Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Irlanti

Uusin päivitys: 19-05-2005
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Irlanti

Courts Service (oikeusvirasto) hoitaa seuraavia lakisääteisiä tehtäviä:

 1. vastaa tuomioistuinten hallinnosta,
 2. tarjoaa tukipalveluja tuomareille,
 3. antaa yleisölle tietoja tuomioistuinten toiminnasta,
 4. vastaa tuomioistuinten käyttämien rakennusten hankinnoista, hallinnoinnista ja ylläpidosta, ja
 5. palvelee ja neuvoo tuomioistuimen käyttäjiä.

Irlannin perustuslain mukaan oikeutta jakavat lailla perustetuissa tuomioistuimissa tuomarit, jotka maan presidentti nimittää hallituksen esityksestä. Perustuslain nojalla kaikkien oikeusasteiden tuomarit käyttävät tuomiovaltaansa täysin riippumattomasti. Tuomari voidaan erottaa vain, jos hän on syyllistynyt tekoon, josta lain mukaan voi seurata viraltapano, tai jos hän on tullut terveydentilansa takia kyvyttömäksi hoitamaan virkaansa, ja silloinkin ainoastaan parlamentin (Oireachtas) ala- ja ylähuoneessa hyväksytyllä perustelulauselmalla.

Riita-asioita käsittelevät tuomioistuimet on organisoitu seuraavasti:

 

Supreme Court

(Dublinissa)

 

 

Ylin muutoksenhaku-tuomioistuin 

 

 

Circuit Court 

(26 kreivikunnan pääkaupungissa)

 

 

Tutkii ensimmäisenä oikeusasteena enintään 38 092,14 euron vaateet sekä toimii muutoksenhaku-asteena District Courtin ja tiettyjen muiden tuomioistuinten päätösten osalta

 

 

 

High Court 

(Dublinissa)

 

 

Toimii ensimmäisenä oikeusasteena sekä muutoksenhaku-asteena Circuit Courtin ja tiettyjen muiden tuomioistuinten päätösten osalta

Sivun alkuunSivun alkuun

 

District Court

(23 piirikunnassa)

 

 

Tutkii ensimmäisenä oikeusasteena enintään 6 348,69 euron vaateet (myös vähäisiä vaateita koskevat menettelyt tietyissä enintään 1 269,74 euron kuluttajariidoissa)

 

Supreme Court

Supreme Court (ylin muutoksenhakutuomioistuin) tutkii kaikki High Courtin päätöksistä tehdyt muutoksenhaut. Sillä on niin ikään toimivalta käsitellä Court of Criminal Appealille (rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuin) osoitettuja valituksia, jos jälkimmäinen tuomioistuin tai oikeusministeri (attorney general) vahvistaa, että valituksenalainen päätös koskee sellaista poikkeuksellisen tärkeää oikeuskysymystä, jonka vuoksi on yleisen edun mukaista käsitellä valitus Supreme Courtissa. Se voi samaten antaa ratkaisuja Circuit Courtin sille välittämistä oikeuskysymyksistä. Sillä on toimivalta Irlannin presidentin pyynnöstä arvioida, onko parlamentin (Oireachtas) ala- ja ylähuoneessa hyväksytty ja presidentin allekirjoitettavaksi ennen lopullista voimaan saattamista toimitettu lakiesitys (tai mikä tahansa siihen sisältyvä säännös) perustuslain vastainen. Supreme Courtilla on myös valtuudet tarvittaessa päättää, onko presidentti tullut pysyvästi kyvyttömäksi hoitamaan virkaansa.

Valituksia tai muita asioita käsittelee ja ratkoo viisi tuomaria, ellei oikeuden presidentti (chief justice) erikseen määrää, että valitus tai muu asia (ei kuitenkaan perustuslakiin liittyvä asia) käsitellään ja ratkaistaan kolmen tuomarin kokoonpanossa. Tuomioistuin voi kokoontua samanaikaisesti useampanakin kuin yhtenä osastona.

High Court

Perustuslain mukaan High Courtilla (ylemmän oikeusasteen tuomioistuin) on täysi toimivalta ratkoa ensimmäisenä oikeusasteena mitä tahansa siviili- ja rikosoikeudellisia kysymyksiä, olipa kyse oikeudellisista seikoista tai tosiseikoista. Sillä on yksinomainen toimivalta lasten adoptiota ja rikoksentekijän luovuttamista koskevissa asioissa. Sillä on samaten valtuudet tutkia minkä tahansa perustuslain säännöksiin liittyvän lain pätevyyttä (ellei Irlannin presidentti jo ole pyytänyt lakiesityksestä Supreme Courtin lausuntoa). Tuomari ratkaisee yksin useimmat High Courtin käsiteltäväksi tulevista asioista, mutta Irlannin lain mukaan valamiehistön on oltava mukana tiettyjen asioiden, kuten herjauksesta, pahoinpitelystä tai laittomasta vangitsemisesta nostettujen kanteiden käsittelyssä. Poikkeuksellisen tärkeät oikeustapaukset voidaan tutkia kahden tai useamman tuomarin kokoonpanossa, joka tällöin kokoontuu tuomioistuimen osastona (Divisional Court).

Sivun alkuunSivun alkuun

High Court toimii myös muutoksenhakutuomioistuimena, joka tutkii Circuit Courtin ratkaisemia riita-asioita koskevat valitukset. Tämän lisäksi sillä on valtuudet arvioida kaikkien alempien oikeusasteiden tekemien päätösten laillisuutta ja antaa niitä koskevia erityismääräyksiä: Mandamus-määräyksellä tuomioistuin tai hallintoviranomainen määrätään täyttämään sille kuuluva velvoite, prohibition-määräyksellä todetaan asian kuuluvan kyseisen tuomioistuimen toimivallan ulkopuolelle ja certiorari-määräyksellä alempi tuomioistuin velvoitetaan perustelemaan tekemänsä ratkaisu. Määräyksillä ei siis oteta kantaa alempien oikeusasteiden tuomioistuimissa tehtyjen päätösten aineellisiin perusteisiin vaan siihen, onko tuomioistuin ylittänyt toimivaltansa.

High Court voi ratkaista District Courtin sille esittämiä oikeuskysymyksiä. Se päättää murhasta syytettyjen vapauttamisesta takuita vastaan ja käsittelee rikoksesta syytettyjen hakemia muutoksia District Courtin määräämiin ehtoihin.

Tutkiessaan kanteita ensimmäisenä oikeusasteena tuomioistuin pitää istuntonsa Dublinissa. Lisäksi se kokoontuu ensimmäisenä oikeusasteena monissa maakuntien istuntopaikoissa kuulemaan henkilövahingoista ja kuolettavista vammoista nostettuja vahingonkorvauskanteita. Maakunnissa pidetyissä High Courtin käsittelyissä tutkitaan myös Circuit Courtin ratkaisuja koskevia valituksia.

Circuit Court

Circuit Courtilla (ylempi alemman oikeusasteen tuomioistuin) on siviiliasioissa rajoitettu toimivalta, paitsi jos riitapuolet antavat suostumuksensa rajoittamattoman toimivallan käyttöön. Sopimuksia, osamaksukauppoja, luottosopimuksia ja vahingonkorvauksia koskevissa asioissa vaateen yläraja on 38 092,14 euroa.

Circuit Courtilla on toimivalta ratkaista kuolinpesäriitoja ja kiinteistöjen omistusoikeuteen tai vuokraukseen liittyviä asioita, kun omaisuuden verotusarvo on enintään 253,95 euroa. Se hoitaa perheoikeudelliset menettelyt, kuten asumuserot, avioerot ja avioliiton peruuntumiset, ja käsittelee District Courtin ratkaisuista tehtyjä valituksia.

Tuomari ratkaisee siviiliasiat ilman valamiehistöä. Circuit Courtista voi hakea muutosta District Courtin ratkaisuihin sekä siviili- että rikosasioissa. Muutoksenhakutapauksissa asiasta järjestetään uudelleenkäsittely (re-hearing), jossa annettu tuomioistuimen päätös on lopullinen: siitä ei voi enää valittaa.

Circuit Court käsittelee kaikki anniskelulupahakemukset, ja muutoksenhakuasteen tuomioistuimena se ratkoo tasa-arvotuomioistuimen (Office of the Director of Equality Investigations) kaltaisten erityistuomioistuinten päätöksistä tehtyjä valituksia.

Sivun alkuunSivun alkuun

District Court

District Courtilla (alemman oikeusasteen tuomioistuin) on paikallinen ja rajoitettu toimivalta. Perheoikeuden alalla se voi antaa elatusvaateita, lähestymiskieltoja, huoltajuutta, tapaamisoikeutta ja isyyden selvittämistä koskevia määräyksiä.

District Courtilla on toimivalta ratkoa sopimuksiin, osamaksukauppoihin, luottosopimuksiin, vahingonkorvauksiin, vuokrarästeihin tai tavaroiden luvattomaan hallussapitoon liittyviä riita-asioita, jos vaateen arvo on enintään 6 348,69 euroa. Sen tehtäviin kuuluvat myös missä tahansa tuomioistuimessa tehtyjen perintäpäätösten täytäntöönpano, monenlaisten esim. alkoholijuomien myyntiin liittyvien lupien myöntäminen sekä sellaisten vahingontekoon perustuvien korvaushakemusten käsittely, joissa vaade on määrältään enintään 6 348,69 euroa.

District Courtit kokoontuvat kaikkiaan 248 paikkakunnalla eri puolilla Irlantia (myös Dublinissa). Asian käsittelypaikka riippuu yleensä siitä, missä riidanalainen sopimus on tehty tai missä vastaaja asuu tai harjoittaa elinkeinoa, sekä anniskelulupahakemuksissa siitä, missä anniskelupaikka sijaitsee.

Vähäisiä vaateita koskeva menettely

Vähäisiä vaateita koskeva menettely on edullinen ja epämuodollinen tapa ratkaista kuluttajariitoja ilman, että kumpikaan osapuoli tarvitsee asianajajaa. Menettelyä voidaan käyttää enintään 1 269,74 euron vaateissa, jotka koskevat kuluttajan ostamia tavaroita tai palveluja, vähäisiä omaisuusvahinkoja tai vuokratakuun palautusta. Osapuolten ei tarvitse tulla paikalle riidattomien vaateiden käsittelyyn. Jos vaade kuitenkin riitautetaan eikä siitä päästä sopuun tuomioistuimen ulkopuolella, asia viedään District Courtiin, jonka antamasta määräyksestä voi valittaa Circuit Courtiin.

Muut tuomioistuimet

Irlannissa on vielä joukko muita tuomioistuimia, jotka käsittelevät tuloverovalituksia, sosiaalietuuksiin liittyviä vaateita, työsuhde- ja tasa-arvolakiin liittyviä riitoja sekä maahanmuutto-, kaavoitus- ja työsuhdeasioita. Näiden tuomioistuinten puheenjohtajat eivät ole lainoppineita virkatuomareita vaan alan asiantuntijoita, ja niiden päätöksistä voi valittaa Circuit Courtiin tai High Courtiin.

Hyödyllisiä linkkejä

« Oikeuslaitos - Yleistä | Irlanti - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-05-2005

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta