Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Itálie

Poslední aktualizace: 05-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Itálie

 obecné soudnictví

{

- civilní soudnictví

- trestní soudnictví

 zvláštní soudnictví

{

- správní soudnictví

- Nejvyšší účetní dvůr

- vojenští soudci

- Ústavní soud 

OBSAH

1. Obecné soudnictví 1.
2. Zvláštní soudnictví 2.
3. Civilní soudnictví 3.
4. Specializované orgány soudnictví 4.

 

1. Obecné soudnictví

Obecné soudnictví (civilní a trestní) je prováděno soudy s obecnou příslušností vzhledem k tomu, že jsou ustavovány a řízeny normami soudního řádu. Civilní a trestní soudci tvoří jedinou strukturu soudů s obecnou příslušností, jejichž součástí jsou také státní zastupitelství.

Ústava zaručuje nezávislost obecných soudů na jakékoliv pravomoci státu v činnosti interpretace zákona a hodnocení provádění.

Do soudů se vstupuje veřejným konkursem rozděleným do několika následných zkoušek; funkce jsou přidělovány po určité době praxe. Soudy se mezi sebou rozdělují pouze podle odlišnosti funkcí a mohou být přesunuty pouze na vlastní žádost. Neexistuje tedy proto, mimo pravomoci organizace a dozoru vedoucích kanceláří, žádná hierarchická struktura soudů.

Nejvyšší rada pro věci soudců a soudních zástupců italiano je samořídícím orgánem soudů, chrání jejich nezávislost, řídí nejdůležitější činnosti potřebné pro provoz soudnictví a provádí disciplinární řízení. Jejími členy jsou: prezident republiky, který mu předsedá (a který podle pravidel spolupracuje se svým zástupcem jmenovaným členy), první kasační předseda a generální prokurátor Kasačního soudu a dále dalších 24 členů delegovaných v 1/3 z parlamentu a ve 2/3 z obecních soudů.

Ministerstvu spravedlnosti italiano přísluší organizace a funkce služeb. Provádění vlastních správních funkcí Ministerstva spravedlnosti zajišťuje centrální struktura se sídlem v Římě a periferní kanceláře, které plní úkoly pro podporu činnosti soudnictví.

NahoruNahoru

Odkazné texty:

 • Italská Ústava;
 • R.D .1941/12 o soudním řádu;
 • Zákon 1958/195 o Nejvyšší radě pro věci soudců a státních zástupců.

2. Zvláštní soudnictví

Proti obecnému soudnictví stojí zvláštní soudnictví.

Ústava zakazuje jmenování zvláštních nebo speciálních soudců, sama však počítá se zvláštními systémy soudnictví:

 • správní soudci,
 • Nejvyšší účetní dvůr,
 • vojenští soudci,
 • Ústavní soud italiano (kontrola ústavnosti zákonů; kompetenční spory; jurisdikce o trestných činech prezidenta republiky).

Zvláště správní soudnictví představuje kontrolní činnost legitimity správních úkonů a může nařídit jejich zrušení. Je vykonáváno prvním stupněm regionálních správních soudů a na druhém stupni soudními sektory Rady státu a Rady správního soudnictví regionu Sicílie. Správní soudci jsou určováni obecními soudy a mají autonomní řídicí orgán.  

Kompetenční sféra správního soudce je v hlavním směru určována prostřednictvím vztahu k uplatněné osobní pozici (oprávněný zájem), kromě případů výhradní jurisdikce, kdy je správní soudce také soudcem subjektivního práva. V případě negativního nebo pozitivního sporu jurisdikce mezi zvláštními soudci, nebo mezi nimi a obecným soudcem, je rozhodnutí vydáváno Kasačním soudem, který rozhodne společnou jednotou.

NahoruNahoru

3. Civilní soudnictví

Zahrnuje činnost vykonávanou soudci pro zajištění aplikace zákona v případech sporu mezi stranami (smírčí soudnictví) nebo v případech, kdy je zásah soudce předepsán zákonem jako záruka stran anebo třetích subjektů, či celého kolektivu (dobrovolné soudnictví).

Všechny případy spadající do okruhu aplikace právní sítě ve smyslu civilním a obchodním, jako jsou případy civilního práva, včetně těch, které se týkají rodinného práva a práva spotřebitelů, jakož i případy obchodního práva a pracovního práva, jsou rozhodovány na základě civilního soudnictví.

Civilní soudnictví je vykonáváno obecnými soudy, které vykonávají soudící a rozsudkovou činnost.

Soudní orgány se dělí na monokratické soudce (nebo jednotlivé soudce) a kolegiální soudce. Ve stávajícím řádu je na prvním stupni monokratický soudce, kromě některých případů přesně vymezených zákonem, kdy je kolegiální. Apelační soudy, kasační soudy, obecné soudní dvory a soud pro mladistvé pracují jako kolegiální orgány podle hypotéz uvedených v zákonu.

Ze všeho nejsvébytnější je funkce Státního zastupitelství v civilním procesu.

Státní zastupitelství, jehož úřad je pokryt státními zástupci, ošetřuje „dodržování zákonů, rychlou a správnou správu soudů, ochranu práv státu, právnických osob a hendikepovaných“. Státní zastupitelství vykonává civilní právo v případech stanovených zákonem (např.: zrušení manželství, zbavení způsobilosti, konkurz, zrušení průmyslového patentu nebo značky) nebo v nezbytných případech zasahuje do rozsudku (jako například v manželských kauzách, včetně těch pro odloučení nebo rozvod, v kauzách týkajících se stavu a schopnosti osob); kromě jiného má pravomoc zasáhnout do kterékoliv kauzy, ve které se projeví veřejný zájem.

NahoruNahoru

Soudnické orgány – Orgány, kterým je svěřena administrace civilní justice jsou:

 • smírčí soudce,
 • soudní dvůr,
 • soud pro mladistvé,
 • apelační soud a
 • kasační soud.

V základní linii jsou rozsudky vydané soudcem prvního stupně dočasně výkonné, kromě odročení ze strany apelačního soudce.

Organizační struktura civilní justice v Itálii PDF File (PDF File 78 KB)

3.1. Smírčí soudce

Smírčí soudce je čestným soudcem, ne z povolání, a je jmenován Vrchní komisí Státního zastupitelství na základě určujících požadavků (jedním právní doktorát); pověření trvá čtyři roky a je obnovitelné pouze jednou.

Je to monokratický soudce. V Itálii pracuje zhruba 4 700 smírčích soudců rozdělených v 848 kancelářích, které jsou rozmístěny po celém území republiky (údaj k lednu 2003). Má nárok na odměnu v poměrné výši ke skutečně odvedené práci.

Kompetence

Je kompetentní ke kauzám, které se vztahují k movitému majetku do výše € 2582,28 nebo k náhradám škod způsobených provozem vozidel a dosahujících až k hodnotě € 15493,71. Bez omezení hodnoty je kompetentní k některým sporům přesně uvedeným v zákonu, mezi kterými jsou spory týkající se způsobu využívání domovní úklidové služby. Územní příslušnost sleduje společná pravidla občanského soudního řádu.

NahoruNahoru

Před smírčím soudcem mohou být strany účastny stání osobně, jestliže kauza nepřekračuje € 516,46; v ostatních případech je potřeba přítomnost obhájce, smírčí soudce však může straně dovolit osobní účast při stání, podle zvážení povahy a entity případu.

Informace o advokátech zákonně vykonávajících svoji profesi, jakož i o praktikantech přijatých podle stanov zákona k vykonávání praxe, mohou být získány u rad Řádu advokátů ustanovených u soudních dvorů.

Postup je zjednodušený, je téměř zcela ústní a snaží se usnadnit smíření, které by mělo dosáhnout přirozeného závěru tohoto typu sporů s mírným ekonomickým významem.

Smírčí soudce rozhodne rozsudkem v souladu s právní normou; v rozsudcích v hodnotě nepřesahující € 1032,91 rozhodne podle spravedlnosti. Podle spravedlnost rozhoduje také v případech předpokládaných zákonem a tam, kde se jedná o přístupné nároky, jestliže strany podají současný požadavek.

Opravné prostředky

Rozsudky jsou apelovatelné před Soudním dvorem, jsou-li vyneseny podle spravedlnosti, a nejsou-li apelovatelné (jsou-li vyneseny ve smyslu správních sankcí), je možný pouze kasační rekurs. 

3.2 Obecný soud

Soudní dvůr se skládá z talárovaných soudců (profesionálních), kteří jsou vyhlašováni v monokratickém složení, a podle přesně stanovených pravidel zákona ve složení kolegiálním (tři členové). K obecnému soudu mohou být vždy přijati i čestní soudci. Je to soudce prvního stupně a má postavení apelačního soudce ve vztahu k rozsudkům vyneseným smírčím soudcem, kromě toho, kdy se jedná o rozsudky podle spravedlivosti a neapelovatelné).

NahoruNahoru

Soudní dvory mají sídlo v každém hlavním městě kraje (s výjimkou Caserty), ale také mnoho odloučených pracovišť ustanovených ve více obcích kraje, s územní příslušností souhlasící s obvodem stejných úřadů Ministerstva spravedlnosti italiano

Kompetence

Je kompetentní ke sporům, které nejsou výslovně svěřeny do kompetence jiného soudce; územní příslušnost je vymezena podle pravidel stanovených v procedurálním řádu. Strana musí být při stání zastupována zákonně výkonným obhájcem.  

Opravné prostředky

Rozsudky jsou apelovatelné před Apelačním soudem, do jehož obvodu spadá soudní dvůr; v některých případech předpokládaných zákonem pro odvolání k opatřením soudního dvora je podán pouze rekurz pro kasaci (např. rozsudky ve smyslu odvolání proti exekučním úkonům a správním sankcím); výjimkou je oprava revokace u stejného soudního dvora v případech a termínech uvedených zákonem.

3.3 Apelační soud

Je to apelační soudce ve vztahu k rozsudkům vyneseným prvním stupněm soudního dvora. Apelační soud má sídlo v hlavním městě soudního okrsku a je organizován do sektorů. Má vždy kolegiální složení a soudí v počtu tří členů; při rozhodování týkajících se nezletilců, zemědělských smluv a veřejných vod je kolegium doplněno odborníky.  

Kompetence

Apelační soud:

NahoruNahoru

 1. vykonává jurisdikci v apelačních kauzách rozsudků vynesených prvním stupněm soudů,
 2. rokuje v poradní síni v případech uvedených občanským soudním řádem;
 3. zná případy, které jsou mu ze zákona předávány a v takovém případě vynáší rozsudky jako soudce prvního a jediného stupně, kromě rekurzu pro kasaci. Apelační soudy jsou například kompetentní co se týče odhadování v procedurách vyvlastňování, jakož i v příkazech uznávání rozhodnutí ve smyslu civilním a obchodním, stejně tak v případech manželství a rodičovské odpovědnosti, jak je uvedeno v Bruselských řádech I a II.

Apel je prostředek přímého opravného prostředku pro dosažení celkové nebo částečné nápravy rozsudku soudce prvního stupně, který je považován za chybný. Všechna rozhodnutí prvního stupně jsou apelovatelná, s výjimkou těch, která jsou výslovně ze zákona vyjmuta; strany se mohou předběžně dohodnout na upuštění od apelu a obrátit se přímo na kasaci.

Opravné prostředky

Rozsudky apelačního soudu jsou opravné pomocí kasace; v některých případech a lhůtách stanovených zákonem je pro odvolání k rozsudku možno vyzkoušet opravu revokace.

3.4 Nejvyšší kasační soud

Představuje nejvyšší stupeň soudnictví. Jeho funkcí je zajistit přesné dodržování a jednotnou interpretaci zákona (nomofilakie); dále řídí střety kompetencí, jurisdikce a úřední moci. Je legitimním soudcem a kontroluje výhradně správnou aplikaci zákona ze strany příslušného soudce.

NahoruNahoru

Je kolegiálním orgánem; skládá se ze sekcí, z nichž každá má prvního předsedu, sekční předsedy a poradce; soudí dle pravidla jednoduché sekce za přítomnosti pěti členů. Při opravných prostředcích, které se týkají případů nebo střetů jurisdikce, jakož i při střetech kompetencí a v případech zvláště závažných případů, nebo rozhodnutých jednotlivými sekcemi rozdílně, soudí soud se sjednocenými sekcemi, kterým předsedá první předseda a jsou složeny z neměnného počtu devíti členů.

Státní zastupitelství zasahuje do všech řízení, aby byla potvrzena relevantnost, kterou zákonodárce přisuzuje legitimnímu řízení.

Soud má sídlo v Římě a má soudní pravomoc po celém území republiky.

Ke kasaci mohou být podány rozsudky vynesené na apelačním stupni nebo na jediném stupni.

Počet rozsudků vynesených na jediném stupni je vysoký a týká se především tří oblastí:

 1. rozsudky smírčího soudce vynesené podle spravedlnosti;
 2. rozsudky, které rozhodují odvolání proti exekučním úkonům;
 3. rozsudky vydané na základě odvolání proti správním sankcím stanoveným správními úřady.

Rekurz pro kasaci může být navržen pouze z důvodů uvedených zákonem.

Kasační soud, jestliže rekurz schválí, zruší opravovaný výrok a odešle, nebo neodešle, případy zpět příslušnému soudci k novému projednání. V prvním případě se obeslaný soudce musí úzce soustředit na princip práva použitého v rozsudku.

Rozsudky Kasačního soudu nejsou v zásadě vázány rozhodnutími obdobných případů ze strany jiných soudců; v rozhodnutí rekurzu soud stanoví interpretaci určenou pro získání přesvědčivé a exemplární hodnoty, didaktické účinnosti pro všechny soudce soudního systému.

NahoruNahoru

Opravné prostředky

Odpor proti rozsudkům Kasačního soudu; pouze v případě faktické chyby je možno zkusit opravu revokace, která se navrhne v zákonných lhůtách u stejného soudu, který jedná v poradní síni.

4. Specializované orgány soudnictví

Ústava zakazuje jmenování nových zvláštních nebo zvláštních soudců, umožňuje však v oblasti obecného soudnictví ustanovit specializované orgány, charakterizované přítomností státních zástupců a odpovídajících osob nepatřících do soudního systému.

Soud pro mladistvé

Je to instituce v každém sídle apelačního soudu a je pravomocně příslušná po celém území okrsku. Je autonomním a specializovaným orgánem s funkcí soudce prvního stupně pro všechny civilní a správní případy (mimo penalizací) týkajících se osob mladších 18 let s bydlištěm v okrsku apelačního soudu. Kolegium se skládá ze čtyř členů; dvou profesionálních soudců a dvou nezávislých občanů, muže a ženy, znalých případu. Do kompetence soudu pro mladistvé spadají zvláště úkony týkající se rodičovské odpovědnosti, povolení sňatku osob mladších 18 let, adopce, uznání rodičovství, zbavení rodiče práva správy majetku nezletilého dítěte. Kromě toho zasahuje při zajišťování výchovy, výuky a formování osobnosti mladistvého náhradou za příbuzné nebo neplnícího poručníka.

Při soudu pro mladistvé je zřízena nezávislá kancelář Státního zastupitelství, které má kompetence také v civilním sektoru.

Při apelaci nebo podání odporu proti rozhodnutí soudu pro mladistvé rozhoduje jedna sekce apelačního soudu za přítomnosti dvou odborníků, muže a ženy, kteří nahrazují dva soudce sekce.

Specializované zemědělské sekce

Tyto mají velmi omezené kompetence v oblasti sporů týkajících se zemědělských smluv. Jsou zřizovány u soudních dvorů a apelačních soudů, a rozhodují dle posudku odborníků.

Regionální soudy pro veřejné vodní zdroje

Mají sídlo pouze u osmi apelačních soudů, rozhodují tři členové, z nichž jeden je ze zákona úředníkem stavebního inženýrství. Mají kompetence pro případy, které se týkají státních vod, výhradního používání veřejných vod, provádění stavebních prací na vodovodech, podzemních vod a nákladů na konsorcia pro využívání veřejných vod. Rozhodnutí jsou přezkoumatelná před Vrchním soudem pro veřejné vodní zdroje, který má sídlo u Kasačního soudu.

V návaznosti na dva zásahy ústavního soudu je ve fázi schvalování radikální reforma, která počítá se zrušením uvedených orgánů a převedením případů vztahujících se k právu na obecného soudce (soudní dvory a apelační soudy) a na správního soudce (Krajský správní soud a Rada státu) rekurzy odvolání proti správním opatřením, která se týkají vod.

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Itálie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 05-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království