Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Īrija

Pēdējo reizi atjaunots: 30-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Īrija

Tiesu administrācijai ir šādi ar likumu noteikti pienākumi:

 1. vadīt tiesas;
 2. sniegt atbalsta pakalpojumus tiesnešiem;
 3. nodrošināt sabiedrību ar informāciju par tiesu sistēmu;
 4. nodrošināt, vadīt un uzturēt tiesu ēkas, un
 5. nodrošināt tiesu lietotājus ar šim nolūkam īpaši paredzētām ēkām.

Īrijas konstitūcija nosaka, ka tiesības administrē tiesās, kas izveidotas saskaņā ar likumu, to veic tiesneši, ko ieceļ prezidents pēc valdības ieteikuma; visu tiesu tiesneši saskaņā ar konstitūciju ir pilnīgi neatkarīgi savu tiesisko funkciju realizēšanā. Tiesnesi nevar atcelt no amata, izņemot gadījumus, kad ir pierādīta nepiedienīga uzvedība vai rīcībnespēja, un tikai uz rezolūcijas pamata, kuru apstiprinājušas abas parlamenta palātas.

Tiesas, kas iztiesā civillietas, ir organizētas šādās struktūrās:

 

Augstākā tiesa

(Atrodas Dublinā.)

 

 

Apelāciju jurisdikcija

 

 

 Iecirkņa tiesa

(Atrodas katrā no 26 grāfistu pilsētām.)

 

 

Sākotnējā jurisdikcija līdz 38092,14 euro un apelāciju jurisdikcija no apgabaltiesām un noteiktiem tribunāliem

 

 

Augstā tiesa 

(atrodas Dublinā.)

 

 

Pilna sākotnējā jurisdikcija un apelāciju jurisdikcija no apgabala tiesām un noteiktiem tribunāliem

 

Apgabaltiesa

(Atrodas 23 apgabalos.)

 

 

Sākotnējā jurisdikcija līdz 6348,69 euro 

(Ietver mazo prasību procedūru Noteiktas patērētāju prasības līdz 1,269.74 euro)

Augstākā tiesa

Augstākā tiesa ir apveltīta ar tiesībām izskatīt apelācijas par visiem Augstās tiesas lēmumiem. Augstākās tiesas jurisdikcijā ir izskatīt apelācijas no Krimināllietu apelācijas tiesas, ja Krimināllietu apelācijas tiesa vai ģenerālprokurors lemj, ka lēmums ietver sabiedrībai un valstij nozīmīgus tiesību aspektus un, ka valsts un sabiedrības interesēs ir vēlams apelācijas izskatīšanu nodot Augstākajai tiesai. Tiesa var pieņemt lēmumus par apgabala tiesu iesniegtiem tiesību jautājumiem Augstākā tiesa pēc prezidenta pieprasījuma ir pilnvarota izlemt, vai likumprojekts (vai kādi tā nosacījumi), kas ir pieņemts abās parlamenta palātās un iesniegts parakstīšanai Īrijas prezidentam pirms tā izsludināšanas, nav pretrunā ar konstitūciju. Ja tiek ierosināts jautājums par prezidenta rīcībspēju, šādu jautājumu izskatīšana ir Augstākās tiesas kompetencē.

Apelācijas par citām lietām izskata un izlemj pieci Augstākās tiesas tiesneši, ja Augstākais tiesnesis nenorāda, ka visas citas apelācijas vai jautājumi (izņemot konstitucionālos jautājumus) noklausās un izlemj trīs tiesneši. Tiesas sēdes vienlaicīgi var notikt vairākās nodaļās. 

Augstā tiesa

Saskaņā ar konstitūciju, Augstajai tiesai ir visa sākotnējā jurisdikcija, un tā ir pilnvarota izlemt visas lietas un likuma un faktu, civiltiesiskos un krimināltiesību jautājumus. Augstā tiesa ir apveltīta ar ārkārtēju jurisdikciju bērnu adopcijas lietās un saistībā ar izdošanas piemērošanu. Augstās tiesas jurisdikcija sniedzas līdz jautājumiem par likumu atbilstību konstitūcijai (izņemot likumus, kurus Īrijas prezidents jau nosūtījis Augstākai tiesai). Vairums Augstākās tiesas lietu izskata viens tiesnesi, taču likums noteiktos gadījumos, tādos kā apsūdzība par neslavas celšanu, vardarbību vai nepamatotu brīvības atņemšanu) nosaka, ka lietu izskata tiesnesis un zvērināto žūrija. Ārkārtējus gadījumus var izskatīt divi vai vairāk tiesneši, noturot nodaļas tiesas sēdes.

Augstā tiesa darbojas kā Apelāciju tiesa, izskatot apelācijas, kas saņemtas no iecirkņa tiesām. Neatkarīgi no apelāciju jurisdikcijas saistībā ar iecirkņa tiesu apelācijām, Augstā tiesa ir pilnvarota izskatīt visus zemāko instanču tribunālu lēmumus, izdot augstās tiesas pavēles un aizliegumus zemākai instancei un izprasīt lietas no zemāko instanču tiesām. Šie rīkojumi neattiecas uz zemāko instanču tribunālu lēmumu kvalitāti, bet gan tiek izskatīts jautājums, vai nav pārsniegta attiecīgā jurisdikcija.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Augstā tiesa var sniegt nolēmumus par iecirkņa tiesu iesniegtajiem tiesību jautājumiem. Tā tāpat nodarbojas ar galvojumiem, ja apsūdzētā persona nav apvainota slepkavības izdarīšanā, vai, ja apsūdzētais vēlas lūgt mainīt iecirkņa tiesas noteiktos nosacījumus un noteiktumus.

Parasti Augstā tiesa spriež tiesu Dublinā, lai izskatītu sākotnējās prasības. Tā darbojas arī vairākās provinces tiesas apgabalos, kur izskata sākotnējās prasības par personas nāvējošiem savainojumiem. Augstā tiesa izskata apelācijas, kas saņemtas no iecirkņa tiesām provinces tiesu apgabalos.

Iecirkņa tiesa

Iecirkņa tiesu civilā jurisdikcija ir ierobežota, ja vien visas puses nevienojas, kur šajā gadījumā jurisdikcija ir neierobežota. Tiesas jurisdikcija prasībās saistībā ar līgumiem, pirkšanas – pārdošanas vai kredītu un pārdošanas līgumiem un kaitējumu ir ierobežota līdz  38092,14 euro.

Iecirkņa tiesa ir tiesīga izskatīt testamentu lietas un lietas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma nomu, ja nekustamā īpašuma vērtība nepārsniedz 25395 euro. Iecirkņa tiesa ir tiesīga iztiesāt ģimenes tiesību lietas, ieskaitot laulāto juridisku atšķiršanu, laulības šķiršanu, sīkās prasības un no apgabaltiesas saņemtās apelācijas.

Iecirkņa tiesā civillietas izskata tiesnesi vienpersoniski bez zvērināto žūrijas piedalīšanās. Tā darbojas kā apelācijas tiesa, izskatot no apgabaltiesām saņemtās apelācijas gan civillietās, gan krimināllietās. Apelāciju izskatīšanas notiek atkārtotas noklausīšanās formā, un iecirkņa tiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Iecirkņa tiesas ir tiesīgas izskatīt arī visus iesniegumus par tirdzniecības licenču piešķiršanu, stipro spirtoto dzērienu patēriņu telpās, un tai ir tiesības izskatīt apelācijas, kas saņemtas no tribunāliem, piemēram, Vienlīdzības izmeklēšanas direkcijas.

Apgabaltiesas

Apgabaltiesai ir vietēja un ierobežota jurisdikcija. Ģimenes likumdošanas lietās tā ir pilnvarota noteikt apgādību, izņemšanu, aizbildniecību, izdot tikšanās un adopcijas rīkojumus.

Apgabaltiesa ir tiesīga izskatīt civillietas par līgumiem, īri, līgumiem par iegādi uz nomaksu vai kredītu pārdošanas līgumiem, kaitējumu un nomas nemaksāšanu, vai nelikumīgu mantas aizturēšanu, ja prasības summa nepārsniedz 6348,69 euro. Tās jurisdikcijā ir citu tiesu lēmumu izpilde parādu lietās, licencēšanas lietas, piemēram, saistībā ar reibinošiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā iesniegumu par ļaunprātīgu kaitējumu izskatīšana, ja prasības summa nepārsniedz  6348,69 euro.

Apgabaltiesas spriež tiesu 248 tiesu apgabalos (ieskaitot Dublinu) visā valstī. Parasti tas, kurā tiesas apgabalā tiks iztiesāta lieta, ir atkarīgs no tā, kur ir bijis noslēgts līgums, vai no atbildētāja dzīvesvietas, vai uzņēmējdarbības vietas, vai licencēšanas gadījumos – vietas, kur atrodas licencētās telpas.

Sīkās prasības

Sīko prasību procedūra nodrošina ekonomiskus un neformālus patērētāju pretenziju izskatīšanas līdzekļus bez nepieciešamības pusēm būt juridiski pārstāvētām. Šo procedūru piemēro prasībām, kuru summa nepārsniedz 1269,74 euro, ja patērētājs pērk preces vai pakalpojumus, ir nodarīti nelieli bojājumi īpašumam, vai tiek prasīta nomas maksas depozīta atgriešana. Bezstrīdus lietām nav nepieciešama ierašanās tiesā. Ja prasība tiek apstrīdēta un nav iespējams panākt mierizlīgumu bezstrīdus kārtībā, lietu izskata apgabaltiesas tiesnesis, kura rīkojumu var pārsūdzēt iecirkņa tiesā.

Citi tribunāli

Virkne tribunālu nodarbojas ar ienākumu nodokļa apelācijām, tiesībām saņemt sociālos pabalstus, pretenzijām pret vienlīdzības likumdošanu, imigrācijas iesniegumiem, pilsētu plānošanas un nodarbinātības lietām. Šos tribunālus vada nevis tiesneši, bet kvalificēti speciālisti, un par to lēmumiem var iesniegt apelācijas un pārskatīt iecirkņa tiesa vai Augstā tiesa. 

Noderīgas saites

 • Tiesu administrācija English
 • Tiesu padome – likumu bibliotēka English
 • Informācija par valsts dienestu English
 • ODEI – Vienlīdzības tribunāls English

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Īrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 30-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste