Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene > Polen

Seneste opdatering : 31-10-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - Polen

Det polske retsvæsen omfatter:

 • Højesteret
 • De almindelige domstole
 • forvaltningsdomstole
 • militærdomstole.

Organigram PDF File (PDF File 13 KB)

HØJESTERET

Højesteret er kassationsretten. Den har sæde i Warszawa. Retten behandler kassationssager, dvs. appeller af andeninstansretternes afgørelser.

Højesteret pådømmer ikke sager men undersøger, om de afgørelser, der er truffet af de almindelige domstole og militærdomstolene er i overensstemmelse med loven. Der kan ikke indbringes appel for kassationsretten i alle sager. Kassationsappel indbringes af en advokat.

DE ALMINDELIGE DOMSTOLE

Appelretter, regionale retter og distriktsretter.

De behandler følgende sager: civile sager, familieretlige sager, sager vedrørende mindreårige, arbejdsretlige og socialretlige sager, handelsretlige sager, konkurser, straffesager, herunder mindre alvorlige sager og sager vedrørende fængselsforhold; de fører endvidere matrikel- og tingbøger.

De almindelige domstole har to instanser.

Retter i første instans:
 • distriktsretter (herunder byretter)
 • regionale retter
Retter i anden instans:
 • regionale retter
 • appelretter

Regionale retter er kun ret i første instans for visse typer sager. De er også appelretter (ret i anden instans) for afgørelser truffet af distriktsretterne.

Retterne i anden instans (appelretterne) behandler sager, der er appelleret, og kan:
 • stadfæste den appellerede afgørelse – det betyder, at den appellerede afgørelse fortsat har retskraft;
 • ændre den appellerede afgørelse – det betyder, at der træffes en ny afgørelse i sagen;
 • tilbagevise afgørelsen og kræve, at retten i første instans pådømmer sagen endnu en gang – det betyder, at sagen behandles igen.

Den ret der er kompetent i civile sager er ofte domstolen for det område, hvor sagsøgte har sin adresse, og i straffesager og sager om mindre alvorlige lovovertrædelser den domstol, hvor den strafbare handling (forbrydelse eller lovovertrædelse) blev begået.

En sag indledes ved, at der til rettens kontor eller ved anbefalet brev indgives en stævning med tilhørende bilag (kopier af dokumenter, bevismateriale).

TopTop

Sagen behandles afhængigt af dens art af distriktsretten eller regionalretten i første instans.

DISTRIKTSRET

Der er 315 distriktsretter i Polen (pr. 1. marts 2006). De findes i de større byer. I hovedbyerne kan der oprettes en regionalret for en eller flere af byens distrikter – f.eks. i Krakow, Lódz, Warszawa og Wroclaw.

Distriktsretter er de domstole, der er tættest på borgerne. De behandler alle sager bortset fra de sager, der er forbeholdt de regionale retter.

I de fleste distriktsretter er der byafdelinger (kendt som byretter). Der er 380 byretter i Polen (pr. 1. marts 2006). De behandler mindre civile sager og straffesager, herunder mindre alvorlige lovovertrædelser.

REGIONALE RETTER

Der er 45 regionale retter i Polen. De findes i alle større byer.

De regionale retter behandler appelsager (fra distriktsretter og fungerer derfor som retter i anden instans (appeldomstole).

De behandler også visse alvorlige sager (f.eks. med høj sagsværdi, alvorlige forbrydelser osv.) og fungerer så som retter i første instans.

APPELDOMSTOLE

Der er 11 appeldomstole i Polen. De ligger i de største byer: Bialystok, Gdansk, Katowice, Kraków, Lublin, Lódz, Poznan, Rzeszów, Warszawa, Wroclaw and Szczecin.

En appeldomstol fungerer som ret i anden instans – dvs. den behandler appeller af afgørelser truffet af en regional ret.

FORVALTNINGSDOMSTOLE

Den overvåger den offentlige forvaltning for at sikre, at den er i overensstemmelse med loven.

Forvaltningsdomstolene har to instanser. Første instans: 14 Voivodship-forvaltningsdomstole; anden instans: den øverste forvaltningsdomstol i Warszawa.

Forvaltningsretterne kan kun tilbagevise, annullere eller stadfæste den appellerede forvaltningsafgørelse. De kan ikke træffe nye forvaltningsafgørelser, som påvirker borgernes rettigheder eller forpligtelser.

Hvilken forvaltningsdomstol, der er kompetent, afhænger af, hvor det forvaltningsorgan, som klagen vedrører, er beliggende

Voivodship-forvaltningsdomstolene behandler hovedsagelig klager vedrørende:

 • forvaltningsafgørelser (f.eks. byggetilladelser eller skatteopkrævninger);
 • regler og bestemmelser fastsat af kommunale og lokale offentlige forvaltningsorganer (f.eks. lokale skattesatser, parkeringsregler);
 • forvaltningsorganer, der har undladt at efterkomme deres forpligtelser.

Det er muligt at indgive en kassationsappel til den øverste forvaltningsdomstol vedrørende afgørelser truffet af voivodship-forvaltningsdomstolene.

Hver forvaltningsdomstol har en informationsafdeling, hvor der kan indhentes oplysninger om den kompetente domstol og forløbet af sager, der behandles af domstolen, samt hvor der er mulighed for at få indsigt i sagens akter.

MILITÆRDOMSTOLE

Militærdomstolene omfatter provinsdomstole og garnisonsdomstole. De behandler sager vedrørende overtrædelser, der er begået af soldater og ansatte i militæret.

« Domstolene - Generelle oplysninger | Polen - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 31-10-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige