Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Írsko

Posledná úprava: 30-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Írsko

Súdna služba má zo zákona tieto povinnosti:

 1. riadiť súdy,
 2. poskytovať služby podpory sudcom,
 3. poskytovať informácie o systéme súdov verejnosti,
 4. poskytovať, riadiť a udržiavať budovy súdov a
 5. zabezpečovať technickú vybavenosť používateľom súdov.

Ústava Írska predpisuje, že spravodlivosť má byť zabezpečená prostredníctvom súdov zriadených na základe zákona sudcami vymenovanými prezidentom na radu vlády; sudcovia všetkých súdov sú podľa ústavy úplne nezávislí pri výkone svojich súdnych funkcií. Sudca môže byť z funkcie odvolaný len z dôvodu stanoveného protiprávneho správania alebo nespôsobilosti vykonávať funkciu, a v tom prípade len na základe uznesení vydaných obidvomi snemovňami Oireachtas (parlamentu).

Štruktúra súdov, ktoré prejednávajú občianskoprávne záležitosti, je organizovaná takto:

 

Najvyšší súd

(Sídli v Dubline.)

 

 

Odvolací súd

 

 

Obvodný súd

(Sídli v každom z 26 hlavných miest grófstiev)

 

 

Prvostupňová právomoc do 38 092,14 eur a právomoc pre odvolania z okresného súdu a niektorých ďalších 

 

 

Vrchný súd 

(Sídli v Dubline.)

 

 

Úplná prvostupňová právomoc a právomoc pre odvolania z obvodného súdu a niektorých ďalších špecializovaných súdov.

 

Okresný súd

(Sídli v 23 okresoch)

 

 

Prvostupňová právomoc do 6 348,69 eur 

(Zahŕňa postup pre riešenie malých sporovPre niektoré spory spotrebiteľov do výšky 1 269,74 eur)

 

Najvyšší súd

Najvyšší súd má právomoc prejednávať odvolania proti všetkým rozhodnutiam Vrchného súdu. Najvyšší súd má právomoc prejednávať aj odvolania z Trestného odvolacieho súdu (Court of Criminal Appeal), ak Trestný odvolací súd alebo generálny prokurátor potvrdí, že rozhodnutie sa týka právnej otázky výnimočnej spoločenskej dôležitosti a že je vo verejnom záujme vhodné, aby odvolanie bolo podané na Najvyšší súd. Tento súd môže tiež vydať rozhodnutie v právnej otázke, ktorú mu predloží obvodný súd. Najvyšší súd má právomoc rozhodnúť, či návrh zákona (alebo akékoľvek jeho ustanovenie alebo ustanovenia), ktorý bol schválený oboma snemovňami Oireachtas a predložený prezidentovi Írska na podpis pred jeho uzákonením, odporuje Ústave v záležitosti, ktorú Najvyššiemu súdu postúpil prezident. Ak vznikne problém trvalej nespôsobilosti prezidenta, o tejto otázke rozhoduje Najvyšší súd.

Odvolania alebo iné záležitosti prejednáva a rozhoduje päť sudcov Najvyššieho súdu, ak predseda Najvyššieho súdu (Chief Justice) nerozhodne, že odvolanie alebo inú záležitosť (okrem záležitostí týkajúcich sa Ústavy) budú prejednávať a rozhodovať traja sudcovia. Súd môže zasadať súčasne vo viac ako jednom oddelení. 

Vrchný súd

Vrchný súd má podľa ústavy úplnú právomoc v prvej inštancii pre všetky záležitosti a otázky, právne alebo faktické, občianskoprávne alebo trestnoprávne, a má právomoc rozhodovať v týchto záležitostiach a otázkach. Vrchný súd má výhradnú právomoc v záležitostiach týkajúcich sa adopcie detí a vo vzťahu k žiadostiam o vydanie stíhanej osoby. Do právomoci Vrchného súdu prináleží otázka platnosti akéhokoľvek zákona so zreteľom na ustanovenia Ústavy (okrem zákona, ktorý už bol postúpený Najvyššiemu súdu prezidentom Írska). Väčšinu prípadov Vrchného súdu prejednáva jeden sudca, hoci zákon stanovuje, aby niektoré záležitosti, ako urážka na cti, úmyselný násilný útok alebo neoprávnené odňatie slobody, prejednával sudca, ktorý zasadá spolu s porotou. Prípady mimoriadnej dôležitosti môžu prejednávať dvaja alebo viacerí sudcovia, ktorí zasadajú ako oddelenie súdu (Divisional Court).

Vrchný súd pôsobí ako odvolací súd z obvodného súdu v občianskoprávnych veciach. Vrchný súd má okrem právomoci pre odvolania z obvodného súdu v občianskoprávnych veciach aj právomoc skúmať rozhodnutia všetkých nižších špecializovaných súdov vydávaním prednostných súdnych príkazov, zákazov a príkazov na predloženie veci vyššej inštancii na preskúmanie. Tieto príkazy a zákazy sa netýkajú podstaty rozhodnutia nižších súdov, ale otázky, či bola prekročená právomoc.

HoreHore

Vrchný súd môže vydávať rozhodnutia o právnej otázke predloženej okresným súdom. Zaoberá sa aj žiadosťami o prepustenie na kauciu, v ktorých obvinená osoba bola obvinená z trestného činu vraždy alebo v ktorých sa obvinená osoba usiluje o zmenu podmienok uložených okresným súdom.

Vrchný súd zvyčajne sídli v Dubline, kde prejednáva pôvodné žaloby. Zasadá aj v mnohých provinčných miestach, kde prejednáva pôvodné žaloby o náhradu škody za zranenie a smrteľné zranenie osoby. Vrchný súd na okrese (High Court on Circuit) prejednáva odvolania z okresného súdu v provinčných miestach.

Obvodný súd

Občianskoprávna právomoc obvodného súdu je obmedzená, okrem ak všetky strany súhlasia, a v tom prípade je právomoc neobmedzená. Hranica právomoci obvodného súdu v žalobách týkajúcich sa zmlúv, žalobách týkajúcich sa dohôd o nákupe na splátky alebo predaji na úver a žalobách ex delicto je 38 092,14 eur.

Obvodný súd má právomoc v záležitostiach týkajúcich sa súdneho overenia poslednej vôle a v záležitostiach týkajúcich sa vlastníckeho nároku na nehnuteľnosti alebo prenájmu nehnuteľnosti, ak zdaniteľná hodnota nehnuteľnosti neprevyšuje 253,95 eur. Obvodný súd má právomoc v rodinnoprávnych konaniach vrátane súdnej rozluky, rozvodu, neplatnosti manželstva a odvolaní z okresného súdu.

Občianskoprávne prípady pred obvodným súdom prejednáva sudca, ktorý zasadá bez poroty. Koná ako odvolací súd z okresného súdu v občianskoprávnych, ako aj trestných prípadoch. Odvolanie má formu opakovaného konania a rozhodnutie obvodného súdu je konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať.

Obvodný súd má právomoc aj vo všetkých prípadoch žiadosti o novú licenciu na predaj alkoholických nápojov na spotrebu v budovách a má právomoc pre odvolania proti rozhodnutiam špecializovaných súdov, napríklad Riaditeľa pre prešetrovanie rovnosti (Director of Equality Investigations).

Okresný súd

Okresný súd má miestnu a obmedzenú právomoc. V záležitostiach rodinného práva má právomoc vydávať príkazy a výnosy vo veci vyživovacej povinnosti, obmedzenia prístupu, zverenia do starostlivosti, prístupu a určenia otcovstva.

Okresný súd má právomoc prejednávať občianskoprávne prípady založené na zmluvách, dohodách o nákupe na splátky alebo predaji na úver, občianskoprávnych deliktoch, a na nezaplatení nájomného alebo neoprávnenom zadržaní tovaru, ak hodnota uplatňovaného nároku nie je vyššia ako 6 348,69 eur. Má právomoc aj vo vzťahu k všeobecnému vynucovaniu rozsudkov ktoréhokoľvek súdu vo veci pohľadávok, právomoc vo vzťahu k veľkému počtu ustanovení o povoľovaní, týkajúcich sa napríklad predaja alkoholických nápojov, a právomoc vo vzťahu k žiadostiam o náhradu úmyselne spôsobenej škody, ak uplatnená suma nie je vyššia ako 6 348,69 eur.

Okresný súd sídli na 248 miestach (vrátane Dublinu) v celej krajine. Miesto, v ktorom sa prejednáva prípad, závisí od toho, kde sa uzatvorila zmluva, alebo kde má obžalovaný trvalé sídlo, alebo kde vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo v prípadoch týkajúcich sa vydania povolenia od toho, kde sa nachádzajú prevádzka oprávnená predávať alkohol.

Malé spory

Postup pri riešení malých sporov predstavuje lacný a neformálny spôsob rozhodovania spotrebiteľských sporov bez toho, aby ktorákoľvek strana bola právne zastúpená. Tento postup je k dispozícii pre spory do výšky 1 269,74 eur hodnoty, ak spotrebiteľ kupuje tovar alebo služby, utrpí menšiu škodu na majetku, alebo sa usiluje o vrátenie nájomného depozitu. Pri nárokoch, proti ktorým sa nevedie obrana, sa nevyžaduje dostavenie sa na súd. Ak sa proti nároku vedie obrana a zmier nemožno dohodnúť mimosúdne, prípad prejednáva sudca okresného súdu, proti nariadeniu ktorého sa možno odvolať na obvodný súd.

Ostatné špecializované súdy

Mnoho špecializovaných súdov sa zaoberá odvolaniami proti daniam z príjmov, nárokmi na sociálne zabezpečenie, spormi na základe legislatívy v oblasti rovností, žiadosťami o imigráciu, urbanistickým plánovaním a záležitosťami týkajúcimi sa zamestnania. V týchto špecializovaných súdoch nepredsedajú sudcovia, ale kvalifikovaní odborníci, a proti ich rozhodnutiam sa možno odvolať alebo ich môže preskúmať obvodný súd alebo Vrchný súd.

Užitočné linky

 • Súdna služba English
 • Advokátska komora - právnická knižnica English
 • Informácie o štátnej službe English
 • ODEI – Špecializovaný súd pre rovnosť English

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Írsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo