Europese Commissie > EJN > Organisatie van de rechtspraak > Polen

Laatste aanpassing: 24-04-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Organisatie van de rechtspraak - Polen

Het Poolse gerechtelijk systeem bestaat uit:

 • Hooggerechtshof,

 • gewone rechtbanken,

 • administratieve rechtbanken,

 • militaire rechtbanken.

Organigram PDF File (PDF File 15 KB)

HOOGGERECHTSHOF

Het hooggerechtshof is het hof van cassatie. Zijn zetel is gevestigd te Warschau. Het hof is bevoegd voor cassatie, dit is een beroep tegen vonnissen of beslissingen van rechterlijke instanties in tweede aanleg.

Het hooggerechtshof beoordeelt niet de zaken zelf, maar gaat na of de gerechtelijke beslissingen van burgerlijke en militaire rechterlijke instanties in overeenstemming zijn met het recht. Niet in elke zaak is een cassatieberoep mogelijk. Cassatieberoep moet worden ingesteld door een daartoe bevoegde bijzondere advocaat.

GEWONE RECHTBANKEN

De hoven van beroep, de regionale rechtbanken en de districtsrechtbanken.

Zij zijn bevoegd voor de volgende aangelegenheden: burgerlijke zaken, zaken van familierecht, minderjarigen, arbeidsrecht, sociale zekerheid, handelszaken, faillissementen en strafzaken, inclusief correctionele zaken, en penitentiaire zaken; zij houden ook het kadaster en de registratie van de onroerende goederen bij.

Er zijn gewone rechtbanken van eerste en tweede aanleg.

Rechtbanken van eerste aanleg
 • districtsrechtbank (inclusief gemeentelijke rechtbank)
 • regionale rechtbank
Rechtbank van tweede aanleg
 • regionale rechtbank
 • hoven van beroep

Regionale rechtbanken zijn slecht in bepaalde soorten zaken de in eerste aanleg bevoegde rechterlijke instantie. Zij zijn ook de rechtbanken die bevoegd zijn voor hoger beroep tegen beslissingen van districtsrechtbanken (rechtbanken van tweede aanleg).

Rechtbanken van tweede aanleg (hoger beroep) zijn bevoegd voor zaken in hoger beroep en kunnen:
 • De aangevochten beslissing bevestigen – dit betekent dat de beslissing waartegen beroep was ingesteld, blijft gelden;
 • De aangevochten beslissing wijzigen – dit betekent dat een nieuwe beslissing wordt gegeven in de zaak;
 • De beslissing herroepen en de zaak voor heroverweging verwijzen naar de rechtbank van eerste aanleg – dit betekent dat de zaak opnieuw zal worden behandeld.

Zeer vaak is in burgerlijke zaken de rechtbank van de woonplaats van de verweerder bevoegd, en in strafzaken de rechtbank van de plaats waar het strafbaar feit is gepleegd (misdaad of wanbedrijf).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Om een procedure in te leiden moet bij de rechterlijke instantie (op de griffie) of bij aangetekende brief, een schriftelijke verklaring met bijlagen (kopieën van de documenten, bewijsmateriaal) worden neergelegd.

Naargelang van de aard van de zaak, wordt deze behandeld door de districtsrechtbank of de regionale rechtbank van eerste aanleg.

DISTRICTSRECHTBANK

Er zijn 315 districtsrechtbanken in Polen (op 1 maart 2006). Zij bevinden zich in de grotere steden. In grote steden kan een regionale rechtbank worden opgericht voor één of meer districten van de stad – b.v. in Krakow, Lódz, Warschau en Wroclaw.

Districtsrechtbanken zijn de gerechtelijke instanties die het dichtst bij de burgers staan. Zij behandelen alle zaken, behalve die welke aan de regionale rechtbank zijn voorbehouden.

In de meeste districtsrechtbanken zijn er gemeentelijke afdelingen (ook gemeentelijke rechtbanken genoemd). Er zijn 380 gemeentelijke afdelingen over het hele land (op 1 maart 2006). Zij zijn bevoegd voor de minder belangrijke zaken, inclusief wanbedrijven.

REGIONALE RECHTBANK

Er zijn 45 regionale rechtbanken in Polen. Zij bevinden zich in alle grote steden.

Regionale rechtbanken zijn bevoegd voor hoger beroep (tegen beslissingen van districtsrechtbanken) en zijn dus rechtbanken van tweede aanleg.

Zij zijn ook bevoegd voor bepaalde ernstige zaken (bv. vorderingen met een grote waarde, ernstige misdrijven, enz.) en functioneren dan als rechtbanken van eerste aanleg.

HOF VAN BEROEP

Er zijn 11 hoven van beroep in Polen. Zij bevinden zich in de grote steden: Bialystok, Gdansk, Katowice, Kraków, Lublin, Lódz, Poznan, Rzeszów, Warschau, Wroclaw en Szczecin.

Een hof van beroep is een rechtbank van tweede aanleg - dat wil zeggen dat het de voorzieningen in hoger beroep tegen beslissingen van regionale rechtbanken behandelt.

ADMINISTRATIEVE RECHTBANKEN

Zij houden toezicht op het openbaar bestuur om ervoor te zorgen dat het recht wordt nageleefd.

Er zijn administratieve rechtbanken van eerste en tweede aanleg. Eerste aanleg: 14 “Voivodship” administratieve rechtbanken (WSA); Tweede aanleg: het Administratief Hooggerechtshof (NSA), waarvan de zetel is gevestigd te Warschau.

Administratieve rechtbanken kunnen de administratieve handeling alleen herroepen, vernietigen of bevestigen. Zij kunnen geen nieuwe administratieve beschikking geven die rechten en verplichtingen zou beïnvloeden.

De bevoegdheid van de administratieve rechtbank hangt af van de plaats waar het administratief orgaan waartegen klacht is ingediend, is gevestigd.

De WSA behandelen meestal klachten betreffende:

 • administratieve beslissingen (bv. bouwvergunning of belastingaanslag);
 • rechtshandelingen van gemeentelijke instellingen en organen van lokaal bestuur (bv. lokale belastingtarieven, parkeerregelingen);
 • het niet-handelen van administratieve organen.

Tegen beslissingen van voivodship administratieve rechtbanken staat cassatieberoep open bij het Administratief Hooggerechtshof.

Elke administratieve rechtbank heeft een voorlichtingsafdeling waar kan worden nagegaan welke de geschikte rechtbank is en welke de stand van zaken is in de door die rechtbank behandelde zaken en waar de dossiers van de zaken kunnen worden ingekeken.

MILITAIRE RECHTBANKEN

De militaire rechtbanken omvatten provinciale rechtbanken en garnizoensrechtbanken. Zij behandelen zaken betreffende door militairen en militaire medewerkers gepleegde misdrijven.

« Organisatie van de rechtspraak - Algemene informatie | Polen - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 24-04-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk