Euroopa Komisjon > EGV > Õiguskorraldus > Ungari

Viimati muudetud: 14-07-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õiguskorraldus - Ungari

Ungaris mõistavad õigust ülemkohus (www.lb.hu English - magyar), kõrgema astme kohtud (pealinnas, Szeged'is, Debrecen'is, Pécs'is, Győr'is), Budapesti Linnakohus ja maakohtud (kokku 20), samuti kohalikud kohtud (111) ja töökohtud. Töökohtud on erikohtud ja neist üks asub pealinnas (Budapestis) ning üks igas 19 maakonnas. Ungari kohtukorralduses on esimese astme kohtute ja teise astme apellatsioonikohtute kohtualluvus kohandatud riigi halduskorraldusega kohturingkonna põhimõtte alusel.

Kohtute süsteem

Esimese astme kohtud

 • vastavalt kohturingkonna põhimõttele: kohalikud kohtud, mis asuvad suuremates linnades. Budapestis on nn ringkonnakohtud (kokku 6), mille kohtualluvuses on seadusega määratud linnajaod. Ungari territooriumil on üldse kokku 111 kohalikku kohut.
 • maakohtud ja Budapesti Linnakohus (kokku 20 kohut) arutavad järgmisi asju:
 • asjaõiguslikud vaidlused, kus hagihind ületab 5 miljonit Ungari forintit (20 000 eurot), välja arvatud abielulahutuse avaldusega algatatud menetlused
 • autoriõiguse ja kaasnevate õiguste ning tööstusomandi kaitsega seotud asjad
 • riigivastutusest tulenevate hüvitisnõuetega seotud asjad
 • kaubaveo ja kaupade edastamise kohta sõlmitud kokkuleppeid puudutavad asjad
 • äriühingute registreerimismenetlus
 • tsiviilõiguste rikkumise asjad
 • väärtpaberitega seonduvad asjad
 • haldusotsustuste vaidlustamise asjad (haldusasjad)
 • ajakirjanduse vastu algatatud asjad

Teise astme kohtud

 • maakohtud või Budapesti Linnakohus kohtuasjades, mis kuuluvad kohalike kohtute (linna-, ringkonnakohtute) pädevusse, ja Budapesti Linnakohus
 • kõrgema astme kohtud kohtuasjades, mis kuuluvad maakohtute (Budapesti Linnakohtu) pädevusse

Maakohtute esimese astme kohtukoosseis erineb loomulikult apellatsiooni korras asju arutavast kohtukoosseisust.

Kassatsioonkaebused: Ülemkohus menetleb kohtuasju, mis algatatakse lõpliku kohtuotsuse kohta esitatud kassatsioonkaebuse alusel. Ülemkohus võib kassatsiooni korras vaidlustatud otsuse muuta või selle tühistada. Ülemkohus asub Budapestis.

ÜlesÜles

Kohtukoosseis

Esimese astme kohtus lahendab kohtunik asja ainuisikuliselt, kuid seadusega sätestatud juhtudel kuuluvad kohtukoosseisu lisaks kohtunikule ka kaks kohtukaasistujat. Kohtukaasistujad nimetatakse ametisse kohaliku omavalitsuse esindajate poolt. Kohtumenetluses on kohtukaasistujatel kohtunikuga samad õigused ja kohustused.

Teise astme kohtu koosseisu (Budapesti Linnakohus, maakohtud ja kõrgema astme kohtud) kuulub kolm kohtunikku.

Ülemkohtus teevad kassatsiooni korras otsuse kolm kohtunikku.

Millisesse kohtusse tuleks pöörduda?

Kui soovite esitada hagiavalduse Ungari kohtule, peate selle saatma kostja elukohajärgsele pädevale esimese astme kohtule.

Erikord:

 • abielulahutuse käigus laste jaotamist puudutavaid kohtuasju arutatakse lapse elukohajärgses pädevas kohtus
 • kinnisvaraga seotud hagiavaldused võib esitada vara asukohajärgsesse pädevasse kohtusse,
 • äriettevõtete vahel sõlmitud lepingutest tulenevate nõuete täitmiseks võib avalduse esitada lepingu täitmis- või toimimiskohajärgsesse pädevasse kohtusse,
 • hüvituse maksmist puudutavad hagiavaldused võib esitada kahju tekkimiskohajärgsesse pädevasse kohtusse
 • vekslitel põhinevad nõuded võib esitada veksli maksmiskohajärgsesse pädevasse kohtusse.

Kuidas leida pädeva kohtu aadress?

Külastage veebilehte aadressil www.birosag.hu Deutsch - English - français - magyar, kust võite saada teavet kõigi Ungari kohtute kohta. Kasutage lingi www.birosag.hu/illetekesseg magyar all toodud otsingumootorit ja pärast asula nime sisestamist annab süsteem teavet üldist pädevust omavate kohtute olemasolu kohta. Budapesti ringkonnakohtute kohta saab teavet veebilehelt aadressil www.fovarosi.birosag.hu English - magyar

Kassatsioonkaebused ülemkohus

Teise astme kohtud 19 maakohut, 5 kõrgema astme kohut

Apellatsioonikohtud + Budapesti Linnakohus

Esimese astme kohtud 111 kohalikku kohut, 20 töövaidluskohut, 19 maakohut

Erikohtualluvusega kohtud + Budapesti Linnakohus*

« Õiguskorraldus - Üldteave | Ungari - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 14-07-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik