Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad > Ungern

Senaste uppdatering: 13-07-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Ungern

Domstolsväsendet i Ungern utgörs av högsta domstolen (www.lb.hu English - magyar), appellationsdomstolar (appellationsdomstolen i huvudstaden Budapest, appellationsdomstolen i Szeged, appellationsdomstolen i Debrecen, appellationsdomstolen i Pécs, appellationsdomstolen i Győr), den särskilda huvudstadsdomstolen i Budapest, länsdomstolar (sammanlagt 20 stycken), lokala domstolar (111) samt arbetsdomstolar (20). I Ungern handlägger de allmänna domstolarna även förvaltningsmål. En del domstolar är specialiserade på vissa områden (t.ex. arbetsdomstolarna, som finns dels i alla 19 länen, dels i huvudstaden Budapest). I det ungerska rättsväsendet brukar den statliga förvaltningens struktur styra vilken domstol i första respektive andra instans som är behörig.

Organisationsplan PDF File (PDF File 50 KB)

Domstolssystemet

Domstolar i första instans

 • Domstolarna i första instans utgörs i princip av de lokala domstolar som har sitt säte i större städer. I Budapest finns det distriktsdomstolar (sammanlagt 6 stycken), vars domsområden motsvarar de huvudstadsdistrikt som fastställs i lag. Det finns sammanlagt 111 lokala domstolar i Ungern.
 • Länsdomstolarna samt den särskilda huvudstadsdomstolen i Budapest (tillsammans 20 instanser) dömer i följande typer av ärenden:
 • Förmögenhetsrättsliga frågor, där fordran överstiger 5 miljoner forint (20 000 euro), om saken inte samtidigt avser skilsmässa.
 • Upphovsrätt och närstående rättigheter, industriellt rättsskydd.
 • Mål om ersättning för skada orsakad vid offentlig myndighetsutövning.
 • Tvister om internationella transport- och speditionsavtal.
 • Förfaranden vid bolagsregistrering.
 • Mål om kränkning av enskildas rättigheter.
 • Värdepappersfrågor.
 • Överklaganden av förvaltningsbeslut (förvaltningsrättsliga ärenden).
 • Rätten att få rättelse införd i pressen.

Domstolar i andra instans

 • Ärenden som prövats i lokal domstol (i städerna eller distriktsdomstolarna i Budapest) prövas i andra instans vid länsdomstolarna eller den särskilda huvudstadsdomstolen i Budapest.
 • Ärenden som först behandlats av länsdomstolarna (eller den särskilda huvudstadsdomstolen i Budapest) prövas i andra instans vid appellationsdomstolarna.

Domstolen är naturligtvis inte sammansatt på samma sätt när ett ärende anhängiggjorts vid länsdomstolen i första instans som när domstolen utgör andra instans.

Till börjanTill början

Sista instans: Högsta domstolen avgör ärenden där omprövning begärts av dom som vunnit laga kraft. Högsta domstolen får ändra eller upphäva överklagade domar. Den har sitt säte i Budapest.

Domstolarnas sammansättning

I första instans leds domstolen vanligen av en ordinarie domare, men det kan i lag fastställas fall där förstainstansrätten ska vara sammansatt av en ordinarie domare och två bisittare. Bisittarna väljs vanligen ut av det självstyrande organet på orten. Domaren och bisittarna har samma rättigheter och skyldigheter vid prövningen.

 I andrainstansrätterna (den särskilda huvudstadsdomstolen i Budapest, länsdomstolarna och appellationsdomstolarna) består den dömande församlingen av tre ordinarie domare.

Högsta domstolen, som ju är sista instans, är domför med tre ordinarie domare.

Till vilken domstol ska jag vända mig?

Stämningsansökan ska inges till den förstainstansrätt där svaranden är skriven.

Specialbestämmelser:

 • Ärenden som rör vårdnaden om barn får prövas av behörig domstol på den ort där barnet är skrivet.
 • Fastighetsrättsliga ärenden får prövas av behörig domstol på den ort där fastigheten är belägen.
 • När rättigheter enligt affärsavtal åberopas får stämningsansökan inges till domstolen på den ort där avtalet slöts eller där det ska fullgöras.
 • Skadeståndstalan får väckas även vid den domstol som är behörig på den ort där skadan uppkommit.
 • Växelfordringar får även prövas av behörig domstol på den ort där växeln ska lösas in.

Hur kan jag få reda på adressen till behörig domstol?

Sök på hemsidan www.birosag.hu Deutsch - English - français - magyar, där vissa ungerska domstolar finns med. Använd sökfunktionen ovanför www.birosag.hu/illetekesseg magyar och skriv in områdesbeteckningen, varefter systemet informerar om vilken allmän domstol som är behörig. Adresser till distriktsdomstolarna i Budapest finns på hemsidan www.fovarosi.birosag.hu English - magyar.

« Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information | Ungern - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 13-07-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket