Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Irsko

Poslední aktualizace: 30-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Irsko

Soudní služba má tyto zákonem stanovené povinnosti:

 1. spravovat soudy,
 2. poskytovat podpůrné služby soudcům,
 3. poskytovat veřejnosti informace o soudním systému,
 4. zajišťovat, spravovat a udržovat soudní budovy, a
 5. zajišťovat vybavení a zařízení pro uživatele soudů.

Irská ústava stanoví, že moc soudní vykonávají na soudech založených zákonem soudci jmenovaní prezidentem na návrh vlády; soudci všech soudů jsou podle ústavy při plnění svých soudních funkcí plně nezávislí. Soudce nesmí být ze svého úřadu odvolán, s výjimkou případů prokázaného přestupku nebo neschopnosti zastávat příslušnou funkci, kdy lze dotčeného soudce odvolat výhradně na základě rozhodnutí přijatých oběma komorami parlamentu (Oireachtas).

Soudy projednávající občanskoprávní záležitosti jsou organizovány podle následujícího systému:

 

Nejvyšší soud

(Se sídlem v Dublinu.)

 

 

Příslušný k odvolacímu řízení 

 

 

Obvodní soud 

(Se sídlem v každém z 26 hrabských měst)

 

 

Původní příslušnost k projednávání sporů s hodnotou nejvýše 38092,14€ a příslušnost k projednávání odvolání proti rozhodnutím okresních soudů a určitých jiných soudů

 

 

 

Vrchní soud 

(Se sídlem v Dublinu.)

 

 

Plná původní příslušnost a příslušnost k projednávání odvolání proti rozhodnutím obvodních soudů a určitých jiných soudů

NahoruNahoru

 

Okresní soud

(Se sídlem ve 23 okresech)

 

 

Původní příslušnost k projednávání sporů s hodnotou nejvýše 6348,69€

 

(Zahrnuje řízení o sporech s malou hodnotou v případě určitých spotřebitelských sporů s hodnotou nejvýše 1269,74€)

 

Nevyšší soud

Nejvyšší soud je příslušný k projednávání odvolání proti veškerým rozhodnutím Vrchního soudu. Projednává rovněž odvolání od Odvolacího soudu pro trestněprávní případy (Court of Criminal Appeal), pokud tento soud nebo nejvyšší státní zástupce potvrdí, že předmětné rozhodnutí zahrnuje právní posouzení výjimečného veřejného zájmu, a že je ve veřejném zájmu žádoucí, aby bylo odvolání předloženo Nejvyššímu soudu. Může též rozhodnout o právní otázce, kterou mu předloží obvodní soud. Nejvyšší soud je rovněž oprávněn na základě podnětu prezidenta rozhodnout, zda návrh zákona (nebo jakékoli či jakákoli jeho ustanovení), který byl přijat oběma komorami parlamentu (Oireachtas) a předložen prezidentovi Irska k podpisu předtím, než se stane platným zákonem, není v rozporu s ústavou. K rozhodování o otázce, zda je prezident trvale neschopen vykonávat svou funkci, je příslušný Nejvyšší soud.

Odvolání a jiné záležitosti projednává a rozhoduje o nich pět soudců Nejvyššího soudu, neurčí-li předseda soudu, že jakékoli odvolání nebo jinou záležitost (s výjimkou záležitostí spojených s ústavou) mají projednat a rozhodnout o nich tři soudci. Soud může najednou zasedat v jednom nebo více senátech (Division).


 

Vrchní soud.

Podle ústavy náleží Vrchnímu soudu plná původní příslušnost a pravomoc rozhodovat veškeré záležitosti a otázky, a to právní i faktické, občanskoprávní i trestněprávní. Vrchní soud je výhradně příslušný k projednávání záležitostí týkajících se osvojování dětí a žádostí o extradici. Příslušnost Vrchního soudu zahrnuje rozhodování o platnosti jakéhokoli zákona s ohledem na příslušná ustanovení ústavy (s výjimkou zákona, s nímž se již prezident Irska obrátil na Nejvyšší soud). Většinu případů projednávaných Vrchním soudem rozhoduje samosoudce, přestože zákon obsahuje ustanovení, podle něž některé záležitosti jako jsou žaloby pro pomluvu, napadení nebo neoprávněné odnětí svobody projednává soudce spolu s porotou. Výjimečně důležité případy mohou projednávat dva nebo více soudců, zasedajících jako senát Vrchního soudu (Divisional Court) .

NahoruNahoru

Vrchní soud působí jako odvolací soud proti rozhodnutím obvodního soudu v občanskoprávních sporech. Vedle této příslušnosti k projednávání odvolání proti rozhodnutím obvodního soudu v občanskoprávních záležitostech je Vrchní soud rovněž oprávněn přezkoumávat rozhodnutí veškerých nižších tribunálů, a to vydáním soudních příkazů „mandamus“ (příkaz provést určitý úkon), „prohibition“ (soudní zákaz) a „certiorari“ (příkaz projednat případ u soudu vyššího stupně). Tyto příkazy se netýkají věcné stránky rozhodnutí, ale otázky, zda byla překročena soudní příslušnost.

Vrchní soud může rozhodnout o právní otázce, již mu předložil okresní soud. Projednává též žádosti o propuštění na kauci, pokud byl obžalovaný obviněn z trestného činu vraždy, nebo pokud usiluje o změnu podmínek uložených okresním soudem.

Vrchní soud zasedá běžně v Dublinu, kde projednává původní žaloby. Zasedá rovněž v řadě místních poboček, kde projednává původní žaloby o odškodnění v případě újmy na zdraví a smrtelných zranění. Vrchní soud pro obvod (The High Court on Circuit) projednává odvolání proti rozhodnutím obvodního soudu ve svých místních pobočkách.

Obvodní soud.

Příslušnost obvodního soudu k projednávání občanskoprávních sporů je omezená, pokud všechny strany sporu nesouhlasí jinak; v takovém případě je příslušnost tohoto soudu neomezená. Příslušnost obvodního soudu k projednávání žalob ve věci smluv, smluv o koupi na splátky nebo smluv o prodeji na úvěr a občanskoprávních deliktů je omezena částkou 38 092,14 €.

Obvodní soud je příslušný k dědickému řízení a k projednávání záležitostí týkajících se právního titulu k nemovitostem a držby nemovitostí v případech, kdy zdanitelná hodnota nemovitosti nepřesahuje 253,95 €. Obvodní soud je příslušný k řízení v oblasti rodinného práva, včetně rozluky, rozvodu a prohlášení manželství za neplatné, a projednává odvolání proti rozhodnutím okresního soudu.

Občanskoprávní případy projednává u obvodního soudu samosoudce bez poroty. Obvodní soud působí jako odvolací soud pro odvolání proti rozhodnutím okresního soudu v občanskoprávních i trestněprávních věcech. Odvolání se projednávají formou opětovného slyšení a rozhodnutí obvodního soudu je konečné a nelze proti němu dále podat opravný prostředek.

NahoruNahoru

Obvodní soud je rovněž příslušný k rozhodování o všech žádostech o nové licence na prodej alkoholu určeného ke spotřebě v provozovnách, a rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím tribunálů, např. Ředitele pro vyšetřování rovnosti (Director of Equality Investigations).

Okresní soud.

Okresní soud má místní a omezenou příslušnost. V záležitostech rodinného práva je oprávněn vydávat příkazy týkající se výživného, zastupování, opatrovnictví, přístupu a svěření do péče.

Okresní soud je příslušný k projednávání občanskoprávních případů týkajících se smluv, smluv o koupi na splátky nebo o prodeji na úvěr, občanskoprávních deliktů a neplacení nájemného nebo neoprávněného zadržování zboží, pokud hodnota nároku nepřesahuje 6 348,69 €. Je rovněž obecně příslušný k vynucování rozsudků o dluhu vydaných jakýmkoli soudem, k řízení ve vztahu k velkému množství licenčních předpisů, např. na prodej alkoholu, a k rozhodování o žalobách ve věci úmyslných škod, pokud požadovaná částka nepřesahuje 6 348,69 €.

Okresní soud zasedá na 248 místech (včetně Dublinu) po celé zemi. Obecně závisí pobočka, kde se spor projednává, na místě, kde byla uzavřena smlouva nebo kde má odpůrce trvalé bydliště nebo kde podniká, nebo, v případech týkajících se licencí, v místě, kde se nachází licencované prostory.

Méně závažné žaloby

Proces projednávání méně závažných žalob představuje nepříliš nákladný a neformální prostředek rozhodování sporů se spotřebiteli, aniž by musela být kterákoli strana sporu právně zastoupena. Tento postup lze využít u žalob, jejichž nárok nepřesahuje částku 1 269,74 €, a to v případech, kdy spotřebitel kupuje zboží nebo služby, utrpí nízkou škodu na majetku nebo usiluje o vrácení zálohy na nájemné. U nerozporovaných nároků nejsou strany povinny dostavit se k soudu. Je-li nárok sporný a není možné dosáhnout mimosoudní dohody, projedná případ soudce okresního soudu, proti jehož rozhodnutí je možné podat odvolání k obvodnímu soudu.

Ostatní tribunály.

Řada specializovaných tribunálů projednává odvolání proti rozhodnutím o dani z příjmu, rozhoduje o nárocích na sociální zabezpečení, projednává žaloby podle právních předpisů o rovnosti a rozhoduje o imigračních žádostech a v záležitostech týkajících se územního plánování a zaměstnanosti. Těmto tribunálům nepředsedají soudci, ale kvalifikovaní odborníci a jejich rozhodnutí podléhají odvolání nebo přezkumu u obvodního nebo Vrchního soudu.

Užitečné odkazy

 • Soudní služba (Courts Service) English
 • Advokátní komora – legislativa (The Bar Council – Law Library) English
 • Informace o veřejné službě (Information on Public Service) English
 • ODEI – (The equality tribunal) – Tribunál pro rovnost English

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Irsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 30-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království