Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad > Litauen

Senaste uppdatering: 13-07-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Litauen

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Domstolarnas självständighet 1.
2. Allmänna domstolar 2.
2.1. Distriktsdomstolen 2.1.
2.2. Regionsdomstolen 2.2.
2.3. Appellationsdomstolen 2.3.
2.4. Litauens högsta domstol 2.4.
3. Särskilda förvaltningsdomstolar 3.
3.1. Regionala förvaltningsdomstolar 3.1.
3.2. Högsta förvaltningsdomstolen 3.2.

 

Rättssystemets Uppbyggnad PDF File (PDF File 13 KB)

Enligt Republiken Litauens författning är det enbart domstolarna som får utöva rättskipning. I detta sitt arbete ska domstolarna och domarna i dem vara oberoende. När en domare dömer i ett mål ska han eller hon enbart ta hänsyn till vad lagen föreskriver. Om en lag strider mot författningen får den inte följas.

Den nationella domstolsförvaltningen började arbeta sedan den nya rättegångslagen och den nya lagen om domstolarnas förvaltning hade trätt i kraft den 1 maj 2002.

Förvaltningens viktigaste arbetsuppgift är att bistå de självständiga rättsliga institutionerna i deras verksamhet.

1. Domstolarnas självständighet

Allmänna domarmötet är det högsta organet för domstolarnas självständighet, och i detta deltar alla domare i Litauen.

Domstolsrådet är ett verkställande organ för denna självständighet och har 24 ledamöter.

Det finns också en självständig domstol där disciplinmål rörande domare och protester från domare mot förtal tas upp.

2. Allmänna domstolar

2.1. Distriktsdomstolen

är förstainstansdomstol för brottmål, civilmål och administrativa överträdelser (i sådana fall som anges i lag), hypoteksmål och ärenden som gäller verkställigheten av beslut och domar. Domarna vid en distriktsdomstol fungerar också som undersökningsdomare, ser till att beslut verkställs och utför andra uppgifter som domstolen har enligt lag.

2.2. Regionsdomstolen

är förstainstansdomstol för vissa brottmål och civilmål enligt vad som anges i lag, och dessutom appellationsdomstol för domar, beslut, avgöranden och order som meddelats av distriktsdomstolarna.

Ordföranden för en regionsdomstol organiserar och övervakar distriktsdomstolarnas och domarnas administrativa verksamhet inom regionen på det sätt som anges i lag.

2.3. Appellationsdomstolen

är överprövningsinstans för ärenden som regionsdomstolen avgjort i första instans. Den tar också upp frågor om erkännande av beslut som avkunnats av utländska och internationella domstolar och av utländska och internationella skiljedomstolar och avgör hur de ska verkställas i Litauen. Den har också andra uppgifter som anges i lag.

Till börjanTill början

Appellationsdomstolens ordförande organiserar och övervakar regionsdomstolarnas administrativa verksamhet på det sätt som anges i lag.

2.4. Litauens högsta domstol

fungerar som kassationsinstans för domar, beslut, avgöranden och order som meddelats av de allmänna domstolarna. Den utvecklar en enhetlig domstolspraxis genom att tolka och tillämpa lagar och andra bestämmelser.

3. Särskilda förvaltningsdomstolar

3.1. Regionala förvaltningsdomstolar

är särskilda domstolar som inrättats för att pröva klagomål och framställningar beträffande administrativa beslut och andra åtgärder och försummelser från de offentliga myndigheternas sida, även inom den interna förvaltningen. Dessa domstolar behandlar tvister som gäller den offentliga förvaltningen, till exempel om lagligheten av en viss förordning, skattetvister osv. Innan man vänder sig till förvaltningsdomstolen kan man få en enskild förordning eller en åtgärd som vidtagits av en offentlig myndighet prövad för att få ett förhandsavgörande. I så fall undersöks tvisten av en kommunal eller regional nämnd för förvaltningstvister eller av Högsta nämnden för förvaltningstvister.

3.2. Högsta förvaltningsdomstolen

är såväl första instans som slutinstans för vissa förvaltningsärenden som anges i lag. Den är också överprövningsinstans för de regionala förvaltningsdomstolarnas beslut, avgöranden och order och för distriktsdomstolarnas beslut i förvaltningsärenden. Högsta förvaltningsdomstolen tar också upp ansökningar om omprövning av avgöranden i förvaltningsärenden i vissa fall som anges i lag, bland annat i fråga om ordningsförseelser.

Högsta förvaltningsdomstolen utvecklar en enhetlig praxis för förvaltningsdomstolarna genom att tolka och tillämpa lagar och andra bestämmelser.

Ytterligare information

 • Litauens högsta domstol lietuviu kalba
 • Appellationsdomstolen English - lietuviu kalba
 • Högsta förvaltningsdomstolen English - lietuviu kalba
 • Domstolsförvaltningen English - lietuviu kalba

« Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information | Litauen - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 13-07-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket