Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Taliansko

Posledná úprava: 05-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Taliansko

 všeobecná jurisdikcia

{

- občianskoprávna jurisdikcia

- trestnoprávna jurisdikcia

 zvláštne jurisdikcie

{

- správna jurisdikcia

- Účtovný súd

- vojenskí sudcovia

- Ústavný súdny dvor 

OBSAH

1. Bežná jurisdikcia 1.
2. Zvláštne jurisdikcie 2.
3. Občianskoprávna jurisdikcia 3.
4. Špecializované súdne orgány 4.

 

1. Bežná jurisdikcia

Bežnú jurisdikciu (občianskoprávnu a trestoprávnu) vykonávajú bežní sudcovia, ktorí sú považovaní za bežných sudcov pretože ich menovanie a pôsobenie upravujú normy súdneho poriadku. Občianskoprávni a trestní sudcovia patria do jednej spoločnej štruktúry, bežnej magistratúry, do ktorej patria taktiež štátni zástupcovia (prokurátori).

Ústava zaručuje nezávislosť bežnej magistratúry od ktorejkoľvek inej štátnej moci v oblasti výkladu zákonov a hodnotenia skutkovej podstaty.

Do magistratúry sa nastupuje prostredníctvom verejného konkurzu, ktorý sa skladá z viacerých postupných skúšok; funkcie sa prideľujú po absolvovaní skúšobnej lehoty. Členovia magistratúry sa rozlišujú na základe rôznych funkcií a môžu byť preložení na základe svojej žiadosti. Preto neexistuje, okrem organizačných a dozorných právomocí predsedov rôznych úradov, hierarchická štruktúra magistratúry.

Najvyššia rada magistratúry italiano je samosprávnym orgánom magistratúry, ktorý chráni jej nezávislosť, upravuje najdôležitejšie činnosti, ktoré sú potrebné pri výkone súdnej právomoci a uplatňuje disciplinárne tresty. Najvyššia rada magistratúry sa skladá z Prezidenta republiky, ktorý jej predsedá (a ktorý spravidla spolupracuje s Podpredsedom zvoleným spomedzi členov), prvého Predsedu Kasačného súdu a Generálneho prokurátora pred Kasačným súdom, ako aj z ostatných 24 členov, z ktorých 1/3 volí Parlament a 2/3 bežní členovia magistratúry.

HoreHore

Na Ministerstve spravodlivosti italiano si konkuruje organizácia a činnosť oddelení. Minister spravodlivosti pri vykonávaní svojich administratívnych funkcií využíva ústrednú administratívnu štruktúru so sídlom v Ríme a periférne kancelárie, ktoré vykonávajú podporné úlohy pri vykonávaní spravodlivosti.

Referenčné texty:

 • Talianska ústava;
 • Kráľovský dekrét R.D. 1941/12 o organizácii súdnictva;
 • zákon 1958/195 o Najvyššej rade magistratúry.

2. Zvláštne jurisdikcie

Protikladom bežnej jurisdikcie sú zvláštne jurisdikcie.

Ústava zakazuje zriaďovanie zvláštnych alebo špeciálnych sudcov, ale sama ustanovuje niekoľko systémov špeciálnych sudcov:

 • správni sudcovia,
 • Účtovný súd,
 • vojenskí sudcovia,
 • Ústavný súdny dvor italiano (kontrola ústavnosti zákonov; konflikty príslušnosti; jurisdikcia nad zločinmi Prezidenta republiky).

Najmä správna jurisdikcia prestavuje kontrolnú činnosť legitimity správnych úkonov a môže viesť k ich zrušeniu. Túto jurisdikciu vykonávajú na prvom stupni Regionálne správne súdy a na druhom stupni súdne sekcie Štátnej rady a Správnej súdnej rady sicílskeho regiónu. Správni sudcovia pôsobia oddelene od členov bežnej magistratúry a majú vlastný samosprávny orgán. 

HoreHore

Oblasť kompetencie správneho sudcu sa vo všeobecnosti stanovuje vzhľadom na uplatňovaný subjektívny postoj (oprávnený záujem), s výnimkou prípadov výhradnej jurisdikcie, v ktorých je správny sudca taktiež sudcom subjektívnych práv. V prípade pozitívneho alebo negatívneho konfliktu jurisdikcie medzi zvláštnymi sudcami alebo medzi zvláštnymi sudcami a bežným sudcom sa rozhodnutie predloží Kasačnému súdnemu dvoru, ktorý rozhodne v Spojených sekciách.

3. Občianskoprávna jurisdikcia

Obsahuje činnosť, ktorú sudcovia vykonávajú na zabezpečenie uplatňovania zákona v prípadoch sporu medzi stranami (sporná jurisdikcia) alebo v prípadoch, v ktorých je zásah sudcu ustanovený zákonom za účelom ručenia v prospech zúčastnených strán alebo tretích osôb alebo celej spoločnosti (dobrovoľná jurisdikcia).

Všetky otázky týkajúce sa vykonávania súdnictva v oblasti občianskych a obchodných vecí alebo otázky občianskeho práva, vrátane otázok týkajúcich sa rodinného práva a práva spotrebiteľov, ako aj otázky obchodného práva a pracovného práva sa rozhodujú v sídle občianskoprávnej jurisdikcie.

Občianskoprávnu jurisdikciu vykonávajú členovia bežnej magistratúry, ktorí vykonávajú sudcovské a prokurátorské funkcie.

Súdne orgány sa rozdeľujú na samosudcov (rozhoduje jediný sudca) a na kolegiálne súdy. V súčasnej organizácii je sudca na prvom stupni v zásade samosudcom, okrem niektorých prípadov, v ktorých zákon výslovne vyžaduje kolegiálny súd. Ako kolegiálne orgány pracujú tiež odvolacie súdy, kasačný súd, bežný súd v prípadoch ustanovených zákonom a súd pre neplnoletých.

HoreHore

Osobitný charakter má funkcia štátneho zastupiteľstva v občianskoprávnom súdnom konaní.

Štátne zastupiteľstvo, ktorého funkcie vykonávajú členovia magistratúry dozerá na „dodržiavanie zákonov, na rýchlu a riadnu správu súdnictva, dodržiavanie práv Štátu, právnických osôb a nesvojprávnych osôb“. Štátne zastupiteľstvo podáva žaloby v občianskych veciach v prípadoch stanovených zákonom (napr. vo veci námietok proti manželstvu, zákazu, úpadku, neplatnosti priemyselného patentu alebo známky) alebo zasahuje podľa potreby do súdneho konania (napríklad v manželských veciach, vrátane súdnej rozluky a rozvodu, vo veciach týkajúcich sa stavu a svojprávnosti osôb); okrem toho je oprávnené zasiahnuť do akéhokoľvek súdneho konania, v ktorom si to vyžaduje verejný záujem.

Súdne orgány – Orgány, ktorým bola zverená občianskoprávna súdna moc sú nasledovné:

 • zmierovací sudca,
 • súd,
 • súd pre neplnoletých,
 • odvolací súdny dvor a
 • kasačný súdny dvor.

Rozsudky vydané sudcom prvého stupňa sú vo všeobecnosti predbežne vykonateľné, ak odvolací sudca nevydá odklad vykonania rozsudku.

Organizačný diagram občianskeho súdnictva v Taliansku PDF File (PDF File 67 KB)

3.1. Zmierovací sudca

Zmierovací sudca je čestným magistrátom, na rozdiel od kariérneho magistráta, a menuje ho Najvyššia rada magistratúry na základe stanovených požiadaviek (medzi ktoré patrí doktorát z právnych vied); funkcia trvá štyri roky a je obnoviteľná jeden krát.

HoreHore

Sudca je samosudcom. V Taliansku pôsobí približne 4.700 zmierovacích sudcov v 848 kanceláriách rozmiestnených po celom území štátu (údaje k januáru 2003). Zmierovací sudca má právo na odmenu v podobe odškodnenia v závislosti od skutočne vykonanej práce.

Kompetencia

Zmierovací sudca má kompetenciu vo veciach týkajúcich sa hnuteľného majetku v hodnote do € 2582,28 alebo vo veciach, v ktorých je náhrada škody vyplývajúca z premávky motorových vozidiel alebo plavidiel nižšia ako € 15.493,71. Zmierovací sudca má kompetenciu bez obmedzenia hodnoty v niektorých sporných veciach, ktoré sú presne vymenované v zákone a medzi ktoré patria spory týkajúce sa spôsobov používania spoločných služieb v obytných domoch v spoluvlastníctve. Územná príslušnosť sa riadi spoločnými pravidlami ustanovenými v Občianskom súdnom poriadku.

Pred zmierovacím sudcom sa môžu strany obhajovať osobne, ak vec nepresahuje čiastku € 516,46; v ostatných prípadoch sa vyžaduje pomoc obhajcu, ale zmierovací sudca môže oprávniť strany obhajovať sa samé, v závislosti od povahy a predmetu veci.

Informácie o advokátoch, ktorí legálne vykonávajú túto profesiu, ako aj o praktikantoch, ktorí sú v rámci zákonných limitov oprávnení vykonávať patronát je možné získať v Radách advokátskych komôr, ktoré existujú pri každom súde.

Konanie je zjednodušené, je takmer úplne ústne a jej cieľom je uprednostniť zmier, ktorý by mal tvoriť prirodzený záver tohto druhu sporov s nízkou hospodárskou hodnotou.

Zmierovací sudca rozhoduje rozsudkom v súlade so zákonom; vo veciach, ktorých hodnota nepresahuje € 1.032,91 rozhoduje na základe princípu spravodlivosti (equity). Taktiež rozhoduje podľa princípu spravodlivosti (equity) v prípadoch ustanovených zákonom a, v prípade disponibilných práv, ak strany o to spoločne požiadajú.

HoreHore

Opravné prostriedky

Proti rozsudkom je možné podať odvolanie pred Súdom; ak sú rozsudky vydané podľa princípu spravodlivosti (equity) a ak nie je možné proti ním podať odvolanie (ak sú vydané v oblasti správnych sankcií) je možné proti ním podať len odvolanie pred kasačný súdny dvor.

3.2 Bežný súd

Súd je zložený zo sudcov oblečených v tógach (profesionálnych sudcov), ktorí rozhodujú buď ako samosudcovia a v oblastiach presne vymenovaných zákonom v kolegiálnom zložení (traja členovia). Do bežného súdu je však možné prijať čestných sudcov. Tento sudca je sudcom prvého stupňa a má funkciu odvolacieho sudcu vzhľadom na rozsudky vyhlásené zmierovacím sudcom, s výnimkou rozsudkov vydaných na základe princípu spravodlivosti (equity) alebo rozsudkov, proti ktorým nie je možné podať odvolanie.

Súdy majú svoje sídlo v každom hlavnom meste provincie (s výnimkou Caserty); ale boli vytvorené mnohé vysunuté sekcie vo viacerých mestách provincie, s územnou príslušnosťou, ktorá sa zhoduje s územnou pôsobnosťou týchto sekcií (Ministerstvo spravodlivosti italiano).

Kompetencia

Súd má kompetenciu pre spory, ktoré nie je možné výslovne prideliť do kompetencie iného sudcu; miestna príslušnosť sa stanovuje podľa pravidiel ustanovených v súdnom poriadku. Strana musí byť pred súdom zastúpená obhajcom, ktorý je oprávnený túto činnosť vykonávať.

HoreHore

Opravné prostriedky

Proti rozsudkom súdu je možné podať odvolanie pred odvolacím súdom, v ktorého obvode sa nachádza príslušný súd, v niektorých prípadoch ustanovených zákonom je možné proti opatreniam súdu podať odvolanie na kasačný súdny dvor (napríklad rozsudky v oblasti nesúhlasu s vykonateľnými aktmi, v oblasti nesúhlasu so správnymi sankciami); výnimočne je možné použiť opravný prostriedok zrušenia rozsudku, o ktorý je možné požiadať pred tým istým súdom v prípadoch a lehotách stanovených zákonom.

3.3 Odvolací súdny dvor

Je odvolacím sudcom pre rozhodnutia vydané na prvom stupni Súdom. Odvolací súdny dvor má sídlo v hlavnom meste súdneho okresu a je rozdelený do sekcií. Odvolací súdny dvor má vždy kolegiálne zloženie a rozhoduje v trojčlennom zložení; pri rozhodnutiach vo veciach neplnoletých, poľnohospodárskych zmlúv a verejných vodných zdrojov sa kolégium rozšíri o odborníkov. 

Kompetencia

Odvolací súdny dvor:

 1. vykonáva jurisdikciu v oblastí odvolaní proti rozsudkom, ktoré na prvom stupni vyhlásili súdy,
 2. rozhoduje ako poradná rada v prípadoch, ktoré ustanovuje občiansky súdny poriadok;
 3. rozhoduje vo veciach, ktoré mu priraďuje zákon a v tomto prípade rozhoduje ako sudca prvého a posledného stupňa, s výnimkou odvolania pred kasačným súdnym dvorom. Odvolacie súdne dvory sú kompetentné v oblasti námietok voči oceneniu vo vyvlastňovacích konaniach, ako aj v oblasti uznávania rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach a vo veciach manželských a rodičovských práv v zmysle nariadení Brusel I a II.

Odvolanie je priamym prostriedkom na vyvrátenie pôvodného rozhodnutia a získania celkovej alebo čiastočnej reformy rozhodnutia sudcu prvého stupňa, ktoré bude vyhlásené za chybné. Odvolanie je možné podať proti všetkým rozhodnutiam prvého stupňa, okrem rozhodnutí, ktoré zákon výslovne vylučuje; strany sa môžu vopred dohodnúť na zrieknutí sa práva na odvolanie a podať návrh priamo pred kasačný súdny dvor.

HoreHore

Opravné prostriedky

Proti rozsudkom odvolacieho súdneho dvora je možné podať opravné prostriedky pred kasačným súdnym dvorom; v niektorých prípadoch a v lehotách ustanovených zákonom, proti odvolaciemu rozsudku je možné podať žiadosť o jeho zrušenie.

3.4 Najvyšší kasačný súdny dvor

Tento súdny dvor predstavuje najvyšší stupeň jurisdikcie. Jeho úlohou je zabezpečiť presné dodržiavanie a jednotný výklad zákonov (nomofilachia); okrem toho rieši konflikty kompetencie, jurisdikcie a príslušnosti. Je sudcom legitimity a kontroluje výlučne správne uplatňovanie práva sudcom, ktorý hodnotí význam skutkovej podstaty.

Je kolegiálnym orgánom; zorganizovaný do sekcií, z ktorej každá je zložená z prvého predsedu, predsedov sekcie a poradcov; rozhoduje v zásade v jednoduchej sekcii za účasti piatich členov. Vo veciach opravných prostriedkov týkajúcich sa otázok alebo konfliktov jurisdikcie, ako aj konfliktov príslušnosti, a v prípade otázok veľmi dôležitého charakteru alebo otázok rozhodnutých odlišným spôsobom jednoduchými sekciami, súdny dvor rozhoduje v Spojených sekciách, ktorým predsedá prvý predseda a sú zložené z nemenného počtu deviatich členov.

Štátne zastupiteľstvo zasahuje vo všetkých formáciách súdu, v závislosti od významu, ktorý zákonodarca pripisuje úsudku o zákonnosti.

Súdny dvor má sídlo v Ríme a jurisdikciu na celkom území republiky.

Odvolanie pred kasačný súdny dvor je možné predložiť proti rozsudkom vydaným na odvolacom stupni alebo na jedinom stupni.

HoreHore

Počet rozsudkov vydaných na jedinom stupni je vysoký a týka sa najmä troch sektorov:

 1. rozsudky zmierovacieho sudcu vydané v zmysle princípu spravodlivosti (equity);
 2. rozsudky, ktoré rozhodujú o námietkach proti vykonateľným aktom;
 3. rozsudky vydané na základe námietky voči správnym sankciám vydaným správnymi orgánmi.

Návrh pred kasačný súdny dvor je možné predložiť len na základe dôvodov uvedených v zákone.

Kasačný súdny dvor, ak odvolanie príjme, zruší ustanovenie rozhodnutia, proti ktorému bolo podané odvolanie pred kasačný súdny dvor, s alebo bez odoslania aktov pred sudcu hodnotiaceho význam skutkovej podstaty, ktorý vydá nový rozsudok. V prvom prípade sa musí sudca, ktorému bola vec odoslaná tesne držať právneho princípu, ktorý bol v rozsudku potvrdený.

Vo všeobecnosti nie sú rozsudky Kasačného súdneho dvora záväzné v rozhodnutí podobných prípadov ostatnými sudcami; v rozhodnutí odvolania Súdny dvor stanoví výklad, ktorý má mať presvedčivú a príkladnú hodnotu, didaktickú pôsobivosť pre všetkých sudcov súdnictva.

Opravné prostriedky

Proti rozsudkom Kasačného súdneho dvora je možné len v prípade faktického omylu požiadať o opravný prostriedok zrušenia, ktorý sa podáva podľa ustanovení zákona pred ten istý Súdny dvor, ktorý o tom rozhodne ako poradná komora.

4. Špecializované súdne orgány

Ústava zakazuje zriaďovanie nových „mimoriadnych alebo špeciálnych“ sudcov, ale povoľuje zriaďovanie v rámci bežnej jurisdikcie špecializovaných orgánov, ktoré sú charakteristické prítomnosťou bežných sudcov a vhodných občanov, ktorí nie sú súčasťou organizácie súdnictva.

HoreHore

Súd pre neplnoletých

Je zriadený v každom sídle odvolacieho súdu a má kompetenciu na celom území obvodu. Je nezávislým a špecializovaným orgánom, s funkciami sudcu prvého stupňa pre všetky veci občianske a správne (iné ako trestné), ktoré sa týkajú neplnoletých osôb vo veku do 18 rokov, ktoré majú bydlisko v obvode odvolacieho súdu. Kolégium je zložené zo štyroch členov, dvaja kariérni magistráti a dvaja súkromní občania, jeden muž a jedna žena, ktorí sú v tejto veci odborníkmi. Do kompetencie súdu pre neplnoletých sú obzvlášť rezervované opatrenia vo veciach rodičovskej starostlivosti, povolenia k uzavretiu manželstva pre osoby mladšie ako 18 rokov, adopcie, osvojenia prirodzených detí, odvolanie rodiča zo správy majetku neplnoletého dieťaťa. Tento súd zasahuje taktiež s cieľom zabezpečiť výchovu, vzdelanie a vytvorenie osobnosti neplnoletého, ak tieto funkcie nevykonávajú jeho rodinní príslušníci alebo opatrovník.

Pri súde pre neplnoletých je zriadená nezávislá kancelária štátneho zástupcu, ktorá má pôsobnosť aj v občianskom sektore.

O odvolaní alebo o námietke proti rozhodnutiam súdu pre neplnoletých rozhoduje jedna sekcia odvolacieho súdu, za účasti dvoch odborníkov, jedného muža a jednej ženy, ktorí nahrádzajú dvoch magistrátov zo sekcie.

Špecializované poľnohospodárske sekcie

Tieto sekcie majú veľmi obmedzenú kompetenciu v oblasti sporov týkajúcich sa poľnohospodárskych zmlúv. Tieto sekcie sú zriadené pri súdoch a odvolacích súdnych dvoroch a rozhodujú za účasti odborníkov.

Regionálne súdy verejných vodných zdrojov

Tieto súdy majú sídlo len v ôsmich odvolacích súdoch, rozhodujú v trojčlennom zložení, z ktorých jeden člen je funkcionár stavebného inžinierstva. Majú kompetenciu pre otázky týkajúce sa verejného charakteru vodných zdrojov, výhradného používania verejných vodných zdrojov, vykonávania stavebných prác vodovodov, podzemných vôd, výdavkov na verejné súťaže na používanie verejných vodných zdrojov. Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie pred Najvyšším súdom verejných vodných zdrojov, ktorá má sídlo pri Kasačnom súdnom dvore.

Na základe dvoch zásahov ústavného súdu sa práve schvaľuje radikálna reforma, ktorá ustanovuje zrušenie uvedených orgánov a pridelenie bežnému sudcovi (súdom a odvolacím súdnym dvorom) vo veciach týkajúcich sa práv a správneho sudcu (TAR a Štátnej rady) odvolaní proti správnym rozhodnutiam v oblasti verejných vodných zdrojov.

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Taliansko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 05-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo