Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene > Ungarn

Seneste opdatering : 13-07-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - Ungarn

Retssystemet i Ungarn består af en højesteret (www.lb.hu English - magyar), regionale appelretter (appelretten i hovedstaden Budapest, appelretten i Szeged, appelretten i Debrecen, appelretten i Pécs, appelretten i Györ), byretten i Budapest og en række distriktsretter (i alt 20), samt lokale retter (111) og arbejdsretter. Arbejdsretterne er domstole, som behandler særlige sager, og der er en i hvert af de 19 amter og i hovedstaden (Budapest). I det ungarske retssystem bestemmes førsteinstans- og andeninstansretternes kompetence som hovedregel inden for det offentlige forvaltningssystem.

Organigram PDF File (PDF File 49 KB)

Domstolssystemet

Førsteinstansretter

 • Hovedregel: Lokale domstole findes i de større byer. I Budapest er der de såkaldte distriktsdomstole (i alt 6 domstole), hvis komptenceområde dækker hovedstadens distrikter, der er defineret ved lov. Der er i alt 111 lokale domstole i Ungarn.
 • Amtsretterne og byretten i Budapest (i alt 20 domstole) behandler følgende sager:
 • Tvister inden for ejendomsret, hvor kravet overstiger 5 mio. HUF (20 000 EUR), undtagen hvis sagen er anlagt i forbindelse med skilsmissebegæring
 • Tvister vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder og industriel patentbeskyttelse
 • Tvister vedrørende erstatningskrav for skade forvoldt i forbindelse med officielle procedurer af personer, der handler inden for rammerne af deres offentlige forvaltningskompetence
 • Tvister vedrørende aftaler om transport af varer
 • Selskabsregistreringsprocedurer
 • Tvister vedrørende krænkelse af menneskerettigheder
 • Tvister vedrørende værdipapirer
 • Appeller mod afgørelser truffet af den offentlige forvaltning (offentlige forvaltningssager)
 • Sager om berigtigelser i pressen

Andeninstansretter

 • Amtsretter eller byretten i Budapest i sager, der hører under de lokale domstoles kompetenceområde (byretter, distriktsretter), byretten i Budapest
 • Appelretter i sager, der hører under amtsretterne (byretten i Budapest)

Sammensætningen af amtsretten, når en sag anlægges ved første instans, er naturligvis forskellig fra sammensætningen, når der er tale om appelsager.

TopTop

Domstolsprøvelse: Højesteret handler i sager, der er indledt på basis af begæring om prøvelse om en endelig dom. Højesteret kan ændre en appelleret afgørelse eller erklære den ugyldig. Højesteret har hovedsæde i Budapest.

Domstolenes sammensætning

Førsteinstansretten består normalt af en professionel dommer, men der kan ved lov fastsættes tilfælde, hvor domstolen består af en professionel dommer og to bisiddere. Bisidderne udpeges af repræsentanter for det lokale styre. I sager har bisidderne samme rettigheder og forpligtelser som den professionelle dommer.

Andeninstansdomstolene (byretten i Budapest, amtsretter og appelretter) består af tre professionelle dommere.

I forbindelse med prøvelse ved højesteret træffes afgørelserne af tre professionelle dommere.

Hvilken ret skal benyttes?

Hvis der skal indgives begæring til en ungarsk domstol, skal denne indgives til den førsteinstansret, hvor sagsøgte har bopæl.

Særlige regler:

 • Den kompetente domstol ved et barns bopæl kan behandle sager vedrørende anbringelse af børn i skilsmissesager
 • Retssager vedrørende fast ejendom kan indledes ved den kompetente domstol på det sted, hvor ejendommen ligger
 • Med hensyn til håndhævelse af fordringer som følge af aftaler indgået mellem erhvervsorganisationer kan begæring indgives til den kompetente domstol på det sted, hvor aftalen er indgået eller skal udføres
 • Erstatningssager kan anlægges ved de kompetente domstole på det sted, hvor skaden blev forvoldt
 • Fordringer vedrørende en veksel kan prøves ved den kompetente domstol på det sted, hvor vekslen skal indfris.

Hvor findes oplysninger om de kompetente retters adresser?

Alle ungarske domstole findes på websitet www.birosag.hu Deutsch - English - français - magyar. Benyt søgefunktionen under www.birosag.hu/illetekesseg magyar, anfør det relevante steds navn, hvorefter systemet oplyser hvilke domstole, der er kompetente. Ønskes oplysninger om adresser på distriktsdomstole i Budapest, henvises der til webstedet www.fovarosi.birosag.hu English - magyar.

Domstolsprøvelse Højesteret

Andeninstansretter 19 amtsretter 5 appelretter

Appelretter + byretten i Budapest

Førsteinstansretter 111 lokale domstole 20 arbejdsretter 19 amtsretter

Førsteinstansretter + Byretten i Budapest*

« Domstolene - Generelle oplysninger | Ungarn - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 13-07-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige