Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Lietuva

Naujausia redakcija: 13-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Lietuva

 

TURINIO LENTELE

1. Teismų savivalda: 1.
2. Bendrosios kompetencijos teismai: 2.
2.1. Apylinkės teismas 2.1.
2.2. Apygardos teismas 2.2.
2.3. Apeliacinis teismas 2.3.
2.4. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2.4.
3. Specializuoti – administraciniai teismai 3.
3.1. Apygardų administraciniai teismai 3.1.
3.2. Vyriausiasis administracinis teismas 3.2.

 

Teismų Sistema PDF File (PDF File 34 KB)

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtinta, kad teisingumą vykdo tik teismai. Teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Teisėjai nagrinėdami bylas vadovaujasi tik įstatymu. Jie negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.

2002 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos teismų įstatymas ir Nacionalinės teismų administracijos įstatymas. Nacionalinė teismų administracija pradėjo savo veiklą.

Pagrindinė šios institucijos veiklos kryptis – padėti teismų savivaldos institucijoms vykdyti joms priskirtas funkcijas.

1. Teismų savivalda:

Visuotinis teisėjų susirinkimas yra aukščiausia teismų savivaldos institucija, kurioje dalyvauja visi Lietuvos teisėjai.

Teismų taryba yra vykdomoji teismų savivaldos institucija, kurią sudaro 24 nariai.

Teisėjų garbės teismas yra teisėjų drausmės bylas ir teisėjų prašymus dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėjanti teismų savivaldos institucija.

2. Bendrosios kompetencijos teismai:

2.1. Apylinkės teismas

yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias, civilines, administracinių teisės pažeidimų bylas (įstatymų priskirtas šio teismo kompetencijai), hipotekos teisėjų kompetencijai priskirtas bylas ir su sprendimų bei nuosprendžių vykdymu susijusias bylas. Apylinkės teismo teisėjai taip pat atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo, vykdymo teisėjo funkcijas ir kitas apylinkės teismui įstatymų priskirtas funkcijas.

2.2. Apygardos teismas

yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas, įstatymų priskirtas jo kompetencijai, ir apeliacinė instancija dėl apylinkių teismų nuosprendžių, sprendimų, nutarčių ir nutarimų.

Apygardos teismo pirmininkas įstatymų nustatyta tvarka organizuoja ir kontroliuoja jo veiklos teritorijoje esančių teismų ir teisėjų administracinę veiklą.

2.3. Apeliacinis teismas

yra apeliacinė instancija byloms, kurias išnagrinėjo apygardų teismai kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja prašymus dėl užsienio valstybių ir tarptautinių teismų bei arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje, taip pat atlieka kitas šio teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

viršųviršų

Apeliacinio teismo pirmininkas įstatymų nustatyta tvarka organizuoja ir kontroliuoja apygardos teismų ir teisėjų administracinę veiklą.

2.4. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

yra vienintelė kasacinė instancija įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų nuosprendžiams, sprendimams, nutartims ir nutarimams peržiūrėti. Formuoja vienodą teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus.

3. Specializuoti – administraciniai teismai

3.1. Apygardų administraciniai teismai

yra specializuoti teismai, įsteigti skundams (prašymams) dėl viešojo ir vidinio administravimo subjektų priimtų administracinių aktų ir veiksmų ar neveikimo (pareigų nevykdymo) nagrinėti. Apygardų administraciniuose teismuose nagrinėjami ginčai viešojo valdymo srityje, norminių administracinių aktų teisėtumo klausimai, mokesčių ginčai ir t. t. Prieš kreipiantis į administracinį teismą įstatymo numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai gali būti ginčijami ikiteismine tvarka. Tokiu atveju ginčus nagrinėja savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos ir Vyriausioji administracinių ginčų komisija.

3.2. Vyriausiasis administracinis teismas

yra pirmoji ir galutinė instancija administracinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai, ir apeliacinė instancija byloms dėl apygardų administracinių teismų sprendimų, nutarimų ir nutarčių, taip pat administracinių teisės pažeidimų byloms dėl apylinkių teismų nutarimų. Vyriausiasis administracinis teismas įstatymų nustatytais atvejais taip pat nagrinėja prašymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose administracinėse bylose, įskaitant administracinių teisės pažeidimų bylas.

Vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus.

Papildoma informacija

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Lietuva - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 13-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė