Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene > Irland

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - Irland

The Courts Service has the following statutory responsibilities:

 1. At forvalte retterne
 2. At levere ydelser til dommerne
 3. At formidle oplysninger om retsvæsenet til offentligheden
 4. At skaffe, forvalte og vedligeholde retsbygninger
 5. At bistå dem, der kommer i kontakt med retterne.

I Irlands forfatning fastsættes det, at retten plejes ved domstole, der er oprettet ved lov, af dommere udnævnt af præsidenten på regeringens henstilling; dommere ved alle domstole er i medfør af forfatningen fuldstændig uafhængige under udøvelsen af deres retslige funktioner. En dommer kan ikke fjernes fra embedet undtagen i tilfælde af alvorlige tjenestefejl eller uformåenhed og da kun på grundlag af en beslutning truffet i begge kamre i parlamentet (Oireachtas).

De civile retter er struktureret som følger:

 

Supreme Court

(Med sæde i Dublin)

 

 

Appelret

 

 

Circuit Court 

(Med sæde i Dublin)

 

 

Både førsteinstansret og appelret i forbindelse med sager fra Circuit Court og visse andre retter

 

 

 

High Court 

(En i hver af de 26 grevskaber)

 

 

Førsteinstansret med en beløbsgrænse på 38 092,14 EUR og appelret i forbindelse med sager fra District Court og visse andre retter

 

District Court

(Med sæde i 23 distrikter)

 

 

Førsteinstansret med en beløbsgrænse på 6 348,69 EUR

 

(Omfatter småsagsproceduren I forbindelse med visse forbrugersager er beløbsgrænsen på 1 269,74 EUR)

 

The Supreme Court

Supreme Court fungerer som appelret for alle afgørelser fra High Court. Supreme Court kan også behandle appelsager fra Court of Criminal Appeal, hvis denne ret eller anklagemyndigheden finder, at afgørelsen vedrører et retligt spørgsmål, der er af ekstraordinær betydning, og at det er i offentlighedens interesse, at appelsagen behandles ved Supreme Court. Retten kan også tage stilling til et retligt spørgsmål forelagt af Circuit Court. Supreme Court har beføjelse til at træffe afgørelse om, hvorvidt et lovforslag (eller en eller flere bestemmelser heri), der er blevet vedtaget i begge kamre i parlamentet og forelagt den irske præsident til underskrivelse, før det ophøjes til lov, er i strid med forfatningen. Forudsætningen er, at præsidenten forelægger retten det. Hvis der skulle blive stillet spørgsmålstegn ved, om præsidenten er egnet til at udøve sit embede, er det Supreme Court, der træffer afgørelse.

Appelsager og andre sager behandles af fem dommere ved Supreme Court, medmindre retspræsidenten beslutter, at en appelsag eller en anden sag (bortset fra sager vedrørende forfatningen) skal behandles af tre dommere. Retten kan sættes med mere end en afdeling ad gangen.

The High Court.

I henhold til forfatningen har High Court kompetence til at behandle alle sager og spørgsmål om førsteinstansret, uanset om det drejer sig om et retligt spørgsmål eller sagens indhold i såvel civile sager som straffesager. Kun High Court er kompetent i forbindelse med adoptionsspørgsmål og i forbindelse med ansøgninger om udlevering. High Court er desuden kompetent i spørgsmål om en lovs gyldighed i forhold til forfatningens bestemmelser (med undtagelse af love, der allerede er blevet forelagt Supreme Court af den irske præsident). I de fleste sager ved High Court sættes retten med en enkelt dommer, selv om loven indeholder bestemmelse om, at bestemte sager, f.eks. injurier, overfald eller uberettiget frihedsberøvelse, skal behandles af en dommer sammen med et nævningeting. Sager af ekstraordinær betydning kan behandles af to eller flere dommere (Divisional Court).

High Court fungerer som appelret i civilsager, der er behandlet ved Circuit Court. Herudover er High Court kompetent til at tage alle afgørelser fra lavere retsinstanser op til fornyet behandling ved at udstede et påbud, et forbud eller en kendelse, som ikke vedrører sagens indhold, men hvorvidt den lavere retsinstans har overskredet sin kompetence.

TopTop

High Court kan behandle retlige spørgsmål forelagt af District Court. Den kan også behandle ansøgninger om løsladelse mod kaution, når en person er sigtet for mord, eller den sigtede ansøger om en ændring af de krav og vilkår, District Court har fastsat.

High Court sættes normalt i Dublin, når den skal behandle sager som førsteinstansret. Den kan dog også sættes andre steder som førsteinstansret i forbindelse med sager om dødsfald og andre personskader. Når retten ikke sættes i Dublin, kan den behandle appelsager fra Circuit Court.

The Circuit Court.

Circuit Courts kompetence i civile sager er begrænset, medmindre alle sagens parter enes om andet, hvorved den får ubegrænset kompetence. I forbindelse med sager vedrørende aftaler, leasingaftaler eller aftaler om afbetalingskøb og erstatningssager uden aftale må sagens værdi ikke overstige 38 092,14 EUR.

Circuit Court behandler sager om stadfæstelse af testamenter og om ejendomsret til eller leje af fast ejendom, når ejendommens skattepligtige værdi vurderes til ikke at overstige 253,95 EUR. Circuit Court afgør familieretlige sager, herunder separation, skilsmisse og omstødelse af ægteskab, samt appelsager fra District Court.

Civile sager ved Circuit Court behandles af en dommer uden nævningeting. Retten fungerer som appelret for såvel civile sager som straffesager behandlet ved District Court. I så tilfælde holdes nye domsforhandlinger, og Circuit Courts afgørelse er endelig og kan ikke appelleres.

Circuit Court kan desuden behandle alle sager om ansøgning om spiritusbevilling og appelsager fra specialdomstole (f.eks. diskriminationsnævnet).

The District Court.

District Courts kompetence er lokal og begrænset. I familieretlige sager kan retten afgøre spørgsmål om underholdsbidrag, besøgsforbud, forældremyndighed, samværsret og faderskab.

District Court har kompetence til at behandle civile sager vedrørende aftaler, leasingaftaler eller aftaler om afbetalingskøb, erstatningssager uden aftale og manglende betaling af leje eller fejlagtig tilbageholdelse af varer, når sagens værdi ikke overstiger 6 348,69 EUR. Retten er desuden kompetent i forbindelse med generel fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende gæld, der er afsagt af alle retter, i forbindelse med en lang række bevillingsbestemmelser, f.eks. i forbindelse med salg af alkohol, og i forbindelse med sager om skader påført i ond hensigt, når sagens værdi ikke overstiger 6 348,69 EUR.

I hele Irland findes der 248 District Courts (bl.a. i Dublin). Generelt behandles en sag der, hvor aftalen er indgået, eller hvor sagsøgte har bopæl eller udøver erhvervsaktiviteter eller i forbindelse med bevillinger det sted, hvor de lokaler, som bevillingen gælder for, er beliggende.

Småsager

Småsagsproceduren udgør en billig og uformel måde at bilægge forbrugertvister på, hvor det ikke kræves, at nogen af parterne er repræsenteret ved en advokat. Proceduren kan anvendes i forbindelse med sager, hvis værdi ikke overstiger 1 269,74 EUR, når en forbruger køber varer eller tjenesteydelser, lider mindre skader på ejendom eller forsøger at få sit indskud ved lejemål tilbagebetalt. I forbindelse med krav, hvorom der ikke er strid, er det ikke nødvendigt for parterne at møde for retten. Hvis der er strid om kravet, og det ikke er muligt at få en udenretslig bilæggelse af tvisten, behandles sagen af en dommer ved District Court, hvis afgørelse kan appelleres til Circuit Court.

Andre retter

En lang række retter behandler appelsager i forbindelse med spørgsmål om indkomstskat, sociale bidrag, forskelsbehandling, indvandring, byplanlægning og beskæftigelse. Disse retter sættes ikke med dommere, men med højt kvalificerede specialister, og deres afgørelser kan appelleres eller sagen tages op til fornyet behandling af Circuit Court eller High Court.

Nyttige links

« Domstolene - Generelle oplysninger | Irland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige