Evropska komisija > EPM > Pravosodna organizacija > Grčija

Zadnja sprememba: 13-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravosodna organizacija - Grčija

Organizacijska shema PDF File (PDF File 71 KB)

V Grčiji sta dve stopnji sodišč:

SODIŠČA PRVE STOPNJE

Pristojna sodišča na tej stopnji so  

 1. mirovna sodišča in 
 2. sodišča prve stopnje z enim sodnikom ali več.

MIROVNA SODIŠČA

Ta sodišča so pristojna:

 1. za vse spore, katerih stroške je mogoče oceniti in katerih vrednost ne presega 5900 EUR,
 2. za vse spore, glavne ali dopolnilne, na podlagi najemnih pogodb, katerih dogovorjena mesečna najemnina ne presega 290 EUR.

Ne glede na vrednost spornega predmeta so mirovna sodišča pristojna za naslednje spore:

 1. Zakupi nasadov, to je zakup dela kmetijskega zemljišča, če je najemnina določena kot odstotek pridelave v skladu z lokalnimi običaji, če ni določeno drugače, ki so povezani z dobavo in uporabo zakupljenega zemljišča ali njegovo vrnitvijo lastniku zaradi katerega koli razloga.
 2. Škoda na drevesih, trtah, sadnih drevesih, pridelkih, koreninah in rastlinah na splošno zaradi nezakonite paše ali kakšnega drugega ravnanja.
 3. Omejitve lastninske pravice, izpustov dimov, hlapov, pare ali hrupa ali drugih podobnih dejavnosti, ki izhajajo z druge nepremičnine, če znatno vplivajo na uporabo zadevnega premoženja.
 4. Vzpostavitev in vzdrževanje obratov na sosednji nepremičnini, če na njej nedvomno potekajo nezakonite dejavnosti.
 5. Nevarnost zrušitve zgradbe ali drugih gradenj, ki ogroža sosednjo nepremičnino.
 6. Izkop temeljev na sosednji zgradbi do takšne mere, da je ogrožena stabilnost te zgradbe.
 7. Prodor ali rast (v primeru vej) korenin ali vej dreves s sosednje nepremičnine, če ovirajo uporabo prizadete nepremičnine.
 8. Plodovi, ki padajo na sosednjo nepremičnino.
 9. Določitev razdalj, ki jih zahteva zakon ali predpisi ali lokalni običaji za sajenje dreves ali sadovnjakov, postavitev ograj ali izkop jarkov.
 10. Oviranje neomejene uporabe cest ali poti in tudi škoda, ki je nastala zaradi takšnega oviranja.
 11. Uporaba tekoče vode ali oviranje njene uporabe.
 12. Spori zaradi dejavnosti lastnikov hotelov ali njihovih gostov in lastnikov hlevov, skladišč, letališč v zvezi z živalmi, vozili, avtomobili, letali in podobnimi stvarmi, ki jih gostje prinesejo s seboj.
 13. Zahtevki pritožnikov ali zakonitih naslednikov zoper goste ali njihove zakonite naslednike.
 14. Pogodbe o prevozu oseb s katerim koli prevoznim sredstvom in iz tega izhajajoči zahtevki prevoznikov, lastnikov ali zakonitih naslednikov.
 15. Zahtevki sindikatov in zadrug zoper člane ali njihove zakonite naslednike za dolgovane prispevke ter spori v zvezi z zahtevki članov zoper sindikate ali zadruge ali njihove zakonite naslednike za finančne ali druge ugodnosti.
 16. Zahtevki odvetnikov ali njihovih zakonitih naslednikov za honorarje in stroške, če so povezani s storitvami, ki jih zagotavljajo pred mirovnim sodiščem ali policijskim sodiščem.
 17. Takse, nadomestila ali stroški prič, zaslišanih pred katerim koli sodiščem ali arbitri, ter spori v zvezi s taksami ali nadomestilom ali stroški tolmačev, pooblaščencev hrambe in sodnih izvršiteljev, ne glede na način njihovega imenovanja, in zakonitih naslednikov vseh navedenih oseb.
 18. Spori zaradi prodaje živali na podlagi dejanskih napak ali odsotnosti dogovorjenih lastnosti.

SODIŠČE PRVE STOPNJE Z ENIM SODNIKOM

Ta sodišča so pristojna za spore, ki se lahko denarno ocenijo in pri katerih je vrednost spornega predmeta višja od 5900 EUR, vendar ne presega 44.000 EUR. Ne glede na vrednost spornega predmeta je sodišče prve stopnje z enim sodnikom pristojno za naslednje spore:

Na vrh straniNa vrh strani

 1. Spori med strokovnjaki ali malimi podjetji ali med sabo ali s strankami zaradi zagotavljanja dela ali blaga, ki ga proizvedejo.
 2. Spori na podlagi kolektivne pogodbe ali določb s podobnim učinkom, kot ga imajo določbe kolektivnih pogodb, med osebami, ki jih zavezujejo takšne pogodbe, ali med temi osebami in tretjimi strankami.
 3. Spori med organizacijami za socialno zavarovanje in njihovimi zavarovanci ali njihovimi nasledniki ali osebami, ki imajo v skladu z zakonom pravice iz zavarovalnega razmerja.
 4. Spori v zvezi s plačilom, nadomestilom in stroški odvetnikov (razen sporov v zvezi s honorarjem za zastopanje na sojenjih pred policijskim sodiščem ali mirovnim sodiščem), javnih notarjev, odvetnikov brez diplome, ki zastopajo stranke pred mirovnim sodiščem in ki so bili imenovani v skladu s pravno naravo, neplačanih sodnih vročevalcev, zdravnikov, zobozdravnikov, poklicnih babic, veterinarjev, inženirjev in kemikov, ki so zaključili izobraževanje na univerzah in višjih šolah, posrednikov, ki so bili imenovani v skladu s pravno naravo, ali zakonitih naslednikov vseh navedenih oseb, ne glede na to, kako je označeno razmerje, iz katerega izvira zadeva, in ne glede na obstoj sporazuma, ki določa znesek honorarja ali način njegovega plačila.
 5. Spori v zvezi z zahtevki arbitrov in izvršiteljev oporok v zvezi z etažno lastnino ali upraviteljev, ki jih imenuje sodni organ, stečajnih upraviteljev družb ali pravnih oseb ali dedičev ali zakonitih naslednikov vseh navedenih oseb za njihove honorarje in stroške, ne glede na obstoj sporazuma, ki določa znesek honorarja ali način njegovega plačila.
 6. Spori v zvezi z odstotkom ali plačilom zavarovalnih premij.
 7. Spori v zvezi z določitvijo, znižanjem ali zvišanjem prispevka zakoncev za preživljanje družine na podlagi sklenitve zakonske zveze, razveze ali družinskega razmerja, za stroške rojstva in preživljanje neporočene matere ter preživljanje matere iz dednega deleža, ki pripada njenemu še nerojenemu otroku.
 8. Spori v zvezi s honorarji, nadomestilom in stroški izvedencev ali strokovnih arbitrov in ocenjevalcev, ne glede na način njihovega imenovanja, ali njihovih zakonitih naslednikov.
 9. Spori v zvezi z odškodninskimi zahtevki za škodo, nastalo na avtomobilu, med upravičenci ali njihovimi zakonitimi nasledniki in zavezanci za plačilo odškodnine ali njihovimi zakonitimi nasledniki ter zahtevki iz avtomobilskega zavarovanja med zavarovalnicami in zavarovanci ali njihovimi zakonitimi nasledniki.
 10. Spori v zvezi z izpodbijanjem lastništva ali posesti premičnin ali nepremičnin.
 11. Spori v zvezi s preživljanjem in skrbništvom otrok ter v zvezi z določitvijo prebivališča in dodelitvijo premičnin med zakoncema, če ne živita več skupaj.
 12. Spori, ki izhajajo iz razmerja etažne lastnine, med lastniki etaž ali stanovanj ter spori med upravitelji zgradb z etažno lastnino in lastniki etaž ali stanovanj.
 13. Spori v zvezi z razveljavitvijo sklepov skupščin sindikatov ali zadrug.
 14. Spori zaradi najema predmetov ali drugih donosnih stvari ali zaradi zakupov nasadov, za katere niso pristojna mirovna sodišča.
 15. Spori na podlagi pogodb o delu ali drugih razlogov v zvezi s takšnim delom med zaposlenimi ali njihovimi zakonitimi nasledniki ali osebami, ki imajo zakonske pravice na podlagi zagotovljenega dela prej navedenih oseb, in delodajalci ter njihovimi zakonitimi nasledniki.
 16. Spori zaradi zagotavljanja dela v skladu s pogodbo ali drugih razlogov v zvezi s takšnim delom med zaposlenimi pri istem delodajalcu.

SODIŠČE PRVE STOPNJE Z VEČ SODNIKI

To sodišče je pristojno za naslednje spore:

 1. Vse spore, za katere niso pristojna mirovna sodišča ali sodišča prve stopnje z enim sodnikom.
 2. Pritožbe zoper sodbe mirovnih sodišč v okrožju, za katerega so pristojna.

SODIŠČA DRUGE STOPNJE

PRITOŽBENA SODIŠČA

Pritožbe zoper sodbe sodišč prve stopnje z enim sodnikom ali več v okrožju, za katerega so pristojna, obravnavajo pritožbena sodišča.

VRHOVNO SODIŠČE (AREIOS PAGOS)

 1. Vrhovno sodišče je pristojno za obravnavo predlogov za razveljavitev sodb katerega koli civilnega sodišča le zaradi kršitev prava.
 2. Razen če ni določeno drugače, vloge za predložitev zadeve v ponovno obravnavo v primeru odstranitve sodnikov pri civilnih sodiščih z več sodniki, če sodišče, ki je izdalo sodbo, zoper katero so vložena pravna sredstva, ne obstaja več.

Za ponovno odločanje v primeru vložitve pravnih sredstev zoper zamudne sodbe ali sodbe, ki se jih izpodbija, je pristojno sodišče, ki je izdalo sodbo, katero se izpodbija.

« Pravosodna organizacija - Splošne informacije | Grčija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 13-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo