Europese Commissie > EJN > Organisatie van de rechtspraak > Ierland

Laatste aanpassing: 19-05-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Organisatie van de rechtspraak - Ierland
De Courts Service heeft de volgende bij wet opgelegde taken:

 • het beheer van de rechtbanken;
 • het verlenen van ondersteunende diensten aan de rechters;
 • informatie over het rechtsstelsel verstrekken aan het publiek;
 • het ter beschikking stellen, beheer en onderhoud van de gerechtsgebouwen en
 • het ter beschikking stellen van faciliteiten voor de gebruikers van de gerechten.

De Ierse grondwet bepaalt dat recht wordt gesproken in de bij wet ingestelde rechtbanken door rechters die door de President worden benoemd na advies van de regering. Volgens de grondwet zijn de rechters van alle rechtbanken volledig onafhankelijk bij de uitoefening van hun rechterlijke functies. Rechters kunnen niet van hun ambt worden ontheven, tenzij ingeval van aangetoond wangedrag of incapaciteit en enkel op grond van door beide kamers van de Oireachtas (parlement) goedgekeurde besluiten.


De voor burgerlijke zaken bevoegde gerechten zijn als volgt gestructureerd:

Text Box: Supreme Court (Based in Dublin.) Appellate Jurisdiction

Text Box: High Court  (Based in Dublin.) Full original Jurisdiction and appellate Jurisdiction from the Circuit Court and certain other tribunals

Text Box: Circuit Court  (Based in each of the 26 county towns) Original Jurisdiction up to €38,092.14 and appellate Jurisdiction from the District Court and certain other tribunals

Text Box: District Court (Based in 23 districts) Original jurisdiction up to €6,348.69 (Includes Small Claims procedure  For certain consumer claims up to €1,269.74)


Supreme Court (hooggerechtshof)

Het Supreme Court doet uitspraak over voorzieningen die tegen beslissingen van het High Court (hof van beroep) worden ingesteld. Het Supreme Court is tevens bevoegd om uitspraak te doen over voorzieningen in strafzaken tegen beslissingen van het Court of Criminal Appeal indien het Court of Criminal Appeal of de Attorney General (hoogste openbare aanklager) bevestigt dat de beslissing betrekking heeft op een rechtsvraag van uitzonderlijk openbaar belang en dat het in het belang van het publiek wenselijk is een voorziening bij het Supreme Court aanhangig te maken. Het Supreme Court kan tevens uitspraak doen over door het Circuit Court voorgelegde rechtsvragen. Het Supreme Court is bevoegd om op vraag van de President te beoordelen of een wetsvoorstel (of een of meerdere bepalingen hiervan) dat door beide kamers van het parlement is goedgekeurd en ter ondertekening aan de President van Ierland wordt voorgelegd voordat het tot wet wordt verheven, in strijd is met de grondwet. Ingeval van permanente incapaciteit van de President dient het Supreme Court hierover uitspraak te doen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voorzieningen en andere zaken worden behandeld door vijf rechters van het Supreme Court, tenzij de Chief Justice bepaalt dat bepaalde voorzieningen of andere zaken (behoudens op de grondwet betrekking hebbende zaken) door drie rechters zullen worden behandeld. Het Supreme Court kan in meer dan een samenstelling zetelen.

High Court (hof van beroep)

De grondwet bepaalt dat het High Court bevoegd is om ten gronde uitspraak te doen over alle aangelegenheden en rechtsvragen in burgerlijke en strafzaken. Het High Court heeft exclusieve bevoegdheid inzake adoptie van kinderen en verzoeken om uitlevering. Het High Court is bevoegd om de geldigheid van wettelijke bepalingen te beoordelen, getoetst aan de bepalingen van de grondwet (met uizondering van de wetten die door de Ierse President aan het Supreme Court werden voorgelegd). De meeste zaken van het High Court worden enkel door een rechter behandeld, hoewel de wet bepaalt dat sommige zaken, bijvoorbeeld vorderingen op grond van smaad, bedreigingen en wederrechtelijke vrijheidsberoving, door een rechter en een jury worden behandeld. Zaken van uitzonderlijk belang kunnen door twee of meer rechters worden behandeld, die dan als Divisional Court (afdeling) zetelen.

Het High Court doet in hoger beroep uitspraak over beslissingen van het Circuit Court in burgerlijke zaken. Daarnaast is het High Court ook bevoegd om de beslissingen van alle lagere rechtbanken te herzien door het uitvaardigen van prerogatieve beschikkingen van Mandamus, Prohibition en Certiorari. Deze beschikkingen hebben geen betrekking op de grond van de door de lagere rechtbanken gewezen beslissingen, maar op de vraag of hun bevoegdheid werd overschreden.

Het High Court kan uitspraak doen over door het District Court voorgelegde rechtsvragen. Het behandelt tevens verzoeken om vrijlating op borgtocht ingeval van beschuldiging van moord of wanneer de betrokkene om een wijziging van de door het District Court opgelegde voorwaarden verzoekt.

Het High Court zetelt normaal in Dublin. Het zetelt tevens in een aantal arrondissementen voor de behandeling van vorderingen tot schadevergoeding bij gevallen van schade met lichamelijk letsel of dodelijke afloop. Het High Court on Circuit zetelt in de arrondissementen voor de behandeling van tegen beslissingen van de Circuit Courts ingestelde beroepen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Circuit Court (arrondissementsrechtbank)

Het Circuit Court heeft in burgerlijke zaken slechts een beperkte bevoegdheid, tenzij alle partijen bij een geschil akkoord gaan: in dat geval is de bevoegdheid onbeperkt. De bevoegdheid van het Circuit Court voor vorderingen inzake overeenkomsten, huurkoop of verkoop op krediet en onrechtmatige daad is beperkt tot zaken waarvan het geldelijk belang maximaal 38 092,14 EUR bedraagt.

Het Circuit Court is bevoegd voor de behandeling van vorderingen inzake met de verificatie van testamenten verband houdende aangelegenheden en inzake de eigendom of zakelijke rechten op onroerende goederen met een geraamde waarde van maximaal 253,95 EUR. Het Circuit Court is bevoegd voor vorderingen inzake familierecht, zoals scheiding van tafel en bed, echtscheiding, nietigverklaring en hoger beroep tegen beslissingen van het District Court.

Burgerlijke zaken worden in het Circuit Court behandeld door een rechter, zonder jury. Het Circuit Court doet uitspraak in hoger beroep tegen beslissingen van het District Court in burgerlijke en strafzaken. In hoger beroep wordt de zaak opnieuw behandeld. De beslissing van het Circuit Court is definitief: er staat geen verder beroep tegen open.

Het Circuit Court doet tevens uitspraak over aanvragen betreffende vergunningen voor de verkoop van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse en oordeelt in hoger beroep over beslissingen van rechtbanken zoals de Director of Equality Investigations (bevoegd om uitspraak te doen over gevallen van discriminatie).

District Court (districtrechtbank)

Het District Court heeft een plaatselijke en beperkte bevoegdheid. In familiezaken kan het beschikkingen geven inzake alimentatie, uitsluiting, hoederecht, toegang en verwantschap.

Het District Court doet uitspraak over burgerlijke vorderingen inzake overeenkomsten, huurkoop of verkoop op krediet, onrechtmatige daad en het niet betalen van huur of onrechtmatig behouden van goederen, waarvan het geldelijk belang maximaal 6 348,69 EUR bedraagt. Het is tevens bevoegd met betrekking tot de tenuitvoerlegging in het algemeen van beslissingen inzake schuldvorderingen van andere rechtbanken, alsmede met betrekking tot een groot aantal reglementen inzake vergunningen, bijvoorbeeld betreffende de verkoop van alcoholhoudende dranken, en met betrekking tot vorderingen wegens opzettelijk toegebrachte schade waarvan het geldelijk belang maximaal 6 348,69 EUR bedraagt.

Het District Court zetelt op 248 plaatsen (onder andere in Dublin) over het hele land. De plaats waar een zaak wordt behandeld, hangt algemeen af van de plaats waar een overeenkomst werd gesloten of waar de verwerende partij verblijft of handel drijft of, inzake vergunningen, van de plaats waar de vergunde instelling gevestigd is.

Geringe vorderingen

De procedure inzake geringe vorderingen voorziet in een goedkoop en niet-formalistisch middel om consumentenvorderingen te regelen. Vertegenwoordiging door een juridisch adviseur is niet vereist. Deze procedure is mogelijk voor vorderingen met een geldelijk belang van maximaal 1 269,74 EUR van consumenten die goederen of diensten hebben gekocht, beperkte schade aan hun eigendom hebben opgelopen of een huurwaarborg terugvorderen. Indien de vordering niet wordt betwist, dienen de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. Indien de vordering wordt betwist en geen regeling kan worden bereikt, wordt de zaak behandeld door een rechter van het District Court. Tegen zijn beslissing kan hoger beroep worden ingesteld bij het Circuit Court.


Andere rechtbanken

Er zijn een aantal andere rechtbanken, die bevoegd zijn voor beroepen inzake inkomstenbelastingen, sociale uitkeringen, vorderingen op grond van de wetgeving inzake discriminatie, immigratievergunningen, stadsplanning en werkgelegenheid. In deze rechtbanken zetelen geen rechters, maar ter zake bevoegde specialisten. Tegen hun beslissingen kan hoger beroep of hogere voorziening worden ingesteld bij het Circuit Court of het High Court.

Nuttige links

Courts Service (voor het beheer van de gerechten bevoegde diensten)

The Bar Council – Law Library (orde van advocaten – wetsbibliotheek)

Informatie inzake overheidsdiensten

ODEI – The equality tribunal (voor vorderingen inzake discriminatie bevoegde gerecht)

« Organisatie van de rechtspraak - Algemene informatie | Ierland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 19-05-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk