. Sodišče obravnava kasacije, tj. pritožbe proti izrekom kazni ali odločbam sodišč druge stopnje.

Vrhovno sodišče ne presoja zadev, temveč preučuje, ali so sodne odločbe civilnih in vojaških sodišč v skladu z zakonom. Kasacijske pritožbe se ne morejo vložiti v vseh primerih. Kasacijo mora vložiti odvetnik, ki sme nastopati pred višjimi sodišči, ali pravni zastopnik.

 SPLOŠNA SODIŠČA

Pritožbena sodišča, okrožna in okrajna sodišča.

Obravnavajo naslednje zadeve: civilne zadeve, družinske zadeve, zadeve v zvezi z mladoletnimi osebami, delom, socialno varnostjo, gospodarske zadeve, stečaj in kazniva dejanja, vključno s prekrški in dejanji, za katere je zagrožena sankcija zapora; vodijo tudi zemljiške knjige in evidence.

 Splošna sodišča so dvostopenjska.

Sodišča prve stopnje:
 •  okrajno sodišče (tudi občinsko sodišče)
 •  okrožno sodišče
Sodišča druge stopnje:
 •  okrožno sodišče
 • pritožbena sodišča

 Okrožna sodišča so sodišča prve stopnje samo v nekaterih kategorijah zadev. So tudi pritožbena sodišča (sodišča druge stopnje) za odločbe okrajnih sodišč.

Sodišča druge stopnje (pritožbena) obravnavajo zadeve, zoper katere je vložena pritožba, in lahko:
 • potrdijo odločbo, zoper katero je vložena pritožba – ta odločba ostane torej veljavna,
 • spremenijo odločbo, zoper katero je vložena pritožba – izda se nova odločba o dani zadevi,
 • razveljavijo odločbo in vrnejo zadevo v ponovno sojenje na sodišče prve stopnje – zadeva se bo ponovno preučila.

Najpogosteje je za civilne zadeve pristojno krajevno pristojno sodišče po kraju stalnega bivališča obtoženca, in za kazniva dejanja in prekrške krajevno pristojno sodišče po kraju prepovedanega dejanja (kaznivega dejanja ali prekrška).

Preden se začne sodni postopek, je treba predložiti na sodišču (na sodnem vložišču) ali poslati s priporočeno pošto pisno izjavo s prilogami (kopije dokumentov, dokazila).

Na vrh straniNa vrh strani

Od vrste zadeve je odvisno, ali jo bo na prvi stopnji obravnavalo okrajno ali okrožno sodišče.

 OKRAJNO SODIŠČE

Na Poljskem je 315 okrajnih sodišč (stanje dne 1. marca 2006). Vsa ta sodišča so v večjih mestih. V glavnih mestih se lahko ustanovi okrožno sodišče za enega ali več mestnih okrajev – npr. v Krakovu, Lodžu, Varšavi in Vroclavu.

 Okrajna sodišča so pravosodne enote, ki so državljanom najbližje. Obravnavajo vse zadeve, razen tistih, ki so rezervirane za okrožno sodišče.

Večina okrajnih sodišč je razdeljenih na občinske enote (znane tudi kot občinska sodišča). Po celi državi je 380 občinskih enot (stanje dne 1. marca 2006). Obravnavajo civilne zadeve z manjšo vrednostjo spornega predmeta in kazenske zadeve, za katere je zagrožena nižja kazen, vključno s prekrški.

OKROŽNO SODIŠČE

Na Poljskem je 45 okrožnih sodišč in so v vseh večjih mestih.

Okrožna sodišča obravnavajo pritožbe (zoper odločbe okrajnih sodišč, zato delujejo kot sodišča druge stopnje (pritožbena sodišča)).

Obravnavajo tudi nekatere resne zadeve (npr. z visoko vrednostjo zahtevkov, huda kazniva dejanja itn.) in v tem primeru delujejo kot sodišča prve stopnje.

PRITOŽBENA SODIŠČA

Na Poljskem je 11 pritožbenih sodišč. Vsa ta sodišča so v večjih mestih: Bialystok, Gdansk, Katowice, Krakov, Lublin, Lodž, Poznan, Rzeszów, Varšava, Vroclav in Szczecin.

Pritožbeno sodišče deluje kot sodišče druge stopnje – tj. obravnava pritožbe zoper odločbe okrožnega sodišča.

UPRAVNA SODIŠČA

Nadzorujejo javno upravo, da bi zagotovila skladnost njenega ravnanja z zakonodajo.

Upravna sodišča so dvostopenjska sodišča. Prva stopnja: 14 vojvodskih upravnih sodišč (WSA); druga stopnja: Vrhovno upravno sodišče (NSA) s sedežem v Varšavi.

Upravna sodišča lahko samo odpravijo, razveljavijo ali potrdijo upravni akt, zoper katerega je vložena pritožba. Izdati ne morejo nobene nove upravne odločbe, ki bi posegla v naše pravice in dolžnosti.

Krajevna pristojnost upravnega sodišča je odvisna od sedeža upravnega organa, zoper katerega je vložena pritožba.

WSA obravnava predvsem pritožbe v zvezi z/s:

 • upravnimi odločbami (npr. gradbeno dovoljenje ali davčne odločbe);
 • akti občinskih enot in krajevnih organov javne uprave (npr. krajevne davčne stopnje, parkirna ureditev);
 • pomanjkljivim ukrepanjem upravnih organov.

Pravico imamo do kasacijske pritožbe zoper odločbe vojvodskih upravnih sodišč, ki se vloži na Vrhovno upravno sodišče.

Vsako upravno sodišče ima informacijski oddelek, kjer se lahko preveri krajevna pristojnost sodišča in status zadev, ki jih sodišče preučuje, in dobi vpogled v dokumentacijo.

VOJAŠKA SODIŠČA

Vojaška sodišča vključujejo provincialna sodišča in garnizijska sodišča. Obravnavajo zadeve o kaznivih dejanjih, ki so jih storili vojaki in vojaški uslužbenci.

« Pravosodna organizacija - Splošne informacije | Poljska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 31-10-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo