Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 14-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Luksemburga

Shēma PDF File (PDF File 81 KB)

Sīkāki paskaidrojumi

Luksemburgas Lielhercogistes tiesu sistēma dalās tiesiskajā un administratīvajā sistēmā.

Konstitucionālā tiesa

Konstitucionālā tiesa izskata lietas, izņemot tās, kuras attiecas uz līgumu apstiprināšanu, pasludinot spriedumus saskaņā ar Konstitūcijas likumiem. Ja puse paceļ jautājumu attiecībā uz likuma atbilstību Konstitūcijai tiesiskās sistēmas tiesā vai administratīvās sistēmas tiesā, tas ir jāizskata Konstitucionālajā tiesā, izņemot gadījumus, ja tā uzskata, ka a) nav nepieciešams pasludināt spriedumu attiecībā uz lēmumu par pacelto jautājumu ; b) jautājums ir bez jebkāda pamata ; c) Konstitucionālā tiesa jau ir izskatījusi jautājumu par to pašu tēmu.

I. Tiesiskās sistēmas tiesas

A. Augstākā Justīcijas tiesa

Tiesiskās sistēmas hierarhijas virsotnē atrodas Augstākā Justīcijas tiesa, kuras sastāvā ietilpst kasācijas tiesa un apelācijas tiesa, kā arī prokuratūra.

Kasācijas tiesā, kas sastāv no palātas, kura izskata lietas piecu tiesnešu sastāvā, galvenokārt tiek iesniegtas lietas par dažādu Apelācijas tiesas palātu pasludināto spriedumu un pēdējā instancē pasludināto spriedumu anulēšanu vai kasācijas sūdzības par tiem. Ir nepieciešama advokāta klātbūtne.

Apelācijas tiesa sastāv no deviņām palātām, kuras izskata lietas trīs padomnieku sastāvā. Tā izskata civillietas, tirdzniecības strīdu lietas, krimināllietas un labošanas darbu lietas, kā arī lietas, kuras ir izskatījusi darba strīdu tiesa divos valsts tiesu apgabalos. Visās lietās ir nepieciešama advokāta klātbūtne, izņemot krimināllietas un steidzamas lietas. Šī palāta izskata lietas piecu padomnieku sastāvā.

B. Apgabaltiesas

Valsts ir sadalīta divos tiesu apgabalos un katrā ir viena apgabaltiesa, viena Luksemburgā un otra Dīkiršā.

Abas apgabaltiesas ir sadalītas nodaļās, kuras izskata lietas trīs tiesnešu sastāvā ; pie katras apgabaltiesas pastāv prokuratūra, kas sastāv no valsts prokurora un viņa vietniekiem. Izmeklēšanas tiesneši katrā apgabaltiesā nodarbojas ar krimināllietu un, ja nepieciešams, labošanas lietu izmeklēšanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Civillietās un tirdzniecības strīdu lietās apgabaltiesa ir vispārējo lietu tiesa un izskata visas lietas, kompetence, par kurām nav skaidri piešķirta citai tiesai sakarā ar tās raksturu vai prasības summu.

Tās kompetencē ietilpst prasības, kuru summa ir lielāka par 10.000 eiro.

Tai ir īpaša kompetence izskatīt lietas, ko sava rakstura dēļ tai noteikti piešķir likums. Tikai tā izskata prasības par ārvalstu tiesu pasludināto spriedumu un ārvalstu valsts ierēdņu izdoto dokumentu eksekvatūru. Apgabaltiesas izskata arī bezmaksas lietas, piemēram, par adopciju, aizbildnību, emancipāciju, utt.

Apgabaltiesa apelācijas kārtībā izskata spriedumus, kurus pirmajā instancē pasludinājušas miertiesas, kuras atrodas attiecīgās tiesas apgabalā.

Lietu apgabaltiesā parasti ierosina ar tiesu izpildītāja atbildētājam nosūtītu izsaukumu uz tiesu.

Apgabaltiesu priekšsēdētāji vai tiesneši, kuri nozīmēti to aizvietošanai, īsteno steidzamības kompetenci, saskaņā ar kuru, viņi var provizoriski izlemt steidzamas civillietas un tirdzniecības strīdu lietas.

Apgabaltiesas, tāpat kā labošanas un krimināllietu tiesas, īsteno represīvo kompetenci. To kompetencē ietilpst visu likumpārkāpumu izskatīšana, proti, likumpārkāpumu, kuri tiek sodīti ar labošanas darbiem, kā arī lietu, kuras likums kvalificē kā krimināllietas un kuras tām ir nosūtījusi atpakaļ apspriežu palāta vai apelācijas tiesas apspriežu palāta. Apsūdzētajiem ir jāstājas tiesas priekšā personīgi, izņemot gadījumus, kad tiesībpārkāpums tiek sodīts tikai ar soda naudu ; šajā gadījumā viņi var uzticēt sevi pārstāvēt advokātam.

Parasti apgabaltiesā tiek pieprasīta advokāta starpniecība, izņemot likumā paredzētajos izņēmuma gadījumos, piemēram, tirdzniecības strīdu lietās un steidzamās lietās, kur puses var aizstāvēties pašas.

C. Miertiesas

Pastāv trīs miertiesas, no kurām viena atrodas Luksemburgā, viena Ešsūralzetē (Luksemburgas tiesas apgabals) un viena Dīkiršā (Dīkiršas tiesas apgabals).

Civillietās un tirdzniecības strīdu lietās miertiesa izskara visas tās lietas, kuru izskatīšanai tai kompetenci piešķir jaunais civillikums vai citi tiesiskie noteikumi ; tā pēdējā instancē ir kompetenta par lietām, kurās prasības summa ir līdz 750 eiro, un par apelāciju lietām, kuru prasības summa ir līdz 10.000 eiro.

Tā izskata noteiktas lietas kā, piemēram, par aresta uzlikšanu darba atalgojumam, pensijām un rentēm, kā arī par arestēto summu pārdalīšanu, neskatoties uz parāda apmēru.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Parasti lietu tiesā ierosina ar tiesas izpildītāja aktu, ko sauc par liecību. Dažas lietas tiek ierosinātas, iesniedzot prasību tiesas kancelejā. Miertiesneša priekšā puses stājas personīgi vai tās pārstāv pārstāvis. Šis pārstāvis var būt advokāts, dzīvesbiedrs, tiešās līnijas radinieki vai ar laulību iegūti tiešās līnijas radinieki, netiešie radinieki vai ar laulību iegūti netiešie radinieki līdz trešajai pakāpei ieskaitot, kā arī personas, kas ir īpaši uzticami vienas puses mājkalpotāji vai tās uzņēmuma darbinieki.

Represīvās lietās miertiesa izpilda pirmās instances tiesas funkcijas. Šajā kvalitātē tās kompetencē ietilpst izskatīt nelielus likumpārkāpumus vai tiesībpārkāpumus, par kuriem tā soda ar soda naudu, kuras apmērs ir no 25 līdz 250 eiro, kā arī tiesībpārkāpumus, kurus likums kvalificē kā likumpārkāpumus, kurus apspriežu palāta pārsūta pirmās instances tiesām.

Bez tam, tā izskata tiesībpārkāpumus, kurus soda ar sodiem, kuri pārsniedz policijas sodu apmērus, un kompetenci par kuriem tai piešķir likums. Spriedumus, kurus pasludinājušas pirmās instances tiesas, vienmēr var pārsūdzēt, iesniedzot apelāciju. Apelācijas iesniegšanas termiņš ir četrdesmit dienas, un tas tiek skaitīts, sākot no sprieduma pasludināšanas datuma, vai, ja tas ir pasludināts aizmuguriski, sākot no sprieduma paziņošanas brīža personai vai tā nosūtīšanas uz personas dzīvesvietu. Apelāciju ir jāsniedz labošanas tiesā.

Pie katras miertiesas pastāv darba strīdu tiesa, kas ir kompetenta lietās par strīdiem attiecībā uz darba līgumiem un apmācības līgumiem. Apelācija ir jāsniedz Augstākajā Justīcijas tiesā.

D. Arbitrāžas padome un Sociālās aizsardzības augstākā padome

Visus strīdus saistībā ar sociālo apdrošināšanu par uzņemšanu fondā vai saistībām, iemaksām, soda naudām un izmaksām, izņemot tās, kuras paredzētas Sociālās apdrošināšanas likuma 317. pantā vai, kuras attiecas uz šī likuma 147. un 148. pantu, izskata Arbitrāžas padome un apelācijas kārtībā - Sociālās aizsardzības augstākā padome. Lēmumus, kurus pēdējā instancē pieņem Arbitrāžas padome, kā arī Augstākās padomes spriedumus var pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

II. Administratīvās sistēmas tiesas.

A. Administratīvā augstākās instances tiesa

Izņemot gadījumos, kas ir pret likumu, apelācija var tikt iesniegta Administratīvajā augstākās instances tiesā, kura atrodas Luksemburgā, pret lēmumiem, kurus pieņēmusi Administratīvā zemākās instances tiesa, pieņemot lēmumu kā anulēšanas tiesa, attiecībā uz lēmumiem, kas saistīti par administratīvajiem dokumentiem, kuriem ir reglamentējošs raksturs. Administratīvā augstākās instances tiesa apelācijas kārtībā un kā pamattiesa izskata arī pārsūdzības, kas vērstas pret citu administratīvo tiesu lēmumiem, kuras izskatījušas prasības par izmaiņām, par kurām īpaši likumi piešķir kompetenci šīm tiesām.

Visiem advokātiem, kuriem ir ļauts veikt aizstāvību Lielhercogistes tiesās, ir ļauts arī veikt aizstāvību administratīvajā augstākās instances tiesā ; tomēr « tikai I saraksta advokātiem» no sarakstiem, ko ik gadu izveido advokātu kolēģijas, ir tiesības veikt izmeklēšanu un tiesvedību. (= advokāta starpniecība)

Valsti Administratīvajā augstākās instances tiesā pārstāv pilnvarotais vai advokāts.

B. Administratīvā zemākās instances tiesa

Administratīvā zemākās instances tiesa, kura atrodas Luksemburgā, izskata pārsūdzības, kas saistītas ar nekompetenci, varas pārsniegšanu un piesavināšanos, neievērojot likumu vai noteikumus, kas paredzēti privāto interešu aizsardzībai, pret visiem administratīvajiem lēmumiem, attiecībā uz kuriem saskaņā ar likumiem un noteikumiem nav pieļaujama nekāda cita pārsūdzība, un pret administratīvajiem aktiem ar reglamentējošu raksturu, neskatoties uz varu, uz kuru tie attiecas. Tā parasti izskata arī strīdus attiecībā uz tiešajiem nodokļiem un uz pašvaldību nodokļiem un nodevām.

Apelācija pret Administratīvās zemākās instances tiesas lēmumiem var tikt iesniegta Administratīvajā augstākās instances tiesā.

Administratīvā zemākās instances tiesa kā pamattiesa izskata pārsūdzības, kas vērstas pret Tiešo nodokļu pārvaldes direktora lēmumiem gadījumos, kad attiecīgie likumi šajās lietās paredz tādas pārsūdzības iespēju.

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 14-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste