Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Italija

Naujausia redakcija: 05-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Italija

 Bendrosios kompetencijos teismai

{

- civilinės bylos

- baudžiamosios bylos

 Specializuoti teismai

{

- Administracinis teismas

- Audito rūmai

- karo teismai

- Konstitucinis Teismas 

TURINIO LENTELE

1. Bendrosios kompetencijos teismai 1.
2. Specializuoti teismai 2.
3. Civilinės teisenos teismai 3.
4. Specializuoti teisingumo vykdymo organai 4.

 

1. Bendrosios kompetencijos teismai

Bendrosios kompetencijos teismų teisėjai, kurių skyrimą ir veiklą reglamentuoja įstatymai, nagrinėja civilines ir baudžiamąsias bylas. Civilinių ir baudžiamųjų bylų teisėjai kartu su valstybės prokurorais priklauso vienai sistemai – dirba bendrosios kompetencijos teismuose.

Konstitucija įtvirtina bendrosios kompetencijos teismų nepriklausomumą nuo kitų valstybės valdžių aiškinant įstatymus ir vertinant faktus.   

Asmenys į teismą dirbti priimami viešojo konkurso būdu išlaikę egzaminus; eiti tam tikras pareigas pradeda pasibaigus bandomajam laikotarpiui. Teisėjai skiriasi pareigybėmis, ir gali būti perkelti iš vienų pareigybių į kitas tik pačių prašymu. Tačiau teisme nėra hierarchinės struktūros išskyrus organizacinės struktūros galias ir tarnybų vadovų kontrolę.

Aukštesnioji teismo taryba italiano – savarankiškas nepriklausomas teismo organas, reguliuojantis svarbiausią teisingumo vykdymo veiklą ir taikantis drausmines nuobaudas. Tarybą sudaro jai vadovaujantis Respublikos Prezidentas (jis paprastai bendradarbiauja su tarybos narių išrinktu viceprezidentu), kasacinės instancijos teismo pirmininkas, kasacinės instancijos teismo generalinis prokuroras ir kiti 24 nariai, kurių vienas trečdalis išrinkta iš parlamento, o du trečdaliai – iš bendrosios kompetencijos teismo teisėjų.

Teisingumo ministerija italiano organizuoja teisėsaugos tarnybų darbą ir kartu su jomis jį vykdo. Administracine veikla užsiima centrinė institucija, įsikūrusi Romoje, ir tarnybos rajonuose, kurių užduotis – padėti įgyvendinti teisinę veiklą.

viršųviršų

Nuorodos :

 • Italijos Konstitucija;
 • Dekretas 1941/12 dėl teisėtvarkos;
 • Įstatymas 1958/195 dėl Aukštesniosios teismo tarybos.

2. Specializuoti teismai

Bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcija skiriasi nuo specialiųjų teismų jurisdikcijos.

Konstitucija draudžia steigti specialiosios teisenos ar specializuotus teismus, tačiau pati numato tokias specializuotų teismų sistemas:

 • administraciniai teismai,
 • Audito rūmai,
 • karo teismai,
 • Konstitucinis Teismas italiano (įstatymų atitikimo Konstitucijai kontrolė, ginčai dėl priskirtinumo, jurisdikcija Respublikos Prezidento nusikaltimų atveju).

Administracinis teismas kontroliuoja administracinių aktų teisėtumą ir gali juos paskelbti negaliojančiais. Pirmosios pakopos jo instancija – regionų administraciniai teismai, antrosios – Valstybės tarybos ir Sicilijos regiono administracinės teisės tarybos teismo kolegijos. Administracinio teismo teisėjai turi skirtingą nei bendrosios kompetencijos teismų teisėjai savivaldos instituciją. 

Administracinio teismo teisėjo kompetencija apibūdinama kaip individualizuota taikant subjektyvų statusą (teisėtas interesas), išskyrus specialiosios teisenos jurisdikcijos atvejus, kur administracinio teismo teisėjas taip pat yra subjektyviųjų teisių teisėjas. Teigiami ar neigiami specializuotų ir bendrosios kompetencijos teismų sprendimai gali būti užginčijami teisme, atliekančiame kasacinės instancijos vaidmenį, kur sprendimas priimamas bendrose kolegijose.

viršųviršų

3. Civilinės teisenos teismai

Teisėjai šalių bylinėjimosi atveju (ieškininė teisena) užtikrina įstatymų taikymą ir, kai teisėjo įsikišimą numato įstatymas, užtikrina šalių, trečiųjų asmenų ar visos bendruomenės teises (neieškininė teisena).

Visi klausimai, kurie sprendžiami teisme iškeliant civilines ir komercines bylas, įskaitant ne tik šeimos ar vartotojų teises, bet ir komercijos ir darbo teisės klausimus, sprendžiami civilinės teisenos teismuose.

Civilines bylas nagrinėja ir sprendimus priima bendrosios kompetencijos teismas.

Teisme bylas nagrinėja vienas teisėjas ir teisėjų kolegijos. Pagal dabartinę tvarką pirmoje instancijoje bylas nagrinėja vienas teisėjas, išskyrus kai kuriuos griežtai įstatymo numatytus atvejus, kai bylą nagrinėja teisėjų kolegija. Kaip kolegialūs organai veikia apeliaciniai teismai, kasacinės instancijos teismas, o įstatymų numatytais atvejais – bendrosios kompetencijos teismas ir nepilnamečių teismas.

Ypatinga yra valstybės prokuroro funkcija civilinių bylų nagrinėjimo procese.

Valstybės prokuroras, kurio tarnybai talkina teisėjai, prižiūri, kad „būtų laikomasi įstatymų, nedelsiant ir nuolat būtų vykdomas teisingumas, saugomos valstybės teisės, rūpinamasi juridiniais asmenimis ir neįgaliaisiais“. Įstatymo nustatytais atvejais valstybės prokuroras teikia civilinį ieškinį (pvz., apeliacinį skundą dėl santuokos, teisių atėmimo, bankroto, antspaudo ar įmonės licencijos galiojimo panaikinimo) ir būtinai dalyvauja nagrinėjant bylą (pavyzdžiui, santuokos, įskaitant separacijos ir ištuokos, asmens būklės ir veiksnumo nustatymo bylose), be to, gali įsikišti į kiekvieną bylą, kurioje įžvelgiamas visuomenės interesas.

viršųviršų

Teismai – institucijos, kurioms patikėtas civilinio teisingumo vykdymas:

 • taikos teisėjas,
 • bendrasis teismas,
 • nepilnamečių teismas,
 • apeliacinis teismas,
 • kasacinės instancijos teismas.

Pirmos instancijos teismų teisėjo sprendimai vykdomi lygtinai, išskyrus jei juos atmeta apeliacinio teismo teisėjas.

Italijos civilinės teisenos teismų organizacinė schema PDF File (PDF File 67 KB)

3.1. Taikos teisėjas  

Taikos teisėjas dirba visuomeniniais pagrindais; jis nėra profesionalus teisėjas, kurį skiria aukštesnioji teismų taryba pagal nustatytus reikalavimus (tarp kurių – turėti teisinį išsilavinimą); jo kadencija trunka ketverius metus, atnaujinama vieną kartą.

Bylas nagrinėja vienas teisėjas. Italijoje 848 instancijose (įvairiose šalies teritorijose) dirba apie 4700 taikos teisėjų (2003 m. sausio mėn. duomenys). Teisėjas turi teisę į kompensaciją – atlygį, mokamą už efektyviai atliktą darbą.

Kompetencija

Jo kompetencija – nagrinėti kilnojamojo turto, kurio vertė – iki 2582,28 eurų, arba transporto priemonių ir vandens transporto padarytos žalos, kurios vertė iki 15 493,71 euro, atlyginimo bylas. Teisėjas kompetentingas spręsti kai kuriuos neribotos vertės ginčus, griežtai apibrėžtus įstatymo, tarp kurių – ginčai dėl naudojimosi paslaugomis bendros nuosavybės namuose. Vietos teisėsaugos institucijos laikosi bendrų civilinio proceso kodekso taisyklių.

viršųviršų

Prieš taikos teisėjo teismą šalys gali stoti asmeniškai, jei byla neviršija 516,46 eurų, kitais atvejais pasitelkiamas atstovas, bet atsižvelgdamas į bylos pobūdį ir subjektą taikos teisėjas gali įgalioti šalį stoti prieš teismą asmeniškai.

Informacijos apie advokatus, pagal įstatymą užsiimančius profesine veikla, ir pagal įstatymą priimtus vykdyti gynybą praktikantus galima gauti bendruose teismuose veikiančiose advokatų draugijos tarybose.

Procesas supaprastintas, beveik vien žodinis, paprastai jo metu pasiekiama šalių susitaikymo – natūralios šių mažos ekonominės svarbos bylų baigties.

Taikos teisėjas priima sprendimą, atitinkantį įstatymo normas; bylose, kurių vertė neviršija 1032,91 eurų, sprendimas priimamas nešališkai. Panašiai pagal nešališkumo principą taikos teisėjas priima sprendimą įstatymo numatytais atvejais, o jei kalbama apie turimas teises – šalims sutartinai prašant.

Apeliaciniai skundai

Teisėjo sprendimai apskundžiami bendrajam teismui, jei šie yra nešališki ir galutiniai (jei skiriamos administracinės baudos), galima kreiptis tik į kasacinės instancijos teismą.  

3.2 Bendrosios kompetencijos teismas

Teisme dirba profesionalūs teisėjai. Jie nagrinėja bylas po vieną, o griežtai įstatymo nustatyta tvarka – kolegialiai (trijų teisėjų kolegija). Prie bendrosios kompetencijos teismų teisėjų vis dar gali būti priskirti teisėjai, dirbantys visuomeniniais pagrindais. Tai pirmos instancijos teismas, atliekantis apeliacinio teismo funkciją paskelbtiems taikos teisėjo sprendimams, išskyrus nešališkus ar galutinius sprendimus.

viršųviršų

Teismai įsikūrę kiekvieno administracinio vieneto centre (išimtis – Kazerta), tačiau daug skyrių įkurta ir atokesnėse savivaldybėse ir jie turi vietos jurisdikciją, atitinkančią skyrių apygardą (Teisingumo ministerija italiano).

Kompetencija

Teismas kompetentingas nagrinėti bylas, kurios nėra aiškiai priskirtos kito teismo kompetencijai; vietos jurisdikciją nustato teismų proceso kodeksas. Šalis turi naudotis advokato, veikiančio pagal įstatymą, paslaugomis.

Apeliaciniai skundai

Sprendimus galima apskųsti tos apygardos, kurioje yra bendrosios kompetencijos teismas, apeliaciniam teismui; tam tikrais įstatymo dėl bendrosios kompetencijos teismo sprendimų numatytais atvejais leidžiama kreiptis tik į kasacinės instancijos teismą (pavyzdžiui, skundai dėl vykdomų veiksmų, administracinių nuobaudų); išimtinai įstatymo numatytais atvejais ir terminais prašymas peržiūrėti bylą teikiamas pačiam bendrosios kompetencijos teismui.

3.3 Apeliacinis teismas

Apeliacinio teismo teisėjas nagrinėja apskųstus pirmos instancijos teismo sprendimus, nuosprendžius ir nutartis. Apeliacinis teismas įsikūręs teismo apygardos centre ir yra suskirstytas į skyrius. Teismo procese visada dalyvauja teisėjų kolegija, o bylą nagrinėja trys teisėjai; priimant sprendimus dėl nepilnamečių, žemės ūkio sutarčių ir valstybinių vandenų į kolegiją įtraukiami specialistai.

viršųviršų

Kompetencija

Apeliacinis teismas:

 1. nagrinėja pirmos instancijos teismų sprendimų, nuosprendžių ar nutarčių apeliacijas,
 2. civilinio proceso kodekso numatytais atvejais priima sprendimus uždaruose posėdžiuose;
 3. nagrinėja jam įstatymo paskirtas bylas ir skelbia sprendimą, nuosprendį ar nutartį kaip pirmos ir vienintelės instancijos teismas, išskyrus skundus į kasacinės instancijos teismą. Pavyzdžiui, apeliaciniai teismai kompetentingi nagrinėti apeliaciją ne tik dėl nuosavybės atėmimo procedūros įvertinimo, bet ir dėl sprendimų civiliniais, komerciniais, santuokos ir tėvų pareigų klausimais, taip pat dėl Briuselio I ir II reglamentų pripažinimo tvarkos.

Apeliacija – tiesioginio apeliacinio skundo priemonė visiškai ar iš dalies pakeisti klaidingą pirmosios instancijos teismo sprendimą, nuosprendį ar nutartį. Galima skųsti visus pirmosios instancijos teismo sprendimus, nuosprendžius ar nutartis, išskyrus aiškiai apibrėžtus įstatymo; šalys gali iš anksto susitarti atsisakyti apeliacijos ir kreiptis tiesiai į kasacinės instancijos teismą.

Apeliaciniai skundai

Apeliacinio teismo sprendimus, nuosprendžius ar nutartis galima apskųsti kasacinės instancijos teismui; tam tikrais atvejais ir įstatymo numatytais terminais galima prašyti peržiūrėti bylą. 

3.4 Aukščiausiasis Teismas

Tai aukščiausia teisingumo instancija. Jos paskirtis – užtikrinti tikslų įstatymo laikymąsi ir vienodą aiškinimą; be to, ji sprendžia kompetencijos, teisingumo ir teisės aktų taikymo ginčus. Tai teisės aktų teisėtumą nagrinėjantis teismas, išskirtinai kontroliuojantis, ar teismai teisingai taiko įstatymus.

viršųviršų

Tai kolegialus organas, susidedantis iš skyrių, kurių kiekvieną sudaro teismo pirmininkas, skyrių pirmininkai ir kiti teisėjai, sprendimus paprastai priima paprastose kolegijose, dalyvaujant penkiems teisėjams. Apeliacinius skundus, priskiriamus teisiniams klausimams ar ginčams, teisės aktų taikymo ginčams ir svarbiems klausimams, t. y. nuspręstus kitaip nei paprastose kolegijose, teismas nagrinėja bendrose kolegijose, kurioms vadovauja teismo pirmininkas ir kurias sudaro nekintamas devynių teisėjų skaičius.

Valstybės prokuroras dalyvauja visuose teismo procesuose, patvirtindamas, kad skelbiamas tinkamas teismo sprendimas, nuosprendis ar nutartis.

Teismas įsikūręs Romoje ir veikia visoje respublikos teritorijoje.

Kasacinės instancijos teismui galima apskųsti sprendimus, nuosprendžius ar nutartis, paskelbtus apeliacinėje instancijoje ar vienintelėje instancijoje.

Pateikiami vienintelėje teismo instancijoje paskelbti sprendimai, nuosprendžiai ar nutartys skirstomos į tris sektorius:

 1. taikos teisėjo paskelbti sprendimai pagal nešališkumo principą;
 2. sprendimai, kurie nustato vykdomų veiksmų prieštaravimą;
 3. sprendimai, nurodyti apeliacijoje dėl administracinių nuobaudų, kuriuos paskyrė administracinė valdžia.

Apeliaciją į Aukščiausiąjį Teismą galima teikti tik įstatymo nustatytais atvejais.

Kasacinės instancijos teismas patenkinęs skundą anuliuoja ginčytiną sprendimą grąžindamas arba negrąžindamas teisinius veiksmus naujam teisėjo teismui. Pirmu atveju grąžinus bylą teisėjas privalo griežtai laikytis teisėtai sprendime patvirtinto principo.

viršųviršų

Aukščiausiojo Teismo sprendimai, nuosprendžiai ar nutartys nėra privalomos kitų teismų analogiškų bylų sprendimams, nuosprendžiams ar nutartims; nagrinėdamas skundą teismas įtvirtina įstatymo aiškinimą; šis turi būti įtikinamas, rekomendacinis ir pamokantis visiems teismo proceso teisėjams.

Apeliaciniai skundai

Tik faktinės klaidos atvejais remiantis įstatymo terminais galima prašyti paties Aukščiausiojo Teismo peržiūrėti bylą, kuris priimtų sprendimą uždarame posėdyje

4. Specializuoti teisingumo vykdymo organai

Konstitucija draudžia skirti naujus „specialiosios teisenos ar specializuotus“ teisėjus, tačiau leidžia bendrosios kompetencijos teismuose steigti specializuotus organus, kur teismo procese dalyvautų bendrosios kompetencijos teisėjai ir atitinkami pašaliniai piliečiai.

Nepilnamečių teismas

Teismas įsteigtas kiekviename apeliaciniame teisme ir veikiantis visoje apygardos teritorijoje. Tai autonominis ir specializuotas teisėtvarkos organas, kur pirmosios instancijos teismo teisėjų kompetencijai priskiriamos visos civilinės ir administracinės bylos (be baudžiamųjų) dėl nepilnamečių iki 18 metų, gyvenančių apeliacinio teismo apygardoje. Kolegiją sudaro keturi nariai: du teisėjai ir du privatūs asmenys, vyras ir moteris, srities specialistai. Nepilnamečių teismų kompetencijai priskiriamos bylos, susijusios su tėvų pareigomis, nepilnamečių iki 18 metų leidimu tuoktis, įvaikinimu, biologinių vaikų pripažinimu, vieno iš tėvų nušalinimu nuo nepilnamečio vaiko turto valdymo. Be to, teismo sprendimu užtikrinamas nepilnamečio mokymas, lavinimas ir auklėjimas pakeičiant šeimą ar netinkamą globėją.

Nepilnamečių teisme įkurtas valstybės prokuroro kabinetas, turintis kompetenciją ir civiliniame sektoriuje.

Pateikus apeliaciją ar skundą dėl nepilnamečių teismo sprendimų, bylą nagrinėja apeliacinio teismo kolegija, kurioje dalyvauja du specialistai: vyras ir moteris, pakeičiantys du teisėjus kolegijoje.

Specialūs agrariniai skyriai

Kompetencija labai ribota. Jie nagrinėja ginčus žemės ūkio sutarčių bylose. Jie įkurti apylinkės ir apeliaciniuose teismuose ir priima sprendimus dalyvaujant specialistams.

Valstybinių vandenų regioniniai teismai.

Veikia tik aštuoniuose apeliaciniuose teismuose, sprendimai priimami trijų asmenų, vienas iš kurių yra pareigūnas. Jų kompetencija – klausimai, susiję su vandenų nuosavybe, išskirtiniu valstybės vandenų naudojimu, akvedukų statybos darbais, požeminiais vandenimis, konkursais dėl valstybės vandenų naudojimo. Sprendimus galima apskųsti Aukštesniam valstybės vandenų teismui, kuris įsikūręs Aukščiausiame Teisme.

Yra galimybė, du kartus iš eilės Konstituciniam Teismui įsikišus, įvesti reformą, kuria būtų panaikinti minėti organai, o atitinkamos bylos būtų priskirtos bendrosios kompetencijos teismui (bendrajam ir apeliaciniam teismui), o administraciniam teismui (regioniniam administraciniam teismui ir valstybės tarybai) būtų paskirta nagrinėti skundus dėl administracinių vandentvarkos bylų.

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Italija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 05-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė