Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene > Litauen

Seneste opdatering : 13-07-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - Litauen

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Domstolenes autonomi: 1.
2. Domstole med generel jurisdiktion: 2.
2.1. Distriktsdomstolen 2.1.
2.2. Regionaldomstolen 2.2.
2.3. Appeldomstolen 2.3.
2.4. Den litauiske højesteret 2.4.
3. Særlige forvaltningsdomstole: 3.
3.1. Regionale forvaltningsdomstole 3.1.
3.2. Den øverste forvaltningsdomstol 3.2.

 

Retssystemets Opbygning PDF File (PDF File 12 KB)

Ifølge Republikken Litauens forfatning har domstolene eneret på at udøve retspleje. Dommere og domstole, der udøver retspleje, skal være uafhængige. Dommere, der undersøger sager, skal udelukkende overholde loven. De må ikke anvende lovgivning, der er i strid med forfatningen.

Den 1. maj 2002 trådte en ny lov om domstolene i Litauen og lov om forvaltning af de nationale domstole i kraft, hvorefter den nationale domstolsforvaltning påbegyndte sine aktiviteter.

Denne institutions vigtigste aktiviteter er at bistå selvstændige juridiske institutioner med at udøve deres funktioner.

1. Domstolenes autonomi:

Dommernes generalforsamling er det øverste selvstændige juridiske organ og omfatter alle dommere i Litauen.

Domstolsrådet er et udøvende selvstændigt juridisk organ med 24 medlemmer.

Der findes endvidere en selvstændig domstol, der behandler disciplinærsager om dommere og søgsmål fra dommere om ærekrænkelse.

2. Domstole med generel jurisdiktion:

2.1. Distriktsdomstolen

er første instans for straffe- og civilretlige sager samt sager om forvaltningsmæssige forseelser (henvist til domstolen i henhold til lovgivningen), pantesager samt sager vedrørende fuldbyrdelse af afgørelser og domme. Dommere ved en distriktsdomstol udfører også funktioner i forbindelse med forberedende retsmøder, tvangsfuldbyrdelse samt andre funktioner, der er pålagt distriktsdomstolene i henhold til lovgivningen.

2.2. Regionaldomstolen

er første instans for straffe- og civilretlige sager, der henvises til domstolen i henhold til lovgivningen, samt appelinstans for domme, afgørelser og kendelser fra distriktsdomstolene.

Formanden for en regionaldomstol organiserer og kontrollerer distriktsdomstolenes og disses dommeres forvaltningsmæssige aktiviteter inden for sit område i overensstemmelse med retsplejen som fastlagt i lovgivningen.

2.3. Appeldomstolen

er appelinstans for de sager, der behandles ved regionaldomstole i første instans. Den behandler også forespørgsler om afgørelser fra udenlandske eller internationale domstole og udenlandske eller internationale voldgiftsretter og fuldbyrdelsen heraf i Litauen samt udfører andre funktioner, der er pålagt domstolen i henhold til lovgivningen.

TopTop

Formanden for appeldomstolen organiserer og kontrollerer regionaldomstolenes og disses dommeres forvaltningsmæssige aktiviteter i overensstemmelse med retsplejen som fastlagt i lovgivningen.

2.4. Den litauiske højesteret

er kassationsdomstol for gennemgang af domme, afgørelser og kendelser fra domstolene med generel jurisdiktion. Den udvikler en ensartet praksis for domstolenes fortolkning og anvendelse af love og andre retsakter.

3. Særlige forvaltningsdomstole:

3.1. Regionale forvaltningsdomstole

er domstole med særlig jurisdiktion, der behandler klager (andragender) vedrørende administrative handlinger samt andre handlinger eller undladelser (manglende opfyldelse af forpligtelser) begået af offentlige eller interne forvaltninger. Regionale forvaltningsdomstole behandler tvister inden for offentlig forvaltning, spørgsmål vedrørende lovligheden af lovgivningsmæssige administrative handlinger, skattetvister mv. Inden individuelle juridiske eller andre handlinger foretaget af offentlige forvaltningsenheder ifølge lovgivningen behandles i en forvaltningsdomstol, kan de bestrides ved et forberedende retsmøde. I dette tilfælde undersøges tvisterne af udvalg for kommunale og regionale offentlige forvaltningstvister og det øverste udvalg for forvaltningstvister.

3.2. Den øverste forvaltningsdomstol

er første og sidste instans for forvaltningssager, der henvises til den i henhold til lovgivningen. Den er appelinstans for sager om domme, afgørelser og kendelser fra regionale forvaltningsdomstole samt for sager vedrørende forvaltningsforseelser i forbindelse med afgørelser i distriktsdomstole. Den øverste forvaltningsdomstol er ligeledes instans for behandling af, i lovbestemte sager, andragender om genåbning af afsluttede forvaltningssager, herunder sager om forvaltningsforseelser.

Den øverste forvaltningsdomstol udvikler en ensartet praksis for forvaltningsdomstolenes fortolkning og anvendelse af love og andre retsakter.

Yderligere oplysninger

 • Den litauiske højesteret lietuviu kalba 
 • Den litauiske appeldomstol English - lietuviu kalba
 • Den øverste litauiske forvaltningsdomstol English - lietuviu kalba
 • Den nationale domstolsforvaltning English - lietuviu kalba

« Domstolene - Generelle oplysninger | Litauen - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 13-07-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige