Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene > International ret

Seneste opdatering : 06-08-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - International ret

Internationale domstole, på europæisk plan og verdensplan

Der findes flere internationale domstole. Nogle af dem vedrører områder, der henhører under den internationale strafferet, andre har til opgave at afgøre tvister mellem stater, og andre igen afgør tvister mellem stater og enkeltpersoner.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (en fr) blev oprettet i 1959 inden for rammerne af Europarådet. Den har sæde i Strasbourg i Frankrig.

Domstolen overvåger overholdelsen af de principper, der blev knæsat i den europæiske konvention om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der trådte i kraft i 1953.

Dens dommere vælges af Europarådets parlamentariske forsamling. De optræder helt uafhængigt og repræsenterer således ikke de stater, hvori de er statsborgere.

Personer, der mener, at en offentlig myndighed har krænket de rettigheder, som konventionen giver dem, kan under visse omstændigheder henvende sig direkte til Domstolen.

For at en sag kan antages til realitetsbehandling, må klageren imidlertid have udtømt alle klagemuligheder i det pågældende land, og klagen skal være indsendt senest 6 måneder efter, at den endelige beslutning er taget af domstolene eller myndighederne i den pågældende stat.

Hvis Domstolen beslutter at antage sagen til realitetsbehandling, afholdes der en offentlig høring, dvs. at Domstolen under et offentligt retsmøde hører parternes argumenter, inden den træffer sin afgørelse.

På dette stadium i proceduren er det et krav, at parterne bistås af en advokat.

Når Domstolen har afsagt sin endelige dom, er denne bindende for den pågældende stat, og denne skal derfor træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme dommen.

På Europarådets netsted finder du relevante oplysninger om, hvorledes en sag forelægges for Domstolen, samt den blanket, der skal benyttes ved forelæggelsen (Oplysninger til brug for personer, der ønsker at henvende sig til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol English - français).

Den Internationale Domstol er De Forenede Nationers vigtigste retlige organ. Den har sæde i Haag. Den har til opgave at bilægge retstvister, som staterne forelægger den i overensstemmelse med international offentlig ret. Efter anmodning fra internationale organisationer kan den endvidere afgive rådgivende udtalelser.

Dens kompetenceområde vedrører således ikke direkte enkeltpersoner.

Du kan på denne domstols netsted (en fr) finde oplysninger om dens opbygning og kompetenceområder.

Den Faste Voldgiftsret har sæde i samme bygning i Haag som den foregående domstol. Retten kan tilbyde en bred vifte af tjenester i forbindelse med bilæggelse af tvister mellem stater, tvister mellem stater og privatpersoner og tvister, hvori mellemstatslige organisationer er parter. Der er bl.a. tale om voldgift, mægling, undersøgelseskommissioner med henblik på at få fastslået kendegerninger, mellemkomst af forskellig art og mediation.

Du kan på denne rets netsted English - français finde oplysninger om dens opbygning og kompetenceområder.


« Domstolene - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 06-08-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige