Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Polsko

Poslední aktualizace: 31-10-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Polsko

Polský soudní systém tvoří:

 • Nejvyšší soud,
 • obecné soudy,
 • správní soudy,
 • vojenské soudy.

Organizační schéma PDF File (PDF File 107 KB)

NEJVYŠŠÍ SOUD

Nejvyšší soud je soudem kasačním. Sídlí ve Varšavě. Soud řeší kasační stížnosti, tzn. odvolání proti rozsudkům nebo rozhodnutím soudů druhého stupně.

Nejvyšší soud se nezabývá samotnými případy, ale zkoumá, zda jsou soudní rozhodnutí civilních a vojenských soudů v souladu se zákonem. Kasační stížnost nelze podat ve všech případech. Kasační stížnost musí podat právní poradce nebo advokát, který smí obhajovat před soudem.

OBECNÉ SOUDY

Odvolací, krajské a okresní soudy.

Řeší tyto případy: věci občanské, věci týkající se rodiny a nezletilých, věci pracovněprávní a sociálního zabezpečení, věci obchodní, konkursní a trestní, včetně pochybení, a věci vězeňské. Udržují také pozemkové knihy a záznamy.

Obecné soudy jsou dvoustupňové.

Soudy prvního stupně:
 • okresní soud (včetně městského soudu)
 • krajský soud
Soudy druhého stupně:
 • krajský soud
 • odvolací soud

Krajské soudy jsou soudy prvního stupně pouze v některých kategoriích případů. Jsou zároveň odvolacími soudy (soudy druhého stupně) v případě rozhodnutí soudů okresních.

Soudy druhého stupně (odvolací) projednávají případy, v nichž bylo podáno odvolání, a mohou:
 • potvrdit rozhodnutí, proti němuž bylo podáno odvolání – to znamená, že rozhodnutí, proti kterému bylo podáno odvolání, zůstává v platnosti;
 • změnit rozhodnutí, proti kterému bylo podáno odvolání – to znamená, že je v daném případě vydáno nové rozhodnutí;
 • zrušit rozhodnutí a případ vrátit k přezkoumání soudu prvního stupně – to znamená, že případ bude znovu projednáván.

Nejčastěji je místně příslušným soudem k projednávání občanských věcí soud podle místa bydliště žalovaného a k projednávání trestních věcí a případů pochybení soud podle místa nedovoleného jednání postižitelného sankcí (trestný čin nebo pochybení).

NahoruNahoru

Pro zahájení řízení musíme k soudu (na podatelnu) podat, nebo zaslat doporučenou poštou, písemný návrh s přílohami (kopie dokumentů, důkazy).

V závislosti na povaze bude případ projednávat okresní nebo krajský soud prvního stupně.

OKRESNÍ SOUD

V Polsku je 315 okresních soudů (k 1. březnu 2006). Sídlí ve větších městech. V případě hlavních měst může být krajský soud zřízen pro jeden nebo více městských okresů – např. v Krakově (Krakow), Lodži (Lódz), Varšavě (Warsaw) a Vratislavi (Wroclaw).

Okresní soudy jsou jako soudní jednotky občanům nejblíže. Řeší veškeré případy s výjimkou případů, které jsou vyhrazeny soudům krajským.

U většiny okresních soudů existují městská oddělení (známé také jako městské soudy). V celé zemi je 380 městských oddělení (k 1. březnu 2006). Řeší méně závažné občanské a trestní případy, včetně pochybení.

KRAJSKÝ SOUD

V Polsku je 45 krajských soudů. Sídlí ve všech významnějších městech.

Krajské soudy řeší odvolání proti rozhodnutím okresních soudů, kdy působí jako soudy druhého stupně (odvolací).

Řeší také určité závažné případy (např. nároky zahrnující vysoké částky, závažné trestné činy atd.), kdy působí jako soudy prvního stupně.

ODVOLACÍ SOUD

V Polsku je 11 odvolacích soudů. Sídlí ve významnějších městech. Bialystok, Gdaňsk (Gdansk), Katovice (Katowice), Krakov (Kraków), Lublin, Lodž (Lódz), Poznaň (Poznan), Řešov (Rzeszów), Varšava (Warszawa), Vratislav (Wroclaw) a Štětín (Szczecin).

Odvolací soud působí jako soud druhého stupně – tzn. projednává odvolání proti rozhodnutím krajských soudů.

SPRÁVNÍ SOUDY

Dohlížejí na veřejnou správu, aby bylo zajištěno, že postupuje v souladu se zákonem.

Správní soudy jsou dvoustupňové. První stupeň: 14 správních soudů vojvodství (WSA); druhý stupeň: Nejvyšší správní soud (NSA) se sídlem ve Varšavě (Warsaw).

Správní soudy mohou pouze zrušit, anulovat nebo potvrdit správní akt, proti kterému je podáno odvolání. Nemohou vydávat žádná správní rozhodnutí, která by měla vliv na naše práva a povinnosti.

Místní příslušnost správního soudu se určuje podle sídla správního orgánu, proti kterému je podána stížnost.

WSA řeší stížnosti týkající se především:

 • správních rozhodnutí (např. stavební povolení nebo daňové výměry);
 • právních úkonů jednotek místní samosprávy a místních orgánů veřejné správy (např. místní sazby daní, parkovací vyhlášky);
 • nedostatečné činnosti správních orgánů.

Máme právo podat kasační stížnost proti rozhodnutím správních soudů vojvodství k Nejvyšší správnímu soudu.

Každý správní soud má informační oddělení, kde můžeme ověřit místní příslušnost soudu a stav případů projednávaných daným soudem a také nahlížet do soudních spisů.

VOJENSKÉ SOUDY

Vojenské soudy zahrnují provinční soudy a posádkové soudy. Řeší případy zahrnující trestné činy spáchané vojáky a vojenskými zaměstnanci.

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Polsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 31-10-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království