Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Liuksemburgas

Naujausia redakcija: 14-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Liuksemburgas

Struktūra PDF File (PDF File 79 KB)

Išsamūs paaiškinimai

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės teisėtvarkos sistema susideda iš bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų. Be šių teismų, dar veikia konstitucinis teismas.

Konstitucinis teismas

Konstitucinis teismas sprendžia, ar įstatymai neprieštarauja Konstitucijai, išskyrus tuos įstatymus, kuriais tvirtinamos sutartys. Jei prašymas ištirti įstatymo atitiktį Konstitucijai teikiamas bendrosios kompetencijos arba administraciniam teismui, šis privalo kreiptis į Konstitucinį teismą, išskyrus atvejus, kai: a) teismo nuosprendžiui paskelbti sprendimas dėl atitinkamo prašymo nereikalingas; b) ieškinys visiškai nepagrįstas; c) Konstitucinis teismas jau yra priėmęs sprendimą dėl prašymo, kurio tyrimo dalykas yra tas pats.

I. Bendrosios kompetencijos teismai

A. Aukščiausiasis teisingumo teismas

Bendrosios kompetencijos teismų hierarchijos viršūnėje yra Aukščiausiasis teisingumo teismas, kurį sudaro kasacinis ir apeliacinis teismai, taip pat prokuratūra.

Kasacinis teismas, susidedantis iš vienos penkių teisėjų kolegijos, paprastai nagrinėja prašymus panaikinti įvairių Apeliacinio teismo kolegijų priimtus sprendimus arba kasacinius skundus dėl jų ir paskutinės instancijos sprendimus. Patikėtinio dalyvavimas privalomas.

Apeliacinį teismą sudaro devynios kolegijos po tris patarėjus kiekvienoje. Jis nagrinėja civilines, komercines, kriminalines ir pataisos bylas, taip pat bylas, dėl kurių sprendimus darbo santykių teismai priėmė abiejose šalies teismų apygardose. Patikėtinis privalo dalyvauti visose bylose, išskyrus baudžiamąsias ir tas, kurios nagrinėjamos skubos tvarka. Apeliacinio teismo kriminalinių bylų kolegija nagrinėja apeliacinius skundus prieš apygardos teismo kriminalinių bylų kolegijos priimtus sprendimus. Šią kolegiją sudaro penki patarėjai.

B. Apygardos teismas

Šalies teritorija yra padalyta į dvi teismų apygardas, kurių kiekvienoje veikia po apygardos teismą – vienas Liuksemburge, kitas Diekirch.

Apygardos teismai yra padalyti į padalinius po tris teisėjus, prie kiekvieno apygardos teismo veikia prokuratūra, kurioje dirba valstybės prokuroras ir jo pavaduotojai. Prie kiekvieno apygardos teismo dirbantys ikiteisminio tyrimo teisėjai atlieka tyrimus kriminalinėse ir, jei reikia, pataisos bylose.

viršųviršų

Civilines ir komercines bylas apygardos teismas nagrinėja bendrosios teisenos tvarka ir priima sprendimus visose bylose, kurios pagal savo pobūdį ar ieškinio dydį nėra specialiai priskirtos kitam teismui.

Jo jurisdikcijai ratione valoris priklauso visi didesni nei 10 000 eurų ieškiniai.

Jis turi išskirtinę kompetenciją nagrinėti bylas, kurios dėl jų pobūdžio jam priskirtos pagal įstatymą. Jis vienintelis nagrinėja egzekvatūros prašymus dėl užsienio teismų priimtų sprendimų ir dokumentų, kuriuos gauna užsienio teisėtvarkos pareigūnai. Apygardos teismai taip pat vykdo ypatingosios teisenos funkciją, pavyzdžiui, įvaikinimo, globos skyrimo, emancipacijos ir pan. klausimais.

Apygardos teismas yra apeliacinė instancija sprendimams, kuriuos kaip pirmoji instancija priima teismo apygardoje veikiantys taikos teisėjai.

Į apygardos teismą paprastai kreipiamasi šaukimu, kurį priešingai šaliai įteikia teismo antstolis.

Apygardos teismų pirmininkai arba juos pavaduojantys teisėjai yra kompetentingi nagrinėti bylas skubos tvarka ir skubos atvejais priimti laikinuosius sprendimus civilinėse ir komercinėse bylose.

Apygardos teismai vykdo baudžiamąją jurisdikciją kaip pataisos ir kriminaliniai teismai. Jie turi kompetenciją nagrinėti visus nusižengimus, t. y. įstatymo pažeidimus, baudžiamus pataisos bausme, bei veiką, pagal įstatymus kvalifikuojamą kaip nusikaltimas, kurią nagrinėti perduoda uždaras teismo posėdis arba uždaras apeliacinio teismo posėdis. Šaukiamieji į teismą turi atvykti asmeniškai, išskyrus atvejus, kai už nusižengimą baudžiama tik pinigine bauda; tokiu atveju gali atstovauti advokatas.

Paprastai patikėtinis privalo dalyvauti apygardos teisme, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, pavyzdžiui, komercinėse ir skubos tvarka nagrinėjamose bylose, kur šalys gali gintis pačios.

C. Taikos teismai

Yra trys taikos teismai: vienas Liuksemburge, vienas Esch-sur-Alzette (Liuksemburgo teisminė apygarda) ir vienas Diekirch (Diekirch teisminė apygarda).

Civilinėje ir komercinėje srityse taikos teisėjas gali nagrinėti visas bylas, kurios jam yra teismingos pagal naująjį Civilinio proceso kodeksą arba kitą teisės aktą; jis yra paskutinė instancija ieškiniams iki 750 eurų ir apeliacinė instancija bylose iki 10 000 eurų.

Jis nagrinėja tam tikras bylas, pavyzdžiui, darbo užmokesčio, pensijų ir rentų arešto, taip pat sprendžia areštuotų sumų paskirstymo klausimą, kad ir koks būtų įsiskolinimo dydisžio.

viršųviršų

Paprastai į taikos teismą kreipiamasi pasitelkiant teismo antstolį, tai yra šaukimu (citation). Kai kurie procesai pradedami pateikiant pareiškimą teismo raštinei. Taikos teisme abi šalys dalyvauja pačios arba per savo atstovus. Atstovu gali būti advokatas, sutuoktinis, tiesioginiai giminaičiai, netiesioginės giminystės arba giminystės pagal santuoką santykiais susiję asmenys iki trečiojo laipsnio įskaitytinai, taip pat asmenys, asmeniškai dirbantys šaliai arba jos įmonei.

Baudžiamojoje srityje taikos teisėjas vykdo policijos teisėjo funkcijas. Atlikdamas šias pareigas jis priima sprendimus dėl nusižengimų ir įstatymo pažeidimų, už kuriuos baudžiama 25–250 eurų bauda, taip pat dėl pažeidimų, pagal įstatymą laikomų baudžiamaisiais nusižengimais, kuriuos uždaras teismo posėdis perduoda nagrinėti policijos teismams.

Jis taip pat priima nuosprendžius dėl nusižengimų, už kuriuos baudžiama bausmėmis, didesnėmis nei policijos skiriamos, kai tai jam yra priskirta pagal įstatymą. Policijos teismų sprendimus visuomet galima apskųsti apeliacine tvarka. Apeliacijos pateikimo terminas – keturiasdešimt dienų, jis pradedamas skaičiuoti nuo sprendimo paskelbimo dienos, arba, jei jis priimamas automatiškai, nuo pranešimo apie jį įteikimo asmeniškai arba į namus. Apeliacija teikiama pataisos teismui (tribunal correctionnel).

Prie kiekvieno taikos teismo veikia darbo santykių teismas, nagrinėjantis ginčus, susijusius su darbo ir profesinio rengimo sutartimis. Apeliacija teikiama Aukščiausiajam teisingumo teismui.

D. Arbitražo taryba ir aukščiausioji socialinių garantijų taryba

Visus ginčus, kylančius socialinės apsaugos srityje dėl dalyvavimo socialinės apsaugos sistemoje, įmokų, administracinių nuobaudų ir paslaugų, išskyrus nurodytuosius Socialinio draudimo kodekso 317 straipsnyje arba susijusius su 147 ir 148 straipsniais, nagrinėja Arbitražo taryba, o apeliacinius skundus nagrinėja Aukščiausioji socialinių garantijų taryba. Sprendimus, kuriuos kaip galutinė instancija priima Arbitražo taryba, ir Aukščiausiosios tarybos nutartis galima skųsti kasacine tvarka.

II. Administraciniai teismai

A. Administracinis teismas

Jei įstatymas nenumato kitaip, Liuksemburge įsikūrusiam Administraciniam teismui galima paduoti apeliacijas prieš administracinio tribunolo sprendimus dėl anuliavimo ir prieš sprendimus dėl poįstatyminių administracinių teisės aktų. Administracinis teismas taip pat nagrinėja apeliacinius skundus ir iš esmės nagrinėja ieškinius dėl kitų administracinių teismų sprendimų dėl prašymų pakeisti nuosprendį, priimamų pagal specialiais įstatymais jiems priskirtą kompetenciją.

Visi advokatai, kurie turi teisę ginti bylas Didžiosios Hercogystės teismuose, turi tokią pat teisę Administraciniame teisme; tačiau tik advokatai, įrašyti į advokatų kolegijų kasmet sudaromų lentelių ,,I sąrašą“, vieninteliai turi teisę atlikti tiriamuosius ir procesinius veiksmus. (= teisinis atstovavimas teisme).

Valstybei administraciniame teisme atstovauja paskirtas pareigūnas arba advokatas.

B. Administracinis tribunolas

Administracinis tribunolas, kurio būstinė yra Liuksemburge, nagrinėja pareiškimus dėl valdžios pareigūnų nekompetentingumo, piktnaudžiavimo valdžia, netinkamo naudojimosi turima valdžia, įstatymų ar procedūrų, ginančių privačius interesus, pažeidimo, dėl visų administracinių sprendimų, kurių niekaip kitaip apskųsti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus neįmanoma, ir dėl bet kurios valdžios įstaigos išleistų poįstatyminių administracinių teisės aktų. Paprastai tribunolas taip pat nagrinėja visus ginčus, susijusius su tiesioginiais mokesčiais ir vietinės valdžios renkamais mokesčiais.

Administracinio tribunolo sprendimus apeliacine tvarka galima apskųsti Administraciniam teismui.

Administracinis tribunolas iš esmės nagrinėja pareiškimus dėl Tiesioginių mokesčių administracijos (Administration des contributions directes) direktoriaus sprendimų, jei šią sritį reglamentuojantys įstatymai numato tokią galimybę.

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Liuksemburgas - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 14-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė