Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Airija

Naujausia redakcija: 30-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Airija

Teismų tarnyba vykdo šias įstatymo nustatytas funkcijas:

 1. administruoja teismus,
 2. teikia pagalbines paslaugas teisėjams,
 3. teikia plačiajai visuomenei informaciją apie teismų sistemą,
 4. teikia, valdo bei prižiūri teismų pastatus ir
 5. sudaro palankias sąlygas tiems, kurie naudojasi teismais. 

Airijos Konstitucija nustato, kad teisingumą pagal įstatymą įsteigtuose teismuose vykdo vyriausybės teikimu prezidento paskirti teisėjai; visų teismų teisėjai, eidami teisėjo pareigas, pagal Konstituciją yra visiškai nepriklausomi. Teisėjas gali būti atleidžiamas iš pareigų tik dėl nustatyto netinkamo elgesio arba nedarbingumo ir tik remiantis abejų Oireachto (parlamento) rūmų priimtu sprendimu.

Civilines bylas nagrinėjantys teismai sudaro tokią organizacinę struktūrą:

 

Aukščiausiasis teismas

(įsikūręs Dubline)

 

 

Apeliacinė jurisdikcija

 

 

Apygardos teismas

(turi įstaigas 26 grafysčių centruose)

 

 

Pirminė jurisdikcija ieškiniams, kurių suma ne didesnė kaip 38 092,14 €, ir apeliacinė jurisdikcija apylinkės teismo bei tam tikrų kitų specializuotų teismų išnagrinėms byloms

 

 

Aukštasis teismas

(įsikūręs Dubline)

 

 

Visa pirminė jurisdikcija ir apeliacinė jurisdikcija apygardos teismo bei tam tikrų kitų specializuotų teismų išnagrinėtoms byloms

viršųviršų

 

Apylinkės teismas

(turi įstaigas 23 apylinkėse)

 

 

Pirminė jurisdikcija ieškiniams, kurių suma ne didesnė kaip 6348,69 € 

(įskaitant nedidelių ieškinių procedūrą tam tikriems ne didesniems kaip 1269,74 € vartotojų reikalavimams)

 

Aukščiausiasis teismas

Aukščiausiasis teismas turi apeliacinę jurisdikciją visiems Aukštojo teismo sprendimams. Aukščiausiasis teismas taip pat turi jurisdikciją nagrinėti apeliacinį skundą dėl Baudžiamųjų bylų apeliacinio teismo sprendimo, jeigu Baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas arba generalinis prokuroras pažymi, kad tas sprendimas yra susijęs su plačiajai visuomenei ypač svarbiu teisės klausimu ir visuomenės labui pageidautina, kad apeliacinis skundas patektų į Aukčiausiąjį teismą. Teismas taip pat gali priimti nutarimą apygardos teismo jam pateiktu teisės klausimu. Aukščiausiasis teismas turi įgaliojimus spręsti, ar abejų Oireachto rūmų priimtas ir Airijos prezidentui pasirašyti įteiktas įstatymo projektas (arba kuri nors jo nuostata ar nuostatos), prieš suteikiant jam įstatymo galią, neprieštarauja Konstitucijai, kai šį klausimą teismui perduoda svarstyti prezidentas. Iškilus prezidento nuolatinio nedarbingumo klausimui, tokį klausimą turi spręsti Aukščiausiasis teismas.

Apeliacinius skundus arba kitus klausimus nagrinėja ir sprendžia penki Aukščiausiojo teismo teisėjai, išskyrus atvejus, kai vyriausiasis teisėjas nurodo, kad kurį nors apeliacinį skundą arba kitą klausimą (be klausimų, susijusių su Konstitucija) turi nagrinėti ir spręsti trys teisėjai. Teismo posėdžiai gali vienu metu vykti daugiau kaip viename skyriuje.

Aukštasis teismas

Pagal Konstituciją Aukštasis teismas turi visą pirminę jurisdikciją ir įgaliojimus spręsti visas civilines ar baudžiamąsias bylas ir teisės ar fakto klausimus. Aukštasis teismas turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti bylas, susijusias su vaikų įvaikinimu ir dėl ekstradicijos prašymų. Aukštojo teismo jurisdikcijai priklauso bet kurio įstatymo galiojimo atsižvelgiant į Konstitucijos nuostatas klausimas (išskyrus įstatymą, kurį Airijos prezidentas jau yra perdavęs svarstyti Aukščiausiajam teismui). Daugumą Aukštojo teismo bylų nagrinėja vienas teisėjas, nors įstatymo yra nustatyta, kad tam tikras bylas, tokias kaip ieškinius dėl šmeižto raštu, grasinimo panaudoti smurtą arba neteisėto laisvės atėmimo, turi nagrinėti su prisiekusiaisiais posėdžiaujantis teisėjas. Ypatingos svarbos bylas gali nagrinėti du ar daugiau teisėjų, kurie posėdžiauja kaip skyriaus teismas.

viršųviršų

Aukštasis teismas veikia kaip apeliacinė instancija apygardos teisme išnagrinėtoms civilinėms byloms. Be apeliacinės jurisdikcijos apygardos teisme išnagrinėtoms civilinėms byloms, Aukštasis teismas taip pat turi įgaliojimus peržiūrėti visų žemesniųjų specializuotų teismų sprendimus, naudodamasis išimtine teise priimti nutartis dėl nurodymo žemesniajam teismui, uždraudimo ir bylos perdavimo į aukštesnįjį teismą. Šios nutartys yra susijusios ne su žemesniųjų specializuotų teismų sprendimų esme, o su klausimu, ar nebuvo peržengtos jurisdikcijos ribos.

Aukštasis teismas gali priimti nutarimus apylinkės teismo pateiktu teisės klausimu. Jis taip pat nagrinėja prašymus paleisti už užstatą, kai kaltinamajam yra pateikti kaltinimai dėl nužudymo arba kai kaltinamasis nori pasiekti, kad būtų pakeistos apylinkės teismo nustatytos sąlygos.

Aukštasis teismas, nagrinėdamas bylas kaip pirmoji instancija, paprastai posėdžiauja Dubline. Be to, jis posėdžiauja daugelyje provincijos vietų kaip pirmoji instancija nagrinėdamas bylas dėl žalos atlyginimo už kūno sužalojimą ir mirtiną sužalojimą. Aukštojo teismo išvažiuojamojoje sesijoje įvairiose provincijos vietose yra nagrinėjami apeliaciniai skundai dėl apygardos teismo išnagrinėtų bylų. 

Apygardos teismas

Apygardos teismo civilinė jurisdikcija yra ribota, neribota ji gali būti tik visų bylos šalių sutikimu. Teismo jurisdikcijos riba ieškiniams, kylantiems iš sutartinių santykių, išsimokėtinio pirkimo arba išsimokėtinio pardavimo susitarimų ir delikto, yra 38 092,14 €.

Apygardos teismas turi jurisdikciją testamento patvirtinimo byloms ir byloms, susijusioms su nuosavybės teise į nekilnojamąjį turtą arba su jo nuoma, kai to turto apmokestinamasis įvertinimas yra ne didesnis kaip 253,95 €. Apygardos teismas turi jurisdikciją nagrinėti šeimos teisės bylas, įskaitant ieškinius dėl gyvenimo skyrium (separacijos), santuokos nutraukimo ir pripažinimo negaliojančia, ir apeliacinius skundus dėl apylinkės teisme išnagrinėtų bylų.

Civilines bylas apygardos teisme nagrinėja be prisiekusiųjų teismo posėdžiaujantis teisėjas. Šis teismas yra apeliacinė instancija apylinkės teisme išnagrinėtoms civilinėms ir baudžiamosioms byloms. Apeliacinis skundas išsprendžiamas jį pakartotinai nagrinėjant, o apygardos teismo sprendimas yra galutinis ir negali būti toliau apskundžiamas.

Apygardos teismas taip pat turi jurisdikciją visoms byloms dėl prašymo išduoti naujas licencijas pardavinėti alkoholinius gėrimus naudojimui patalpose ir apeliacinę jurisdikciją dėl specializuotų teismų, pavyzdžiui, Lygybės tyrimų direktoriaus, sprendimų.

viršųviršų

Apylinkės teismas

Apylinkės teismas turi vietinę ir ribotą jurisdikciją. Šeimos teisės bylose jis turi įgaliojimus priimti nutartis dėl išlaikymo, tėvų valdžios apribojimo, globos, bendravimo, tėvystės nustatymo.

Apylinkės teismas turi jurisdikciją nagrinėti civilines bylas dėl sutarčių, išsimokėtinio pirkimo arba išsimokėtinio pardavimo susitarimų, delikto ir nuomos mokesčio nemokėjimo ar neteisėto prekių sulaikymo, kai ieškinio suma ne didesnė kaip 6348,69 €. Jis taip pat turi jurisdikciją apskritai dėl bet kurio teismo sprendimų dėl skolos vykdymo, jurisdikciją dėl daugelio licencijavimo nuostatų, pvz., susijusių su svaiginamųjų gėrimų pardavimu, ir jurisdikciją dėl prašymų atlyginti tyčinę žalą, kai ieškinio suma ne didesnė kaip 6348,69 €.

Apylinkės teismas posėdžiauja ir bylas nagrinėja 248 šalies vietovėse (įskaitant Dubliną). Apskritai vieta, kurioje nagrinėjama byla, priklauso nuo to, kur buvo sudaryta sutartis arba kur gyvena ar turi verslą atsakovas, arba bylose dėl licencijų pardavinėti alkoholinius gėrimus – nuo to, kur yra patalpos, kurioms taikoma licencija. 

Nedideli ieškiniai

Nedidelių ieškinių procedūra yra nebrangus ir neformalus būdas spręsti vartotojų reikalavimus nereikalaujant, kad ir viena, ir kita bylos šalis būtų teisiškai atstovaujama. Ši procedūra gali būti taikoma reikalavimams, kurių vertė ne didesnė kaip 1269,74 €, tais atvejais, kai vartotojas perka prekes arba paslaugas, patiria nedidelę žalą turtui arba siekia susigrąžinti nuomos piniginį užstatą. Kai yra nagrinėjami neginčijami reikalavimai, atvykti į teismą nebūtina. Jeigu reikalavimas yra ginčijamas, bylą nagrinėja apylinkės teismo teisėjas, kurio nutartį galima apskųsti apygardos teisme.

Kiti specializuoti teismai

Yra specializuotų teismų, nagrinėjančių skundus dėl pajamų mokesčio, teisių į socialinį aprūpinimą, reikalavimus pagal lygybės įstatymus, imigracijos prašymus, miestų planavimo ir darbo klausimus. Šiems specializuotiems teismams pirmininkauja ne teisėjai, bet kvalifikuoti specialistai, o skundus dėl jų sprendimų nagrinėja arba peržiūri apygardos teismas arba Aukštasis teismas. 

Naudingos nuorodos

 • Teismų tarnyba English
 • Advokatų taryba – Teisės biblioteka English
 • Informacija apie visuomenei teikiamas paslaugas English
 • ODEI –Specializuotas lygybės teismas English

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Airija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė