Euroopa Komisjon > EGV > Õiguskorraldus > Leedu

Viimati muudetud: 13-07-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õiguskorraldus - Leedu

 

SISUKORD

1. Kohtute sõltumatus: 1.
2. Üldkohtud: 2.
2.1. Piirkonnakohus 2.1.
2.2. Ringkonnakohus 2.2.
2.3. Apellatsioonikohus 2.3.
2.4. Leedu Ülemkohus 2.4.
3. Erikohtud – halduskohtud: 3.
3.1. Ringkondlikud halduskohtud 3.1.
3.2. Kõrgem Halduskohus 3.2.

 

Kohtukorraldus PDF File (PDF File 12 KB)

Leedu Vabariigi põhiseaduses on sätestatud, et ainult kohus mõistab õigust. Õigusemõistmisel peavad kohtunikud ja kohtud olema sõltumatud. Kohtunikud peavad asja arutades lähtuma üksnes õigusest. Nad ei või kohaldada põhiseadusega vastuolus olevaid seadusi.

Leedu Vabariigi kohtute seaduse uue versiooni ja Riikliku Kohtute Ameti seaduse jõustumisega 1. mail 2002 alustas tegevust Riiklik Kohtute Amet.

Selle asutuse põhitegevuseks on aidata sõltumatutel kohtuasutustel täita oma ülesandeid.

1. Kohtute sõltumatus:

Kõrgeim sõltumatu kohtuorgan on kohtunike üldkogu, kus osalevad kõik Leedu kohtunikud.

Kohtute nõukogu on sõltumatu täidesaatev kohtuorgan, mis koosneb 24 liikmest.

Kohtunike aukohus on sõltumatu kohtuorgan, kus arutatakse kohtunike distsiplinaarküsimusi ja kohtunike avaldusi au teotamise kohta.

2. Üldkohtud:

2.1. Piirkonnakohus

on esimese astme kohus, kus arutatakse kriminaal- ja tsiviilasju ning (seadusega selle pädevusse määratud) väärteoasju, hüpoteegikohtunike pädevusse määratud asju, samuti kohtulahendite ja -otsuste täitmisega seotud asju. Piirkonnakohtu kohtunikud täidavad kohtueelses menetluses osaleva kohtuniku ja täitevkohtuniku ülesandeid, samuti teisi seadusega piirkonnakohtule antud ülesandeid.

2.2. Ringkonnakohus

on esimese astme kohus, kus arutatakse seadusega selle pädevusse määratud kriminaal- ja tsiviilasju, ning teise astme kohus piirkonnakohtu otsuste, korralduste ja määruste apellatsiooni korras arutamiseks.

Ringkonnakohtu eesistuja korraldab ja kontrollib piirkonnakohtute ning nende kohtunike haldustegevust oma tööpiirkonnas seaduses sätestatud korras.

2.3. Apellatsioonikohus

on teise astme kohus ringkonnakohtus esimese astme kohtuna käsitletud asjade arutamisel. Seal arutatakse ka avaldusi välisriikide või rahvusvaheliste kohtute otsuste tunnustamise kohta ja välisriikide või rahvusvaheliste vahekohtute otsuseid ning nende täitmist Leedu Vabariigis, samuti täidab see kohus teisi seadusega kohtu pädevusse antud ülesandeid.

ÜlesÜles

Apellatsioonikohtu eesistuja korraldab ja kontrollib ringkonnakohtute ning nende kohtunike haldustegevust seaduses sätestatud korras.

2.4. Leedu Ülemkohus

on ainus kassatsioonikohus üldkohtute jõustunud kohtuotsuste, korralduste ja määruste läbivaatamiseks. Ülemkohus kujundab ühtset kohtupraktikat seaduste ja teiste õigusaktide tõlgendamiseks ning kohaldamiseks.

3. Erikohtud – halduskohtud:

3.1. Ringkondlikud halduskohtud

on eripädevusega kohtud, mis loodi riigi või sisehalduse haldusaktide ja haldustoimingute või tegevusetuse (kohustuste täitmata jätmise) peale esitatud kaebuste (avalduste) arutamiseks. Ringkondlikud halduskohtud arutavad avaliku haldusega seotud vaidlusi, käsitlevad haldusaktide õiguspärasuse küsimusi, maksuvaidlusi jne. Enne halduskohtusse pöördumist võib riigi haldusorganite poolt seaduse alusel vastuvõetud halduse üksikakte või toiminguid arutada kohtueelse menetluse käigus. Sellisel juhul uurivad vaidlusaluseid küsimusi haldusvaidluste munitsipaalkomisjonid, haldusvaidluste ringkonnakomisjonid ja haldusvaidluste ülemkomisjon.

3.2. Kõrgem Halduskohus

on seadusega selle pädevusse määratud haldusasjade arutamisel esimene ja lõplik kohtuinstants. Ta arutab apellatsiooni korras ringkondlike halduskohtute kohtuotsuste, korralduste ja määruste asju, samuti piirkonnakohtutes otsustatud väärteoasju. Kõrgem Halduskohus arutab seaduses sätestatud juhtudel ka avaldusi lõpetatud haldusasjade, sealhulgas väärteoasjade taasavamiseks.

Kõrgem Halduskohus kujundab ühtset halduskohtupraktikat seaduste ja teiste õigusaktide tõlgendamiseks ning kohaldamiseks.

Täiendav informatsioon

 • Leedu Ülemkohus lietuviu kalba
 • Leedu Apellatsioonikohus English - lietuviu kalba
 • Leedu Kõrgem Halduskohus English - lietuviu kalba
 • Riiklik Kohtute Amet English - lietuviu kalba

« Õiguskorraldus - Üldteave | Leedu - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 13-07-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik