Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Οργάνωση της δικαιοσύνης > Διεθνές δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 06-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Οργάνωση της δικαιοσύνης - Διεθνές δίκαιο

Διεθνή δικαστήρια, σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα

Υπάρχουν πολλά διεθνή δικαστήρια. Ορισμένα ασχολούνται με τομείς που υπάγονται στο διεθνές ποινικό δίκαιο, ενώ άλλα καλούνται να ρυθμίσουν διαφορές ανάμεσα σε κράτη, ή άλλα, ανάμεσα σε κράτη και ιδιώτες.

Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων (en fr) ιδρύθηκε το 1959 στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Το Δικαστήριο μεριμνά για την εφαρμογή των αρχών που διακηρύσσει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1953.

Οι δικαστές που το απαρτίζουν εκλέγονται από την κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και μετέχουν στη σύνθεση του Δικαστηρίου υπό την ατομική τους ιδιότητα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν εκπροσωπούν τα κράτη από τα οποία προέρχονται.

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θεωρούν ότι τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η Σύμβαση παραβιάζονται από δημόσια αρχή μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να προσφύγουν απευθείας στο Δικαστήριο.

Πριν όμως από την άσκηση της προσφυγής, θα πρέπει να έχουν εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτουν στο εκάστοτε κράτος και να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 6 μήνες από την έκδοση της τελευταίας δικαστικής απόφασης στο κράτος αυτό.

Εάν το Δικαστήριο κηρύξει μία προσφυγή παραδεκτή, εξετάζει την υπόθεση κατ' αντιμωλία, δηλαδή ακούει σε δημόσια συνεδρίαση τα επιχειρήματα των διαδίκων πριν εκδώσει απόφαση.

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, οι διάδικοι είναι υποχρεωμένοι να παρίστανται με δικηγόρο.

Αφής στιγμής εκδοθεί, η οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αποκτά υποχρεωτική ισχύ για το ενδιαφερόμενο κράτος, το οποίο οφείλει συνεπώς να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να συμμορφωθεί με αυτή.

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης προσφυγής στο Δικαστήριο, καθώς και έντυπο για την υποβολή της προσφυγής παρέχονται στην ιστοθέση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Πληροφορίες προς όσους επιθυμούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων English - français).

Το Διεθνές Δικαστήριο είναι το κυριότερο δικαιοδοτικό όργανο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η έδρα του βρίσκεται στη Χάγη. Αποστολή του είναι η επίλυση των νομικών διαφορών που του υποβάλλουν τα κράτη βάσει του δημοσίου διεθνούς δικαίου. Μπορεί επίσης, μετά από αίτημα διεθνών οργανισμών, να εκδίδει συμβουλευτικές γνώμες.

Η δικαιοδοσία του δεν αφορά συνεπώς άμεσα τους ιδιώτες.

Για πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και την οργάνωση αυτού του δικαστηρίου, επισκεφθείτε την ιστοθέση (en fr) του.

Το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο εδρεύει στη Χάγη, στο ίδιο κτίριο με το προηγούμενο δικαστήριο. Προσφέρει μεγάλο φάσμα υπηρεσιών για την επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών, μεταξύ κρατών και προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και διαφορών με διαδίκους διακυβερνητικούς οργανισμούς. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν διαιτησία, συνδιαλλαγή, εξεταστικές επιτροπές για τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών, καλές υπηρεσίες και διαμεσολάβηση.
Για πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και την οργάνωση αυτού του δικαστηρίου, επισκεφθείτε την ιστοθέση English - français του.

« Οργάνωση της δικαιοσύνης - Γενικές Πληροφορίες | Διεθνές δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 06-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο