Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad > Irland

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Irland

Det irländska domstolsverket (Courts Service) har följande uppgifter:

 1. Att leda och förvalta domstolsväsendet,
 2. att lämna service till domarna,
 3. att informera allmänheten om domstolsväsendet,
 4. att förvalta och underhålla domstolsväsendets byggnader, och
 5. att hjälpa dem som kommer i kontakt med domstolsväsendet.

Enligt Irlands författning skall rättvisa skipas i genom lag upprättade domstolar, av domare som utses av presidenten på regeringens inrådan. Domarna i alla domstolar är enligt författningen helt självständiga i sin dömande verksamhet. En domare får inte avsättas från sitt ämbete utom vid allvarliga tjänstefel eller oförmåga att utöva sina uppgifter. I så fall krävs det beslut av båda kamrarna i det irländska parlamentet (Oireachtas).

Tvistemålsdomstolarna:

 

Högsta domstolen (Supreme Court)

(säte i Dublin)

 

 

Högsta dömande instans efter överklagande. 

 

 

Grevskapsdomstolar (Circuit Courts) 

(en för varje grevskap, 26 stycken)

 

 

Första instans för tvister som gäller högst 38 092,14 euro, appellationsdomstol för distriktsdomstolarna och vissa andra domstolar.

 

 

 

High Court 

(säte i Dublin)

 

 

Kan avgöra alla typer av mål som första instans, men fungerar också som appellationsdomstol för grevskapsdomstolar och vissa andra domstolar.

 

 

Distriktsdomstolar (District Courts)

(23 stycken)

 

 

Första instans för tvister som gäller högst 6 348,69 euro

 

(inkl. småmål för vissa konsumenttvister som gäller högst 1 269,74 euro)

 

Högsta domstolen (Supreme Court)

Högsta domstolen kan pröva alla överklaganden av avgöranden från High Court. Högsta domstolen avgör också överklaganden från brottmålsdomstolen i andra instans (Court of Criminal Appeal), om den domstolen eller åklagarmyndigheten (Attorney General) anser att ett avgörande innefattar en rättsfråga av synnerlig vikt och det ligger i allmänintresset att överklagande får göras till högsta domstolen. Högsta domstolen kan också avgöra en rättsfråga på begäran av en grevskapsdomstol. Högsta domstolen får också pröva om ett lagförslag (eller någon bestämmelse i det), som har antagits av parlamentets båda kamrar och överlämnats till presidenten för undertecknande och omvandling till lag, strider mot författningen. Förutsättningen är att presidenten hänvisar ärendet till domstolen. Slutligen är det högsta domstolen som har till uppgift att avgöra om presidenten är permanent oförmögen att utöva sitt ämbete, om den frågan skulle bli aktuell.

Överklaganden och andra mål avgörs av fem domare, såvida inte chefsdomaren (Chief Justice) beslutar att ett mål kan avgöras av tre domare (det gäller dock inte konstitutionella frågor). Domstolen kan sammanträda i flera avdelningar samtidigt.

High Court

Enligt författningen är High Court behörig att avgöra både rätts- och sakfrågor av alla slag i alla typer av tviste- och brottmål. High Court är ensamt behörig för adoptions- och utlämningsärenden. High Court är också behörig att pröva om en lag är ogiltig därför att den strider mot författningen (utom lagar som redan har prövats av högsta domstolen på presidentens begäran). De flesta mål i High Court avgörs av en enda domare. Det finns dock vissa lagstadgade undantag, till exempel vid ärekränkning, misshandel och olaga frihetsberövande från det allmännas sida. I sådana mål är domstolen sammansatt av en domare och jury. Ärenden av synnerlig vikt kan avgöras av två eller flera domare (Divisional Court).

High Court prövar överklaganden av grevskapsdomstolarnas avgöranden i tvistemål. Dessutom är High Court behörig att överpröva alla lägre instansers avgöranden och utfärda förelägganden av olika slag till de lägre domstolarna (till exempel om prövningsförbud eller omprövning). Sådan förelägganden gäller inte sakinnehållet i de lägre domstolarnas avgöranden, utan frågan om de har överskridit sina befogenheter.

High Court kan också avgöra en rättsfråga på begäran av en distriktsdomstol. Den handlägger också frågor om borgen i fall där den misstänkte har åtalats för mord eller där den misstänkte ansöker om ändring i de krav och villkor som distriktsdomstolen har uppställt.

Till börjanTill början

High Court sammanträder som regel i Dublin när den avgör mål som första instans. Men den kan också sammanträda på andra ställen när den avgör skadeståndsmål vid dödsfall eller andra personskador eller överklaganden av domar från grevskapsdomstolarna.

Grevskapsdomstolarna (Circuit Courts)

Grevskapsdomstolarnas behörighet i tvistemål är begränsad, såvida inte samtliga parter i en rättegång samtycker. I så fall är behörigheten obegränsad. För vissa mål gäller en beloppsbegränsning på 38 092,14 euro (mål om avtal i allmänhet, leasingavtal, avbetalningsköp och skadestånd utanför avtalsförhållanden).

Grevskapsdomstolarna fastställer testamenten och prövar också ärenden om äganderätt eller nyttjanderätt till fast egendom, om egendomens bruksvärde inte är högre än 253,95 euro. Grevskapsdomstolarna avgör även familjemål, bland annat hemskillnad, äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskap och överklaganden i sådana mål från distriktsdomstolarna.

Tvistemål avgörs i grevskapsdomstolarna av en domare utan jury. Grevskapsdomstolarna prövar överklaganden från distriktsdomstolarna i både tviste- och brottmål. I sådana fall hålls ny huvudförhandling och grevskapsdomstolens avgörande är slutligt och kan inte överklagas vidare.

Grevskapsdomstolarna prövar alla ansökningar om nya utskänkningstillstånd, och avgöranden från specialdomstolar, till exempel diskrimineringsnämnden (Director of Equality Investigations), överklagas dit.

Distriktsdomstolarna (District Courts)

Distriktsdomstolarnas behörighet är lokal och begränsad. I familjemål avgör den frågor om underhållsbidrag, besöksförbud, vårdnad, umgängesrätt och faderskap.

Distriktsdomstolarna är behöriga att avgöra tvistemål om avtal i allmänhet, leasingavtal, avbetalningsköp, skadestånd utanför avtalsförhållanden, obetald hyra och felaktigt innehållande av varor, om tvisten gäller högst 6 348,69 euro. Distriktsdomstolarna är också behöriga att verkställa betalningsdomar från alla domstolar. Vidare handlägger de olika former av tillståndsärenden, till exempel för försäljning av alkohol. Slutligen avgör de mål om ersättning för skadegörelse om skadeståndskravet inte är större än 6 348,69 euro.

Det finns 248 distriktsdomstolar (bland annat i Dublin). Som regel handläggs ett mål av distriktsdomstolen på den ort där ett avtal ingicks eller där svaranden bor eller bedriver näringsverksamhet eller, i fråga om tillståndsärenden, där den lokal är belägen som tillståndet gäller.

Småmål

Småmålsförfarandet är ett billigt och informellt sätt att avgöra konsumenttvister utan att någon av parterna behöver ha juridiskt ombud. Småmålsförfarandet kan användas för tvister som gäller högst 1 269,74 euro och där en konsument har köpt varor eller tjänster, lidit mindre sakskador eller vill få tillbaka deponerad hyra. Om det inte råder egentlig tvist om saken, behövs ingen förhandling med parterna närvarande. Om det råder tvist om saken och en förlikning inte kan uppnås, avgörs målet av en domare i distriktsdomstolen. Avgörandet kan överklagas till grevskapsdomstol.

Andra domstolar

Det finns ett antal domstolar som handlägger ärenden om inkomstskatt, socialbidrag och liknande, olaga diskriminering, invandring, bygglov och arbetstvister. Dessa domstolar leds inte av lagfarna domare, utan av sakkunniga på området. Avgörandena kan överklagas till eller omprövas av grevskapsdomstolarna eller High Court.

Länkar

« Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information | Irland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket