Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Mad'arsko

Posledná úprava: 21-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Mad'arsko

V Maďarsku výkon spravodlivosti zabezpečuje Najvyšší súd (www.lb.hu English - magyar), vysoké súdne dvory (Vysoký súdny dvor hlavného mesta, Vysoký súdny dvor v Szegede, Vysoký súdny dvor v Debrecíne, Vysoký súdny dvor v Pécsi, Vysoký súdny dvor v Győri), Mestský súd v Budapešti a župné súdy (spolu je ich 20), ako aj miestne (111) a pracovné súdy. Pracovné súdy sú tribunály, ktoré sa zaoberajú osobitnými prípadmi, pričom v každom z 19 žúp a hlavnom meste (Budapešti) je jeden takýto súd. V Maďarskom súdnom systéme sa pôsobnosť súdov prvého stupňa a odvolacích súdov druhého stupňa riadi v rámci štátneho systému verejnej správy pravidlom principiálnosti.

Sústava súdov

Prvostupňové súdy

 • podľa pravidla principiálnosti: miestne súdy, ktoré sídlia vo veľkých mestách. V Budapešti sú takzvané obvodné súdy (spolu je ich 6), ktorých pôsobnosť sa prekrýva s obvodmi hlavného mesta vymedzenými zákonom. Na území Maďarska pôsobí celkom 111 miestnych súdov.
 • župné súdy a Mestský súd v Budapešti (spolu je ich 20) konajú vo veci:
 • súdnych konaní na základe majetkového práva, pri ktorých nárokovaná suma prevyšuje 5 miliónov maďarských forintov (20 000 eur), s výnimkou súdnych žalôb, ktoré sa podávajú spolu s návrhom na rozvod
 • súdnych konaní týkajúcich sa autorského práva a práv príbuzných autorskému právu a ochrany priemyselného vlastníctva
 • súdnych konaní týkajúcich sa nárokov na odškodnenie za ujmu spôsobenú pri úradnom konaní osobami, ktoré konajú na základe svojich verejno-správnych právomocí
 • súdnych konaní týkajúcich sa zmlúv o doprave a preprave tovaru
 • konaní na zápis obchodnej spoločnosti
 • súdnych konaní vo veci porušenia občianskych práv
 • súdnych konaní týkajúcich sa cenných papierov
 • odvolaní sa proti verejno-správnym uzneseniam (verejno-správne prípady)
 • súdne konania na opravu chýb v tlači

Druhostupňové súdy

 • župné súdy alebo Mestský súd v Budapešti v prípadoch patriacich do pôsobnosti miestnych súdov (Mestský súd, obvodné súdy) Mestského súdu v Budapešti
 • vysoké súdne dvory v prípadoch patriacich do pôsobnosti župných súdov (Mestský súd v Budapešti)

Zasadnutia župných súdov prvého stupňa sa výrazne líšia od zasadnutí súdu pri odvolacích konaniach.

HoreHore

Preskúmanie: Najvyšší súd zasadá vo veci konaní začatých na základe návrhu na preskúmanie, ktorý bol podaný proti právoplatnému rozsudku. Najvyšší súd môže rozhodnutie, ktoré je predmetom odvolania, zmeniť a vyhlásiť za neplatné. Tento súd sídli v Budapešti.

Zloženie súdov

Súd prvého stupňa obyčajne pozostáva z jedného sudcu z povolania, ale zákon môže určiť súdne konania, pri ktorých sa súd skladá z jedného sudcu z povolania a dvoch prísediacich sudcov. Prísediacich sudcov menujú zástupcovia miestnej samosprávy. Prísediaci sudcovia majú pri konaní rovnaké práva a povinnosti ako sudca z povolania.

Na zasadnutiach súdov druhého stupňa (Mestský súd v Budapešti, župné súdy a vysoké súdne dvory) sú prítomní traja sudcovia z povolania.

V rámci súdneho preskúmania Najvyšší súd vynáša rozhodnutia za prítomnosti troch sudcov z povolania.

Na ktorý súd sa mám obrátiť?

Ak chcete podať návrh na maďarský súd, musíte ho poslať na súd prvého stupňa príslušného podľa miesta trvalého bydliska odporcu.

Osobitné pravidlá:

 • súd príslušný podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa môže konať vo veci prisúdenia dieťaťa v rozvodovom konaní,
 • právne žaloby týkajúce sa nehnuteľností možno podávať na súde príslušnom podľa umiestnenia majetku,
 • pokiaľ ide o vymáhanie pohľadávok vznikajúcich na základe zmlúv uzavretých medzi obchodnými organizáciami, návrhy sa môžu podávať na súd príslušný podľa miesta vyhotovenia alebo plnenia zmluvy,
 • súdne konania o odškodnení možno začať na súde príslušnom podľa miesta, kde bola škoda spáchaná
 • pohľadávky zo zmenky možno podávať na súde príslušnom podľa miesta preplatenia zmenky.

Ako získam informácie o adrese príslušného súdu?

Pozrite si internetovú stránku www.birosag.hu Deutsch - English - français - magyar, na ktorej nájdete všetky maďarské súdy. Použite pritom funkciu prehľadávania na adrese www.birosag.hu/illetekesseg magyar a po zadaní názvu obce vám systém oznámi súdy so všeobecnou pôsobnosťou, ktoré prichádzajú do úvahy. Ak by ste potrebovali informácie o adresách obvodných súdov v Budapešti, navštívte internetovú stránku www.fovarosi.birosag.hu English - magyar 

Súdne preskúmanie Najvyšší súd

súdy druhého stupňa 19 župných súdov, 5 vysokých súdnych dvorov

odvolacie súdy + Mestský súd v Budapešti

súdy prvého stupňa 111 miestnych súdov, 20 pracovných súdov, 19 župných súdov

súdy prvotnej jurisdikcie + Mestský súd v Budapešti*

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Mad'arsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 21-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo