Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Lucembursko

Poslední aktualizace: 14-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Lucembursko

Organizační schéma PDF File (PDF File 81 KB)

Podrobný výklad

Soudní systém Lucemburského velkovévodství se rozděluje na právní řád a správní řád. K těmto dvěma řádům se přidává ústavní soudní dvůr.

Ústavní soudní dvůr

Ústavní soudní dvůr rozhoduje prostřednictvím nařízení o souladu zákonů s ústavou, s výjimkou zákonů, které se týkají schvalování smluv. Pokud jedna ze stran předloží otázku týkající se souladu zákona s ústavou k soudu právního nebo správního řádu, je tento soud povinen obrátit se na ústavní soudní dvůr, s výjimkou, kdy se domnívá, že: a) rozhodnutí k předložené otázce není nezbytné k vynesení rozsudku; b) otázka je zcela bezdůvodná; c) ústavní soudní dvůr již rozhodoval o otázce, která měla stejný předmět.

I. Soudy právního řádu

A. Nejvyšší soudní dvůr

Na vrcholu hierarchie právního řádu se nachází nejvyšší soudní dvůr, který zahrnuje kasační soudní dvůr, odvolací soud a také státní prokuraturu.

Kasačnímu soudnímu dvoru, který zahrnuje senát zasedající v počtu pěti soudců, se zejména předkládají: žádosti o prohlášení za neplatné nebo o zrušení rozhodnutí provedených jednotlivými senáty odvolacího soudu a rozsudků vynesených s konečnou platností. Je nařízena účast právního zástupce.

Odvolací soud zahrnuje devět senátů, které zasedají v počtu tří radů. Rozhoduje v občanských, obchodních, trestních a přestupkových věcech a také ve věcech posuzovaných soudy v oblasti pracovního práva v obou soudních obvodech země. Ve všech věcech je nařízen právní zástupce, s výjimkou trestních záležitostí a zkrácených soudních řízení. Trestní senát odvolacího soudu rozhoduje o odvoláních rozsudků trestního senátu obvodního soudu. Tento senát zasedá v počtu pěti radů.

B. Obvodní soudy

Země je rozdělena na dva soudní obvody a každý z nich má obvodní soud, jeden v Lucemburku a druhý v Diekirchu.

Oba obvodní soudy se dělí na oddělení, která zasedají v počtu tří soudců; při každém obvodním soudu je státní prokuratura složená se státního prokurátora a zástupců. Vyšetřující soudci obou obvodních soudů jsou pověřeni vyšetřováním trestných činů a pokud je třeba, i přestupkových činů.

NahoruNahoru

Ve věcech občanských a obchodních je veřejnoprávním soudcem obvodní soud a rozhoduje ve všech sporech, ve kterých není z důvodu podstaty nebo výše částky žaloby příslušnost výslovně udělena jinému soudu.

Má příslušnost ratione valoris pro všechny žaloby s částkou vyšší než 10 000 EUR.

Má výhradní příslušnost k rozhodování sporů, které mu jsou z důvodu jejich povahy vysloveně přidělovány zákonem. Výhradně rozhoduje o žádostech o uznání rozsudků vynesených zahraničními soudy a o jednáních přijatých zahraničními veřejnými úředními osobami. Obvodní soudy provádějí i bezplatné soudnictví, například při osvojování, poručenství, prohlašování osoby za plnoletou, atd.

Obvodní soud rozhoduje o odvolání rozsudků vynesených nejprve smírčími soudy, které mají sídlo v soudním obvodu soudu.

Žaloba se obvodnímu soudu podává v zásadě prostřednictvím obsílky, doručené odpůrci soudním vykonavatelem.

Předsedové obvodních soudů nebo správní úředníci stanovení za ně náhradou vykonávají soudní pravomoc zkrácených soudních řízení, na jejímž základě jsou povoláni v naléhavých případech předběžně rozhodovat v občanských a obchodních věcech.

Obvodní soudy vykonávají potlačovací soudní pravomoc jako přestupkové a trestní soudy. Jsou příslušné k rozhodování veškerých přestupků, tj. přestoupení zákona trestaná nápravným opatřením a také činů hodnocených zákonem jako zločin, které jsou jim předávány poradním senátem nebo poradním senátem odvolacího soudu. Obžalované osoby se musí k soudu dostavit osobně s výjimkou případů, kdy je přestoupení trestáno pouze pokutou; v tomto případě se mohou nechat zastupovat advokátem.

U obvodního soudu se v zásadě požaduje právní zástupce, kromě zákonem stanovených výjimek, jako například ve věcech obchodních a při zkráceném soudním řízení, kdy se strany mohou obhajovat samy.

C. Smírčí soudy

Jsou zde tři smírčí soudy, jeden v Lucemburku, jeden v Esch-sur-Alzette (soudní obvod Lucemburk) a jeden v Diekirchu (soudní obvod Diekirch).

Ve věcech občanských a obchodních rozhoduje smírčí soudce ve všech sporech, ke kterým mu je novým zákonem o občanském řízení nebo dalšími zákonnými ustanoveními udělena příslušnost; při rozhodnutích s konečnou platností je příslušný do hodnoty 750 EUR a s možností odvolání do hodnoty 10 000 EUR.

NahoruNahoru

Rozhoduje v určitých věcech jako například o zabavení-zastavení odměny za práci, dávek a důchodů a také o rozložení zabavených-zastavených částek, které by mohl nárok dosahovat, do několik hodnot.

V zásadě je žaloba smírčím soudcům podávána úkonem soudního vykonavatele, nazývaným obsílkou. Určité záležitosti se podávají podáním návrhu v soudní kanceláři. Strany se ke smírčímu soudci dostavují osobně nebo prostřednictvím zástupce. Tento zástupce může být advokát, manžel, rodiče nebo přímí příbuzní, rodiče nebo vedlejší příbuzní až do třetího stupně včetně a také osoby, které jsou výhradně určeny pro osobní službu strany nebo pro podnik.

Smírčí soudce plní v potlačovacích věcech funkci policejního soudce. V této funkci je vyzýván k rozhodování přestupků a přestoupení zákona, které trestá pokutou ve výši od 25 do 250 EUR a k rozhodování o protiprávních jednáních hodnocených zákonem jako trestné činy, které policejním soudům předává poradní senát.

Kromě toho rozhoduje o protiprávních jednáních trestaných tresty, které přesahují trestní sazby policie, jejichž oprávněnost je dána zákonem. K rozhodnutím, která vynesou policejní soudy, je možné vždy podat odvolání. Lhůta pro odvolání je zkrátka čtyřicet dní od data vyhlášení rozsudku nebo pokud je tento vynesen při nedostavení se k soudu, ode dne jeho doručení nebo oznámení osobě nebo do bydliště. Odvolání se podává u přestupkového soudu.

Při smírčím soudu se nachází soud v oblasti pracovního práva, který je příslušný pro spory vzniklé z pracovních smluv a smluv o vyučení. Odvolání se podává u nejvyššího soudního dvora.

D. Rozhodčí rada a nejvyšší rada pro sociální pojištění

O veškerých sporech ve věci sociálního zabezpečení, které se týkají připojení nebo podřízení, příspěvků, řádných pokut a plnění, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v článku 317 nebo které se týkají článků 147 a 148 zákona o sociálním pojištění, rozhoduje rozhodčí rada a v případě odvolání nejvyšší rada pro sociální pojištění. Proti rozhodnutím vyneseným s konečnou platností rozhodčí radou a nařízením nejvyšší rady je možné podat zmateční stížnost.

II. Soudy správního řádu.

A. Správní soudní dvůr

Pokud není zákonem stanoveno jinak, je možné proti rozhodnutím vyneseným správním soudem, který rozhoduje jako zrušovací soudce a proti rozhodnutím vyneseným ve věci nařizovacích správních opatření, podat odvolání správnímu soudnímu dvoru, který sídlí v Lucemburku. Správní soudní dvůr dále rozhoduje v odvolacím řízení a jako základní soudce o stížnostech proti rozhodnutím ostatních správních soudů, které rozhodly o stížnostech na změnu rozhodnutí a jimž zvláštní zákony udělují příslušnost k těmto soudním pravomocím.

Všem advokátům, kterým je dovoleno provádět obhajobu u soudů velkovévodství, je dovoleno provádět obhajobu i před správním soudním dvorem; avšak pouze „advokáti zapsaní v přehledu I“ tabulek sestavovaných každým rokem radami advokátních komor mají právo doplňovat vyšetřování a proces. (= právní zástupce)

Stát je u správního soudního dvora zastupován zmocněncem nebo advokátem.

B. Správní soud

Správní soud, který sídlí v Lucemburku, rozhoduje o stížnostech proti nepříslušnosti, násilí a zneužití moci, porušení zákona nebo postupům určeným k ochraně soukromých zájmů, proti všem správním rozhodnutím, proti nimž není podle zákonů a nařízení přípustná jakákoliv další stížnost a proti nařizovacím správním opatřením, vydaným kterýmkoliv z úřadů. V zásadě rozhoduje i o sporech vyplývajících z přímých daní a obecních dávek.

Proti rozhodnutím správního soudu lze podat odvolání u správního soudního dvora.

Správní soud rozhoduje jako základní soudce o stížnostech proti rozhodnutím ředitele berní správy v případech, kdy zákony týkající se této věci takovou stížnost stanoví.

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Lucembursko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 14-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království