Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Luxembursko

Posledná úprava: 14-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Luxembursko

Organizačná schéma PDF File (PDF File 81 KB)

Podrobné vysvetlenie

Súdny systém Luxemburského veľkovojvodstva je rozdelený na všeobecné súdy a správne súdy. K nim sa pripája ústavný súd. 

Ústavný súd

Ústavný súd rozhoduje o súlade zákonov s ústavou, okrem zákonov, ktoré schvaľujú dohody. Ak niektorá strana spochybní súlad zákona s ústavou pred všeobecným alebo správnym súdom, súd je povinný predložiť vec ústavnému súdu, okrem prípadu, keď sa domnieva, že: a) rozhodnutie v otázke súladu nie je, pokiaľ ide o vynesenie rozsudku, nevyhnutné; b) otázka súladu je neopodstatnená; c) ústavný súd už v rovnakej veci rozhodol.

I. Všeobecné súdy

A. Najvyšší súd

Na vrchole hierarchie všeobecných súdov sa nachádza Najvyšší súd, ktorý zahŕňa kasačný súd a odvolací súd, a prokuratúra.

Kasačný súd, ktorého senát zasadá v zložení piatich sudcov, sa zaoberá najmä: prípadmi zrušenia alebo kasácie rozhodnutí, ktoré vyniesli rôzne senáty odvolacieho súdu, a konečnými rozhodnutiami. Zastupovanie právnym zástupcom je povinné.

Odvolací súd má deväť senátov, ktoré zasadajú v zložení troch radcov. Má právo rozhodovať v občianskoprávnych, obchodných, trestných a priestupkových záležitostiach, ako aj v záležitostiach, ktoré súdili prvostupňové súdy v oboch súdnych okresoch krajiny. Zastupovanie právnym zástupcom je povinné vo všetkých záležitostiach okrem záležitostí trestných a skrátených súdnych konaní. Trestný senát odvolacieho súdu má právo rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam trestného senátu okresného súdu. Tento senát zasadá v zložení piatich radcov.

B. Okresné súdy

Krajina je rozdelená na dva súdne okresy a v každom z nich sa nachádza okresný súd, jeden v Luxemburgu a druhý v Diekirchu.

Obidva okresné súdy sa delia na sekcie zasadajúce v zložení troch sudcov; pri každom okresnom súde je prokuratúra zložená zo štátneho prokurátora a zástupcov. Vyšetrovací sudcovia každého okresného súdu sú poverení vyšetrovaním trestných prípadov a, prípadne, priestupkov.

V občianskoprávnej a obchodnej oblasti je okresný súd sudcom verejného práva a má právo rozhodovať o všetkých záležitostiach, pre ktoré nie je príslušnosť výslovne priznaná inému súdu z dôvodu charakteru alebo spornej hodnoty návrhu.

HoreHore

Má príslušnosť ratione valoris v žalobách presahujúcich 10 000 eur.

Má výlučnú príslušnosť v rozhodovaní o záležitostiach, ktoré mu z dôvodu ich charakteru zákon výslovne priznáva. Výlučne rozhoduje o návrhoch na vykonateľnosť súdnych rozhodnutí vynesených zahraničnými súdmi a aktov prijatých zahraničnými štátnymi úradníkmi. Okresné súdy vykonávajú aj fakultatívnu jurisdikciu, napríklad vo veci adopcie, poručníctva, priznania spôsobilosti maloletému atď.

Okresný súd rozhoduje o odvolaniach voči prvostupňovým rozhodnutiam zmierovacích súdov, ktoré sídlia v súdnom okrese súdu.

Konanie na okresnom súde sa zvyčajne začína súdnym predvolaním, ktoré odporcovi úradne oznámi súdny doručovateľ.

Predsedovia okresných súdov alebo sudcovia určení ako náhradníci súdia v skrátenom súdnom konaní, podľa ktorého predbežne rozhodujú v neodkladných prípadoch v občianskoprávnych a obchodných záležitostiach.

Okresné súdy vykonávajú represívnu jurisdikciu ako priestupkové a trestné súdy. Sú príslušné rozhodovať vo všetkých trestných činoch, teda porušeniach zákona trestaných nápravným trestom, ako aj vo všetkých skutkoch kvalifikovaných zákonom ako zločin, ktoré im postupuje poradný senát alebo poradný senát odvolacieho súdu. Obvinení sa musia osobne dostaviť na súd, okrem prípadov, keď sa porušenie zákona trestá iba pokutou; v tom prípade ich môže zastupovať advokát.

Vo všeobecnosti je zastupovanie právnym zástupcom pred okresným súdom povinné, okrem výnimiek ustanovených zákonom, ako napríklad v obchodnej záležitosti alebo v skrátenom súdnom konaní, keď sa strany môžu samy hájiť.

C. Zmierovacie súdy

Sú tri zmierovacie súdy, jeden z nich je v Luxemburgu, jeden v Esch-sur-Alzette (súdny okres Luxemburg) a jeden v Diekirchu (súdny okres Diekirch).

V občianskoprávnej a obchodnej oblasti rozhoduje zmierovací sudca vo všetkých záležitostiach, pre ktoré priznáva príslušnosť nový zákonník občianskoprávneho konania alebo iné zákonné ustanovenia; je príslušný v poslednej inštancii až do hodnoty 750 eur a pri odvolaní až do hodnoty 10 000 eur.

Rozhoduje v niektorých veciach ako napríklad sudcovské záložné právo na pracovnú mzdu, dôchodky a renty, ako aj rozdelenie založených súm na niekoľko hodnôt bez ohľadu na výšku pohľadávky.

Vo všeobecnosti je konanie otvorené pred zmierovacími sudcami súdnym doručením takzvaného predvolania súdnym doručovateľom. Niektoré prípady sa začínajú predložením návrhu v súdnej kancelárii. Strany sa musia dostaviť pred zmierovacieho sudcu osobne alebo v zastúpení. Týmto zástupcom môže byť advokát, manžel či manželka, rodičia alebo príbuzní v priamej línii, rodičia alebo príbuzní v nepriamej línii až do tretieho stupňa vrátane, ako aj osoby výlučne spojené s osobnou službou jednej zo strán alebo jej firmy.

HoreHore

V represívnej oblasti plní zmierovací sudca úlohu policajného sudcu. V tomto postavení súdi priestupky alebo porušenia zákona, ktoré zákon postihuje pokutou od 25 do 250 eur, ako aj porušenia zákona, ktoré zákon kvalifikuje ako trestné činy, ktoré poradné senáty postupujú prvostupňovým policajným súdom.

Okrem iného rieši porušenia zákona postihované trestami presahujúcimi úroveň policajných trestov, ktorých znalosť mu ukladá zákon. Proti rozhodnutiam prvostupňových policajných súdov sa možno vždy odvolať. Lehota na podanie odvolania je štyridsať dní a začína plynúť dňom vynesenia rozhodnutia; v prípade kontumačného rozsudku dňom jeho doručenia alebo oznámením osobe alebo na adresu bydliska. Odvolanie je postúpené na trestný súd.

Pri každom zmierovacom súde je zriadený pracovný súd, príslušný v sporoch týkajúcich sa pracovných a učňovských zmlúv. Odvolanie je postúpené na najvyšší súd.

D. Arbitrážna rada a Najvyššia rada sociálneho zabezpečenia

Všetky spory v oblasti sociálneho zabezpečenia týkajúce sa uzavretia sociálneho poistenia alebo záležitostí podliehajúcich sociálnemu poisteniu, príspevkov, poriadkových pokút a služieb, okrem sporov uvedených v článku 317, alebo spory týkajúce sa článkov 147 a 148 zákona o sociálnom zabezpečení, rieši arbitrážna rada a v prípade odvolania Najvyššia rada sociálneho zabezpečenia. Proti konečnému rozhodnutiu arbitrážnej rady, ako aj proti rozsudkom Najvyššej rady možno podať zmätočné dovolanie.

II. Správne súdy

A. Správny súd

Ak zákon neurčuje inak, môže byť odvolanie proti rozhodnutiam prvostupňového správneho súdu rozhodujúceho ako zrušujúci sudca a proti rozhodnutiam vyneseným vo veci správnych nariaďovacích aktov podané na Správnom súde so sídlom v Luxemburgu. Správny súd rozhoduje v odvolacom konaní a ako sudca vecnej podstaty o odvolaniach namierených proti rozhodnutiam iných správnych súdov, ktoré už rozhodli o zmenených odvolaniach, pre ktoré zvláštne zákony ukladajú príslušnosť týmto súdom.

Všetci advokáti, ktorí môžu vystupovať na súdoch veľkovojvodstva, môžu taktiež vystupovať na Správnom súde; ale iba „advokáti zapísaní v zozname I“, tabuliek, ktoré každoročne zostavujú rady advokátskych komôr, majú právo vykonávať vyšetrovacie a procedurálne úkony (= zastupovanie právnym zástupcom).

Štát zastupuje na správnom súde zmocnenec alebo advokát.

B. Prvostupňový správny súd

Prvostupňový správny súd so sídlom v Luxemburgu rozhoduje o odvolaniach podaných pre nepríslušnosť, prekročenie a zneužitie právomoci, porušenie zákona alebo foriem určených na ochranu súkromných záujmov, proti všetkým správnym rozhodnutiam, voči ktorým nie je možné podať žiadne iné odvolanie podľa zákonov a nariadení, a proti správnym nariaďovacím aktom bez ohľadu na orgán, ktorý ich vydal. Vo všeobecnosti rozhoduje o sporoch týkajúcich sa priamych daní a obecných daní a poplatkov.

Odvolanie proti rozhodnutiam prvostupňového správneho súdu je možné podať na správnom súde.

Prvostupňový správny súd rozhoduje ako sudca vecnej podstaty o odvolaniach voči rozhodnutiam riaditeľa správy priamych príspevkov v prípadoch, keď príslušné zákony ustanovujú možnosť takéhoto odvolania.

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Luxembursko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 14-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo