Evropska komisija > EPM > Pravosodna organizacija > Irska

Zadnja sprememba: 30-06-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravosodna organizacija - Irska

Sodna služba ima naslednje zakonsko predpisane odgovornosti:

 1. upravljanje sodišč,
 2. zagotavljanje pomoči in podpore sodnikom,
 3. zagotavljanje informacij o sodnem sistemu javnosti,
 4. zagotavljanje, upravljanje in vzdrževanje stavb sodišča ter
 5. zagotavljanje prostorov in opreme za uporabnike sodišča. 

Ustava Irske predpisuje, da pravico na sodiščih, vzpostavljenih z zakonom, izvršujejo sodniki, ki jih imenuje predsednik na predlog vlade; sodniki vseh sodišč so po ustavi pri izvajanju svojih sodniških funkcij popolnoma neodvisni. Sodnik ne sme biti razrešen s položaja, razen pri ugotovljenem neprimernem vedenju ali nesposobnosti in še takrat le na podlagi sklepov, sprejetih v obeh domovih parlamenta.

Organizacijska shema sodišč, ki obravnavajo civilne zadeve:

 

Vrhovno sodišče

(s sedežem v Dublinu)

 

 

Pritožbena jurisdikcija

 

 

Okrožno sodišče

(s sedežem v vsakem od 26 glavnih mest okrajev) 

 

 

Izvorna jurisdikcija za zahtevke do 38 092,14 EUR in jurisdikcija za pritožbe na odločitve okrajnega sodišča in nekaterih drugih razsodišč 

 

Glavno civilno sodišče

(s sedežem v Dublinu)

 

 

Polna izvorna jurisdikcija in pritožbena jurisdikcija na odločitve okrožnega sodišča in nekaterih drugih razsodišč

 

Okrajno sodišče

(s sedežem v 23 okrajih)

 

 

Izvorna jurisdikcija za zahtevke do 6 348,69 EUR

vključuje postopek za majhne tožbene zahtevke za nekatere potrošniške zahtevke do 1 269,74 EUR 

Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče ima pritožbeno pristojnost za vse odločitve glavnega civilnega sodišča. V pristojnost vrhovnega sodišča sodi tudi obravnava pritožbe na odločitve sodišča za kazenske pritožbe, če sodišče za kazenske pritožbe ali državni tožilec potrdi, da odločba vsebuje pravno vprašanje izrednega javnega pomena in je v javnem interesu, da se pritožba obravnava na vrhovnem sodišču. Sodišče lahko prav tako odloča o pravnem vprašanju, ki mu ga je posredovalo okrožno sodišče. Vrhovno sodišče je pristojno za odločanje, ali je osnutek zakona (ali katerakoli njegova določba oziroma določbe), ki sta ga sprejela oba domova parlamenta in je bil pred njegovo uzakonitvijo predložen predsedniku Irske v podpis, v neskladju z ustavo v zadevi, ki jo je predsednik predal sodišču. Tudi vprašanje trajne nezmožnosti za delo predsednika države sodi v pristojnost vrhovnega sodišča.

Pritožbe ali druge zadeve obravnava in o njih odloča pet sodnikov vrhovnega sodišča, razen če predsednik sodišča določi, da morajo katero koli pritožbo ali drugo zadevo (razen zadev v zvezi z ustavo) obravnavati in o njej odločati trije sodniki. Sodišče lahko sočasno zaseda v več oddelkih. 

Glavno civilno sodišče

Po ustavi ima glavno civilno sodišče polno izvorno pristojnost in pooblastila, da odloča o vseh zadevah in vprašanjih, bodisi pravnih ali dejstvenih, civilnih ali kazenskih. Glavno civilno sodišče ima izključno pristojnost v zadevah, povezanih s posvojitvijo otrok, in v zvezi z zahtevami za izročitev. Pristojnost glavnega civilnega sodišča zajema tudi vprašanja veljavnosti katerega koli zakona, pri čemer upošteva določbe ustave (razen zakona, ki ga je predsednik Irske že predal vrhovnemu sodišču). O večini zadev na glavnem civilnem sodišču odloča en sam sodnik, čeprav obstaja zakonska določba, da določene zadeve, kot so tožbe zaradi obrekovanja, fizičnega napada ali protipravnega odvzema prostosti, obravnava sodnik, ki zaseda s poroto. Zadeve izredne pomembnosti lahko obravnavata dva ali več sodnikov, ki zasedajo kot oddelčno sodišče.

Glavno civilno sodišče deluje kot pritožbeno sodišče za pritožbe na odločitve okrožnega sodišča v civilnih zadevah. Razen pritožbene pristojnosti za pritožbe na odločitve okrožnega sodišča v civilnih zadevah ima glavno civilno sodišče pooblastila za pregled odločitev vseh nižjih razsodišč z izdajo prednostnih zahtev o izvajanju ali opustitvi dejanja, o prepovedi in varstvu zakonitosti. Te zahteve niso povezane z vsebino odločitev nižjih razsodišč, ampak z vprašanjem, ali je bila prekoračena pristojnost.

Na vrh straniNa vrh strani

Glavno civilno sodišče lahko odloča o pravnem vprašanju, ki mu ga je predložilo okrajno sodišče. Prav tako se ukvarja z zahtevami za varščino, kadar je bila obtožena oseba obtožena kaznivega dejanja umora oziroma kadar obtoženec skuša doseči spremembo rokov in pogojev, ki jih je izreklo okrajno sodišče.

Glavno civilno sodišče običajno zaseda v Dublinu, kjer obravnava izvorne tožbe. Prav tako zaseda v številnih regijskih krajih sojenja, kjer obravnava izvorne odškodninske tožbe za osebne in smrtne poškodbe. Glavno civilno okrožno sodišče obravnava pritožbe na odločitve okrožnega sodišča v regijskih krajih sojenja.

Okrožno sodišče

Civilna pristojnost okrožnega sodišča je omejena, razen če vse stranke tožbe soglašajo, da je v tem primeru pristojnost neomejena. Omejitev pristojnosti sodišča v pogodbenih tožbah, v tožbah iz sporazumov o nakupnih pogodbah z obročnim odplačevanjem in pridržanim lastništvom ali prodaji na kredit in v civilnih odškodninskih tožbah znaša 38 092,14 EUR.

Okrožno sodišče je pristojno za zapuščinske zadeve, za zadeve v zvezi z zakonito lastninsko pravico ali najemom nepremičnine, kadar obdavčljiva vrednost premoženja ne presega 253,95 EUR. Okrožno sodišče je pristojno za postopke v družinskem pravu, vključno s prenehanjem zakonske zveze, razvezo, ničnostjo in pritožbami na odločitve okrajnega sodišča.

Na okrožnem sodišču o civilnih zadevah sodi sodnik, ki zaseda brez porote. Deluje kot pritožbeno sodišče za pritožbe na odločitve okrajnega sodišča v civilnih in kazenskih zadevah. Pritožba poteka v obliki ponovnega zaslišanja, odločba okrožnega sodišča pa je dokončna in ponovna pritožba nanjo ni mogoča.

Okrožno sodišče je pristojno v vseh zahtevah za izdajo dovoljenj za prodajo in uživanje alkoholnih pijač na kraju samem, ima tudi pristojnost za pritožbe na odločitve razsodišč, kot je Urad direktorja za raziskave enakopravnosti (Director of Equality Investigations).

Okrajno sodišče

Pristojnost okrajnega sodišča je lokalna in omejena. V zadevah družinskega prava ima pristojnost izdajo sklepa o plačevanju preživnine, o prepovedi približevanja, o skrbništvu, o pravici roditelja brez skrbništva do stikov z otrokom ter o plačevanju preživnine.

Okrajno sodišče je pristojno za sojenje v civilnih zadevah, ki temeljijo na pogodbah, sporazumih o nakupnih pogodbah z obročnim odplačevanjem in pridržanim lastništvom ali prodaji na kredit, na civilnih odškodninskih tožbah, neplačilu najemnine ali protizakonitem odvzemu dobrin, kadar vrednost zahtevka ne presega 6 348,69 EU. Prav tako ima pristojnosti v zvezi z izvrševanjem sodb o dolgovih katerega koli sodišča, pristojnosti v zvezi z večjim številom določb o dovoljenjih, npr. prodaja opojnih pijač, ter pristojnosti v zvezi z zahtevki za zlonamerno škodo, kadar vrednost zahtevka ne presega 6 348,69 EUR.

Okrajno sodišče zaseda v 248 krajih sojenja (vključno z Dublinom) po vsej državi. Kraj obravnave zadeve je navadno odvisen od tega, kje je bila sklenjena pogodba, ali od kraja, kjer obtoženec biva ali opravlja svojo dejavnost, ali pri dovoljenjih od tega, kje se nahajajo prostori, za katere je izdano dovoljenje.

Majhni tožbeni zahtevki

Postopek za majhne tožbene zahtevke predvideva poceni in neformalne načine za rešitev potrošniških zahtevkov brez pravnega zastopstva katere koli od strank. Ta postopek je na voljo za zahtevke, ki ne presegajo vrednosti 1 269,74 EUR, kadar potrošnik kupuje blago ali storitve, utrpi manjšo premoženjsko škodo ali skuša pridobiti vračilo pologa za najemnino. Za nesporne zahtevke se ne zahteva nastop na sodišču. Če se zahtevek spodbija in poravnava zunaj sodišča ni mogoča, zadevo obravnava sodnik okrajnega sodišča, na katerega odredbo se je mogoče pritožiti na okrožnem sodišču.

Druga razsodišča.

Številna razsodišča se ukvarjajo s pritožbami na dohodnino, upravičenostjo do socialnega skrbstva, z zahtevki v okviru zakonodaje o enakopravnosti, zahtevki v zvezi s priseljevanjem, urbanizmom in zadevami zaposlovanja. Tem razsodiščem ne predseduje sodnik, ampak usposobljeni strokovnjaki, na njihove odločitve pa se je mogoče pritožiti oziroma jih spremeniti na okrožnih sodiščih ali glavnem civilnem sodišču.

Koristne povezave

 • Sodna služba English
 • Svet odvetnikov - pravna knjižnica English
 • Informacije o javnih storitvah English
 • ODEI - Razsodišče za obravnavo enakopravnosti English

« Pravosodna organizacija - Splošne informacije | Irska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 30-06-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo