Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Lietuva

Pēdējo reizi atjaunots: 13-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Lietuva

 

SATURS

1. Tiesu neatkarība: 1.
2. Vispārējas kompetences tiesas: 2.
2.1. Apgabaltiesa 2.1.
2.2. Reģionālā tiesa 2.2.
2.3. Apelācijas tiesa 2.3.
2.4. Lietuvas Augstākā tiesa 2.4.
3. Speciālās – administratīvās tiesas: 3.
3.1. Reģionālās administratīvās tiesas 3.1.
3.2. Augstākā Administratīvā tiesa 3.2.

 

Tieslietu Sistēma PDF File (PDF File 34 KB)

Lietuvas Republikas konstitūcija nosaka, ka tiesām ir ekskluzīvas tiesības nodrošināt taisnīgumu. Nodrošinot taisnīgumu, tiesneši un tiesas ir neatkarīgi. Izskatot lietas, tiesneši pakļaujas vienīgi likumam. Viņi var nepiemērot likumus, kas ir pretrunā konstitūcijai.

2002. gada 1. maijā līdz ar Lietuvas Republikas likuma Par tiesām jaunās redakcijas un likuma Par tiesu administrāciju stāšanos spēkā darbu uzsāka Nacionālā tiesu administrācija.

Šīs institūcijas pamatuzdevums ir palīdzēt tiesiski autonomām institūcijām veikt savus pienākumus.

1. Tiesu neatkarība:

Tiesnešu kopsapulce ir augstākā tiesiskās autonomijas institūcija, kuras biedri ir visi Lietuvas tiesneši.

Tiesu padome ir tiesiskās neatkarības izpildinstitūcija, kurā ir 24 biedri.

Goda tiesa ir tiesiskās autonomijas institūcija, kas izskata tiesnešu disciplinārlietas un tiesnešu sūdzības par nepatiesu apmelošanu.

2. Vispārējas kompetences tiesas:

2.1. Apgabaltiesa

ir pirmā instance krimināllietām, civillietām un administratīva pārkāpuma lietām (kuras ar likumu nodotas tās kompetencē), lietām, kas nodotas zemesgrāmatu tiesnešu kompetencē, kā arī lietām, kas attiecas uz lēmumu un spriedumu piespiedu izpildi. Apgabaltiesu tiesneši veic arī pirmstiesas tiesnešu pienākumus, spriedumu izpildītājtienešu pienākumus, kā arī citus pienākumus, kas apgabaltiesai jāveic saskaņā ar likumu.

2.2. Reģionālā tiesa

ir pirmā instance krimināllietām un civillietām, kuras saskaņā ar likumu ir tās kompetencē, kā arī apgabaltiesu spriedumu, lēmumu, nolēmumu un rīkojumu apelācijas instance.

Reģionālās tiesas priekšsēdētājs likumā noteiktajā kārtībā organizē un pārrauga apgabaltiesu un to tiesnešu administratīvo darbību to darbības teritorijā.

2.3. Apelācijas tiesa

ir apelācijas instance lietām, kuras izskatītas apgabaltiesās kā pirmās instances tiesās. Tā izskata arī prasības par ārvalstu vai starptautisku tiesu lēmumu un ārvalstu vai starptautisko arbitrāžas tiesu lēmumu atzīšanu un piespiedu izpildi Lietuvas Republikā, kā arī veic citus pienākumus, kurus šīs tiesas kompetencē ir iekļāvis likums.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Apelācijas tiesas priekšsēdētājs likumā noteiktajā kārtībā organizē un pārrauga reģionālo tiesu un to tiesnešu administratīvo darbību.

2.4. Lietuvas Augstākā tiesa

ir vienīgā kasācijas tiesas instance, kas pārskata vispārējas kompetences tiesu izdotus spēkā esošus spriedumus, lēmumus, nolēmumus un rīkojumus. Tā īsteno vienotu pieeju likumu un citu juridisku dokumentu interpretācijā un piemērošanā.

3. Speciālās – administratīvās tiesas:

3.1. Reģionālās administratīvās tiesas

ir īpašas kompetences tiesas, kas izveidotas, lai izskatītu sūdzības (prasības) par administratīviem dokumentiem un dokumentus par darbību vai bezdarbību (pienākumu nepildīšanu) no valsts un vietējās administrācijas institūciju puses. Reģionālās administratīvās tiesas izskata strīdus, kas saistīti ar valsts pārvaldes iestādēm, nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar regulējošu administratīvo dokumentu tiesiskumu, strīdiem par nodokļiem, utt. Pirms vēršanās administratīvajā tiesā, atsevišķus tiesiskus dokumentus vai darbības, kuras saskaņā ar likumu veikušas valsts pārvaldes institūcijas, var izskatīt pirmstiesas kārtībā. Šajā gadījumā strīdus izskata municipālās valsts administratīvo strīdu komisijas un Galvenā administratīvo strīdu komisija.

3.2. Augstākā Administratīvā tiesa

ir pirmā un galīgā instance administratīvajām lietām, ko likums ir nodevis tās kompetencē. Tā ir apelācijas instance lietām, kas saistītas ar apgabala administratīvo tiesu izdotajiem lēmumiem, nolēmumiem un rīkojumiem, kā arī lietām, kas saistītas ar administratīviem pārkāpumiem, kas radušies apgabaltiesu lēmumu rezultātā. Augstākā Administratīvā tiesa ir arī instance, kas likumā noteiktajos gadījumos izskata lūgumus par izbeigtu administratīvu lietu, tai skaitā administratīvo pārkāpumu lietu, vēlreizēju caurskatīšanu.

Augstākā Administratīvā tiesa īsteno vienotu pieeju administratīvajām tiesām likumu un citu tiesisko dokumentu interpretācijā un piemērošanā.

Cita informācija

 • Lietuvas Augstākā tiesa lietuviu kalba
 • Lietuvas Apelācijas tiesa English - lietuviu kalba
 • Lietuvas Augstākā Administratīvā tiesa English - lietuviu kalba 
 • Nacionālā tiesu administrācija English - lietuviu kalba

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Lietuva - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 13-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste