Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Ungārija

Pēdējo reizi atjaunots: 13-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Ungārija

Ungārijā tiesu spriež Augstākā tiesa (www.lb.hu English - magyar), Augstās tiesas (Galvaspilsētas augstā tiesa, Szegedas augstā tiesa, Debrecenes augstā tiesa, Pecsas augstā tiesa, Gioras augstā tiesa), Budapeštas Municipālā tiesa un apgabaltiesas (kopumā 20), kā arī pilsētas (111) un darba strīdu tiesas. Darba strīdu tiesas ir tiesas, kas izskata īpašas lietas un ir pa vienai katrā no 19 apgabaliem, kā arī galvaspilsētā (Budapeštā). Ungārijas tiesiskajā sistēmā pirmās instances tiesu kompetences un otrās instances apelācijas tiesas valsts administrācijas sistēmas ietvaros regulē galvenie noteikumi.

Tiesu sistēma

Pirmās instances tiesas

 • saskaņā ar galvenajiem noteikumiem: pilsētas tiesas ar atrašanās vietām lielākajās pilsētās. Budapeštā atrodas tā saucamās rajona tiesas (kopā 6), kuru jurisdikcija ir noteikta ar likumu noteikto galvaspilsētas rajonu ietvaros. Kopumā Ungārijas teritorijā ir 111 pielsētas tiesas.
 • apgabaltiesas un Budapeštas municipālā tiesa (kopā 20 tiesas) nodarbojas ar šādiem jautājumiem:
 • lietas par īpašuma tiesībām, kurās prasības summa pārsniedz HUF 5 miljonus (20,000 euro), izņemot, ja lieta ir ierosināta kopā ar prasību par laulības šķiršanu,
 • lietas par autortiesībām un blakustiesībām, un rūpniecisko patentu aizsardzību,
 • lietas, kas saistītas ar prasībām par zaudējumu kompensāciju, kas radušies oficiālu procedūru laikā un ko izraisījušas personas, darbojoties savas administratīvās kompetences ietvaros,
 • tiesas prāvas saistībā ar līgumiem par preču pārvadāšanu un nosūtīšanu,
 • uzņēmumu reģistrācijas procedūras,
 • lietas par civiltiesību pārkāpumiem,
 • lietas par galvojumiem,
 • apelācijas sūdzības par valsts pārvaldes iestāžu izdotiem lēmumiem (valsts administratīvās lietas),
 • prasības par kļūdu labošanu presē. 

Otrās instances tiesas

 • apgabaltiesas vai Budapeštas municipālā tiesa lietās, kas ir vietējo tiesu kompetencē (municipālā, rajona tiesa), Budapeštas municipālā tiesa,
 • augstās tiesas lietās, kas ir apgabaltiesu kompetencē (Budapeštas municipālā tiesa)

Pirmās instances apgabaltiesu padome acīmredzami atšķiras no to padomju sastāva, kuras darbojas apelācijas procesos.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Atkārtota lietas izskatīšana: Augstākā tiesa nodarbojas ar lietām, kas ierosinātas uz iesnieguma pamata par sprieduma pārskatīšanu. Augstākā tiesa var izmainīt vai pasludināt par spēkā neesošu lēmumu, par kuru ir iesniegta apelācijas sūdzība. Tā atrodas Budapeštā. 

Tiesu sastāvs

Pirmās instances tiesa parasti sastāv no viena profesionāla tiesneša, bet likums var noteikt gadījumus, kad tiesu izveido no viena profesionāla tiesneša un diviem tiesas piesēdētājiem. Tiesas piesēdētājus nozīmē vietējās pašvaldības pārstāvji. Lietu izskatīšanas laikā tiesas piesēdētājiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā profesionālajam tiesnesim.

Otrās instances tiesu padomes (Budapeštas Municipālā tiesa, apgabaltiesas un augstā tiesa) sastāvā ir trīs profesionāli tiesneši.

Lietu izskatīšanas laikā tiesā Augstākā tiesa pieņem lēmumus trīs profesionālu tiesnešu sastāvā.

Kurā tiesā man ir jāvēršas?

Ja jūs vēlaties iesniegt prasību Ungārijas tiesā, jums tā ir jānosūta kompetentajai pirmās instances tiesai pēc atbildētāja dzīvesvietas.

Īpaši noteikumi:

 • kompetentā tiesa pēc bērna dzīvesvietas var izskatīt lietas, kas attiecas uz bērnu aprūpes tiesību piešķiršanu laulības šķiršanas gadījumos,
 • prasības par nekustamajiem īpašumiem var iesniegt kompetentajā tiesā pēc , īpašuma atrašanās vietas,
 • lietās par tiesību nodrošināšanu, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti starp uzņēmumiem, prasību var iesniegt kompetentajai tiesai pēc līguma sastādīšanas vai izpildes vietas,
 • prasības par kompensāciju piešķiršanu var iesniegt kompetentajā tiesā pēc kaitējums izdarīšanas vietas,
 • prasību par vekseļa apmaksāšanu, var iesniegt kompetentajā tiesā pēc vekseļa maksāšanas vietas.

Kā es varu iegūt informāciju par kompetento tiesu adresēm?

Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni www.birosag.hu Deutsch - English - français - magyar, kur jūs varat atrast informāciju par visām Ungārijas tiesām. Lūdzu, izmantojiet meklēšanas iespēju tīmekļa vietnē www.birosag.hu/illetekesseg magyar, un pēc problēmas nosaukuma ievadīšanas sistēma sniegs jums informāciju par tiesām, kurām ir vispārēja kompetence. Ja jums ir nepieciešama informācija par Budapeštas rajona tiesu adresēm, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni www.fovarosi.birosag.hu English - magyar

Pārskats par tiesām Augstākā tiesa

otrās instances tiesas 19 apgabaltiesas, 5 augstās tiesas

apelācijas tiesas + Budapeštas Municipālā tiesa

pirmās instances tiesas 111 vietējās tiesas, 20 darba strīdu tiesas, 19 apgabaltiesas

tiesas ar īpašu kompetenci + Budapeštas Municipālā tiesa*

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Ungārija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 13-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste