Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Grécko

Posledná úprava: 13-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Grécko

Organizačná schéma PDF File (PDF File 73 KB)

V Grécku sú dve úrovne súdov:

SÚDY PRVÉHO STUPŇA

Príslušnými súdmi na tomto stupni sú

 1. poriadkové súdy a 
 2. jednočlenné a viacčlenné súdy prvého stupňa.

PORIADKOVÉ SÚDY

Do právomoci týchto súdov spadajú:

 1. všetky spory vyjadriteľné v peňažnej hodnote, pokiaľ ich hodnota nepresahuje 5 900 eur,
 2. všetky spory, či už hlavné, alebo doplnkové, vznikajúce z nájomných zmlúv, pokiaľ dohodnuté mesačné nájomné nepresahuje 290 eur.

Do právomoci poriadkových súdov bez ohľadu na hodnotu predmetu sporu patria tieto spory:

 1. prenájom poľnohospodárskej pôdy, ak nájomné bolo podľa miestnych zvyklostí dohodnuté ako percento dopestovanej úrody, pokiaľ nebola dohodnutá žiadna iná odplata v súvislosti s užívaním prenajatého majetku alebo jeho vrátením majiteľovi z akýchkoľvek dôvodov,
 2. poškodenie stromov, viníc, ovocných stromov, úrody, koreňov a rastlín vo všeobecnosti v dôsledku nezákonného pasenia zvierat alebo akýmkoľvek iným spôsobom,
 3. obmedzenia vlastníctva, emisie plynov, pár, dymu, tepla alebo hluku alebo iné podobné činnosti vyplývajúce z iného nehnuteľného majetku, ak majú významný vplyv na užívanie majetku,
 4. vybudovanie a údržba zariadení na priľahlom nehnuteľnom majetku, ak je isté, že tu dochádza k výkonu nezákonných činností,
 5. nebezpečenstvo zrútenia stavby alebo iných diel s hrozbou poškodenia priľahlého nehnuteľného majetku,
 6. výkopy základov na susednom nehnuteľnom majetku do takej miery, že majetok je zbavený potrebnej opory,
 7.  zasahovanie alebo rast (v prípade konárov) koreňov alebo konárov stromov z priľahlého nehnuteľného majetku, pokiaľ bránia v užívaní príslušného nehnuteľného majetku,
 8. ovocie padajúce na priľahlý nehnuteľný majetok,
 9. určenie vzdialeností požadovaných zákonom, nariadeniami alebo miestnymi zvyklosťami na pestovanie stromov alebo sadov alebo zdvíhanie plotov či kopanie priekop,
 10. bránenie v neobmedzenou používaní ciest alebo chodníkov, ako aj straty spôsobené takýmto bránením,
 11. užívanie tečúcej vody alebo bránenie v jej užívaní,
 12. spory vznikajúce z činnosti hotelierov alebo ich hostí ako aj osôb vlastniacich stajne, sklady, letiská pre zvieratá, náklady, autá, lietadlá a príbuzné predmety, ktoré si hostia so sebou prinášajú,
 13. nároky uvedených osôb alebo ich právnych nástupcov voči ich zákazníkom alebo ich právnym nástupcom,
 14. nároky prepravcov, ich zástupcov alebo právnych nástupcov zo zmlúv o preprave osôb akýmikoľvek dopravnými prostriedkami,
 15. nároky združení alebo družstiev voči ich členom alebo ich právnym nástupcom z dlžných príspevkov ako aj spory spojené s nárokmi členov voči združeniam alebo družstvám alebo ich právnym nástupcom z finančných alebo iných výhod,
 16. nároky advokátov alebo ich právnych nástupcov z poplatkov a výdavkov spojených so službami poskytnutými týmito osobami pred poriadkovými súdmi alebo policajným súdom,
 17. poplatky alebo náhrady alebo výdavky svedkov vypočúvaných pred súdom alebo rozhodcom ako aj spory spojené s poplatkami alebo náhradami tlmočníkov, podmienených zástupcov alebo súdnych zriadencov bez ohľadu na spôsob ich menovania a ich právnych nástupcov,
 18. spory vznikajúce z predaja zvierat z dôvodu skutočných vád alebo pre absenciu dohodnutých znakov.

JEDNOČLENNÝ SÚD PRVÉHO STUPŇA

Do právomoci týchto súdov spadajú spory vyjadriteľné v peňažnej hodnote, pokiaľ hodnota sporu presahuje 5 900 eur, ale nepresahuje 44 000 eur. Do právomoci jednočlenného súdu prvého stupňa bez ohľadu na hodnotu predmetu sporu patria tieto spory:

HoreHore

 1. spory medzi odborníkmi alebo malými podnikmi či už medzi sebou alebo so zákazníkmi vznikajúce z poskytovania prác alebo tovarov, ktoré vyrobili,
 2. spory vznikajúce z kolektívnej pracovnej zmluvy alebo z ustanovení s účinkami podobnými účinkom kolektívnej zmluvy, či už medzi osobami viazanými takýmito zmluvami, alebo medzi nimi a tretími stranami,
 3. spory medzi organizáciami sociálneho zabezpečenia a poistenými osobami alebo ich právnymi nástupcami alebo osobami, ktoré majú zo zákona práva vyplývajúce z poistného vzťahu,
 4. spory spojené so mzdou, odmenou a výdavkami právnikov (okrem sporov spojených s poplatkami za služby v procese pred policajným súdom alebo poriadkovým súdom), verejných notárov, nižších advokátov v procesoch pred poriadkovými súdmi menovaných v súlade s právnou formou, bezplatnej súdnej procesnej obsluhy, lekárov, zubných lekárov, pôrodných asistentiek, veterinárov, strojárov a chemikov s univerzitným či vysokoškolským diplomom, zástupcov menovaných v súlade s právnou formou alebo ich právnych nástupcov, bez ohľadu na charakteristiku vzťahu, z ktorého záležitosť vzniká, a bez ohľadu na existenciu dohody o stanovení úrovne poplatku alebo spôsobu jeho zaplatenia,
 5. spory spojené s nárokmi rozhodcov a vykonávateľov poslednej vôle vo vzťahu k horizontálnemu majetku alebo správcov menovaných súdnym orgánom, likvidátorov spoločností alebo právnických osôb, alebo ich dedičov a ich právnych nástupcov z poplatkov a výdavkov, bez ohľadu na existenciu dohody o stanovení úrovne poplatku alebo spôsobu jeho zaplatenia,
 6. spory spojené s percentom alebo platbou poistného,
 7. spory spojené so stanovením, znížením alebo zvýšením príspevkov oboch manželov na pokrytie vyživovacích potrieb rodiny v dôsledku manželstva, rozvodu alebo rodinného vzťahu, výdavky pri narodení dieťaťa a výživné pre slobodnú matku a výživné pre matku z podielu na dedičstve zanechanom dieťaťu, ktoré nosí,
 8. spory spojené s poplatkami, odmenou a výdavkami odborníkov, odborných rozhodcov a posudzovateľov, bez ohľadu na spôsob ich menovania, a ich právnych nástupcov,
 9. spory spojené s nárokmi na náhradu škody v akejkoľvek forme spôsobnej motorovým vozidlom medzi príjemcami a ich právnymi nástupcami a povinnými osobami alebo ich právnymi nástupcami ako aj s nárokmi zo zmluvy o poistení motorového vozidla medzi poisťovňami a poistenými alebo ich právnymi nástupcami,
 10. spory z výhrad voči vlastníctvu alebo držbe hnuteľného a nehnuteľného majetku,
 11. spory spojené s výživou a opaterou detí ako aj spory spojené s rozhodnutím o umiestnení domova rodiny a rozdelením hnuteľného majetku medzi manželov v prípade, ak ukončia spolužitie v jednej domácnosti,
 12. spory medzi vlastníkmi poschodí alebo bytov vyplývajúce z horizontálnych majetkových vzťahov ako aj spory medzi správcami budov obsahujúcich horizontálne majetky a vlastníkmi poschodí alebo bytov,
 13. spory spojené so zrušením rozhodnutí valných zhromaždení združení a družstiev,
 14. spory vznikajúce z prenájmu objektov a iných ziskových predmetov a z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, ktoré nespadajú do právomoci poriadkových súdov,
 15. spory vznikajúce z pracovných zmlúv alebo z iných dôvodov spojených s takouto prácou medzi zamestnancami alebo ich právnymi nástupcami, alebo osobami, ktorým zo zákona prináleží právo na odplatu za prácu týchto zamestnancov, a zamestnávateľmi a ich právnymi nástupcami,
 16. spory vznikajúce z výkonu práce podľa zmluvy alebo z iných dôvodov spojených s takouto prácou medzi osobami pracujúcimi pre toho istého zamestnávateľa.

VIACČLENNÝ SÚD PRVÉHO STUPŇA

Do právomoci tohto súdu spadajú:

 1. všetky spory, ktoré nespadajú do právomoci poriadkových súdov alebo jednočlenných súdov prvého stupňa,
 2. odvolania proti rozhodnutiam poriadkových súdov v rámci ich okrsku.

SÚDY DRUHÉHO STUPŇA

ODVOLACIE SÚDY

Odvolania proti rozhodnutiam jednočlenných a viacčlenných súdov prvého stupňa v rámci ich okrsku spadajú do právomoci odvolacích súdov.

NAJVYŠŠÍ SÚD (AREIOS PAGOS)

 1. Najvyšší súd rozhoduje o žalobách na zrušenie súdneho rozhodnutia iba v takých záležitostiach, ako napr. právne chyby v rozhodnutí ktoréhokoľvek občianskeho súdu.
 2. Ak niektoré z ustanovení nestanovuje inak, najvyšší súd rozhoduje o žiadostiach o súhlas v prípade odvolania sudcov z viacčlenných občianskych súdov, ak súd, ktorý vydal rozhodnutie napadnuté opravným prostriedkom, už neexistuje.

Opravné prostriedky opätovného otvorenia kontumačného rozhodnutia alebo opätovného otvorenia napadnutého rozhodnutia skúma súd, ktorý vydal toto rozhodnutie.

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 13-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo