Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Litva

Posledná úprava: 21-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Litva

 

OBSAH

1. Autonómnosť súdov: 1.
2. Súdy so všeobecnou príslušnosťou: 2.
2.1. Okresné súdy 2.1.
2.2. Krajské súdy 2.2.
2.3. Odvolací súd 2.3.
2.4. Najvyšší súd Litvy 2.4.
3. Osobitné – správne súdy: 3.
3.1. Krajské správne súdy 3.1.
3.2. Najvyšší správny súd 3.2.

 

Organizácia Súdnictva PDF File (PDF File 13 KB)

V Ústave Litovskej republiky je ustanovené, že súdy majú výlučnú príslušnosť na výkon spravodlivosti. Sudcovia a súdy sú pri výkone spravodlivosti nezávislé. Pri skúmaní prípadov sa sudcovia riadia iba zákonom. Nemôžu uplatňovať právne predpisy, ktoré protirečia ústave.

1. mája 2002, keď nadobudlo účinnosť nové znenie zákona Litovskej republiky o súdoch a zákona o Štátnej súdnej správe, začala pôsobiť Štátna súdna správa.

Nosnou činnosťou tejto inštitúcie je pomáhať inštitúciám nezávislého súdnictva pri výkone ich funkcií.

1. Autonómnosť súdov:

Valné zhromaždenie sudcov je najvyšším autonómnym justičným orgánom všetkých sudcov v Litve.

Rada súdov je výkonným orgánom autonómneho súdnictva, ktorý má 24 členov.

Súdny honorárny dvor je autonómnou súdnou inštitúciou, ktorá prejednáva kárne priestupky sudcov a podania sudcov vo veci urážky na cti.

2. Súdy so všeobecnou príslušnosťou:

2.1. Okresné súdy

prejednávajú v prvom stupni trestnoprávne a občianskoprávne spory a prípady správnych deliktov (ktoré zo zákona spadajú do ich pôsobnosti), spory, vo veci ktorých sú príslušní konať katastroví sudcovia, ako aj spory týkajúce sa výkonu rozhodnutí a rozsudkov. Sudcovia okresného súdu tiež vykonávajú funkcie predbežného prerokovania obžaloby, exekučného sudcu, ako aj iné funkcie prináležiace okresným súdom zo zákona.

2.2. Krajské súdy

prejednávajú v prvom stupni trestnoprávne a občianskoprávne spory, na konanie o ktorých sú príslušné zo zákona a sú odvolacou inštanciou pre rozsudky, rozhodnutia, nálezy a nariadenia okresných súdov.

Predseda krajského súdu zodpovedá za organizáciu a kontrolu správnej činnosti okresných súdov a ich sudcov na území jeho pôsobnosti v súlade s postupom uvedeným v zákone.

2.3. Odvolací súd

je odvolacou inštanciou pre spory prejednávané krajskými súdmi v prvom stupni. Prejednáva aj podania týkajúce sa uznania rozhodnutí zahraničných alebo medzinárodných súdov a nálezov zahraničných alebo medzinárodných rozhodcovských súdov a ich výkonu v Litovskej republike a plní aj ďalšie funkcie, ktoré mu prináležia zo zákona.

HoreHore

Predseda Odvolacieho súdu má na starosti organizáciu a kontrolu správnej činnosti krajských súdov a ich sudcov na území jeho pôsobnosti v súlade s postupom uvedeným v zákone.

2.4. Najvyšší súd Litvy

je jediným kasačným súdom na preskúmavanie právoplatných rozsudkov, rozhodnutí, nálezov a nariadení súdov so všeobecnou pôsobnosťou. Zodpovedá za zjednocovanie súdnej praxe v otázkach interpretácie  a uplatňovania zákonov a iných právnych predpisov.

3. Osobitné – správne súdy:

3.1. Krajské správne súdy

sú osobitne zriadené súdy príslušné prejednávať sťažnosti (podania) vo veci správnych úkonov a poverenia alebo opomenutia (neplnenie si povinností) subjektov verejnej a vnútroštátnej správy. Krajské správne súdy prejednávajú spory v oblasti verejnej správy, riešia otázky zákonnosti regulačných správnych úkonov, daňové spory atď. Pred podaním námietok voči jednotlivým právnym úkonom alebo opatreniam organizácií verejnej správy ustanoveným zákonom možno tieto námietky najprv vzniesť v rámci predbežného konania. V takomto prípade tieto spory prejednávajú obecné komisie pre verejno-správne spory, krajské komisie pre verejno-správne spory a Ústredná komisia pre správne spory.

3.2. Najvyšší správny súd

je najvyššou a konečnou inštanciou pre správne spory, na ktoré je príslušný zo zákona. Je odvolacou inštanciou pre spory súvisiace s rozhodnutiami, nálezmi a nariadeniami krajských správnych súdov, ako aj pre spory týkajúce sa správnych priestupkov pri rozhodovaní okresných súdov. Najvyšší správny súd je v prípadoch určených zákonom aj inštanciou na prejednávanie návrhov na obnovenie uzavretých konaní o správnych sporoch vrátane prípadov správnych deliktov.

Najvyšší správny súd zodpovedá zjednocovanie praxe správnych súdov v otázkach interpretácie a uplatňovania zákonov a iných právnych predpisov.

Bližšie informácie

 • The Supreme Court of Lithuania lietuviu kalba
 • Court of Appeal of Lithuania English - lietuviu kalba
 • The Supreme Administrative Court of Lithuania English - lietuviu kalba
 • The National Courts Administration English - lietuviu kalba

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Litva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 21-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo