Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Poľsko

Posledná úprava: 31-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Poľsko

Poľský systém súdnictva pozostáva z:

 • Najvyššieho súdu,
 • všeobecných súdov,
 • správnych súdov,
 • vojenských súdov.

Organizačná schéma PDF File (PDF File 86 KB)

NAJVYŠŠÍ SÚD

Najvyšší súd je kasačný súd. Sídli vo Varšave. Súd sa zaoberá zrušeniami súdnych rozhodnutí, to znamená, odvolaniami proti rozsudkom alebo rozhodnutiam súdov druhého stupňa.

Najvyšší súd prípady neposudzuje, ale skúma, či sú súdne rozhodnutia civilných a vojenských súdov v súlade so zákonom. Nie je možné podávať žiadosti o zrušenie súdneho rozhodnutia vo všetkých prípadoch. Žiadosť o zrušenie súdneho rozhodnutia musí podať právny zástupca alebo advokát.

VŠEOBECNÉ SÚDY

Odvolacie súdy, krajské a okresné súdy.

Zaoberajú sa týmito prípadmi: občianskoprávne veci, rodinné veci, záležitosti maloletých, pracovné otázky, sociálne zabezpečenie, obchodné veci, konkurzy a trestné veci vrátane deliktov, trestné činy, za ktoré sa ukladá trest odňatia slobody; vedú tiež pozemkové knihy a záznamy.

Všeobecné súdy pozostávajú z dvoch stupňov.

Súdy 1. stupňa:
 • okresný súd (vrátane mestského súdu)
 • krajský súd
Súdy 2. stupňa:
 • krajský súd
 • odvolacie súdy

Krajské súdy sú súdy prvého stupňa iba v určitých kategóriách prípadov. Sú to tiež odvolacie súdy (súdy druhého stupňa) pre rozhodnutia okresných súdov.

Súdy 2. stupňa (odvolacie) sa zaoberajú prípadmi, v ktorých bolo podané odvolanie a môžu:
 • potvrdiť oprávnenosť rozhodnutia, voči ktorému bolo podané odvolanie – znamená to, že napadnuté rozhodnutie zostáva v platnosti;
 • zmeniť a doplniť rozhodnutie, voči ktorému bolo podané odvolanie – znamená to, že v prípade sa vydáva nové rozhodnutie;
 • zrušiť rozhodnutie a vrátiť prípad na opätovné preskúmanie súdu prvého stupňa – znamená to, že prípad bude znovu preskúmaný.

Najčastejšie je príslušným súdom pre občianskoprávne veci súd podľa miesta bydliska žalovaného a v trestných veciach a deliktoch je príslušným súdom súd podľa miesta protiprávneho konania (trestného činu alebo deliktu).

HoreHore

Na to, aby sa začalo konanie, musí sa súdu predložiť (v podateľni) alebo zaslať doporučenou poštou písomné oznámenie s prílohami (kópie dokumentov, podporné dôkazy).

Prípadom sa bude zaoberať okresný alebo krajský súd prvého stupňa v závislosti od jeho povahy.

OKRESNÝ SÚD

V Poľsku je 315 okresných súdov (k 1. marcu 2006). Nachádzajú sa vo väčších mestách. V prípade hlavných mestských sídel môže byť krajský súd ustanovený pre jeden alebo niekoľko mestských okresov – napríklad v Krakove, Lodži, Varšave a vo Vroclave.

Okresné súdy sú súdne zložky, ktoré sú najbližšie k občanom. Zaoberajú sa všetkými prípadmi, okrem prípadov, ktoré sú vyhradené pre krajský súd.

Na väčšine okresných súdov sú mestské oddelenia (tiež známe ako mestské súdy). V celej krajine je 380 mestských oddelení (k 1. marcu 2006). Zaoberajú sa menej závažnými občianskoprávnymi a trestnými vecami, vrátane deliktov.

KRAJSKÝ SÚD

V Poľsku je 45 krajských súdov. Nachádzajú sa vo všetkých väčších mestách.

Krajské súdy sa zaoberajú odvolaniami (voči rozhodnutiam okresných súdov, takže fungujú ako súdy 2. stupňa (odvolacie).

Zaoberajú sa tiež určitými závažnými prípadmi (napríklad nárokmi s  vysokými čiastkami, závažnými trestnými činmi atď.) a potom pôsobia ako súdy 1. stupňa.

ODVOLACÍ SÚD

V Poľsku je 11 odvolacích súdov. Sídlia vo väčších mestách: Bialystok, Gdansk, Katovice, Krakov, Lublin, Lodž, Poznaň, Rzeszów, Varšava, Vroclav a Štetín.

Odvolací súd pôsobí ako súd 2. stupňa – to znamená, prejednáva odvolania voči rozhodnutiam krajského súdu.

SPRÁVNE SÚDY

Dohliadajú nad verejnou správou s cieľom zabezpečiť súlad jej postupu so zákonom.

Správne súdy sú súdmi dvoch stupňov. Prvý stupeň: 14 správnych súdov vo vojvodstvách (ďalej len „WSA“); druhý stupeň: Najvyšší správny súd (ďalej len „NSA“), ktorý sa nachádza vo Varšave.

Správne súdy môžu iba zrušiť, anulovať alebo potvrdiť správny úkon, voči ktorému bolo podané odvolanie. Nemôžu vydať žiadne nové správne rozhodnutie, ktoré by mohlo ovplyvniť naše práva a povinnosti.

Miestna príslušnosť správneho súdu závisí od miesta správneho orgánu, voči ktorému bola podaná sťažnosť.

WSA sa zaoberá sťažnosťami, ktoré sa týkajú najmä:

 • správnych rozhodnutí (napríklad stavebných povolení alebo príkazov na zaplatenie daní);
 • právnych úkonov miestnej verejnej správy (napríklad miestnymi daňovými sadzbami, parkovacími predpismi);
 • nečinnosti zo strany správnych orgánov.

Máme právo na podanie odvolania voči rozhodnutiam správnych súdov vo vojvodstvách na najvyššom správnom súde.

Každý správny súd má informačné oddelenie, kde si môžeme overiť miestnu príslušnosť súdu a stav prejednávaných prípadov, ako aj nahliadnuť do dokumentácie prípadu.

VOJENSKÉ SÚDY

Vojenské súdy zahŕňajú provinčné súdy a posádkové súdy. Zaoberajú sa prípadmi, ktoré sa týkajú trestných činov spáchaných vojakmi a vojenskými zamestnancami.

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Poľsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 31-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo